Posts

Showing posts from March, 2017

17.ಒಗಟುಲಾ-ಗಾದೆಲಾ – ಗೊಂಚಿಲ್ 8

1.  ಕಾಡುಡೊಂಜಿ ಜೋಗಿ, ಜೋಗಿಗ್ ಸಾವಿರ ಜಡೆ, ಜಡೆಟ್ ಸಾವಿರ ಮುತ್ತುಳು ಉತ್ತರ:  ಈಂದ್-ದ  ಮರ = ಬೈನೆ/ಪೈನೆ ಮರ (A kind of toddy palm-tree, scientifically known as Caryota urens (Palmaceae).
2.  ಅಕ್ಕಸೊಗು ಪುಗೆ,ಭೂಮಿಗ್ ಬೊಣ್ಣ್ಯ ಉತ್ತರ: ಕಾಟ ಊರುದುತೈತಿನ ಪುಣೊನ್ಪೊತ್ತವನಗ, ಪುಗೆ  ಮಿತ್ತ್ ಆಕಾಶೊಗ್ ಏರುನು. ಬೊಣ್ಣ್ಯ (ಬೂದಿ) ನೆಲಕು ಸೇರುನು.  ಪ್ರಕೃತಿ ತತ್ವೋಳು ನಾಶವಪುಜಿ ಪಣಿಪಿನೆಕ್ಕ್ ಉಂದೊಂಜಿ ಊದಾರ್ಮೆ.
3. ಪೊಲಿಕ್  ಕಂತುದು ಕಳಿಕ್ ಮಾರಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲುಡಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ವಸ್ತುಲೆನು ಕೊನೋದು  ಮಾರ್ದು, ಕಳಿ-ಗಂಗಸರ  ಪರ್ಪಿನ ಜನಕುಲುಲಾ ಉಲ್ಲೇರ್. ಈ ಪಡಿಕೆ ಸ್ವಭಾವದ  ಪರ್ಪಿನಕಳೆನ್ ತೂದು ಉಂಡಾತುನು ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು.'ಪೊಲಿ ಕನಪಿನಿ' ಪಣುಂಡ: ಬಡವೆರು ಮರಿಯಾಲೊಡು ಸಾಲದ ರೂಪೊಡ್ ಅರಿ-ಬಾರ್ ಕನತುದು, ಸಾಲ ಬೂಟನಗ ಎಚ್ಚ ಅರಿ-ಬಾರು ಬಡ್ಡಿದ ರೂಪೊಡು ಕೊರ್ಪೆ (ಪೊಲಿ ಪಾಡ್ಡು ಕೊರ್ಪೆ) ಪಣ್ದು ಒಪ್ಪುವೆರು. ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಪದ್ಧತಿ ಉಂದು.ಪರ್ಪಿನ ಚಟದಕುಳು, ಈ ಸಾಲೊನು ಪರೆರ ಕರ್ಚು ಮಲ್ಪುವೇರ್.  (Read our Posts on  Poli-Poli and Pula-Pola in Tulu Studies)
4. ಪುಗೆ ಪತ್ತಿ ಇಲ್ಲು ಗಡಾಪಾಣ್ಡ್ ಇಲ್ಲ್ ಗಡಿಪುಣು ಪನ್ನುಣ್ಡ, ವಾಸ ಮಲ್ಪುನ ಇಲ್ಲು, ಉಂತರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪಿಣಿ, ಮನಸುಗ್ ಒಗ್ಗುನು.  ವಾತಾವರಣ ಬೊಕ್ಕ  ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗು ತಕ್ಕ ಒಮ್ಮುದು ಒಗ್ಗುದ್ ಬರ್ಪಿನ ಇಲ್ಲು. ಪುಗೆ ಪತ್ತಿನ ಇಲ್ಲ…

16. ಒಗಟುಲಾ-ಗಾದೆಲಾ–ಗೊಂಚಿಲ್ 7

1.  ಬೊಳ್ಳಿದ ಬುರ್ಡೆಡ್ ಬಂಗಾರ್-ದ ಪೊಡಿ ಉತ್ತರ: Egg & its yellow-coloured inside portion, i.e. yolk. ಬೊಳ್ಳಿದ ಬುರ್ಡೆ (ಸಿಲ್ವರ್ ಬಾಕ್ಸ್) ಪನ್ನುಂಡ ಕೋರಿದ ತೆತ್ತಿ, ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರ್ದ ಪೊಡಿ (ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ನಫ್ಫ್) ಆಯಿತ ಉಳಾಯಿದ ಮಂಜಲ್ ಲೋಳೆ. ತೆತ್ತಿದ ಪಿದಯಿದ ಬಣ್ಣ ಪೂರಾ ಬೋಳ್ದು. ಆಯಿತ ಉಳಾಯಿ ನಡುಟು ಮಂಜಲ್ ಬಣ್ಣದ ಬ್ರೂಣ. ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡ್, ನಮ್ಮೂರುಡು ಪೊಡಿ (ನಶ್ಯ) ಒಯ್ಪುನುಒಂಜಿ ನೇಲೆ ಚಟವಾದಿತ್ತುನು.  ‘ಜ್ಞಾನ ಚೂರ್ಣ’ ಪನ್ನುದು ಜನೊಕುಲು ಆಕೆಳೆನ ಆರೋಗ್ಯನೊನು ಹಾಳು ಮಲ್ಪೊನುವೆರು.
2. ಕಟ್ಟೆದಾಂತಿ ಕೆದು ವಾ ಒಡಿದಾಂತಿ ಕೆದು ಉತ್ತರ: ಕಟ್ಟಪುಣಿ ದಾಂತಿ ಕೆದು = ಕಡಲ್.  Big Pond (ಕೆದು) without divisions to move about, i.e.Ocean without raised path/platform (ಒಡಿ, ಕಟ್ಟಪುಣಿ,ಕಣಿ), 
3. ಆಕಾಸೊಡ್ ಬೋಂಟೆ, ಬೂಮಿಡ್ ಅಜಕಲ್ ಉತ್ತರ: Ad verbatim translation: To hunt in the sky (ಆಕಾಸೊಡ್ ಬೋಂಟೆ),i.e. To tap toddy on the tree, and distribute it on the ground (ಬೂಮಿಡ್ ಅಜಕಲ್),  i.e. to sell toddy.  ತಾರೆ, ತಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಈಂದುದ ಮರಕೊಳೆನು (ಮಿತ್ತುಡು)  ಮೂರ್ತೆ ಮಲ್ತುದು, ಒಟ್ಟಾಯಿನ ಕಳಿನುತಿರ್ತು ಕಂತುದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಲ್ಪುನು. ಅಜಕಲ್ ಪನ್ನುಣ್ಡ: ತಿಕ್ಕಿದಿನ ವಸ್ತುನು ಪಟ್ಟೋನುನು (See Tulu Studies - Post-242/ 30.05.2010: Sharing the bo…

15. ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪಾಲ್ ದ ಕತೆ

ಈ ಅಂಚೆದ ದುಂಬುಡ್, ಮಾರ್ಚ್ ಒಂಜೆಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆತಿನ ಅಂಚೆ-14ನು ಓದಿಯೆರೆ? ಆ ಟಪ್ಪಾಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಕಪ್ಪಾಲ್-ದ ವಿಷಯ ಬಯಿದಿನು. ಇತ್ತೆ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟೊಕ್ ಸೇರ್ದು ಪೋತಿನ ಕರಾವಳಿದ ಜಲಯಾನದಕತೆನು ದಾಯೆಗ್ ಬರೆವರೆ ಬಲ್ಲೀ?  ಬರೆವುಂಡ ಇತ್ತೆದ ಜೋಕುಲೆಗ್ ವಂತೆ ಇತಿಹಾಸದ ಅಂಶೋಲು ತೆರಿಯು. ಕಪ್ಪಲ್ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪಾಲ್ ಶಬ್ದ ತುಳು-ಕನ್ನಡ-ತಮಿಳ್-ಮಲೆಯಾಳಂ ಭಾಸೆಲೆಡ್ಲಾ ಬಳಕೆಡ್ ಉಂಡು. ತೋಡ ಬಾಸೆಡ್ ‘ಕೊಪೊಲ್’ ಬೊಕ್ಕ ತೆಲುಗುಡ್ ‘ಕಪ್ಪಾಲಿ’ ಆದುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ, ಮಲಯ ಭಾಸೆಡ್ಲ  ಉಂಡುನ್ದು ಹೊಬ್ಸೋನ್-ಜೋಬ್ಸೋನ್ ನಿಘಂಟು ಪಂಪುನು -Marsden ಬರೆತಿನ ‘Memoirs of a Malay Family’ ಪಂಪಿನ ಪುಸ್ತಕದ ಆಧಾರೊಡ್ [Hobson-Jobsondictionary,Page-475:  “Kappal, the Malay word for a ship, (which seems to have come from the Tam. Kappal), applied to any square-rigged vessel with top mast & top gallant masts.”].
ಶಬ್ದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಕಪ್ಪಲ್/ಕಪ್ಪಾಲ್ ಸಬುದ  ಎಂಚ ಉಂಡಾನ್ಡು?ಇಂಚ ಸಾಧಿಸೊಲಿಯಾ? ಕಪ್ಪು (Black) + ಆಲ್ (Water) = ಉಬೆತಿಡ್ಡ್ನೀರುದ ಮಿತ್ತು ನಡಪುಣ ಪಡಾವು (Steam ship navigating on water). ನೀರುನು ಕೊದಿಪವೆರ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು (Coal) ಉಪಯೋಗ ಮಳ್ಪುವೆರ್. ಅಗೆಲ ಬಾಯಿದ ಪಾತ್ರೆಗುಲಾ ‘ಕಪ್ಪಲ್’ ಇಂದುದು ಪಂಪೆರ್.  ಕಯಿಕಂಜಿಲೆಗ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಅರ್ಕಞ್ಜಿ ಪಾಡೆರ ಇಂಚಿನ (ಮಣ್ಣ…

೧೪. ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆರು ಲಿಂಗಪ್ಪಣ್ಣೆರು

Image
ಎನ್ನ ರಡ್ಡನೆ ಅಣ್ಣೆರ್ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಕೆ. ಮೆಂಡನ್ (ಮುಂಬೈಡ್ ಆರೆನ ಮಿತ್ರವಲಯೊಡ್ LKM ಇಂದುದು ಪುದರ್ ಪೋತಿನಾರ್).  ಆರ್ ತೀರ್ದು ಪೋದು ರಡ್ಡು ವರ್ಸ ಕರೀಂಡ್ – ಫೆಬ್ರವರಿ 16-ಗು).  ಆರೆನ ಒಡನಾಟದ ಪೋರ್ತುಡ್  ಆತಿನ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಲು ನೆನಪಾಂಡು. ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿಡುಪ್ಪನಗ ಆತಿನ ಓಂಜಿ ಸಂಗತಿನು ಬರೆಕನಾ  ಪಣ್ಡುದು ತೊಜುನು.  ಬರೆವರ ಕುಲ್ಲನಗ ಬಾರಿ ಮಾತ ನೆನೆಪುಲು ಊಜೊಂದು ಓಸರೊಂದು ಬರೆರ ಸುರುವಾಣ್ಡ್; ಬರೆವೆರ ಆಜಿ, ಗುದ್ದೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ನೆನೆಪುದ ಒರತೆದಾತ್ರ.  ಬರೆವರ ಆವಂದೆ  ಉಂತಪಯ. ನಮ ಜೀವೊಡುಪ್ಪನಗ  ಜ್ಞಾನವಾಹಿನಿ ತಂತುಲು ನಮಕು ಗೊತ್ತಾಯಿನ ವಿಸಯೊನು ನಮ್ಮ ಬೊಂಡುಡು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಣು.  ನಮ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪನಗ ಆ ಮೆದುಳು ಒಂಜೋಂಜೆ  ವಿಸಯೊಲೆನು  ಸೂಜಿಕಲ್ದಂಚ ಓಯ್ಪುನು, ಜೋಡಿಸಾವುನು.  ಈ  ರಬಸದ ಗಲಾಟೆಡ್  ನೆನೆತಿನ ವಿಸಯೊಳು  ನುಗ್ಗುನುಗ್ಗಾಪುನು. ಕೊಂಡಿ ತಪ್ಪುನು.ನೆನಪುಲು ಮನಶ್ಯಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ನೆನೆಪುಳು ಮೂಜಿ ಬಗೆ.  ಒಂಜಿ,ತೂಯಿನ ವಸ್ತುದ ಅರೆಚಣದ ಪರಿಚಯದ ನೆನೆಪು (Sensory memory). ರಡ್ಡ್, ಅಲ್ಪ ಕಾಲದ ನೆನೆಪು (Short Time memory), ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿನೆ, ದಿಂಜ ಸಮಯದ ನೆನೆಪು (Long Time memory).  ಒಂಜನೆ ನೆನೆಪುಡು, ಅಪಗಪಗ ತೂಯಿನ ವಸ್ತುದ ವಿಸಯ, ಜ್ಞಾನ ತಂತುದ ಮೂಲಕ, ಒಂತೆ ತೆರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮದತಿದ್ ಪೋಪುನು, ರಡ್ಡನೆ ನೆನೆಪುಡ್, ಅವು ಒಂತೆ ಎಚ್ಚ ಸಮಯ ನೆನೆಪುಡುಪ್ಪುನು. ಮೂಜನೆಟ್ಟು, ನೆನೆಪು ದಿಂಜ ಸಮಯ ಉಪ್ಪುನ…

13.ತುಳು ಪಾತೆರೊದ ಬುಧಾನಂದೆರ್

Image
- ಬರೆತಿನಾರ್‍:  ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ,  ಪುಣೆ- ದಿವಂಗತ ಬುಧಾನಂದೆರೆನ ಪರಿಚಯ ಎಂಕಿಜ್ಜಿ. ಆಂಡಲಾ ಅರೆನ್ ತೂಯೆ, ಆರ್‍ ಬರೆತಿನ ಪುಸ್ತಕೊಡು. ಪುಸ್ತಕದ ಪುದರು: "“ತುಳು ಪಾತೆರೊ” ( ಎ ಫಿಲೋಲಾಜಿ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಆಫ್ ತುಳು). ಆರೆನ ಪಾತೆರೊದ ಗಟ್ಟಿತನೊನು,ಪುಸ್ತಕೊನು ಓದುಂಡನೇ ತೆರಿಯೊಲಿ.ಉದಾಹರಣೆಗಾದು ಆರ್‍್ಬರೆತಿನ “ ತುಳು ತಿರ್ಪಣೆ”ನು ಈ ಲೇಖನದ ಕಡೆಟ್ ಕೊರ್ತೆ. ಆರೆನ ಜೀವನ ಕಾಲೊಡು ಅಚ್ಚು ಮಾಳ್ಪರೆ, ಒಕ್ಕೈತ ಪ್ರಯತ್ನ ‍ವಿಫಲವಾಂಡು. ಆರ್‍ ಕಾಲವಾದು ಇರುವತ್ತರಡ್ಡು ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ, ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಯಾದಿತ್ತಿನ ಆರೆನ ಮಗೆ  ಡಾ. ಬಿ.ಎಂ ರವೀಂದ್ರೆರು (ರವೀಂದ್ರ ಮುಂಡ್ಕೂರು)‍ ಕರಡು ಪ್ರತಿನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಳ್ತುದು ಆಗೋಸ್ತು ೨೦೦೪ ಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಪ್ರಕಾಶನ “ಮಂದಿರ”ದಡಿಟು ಬುಡುಗಡೆ ಮಾಳ್ತುದು ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗು ಅರ್ಪಿಸಿಯೆರು. ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಶೇಖರ ಚಿತ್ರಾಪು (ಪುಣೆ) ಆರೆನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಗ್ರಂಥೊನು ತೂಪಿನ ಸುಯೋಗ ಒದಗುನು. ಅಂಚನೆ, ಬೆಕ್ಕಸಲಾ ಆಂಡ್-ಆರೆನ ಸಾಧನೆದ ಆಯತಿನು ತೂದು. ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಪಡಿನು ಕಿರಾಯಿಗು ದೆತೊಂಬಿನ ಆಸೆಡು ರವೀಂದ್ರೆರೆಗು ಕಾಕಜಿ ಬರೆಯೆ (೧೯.೦೯.೨೦೦೬). ಬೆಂಗಳೂರುದ್ ಪುನಃ ಮಂಗಳೂರುಗು ವರ್ಗ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕು ಬರೆಯೆರು:   “ ತಾನ್ ಬರೆತಿನ ಪುಸ್ತಕೊನು  ಮಸ್ತ್ ಜನ ತುಳುವೆರ್‍ ತುಳುಟೇ ಓದೊಡು ಇಂದ್ ಬುಧಾನಂದೆರು ಪಣೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ಈರೆಗೊಂಜಿ ಪಡಿನು ಕಡಪುವೆ. ‘ತುಳುಪಾತೆರೊ’ದ ಸಾರಾಂಶೊನು ವಿಮರ್ಶೆನ…