Posts

Showing posts from 2017

19. ಪಿರವುಡ್ ನೆರಡೆ - ತುಳು ಸುಭಾಷಿತಕ್ಕೊಂಜಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ

ತುಳುಟು  ತರೆ ತರೆಟಿದ್ದು  ನಡತ್ತೊಂದು ಬಯಿದಿನ  ದಿಂಜ  ನಾಡನುಡಿಲು ಉಳ್ಳ.  ಎಚ್ಚಿನ ಸುಭಾಷಿತೊನು‘ಬಲ್ಲಿ’ ಪಣ್ಪಿಣ  ನಿಷೇಧಾತ್ಮಕ (Don’ts) ರೂಪೊಡ್ ಪಣ್ತೆರ್. ಉದಾರ್ಮೆಗು, ತಿರ್ತೀಡು ಕೊರ್ತಿನ ಲೋಕೋಕ್ತಿನು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಗ.
‘ಪಿರವುಡ್ ನೆರಿಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ,ಎದುರುಡು ಪುಗರಿಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ’. ವ್ಯಾಕರಣ ಶುದ್ಧದ ಜೋಡು ನುಡಿ.  ಅರ್ಥ ಬುಡಪಾವುದ್ ಪಣೊಡಿಂದಿಜ್ಜಿ. As one should not find fault, talk ill, curse, or complain  about  somebody at his back, One also should not praise or flatter that person ( sincerely or insincerely) in his presence. ಈ ನೀತಿ ಪಾತೆರ ಸ್ವತ ಸಿದ್ಧ ಸತ್ಯನಾ (Is it a truism)? ಕಾರ್ಯ ಪಣ್ತೆರ್,  ಕಾರಣ ಪಣ್ತಿಜೆರ್. ಅನುಮಾನ ಸಿದ್ಧ ಪಾತೆರೊನ? ನೆತ್ತ   ದುಂಬುದ ಬರಹೊಡು (ಕಂತು 17) ಕಿಣ್ಣೆ ಮಟ್ಟುಡು ಅರ್ಥ ಕೊರ್ದುಳ್ಳ.  ಖಂಡಿತ ವಾಕ್ಯೊಡ್ (ಇತ್ಥ್ಯಾತ್ಮಕ –Do’s) ರೂಪೋಡು ಪಣ್ಪಿಣಾಂಡ ಇಂಚ ಪಣೋಲಿ:  ‘ಎದುರುಡು ನೆರ್ಲೆಆಯನ ಪೊನೆಗ್, ಬೇತೆನಕಲೆನ ಎದುರುಡತ್ತ್; ಪಿರವುಡ್ ಪುಗರ್ಲೆ, ಆಯೆನ ಎದುರತ್ತ್.’ಅವು ತಪ್ಪತ್ತ್.
ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಯುಗ್ಮ ಪದ ವಾಕ್ಯ ಉಂದೆಂಚಿನ  ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧ  ಕೆಲಸೊನು ತೆರಿಪಾವುನ ರಡ್ಡ್ ಅರ್ಥ ಕೊರ್ಪಿನ (ನಕಾರಾತ್ಮಕ)  ಜೋಡು ಪದ ವಾಕ್ಯ!   ಒರ ಸರಿ ಇಂದು ತೊಜುನು.  ಕುಡ ಒರ ಸುಳ್ಳುಂದು ತೊಜುನು.  ಸೋಜಿಗದ ಪಾತೆರ!  ಪಚ್ಚೆ-ಕೆಂಪುದ ಸೂಚಿಕ…

18. ಒಗಟುಲಾ-ಗಾದೆಲಾ – ಗೊಂಚಿಲ್-9

1.  ಬೊಳ್ಳಿ ತಿಂದುದು ಬಂಗಾರ್ ದಕ್ಕುವೆಗೆ ಉತ್ತರ: (ಬಾರೆ) ಪರ್ಣ್ಡು ತಿನಿಪಿಣಿ.  ಬಾರೆ ಪರುಂಡದ ತಿರುಳ್ ಬೊಳ್ದು (ಬೊಳ್ಳಿದ ಬಣ್ಣ).  ಆಯಿತ ಚೂಳಿ/ಸೂಲಿ  ಮಂಜಲ್ – ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣ.
2. ಅರ್ತ  ತೆರಿಲೆ, ಗುರ್ತು ಮಲ್ಪುಳೆ ಉಂದೆನು ನಾನಾ ಅರ್ಥ ಕೊರ್ಪಿನ ಎಲ್ಲ್ಯ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಗೆದ  ಒಗಟುದ ಪಾತೆರೊ ಇಂದುದುಯಾನ್ ಪಣ್ಪೆ. ಎಂಚ್? ಅರ್ಥ ಬುಡುಪಾವುಗ. ಅ) ಶಬ್ದಬಂಧ ಆಟ:  ಅಡ್ಡಪದ ಚೌಕಬಂಧದ ಖಾಲಿ ಜಾಗೊನು ದಿಂಜಾವೆರ, ಚಕ್ರಪದ ಸಾವಲುಡು ಕೊರ್ತಿನ ಸೂಚನೆನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಸಬುದೊನು ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪೋಡು. ಆ)  ಒಗಟುದ ಅರ್ಥ ಬುಡಪಾವುದ್, ಆಯಿಟ್ ಪಣಿತಿನ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಎಂಚಿನ ಇಂದುದುದು ನಾಡ್ಡು ಪತ್ತೊಡು. ಇ)  ಒರಿಯನ್ನೊಟ್ಟುಗು ಇತ್ತುದು, ಆಯಿ ಎಂಚಿನ ಸ್ವಭಾವದಾಯಿ ಇಂದುದು ಅಂದಾಜು ಮಲ್ತೊನುಣು, ಅರ್ತ ಮಳ್ಪೊಡು. ನಾಲಾಯಿ ನಮ್ಮ ಗುಣದೋಷದ ಕನ್ನಡಿ ಪಣ್ಪೇರ್ ಅತ್ತೆ? ಉಂದೊಂಜಿ ಒಗಟಾ, ನಾಡ  ನುಡಿಯಾ?  ನಿಕುಳೆ ಎನ್ನುಳೆ. 
3.  ಇನಿತ ದಿನೊ ನಮ್ಮವು, ಎಲ್ಲೆದ ದಿನೊ ದೇವೆರೆ ಕಯಿಟ್ Live in the present. Do not procrastinate.  ಇನಿತ ದಿನ ಎಡ್ಡೆ  ದಿನ. ಎಲ್ಲೆದ ದಿನ ದೇವೆರೆ ಕಯಿಟ್. ಇನಿ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸೋನು  ಇನಿಯೇ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಎಲ್ಲೆಗ್ ದೀವಡೆ.ದಾಸೆರು ಪಣ್ತಿನಂಚ: “ಇಂದಿನ ದಿನ ಸುದಿನ, ನಾಳೆಗೆಂದರೆ ಬಲು ಕಠಿಣ.” ಅಷ್ಟಮಿದ ದಿನೊಟು,ನಡುರಾತ್ರಿ ಚಂದ್ರೆ ಮೂಡ್ಡು ಬನ್ನಗ, ಬ್ರಾಣೆರ  ಇಲ್ಲೋಡ್ ಜಾಗಟೆ ಕೇಣ್ನಗ,ಇಲ್ಲಡು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟ…

17.ಒಗಟುಲಾ-ಗಾದೆಲಾ – ಗೊಂಚಿಲ್ 8

1.  ಕಾಡುಡೊಂಜಿ ಜೋಗಿ, ಜೋಗಿಗ್ ಸಾವಿರ ಜಡೆ, ಜಡೆಟ್ ಸಾವಿರ ಮುತ್ತುಳು ಉತ್ತರ:  ಈಂದ್-ದ  ಮರ = ಬೈನೆ/ಪೈನೆ ಮರ (A kind of toddy palm-tree, scientifically known as Caryota urens (Palmaceae).
2.  ಅಕ್ಕಸೊಗು ಪುಗೆ,ಭೂಮಿಗ್ ಬೊಣ್ಣ್ಯ ಉತ್ತರ: ಕಾಟ ಊರುದುತೈತಿನ ಪುಣೊನ್ಪೊತ್ತವನಗ, ಪುಗೆ  ಮಿತ್ತ್ ಆಕಾಶೊಗ್ ಏರುನು. ಬೊಣ್ಣ್ಯ (ಬೂದಿ) ನೆಲಕು ಸೇರುನು.  ಪ್ರಕೃತಿ ತತ್ವೋಳು ನಾಶವಪುಜಿ ಪಣಿಪಿನೆಕ್ಕ್ ಉಂದೊಂಜಿ ಊದಾರ್ಮೆ.
3. ಪೊಲಿಕ್  ಕಂತುದು ಕಳಿಕ್ ಮಾರಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲುಡಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ವಸ್ತುಲೆನು ಕೊನೋದು  ಮಾರ್ದು, ಕಳಿ-ಗಂಗಸರ  ಪರ್ಪಿನ ಜನಕುಲುಲಾ ಉಲ್ಲೇರ್. ಈ ಪಡಿಕೆ ಸ್ವಭಾವದ  ಪರ್ಪಿನಕಳೆನ್ ತೂದು ಉಂಡಾತುನು ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು.'ಪೊಲಿ ಕನಪಿನಿ' ಪಣುಂಡ: ಬಡವೆರು ಮರಿಯಾಲೊಡು ಸಾಲದ ರೂಪೊಡ್ ಅರಿ-ಬಾರ್ ಕನತುದು, ಸಾಲ ಬೂಟನಗ ಎಚ್ಚ ಅರಿ-ಬಾರು ಬಡ್ಡಿದ ರೂಪೊಡು ಕೊರ್ಪೆ (ಪೊಲಿ ಪಾಡ್ಡು ಕೊರ್ಪೆ) ಪಣ್ದು ಒಪ್ಪುವೆರು. ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಪದ್ಧತಿ ಉಂದು.ಪರ್ಪಿನ ಚಟದಕುಳು, ಈ ಸಾಲೊನು ಪರೆರ ಕರ್ಚು ಮಲ್ಪುವೇರ್.  (Read our Posts on  Poli-Poli and Pula-Pola in Tulu Studies)
4. ಪುಗೆ ಪತ್ತಿ ಇಲ್ಲು ಗಡಾಪಾಣ್ಡ್ ಇಲ್ಲ್ ಗಡಿಪುಣು ಪನ್ನುಣ್ಡ, ವಾಸ ಮಲ್ಪುನ ಇಲ್ಲು, ಉಂತರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪಿಣಿ, ಮನಸುಗ್ ಒಗ್ಗುನು.  ವಾತಾವರಣ ಬೊಕ್ಕ  ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗು ತಕ್ಕ ಒಮ್ಮುದು ಒಗ್ಗುದ್ ಬರ್ಪಿನ ಇಲ್ಲು. ಪುಗೆ ಪತ್ತಿನ ಇಲ್ಲ…

16. ಒಗಟುಲಾ-ಗಾದೆಲಾ–ಗೊಂಚಿಲ್ 7

1.  ಬೊಳ್ಳಿದ ಬುರ್ಡೆಡ್ ಬಂಗಾರ್-ದ ಪೊಡಿ ಉತ್ತರ: Egg & its yellow-coloured inside portion, i.e. yolk. ಬೊಳ್ಳಿದ ಬುರ್ಡೆ (ಸಿಲ್ವರ್ ಬಾಕ್ಸ್) ಪನ್ನುಂಡ ಕೋರಿದ ತೆತ್ತಿ, ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರ್ದ ಪೊಡಿ (ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ನಫ್ಫ್) ಆಯಿತ ಉಳಾಯಿದ ಮಂಜಲ್ ಲೋಳೆ. ತೆತ್ತಿದ ಪಿದಯಿದ ಬಣ್ಣ ಪೂರಾ ಬೋಳ್ದು. ಆಯಿತ ಉಳಾಯಿ ನಡುಟು ಮಂಜಲ್ ಬಣ್ಣದ ಬ್ರೂಣ. ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡ್, ನಮ್ಮೂರುಡು ಪೊಡಿ (ನಶ್ಯ) ಒಯ್ಪುನುಒಂಜಿ ನೇಲೆ ಚಟವಾದಿತ್ತುನು.  ‘ಜ್ಞಾನ ಚೂರ್ಣ’ ಪನ್ನುದು ಜನೊಕುಲು ಆಕೆಳೆನ ಆರೋಗ್ಯನೊನು ಹಾಳು ಮಲ್ಪೊನುವೆರು.
2. ಕಟ್ಟೆದಾಂತಿ ಕೆದು ವಾ ಒಡಿದಾಂತಿ ಕೆದು ಉತ್ತರ: ಕಟ್ಟಪುಣಿ ದಾಂತಿ ಕೆದು = ಕಡಲ್.  Big Pond (ಕೆದು) without divisions to move about, i.e.Ocean without raised path/platform (ಒಡಿ, ಕಟ್ಟಪುಣಿ,ಕಣಿ), 
3. ಆಕಾಸೊಡ್ ಬೋಂಟೆ, ಬೂಮಿಡ್ ಅಜಕಲ್ ಉತ್ತರ: Ad verbatim translation: To hunt in the sky (ಆಕಾಸೊಡ್ ಬೋಂಟೆ),i.e. To tap toddy on the tree, and distribute it on the ground (ಬೂಮಿಡ್ ಅಜಕಲ್),  i.e. to sell toddy.  ತಾರೆ, ತಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಈಂದುದ ಮರಕೊಳೆನು (ಮಿತ್ತುಡು)  ಮೂರ್ತೆ ಮಲ್ತುದು, ಒಟ್ಟಾಯಿನ ಕಳಿನುತಿರ್ತು ಕಂತುದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಲ್ಪುನು. ಅಜಕಲ್ ಪನ್ನುಣ್ಡ: ತಿಕ್ಕಿದಿನ ವಸ್ತುನು ಪಟ್ಟೋನುನು (See Tulu Studies - Post-242/ 30.05.2010: Sharing the bo…

15. ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪಾಲ್ ದ ಕತೆ

ಈ ಅಂಚೆದ ದುಂಬುಡ್, ಮಾರ್ಚ್ ಒಂಜೆಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆತಿನ ಅಂಚೆ-14ನು ಓದಿಯೆರೆ? ಆ ಟಪ್ಪಾಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಕಪ್ಪಾಲ್-ದ ವಿಷಯ ಬಯಿದಿನು. ಇತ್ತೆ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟೊಕ್ ಸೇರ್ದು ಪೋತಿನ ಕರಾವಳಿದ ಜಲಯಾನದಕತೆನು ದಾಯೆಗ್ ಬರೆವರೆ ಬಲ್ಲೀ?  ಬರೆವುಂಡ ಇತ್ತೆದ ಜೋಕುಲೆಗ್ ವಂತೆ ಇತಿಹಾಸದ ಅಂಶೋಲು ತೆರಿಯು. ಕಪ್ಪಲ್ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪಾಲ್ ಶಬ್ದ ತುಳು-ಕನ್ನಡ-ತಮಿಳ್-ಮಲೆಯಾಳಂ ಭಾಸೆಲೆಡ್ಲಾ ಬಳಕೆಡ್ ಉಂಡು. ತೋಡ ಬಾಸೆಡ್ ‘ಕೊಪೊಲ್’ ಬೊಕ್ಕ ತೆಲುಗುಡ್ ‘ಕಪ್ಪಾಲಿ’ ಆದುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ, ಮಲಯ ಭಾಸೆಡ್ಲ  ಉಂಡುನ್ದು ಹೊಬ್ಸೋನ್-ಜೋಬ್ಸೋನ್ ನಿಘಂಟು ಪಂಪುನು -Marsden ಬರೆತಿನ ‘Memoirs of a Malay Family’ ಪಂಪಿನ ಪುಸ್ತಕದ ಆಧಾರೊಡ್ [Hobson-Jobsondictionary,Page-475:  “Kappal, the Malay word for a ship, (which seems to have come from the Tam. Kappal), applied to any square-rigged vessel with top mast & top gallant masts.”].
ಶಬ್ದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಕಪ್ಪಲ್/ಕಪ್ಪಾಲ್ ಸಬುದ  ಎಂಚ ಉಂಡಾನ್ಡು?ಇಂಚ ಸಾಧಿಸೊಲಿಯಾ? ಕಪ್ಪು (Black) + ಆಲ್ (Water) = ಉಬೆತಿಡ್ಡ್ನೀರುದ ಮಿತ್ತು ನಡಪುಣ ಪಡಾವು (Steam ship navigating on water). ನೀರುನು ಕೊದಿಪವೆರ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು (Coal) ಉಪಯೋಗ ಮಳ್ಪುವೆರ್. ಅಗೆಲ ಬಾಯಿದ ಪಾತ್ರೆಗುಲಾ ‘ಕಪ್ಪಲ್’ ಇಂದುದು ಪಂಪೆರ್.  ಕಯಿಕಂಜಿಲೆಗ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಅರ್ಕಞ್ಜಿ ಪಾಡೆರ ಇಂಚಿನ (ಮಣ್ಣ…

೧೪. ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆರು ಲಿಂಗಪ್ಪಣ್ಣೆರು

Image
ಎನ್ನ ರಡ್ಡನೆ ಅಣ್ಣೆರ್ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಕೆ. ಮೆಂಡನ್ (ಮುಂಬೈಡ್ ಆರೆನ ಮಿತ್ರವಲಯೊಡ್ LKM ಇಂದುದು ಪುದರ್ ಪೋತಿನಾರ್).  ಆರ್ ತೀರ್ದು ಪೋದು ರಡ್ಡು ವರ್ಸ ಕರೀಂಡ್ – ಫೆಬ್ರವರಿ 16-ಗು).  ಆರೆನ ಒಡನಾಟದ ಪೋರ್ತುಡ್  ಆತಿನ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಲು ನೆನಪಾಂಡು. ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿಡುಪ್ಪನಗ ಆತಿನ ಓಂಜಿ ಸಂಗತಿನು ಬರೆಕನಾ  ಪಣ್ಡುದು ತೊಜುನು.  ಬರೆವರ ಕುಲ್ಲನಗ ಬಾರಿ ಮಾತ ನೆನೆಪುಲು ಊಜೊಂದು ಓಸರೊಂದು ಬರೆರ ಸುರುವಾಣ್ಡ್; ಬರೆವೆರ ಆಜಿ, ಗುದ್ದೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ನೆನೆಪುದ ಒರತೆದಾತ್ರ.  ಬರೆವರ ಆವಂದೆ  ಉಂತಪಯ. ನಮ ಜೀವೊಡುಪ್ಪನಗ  ಜ್ಞಾನವಾಹಿನಿ ತಂತುಲು ನಮಕು ಗೊತ್ತಾಯಿನ ವಿಸಯೊನು ನಮ್ಮ ಬೊಂಡುಡು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಣು.  ನಮ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪನಗ ಆ ಮೆದುಳು ಒಂಜೋಂಜೆ  ವಿಸಯೊಲೆನು  ಸೂಜಿಕಲ್ದಂಚ ಓಯ್ಪುನು, ಜೋಡಿಸಾವುನು.  ಈ  ರಬಸದ ಗಲಾಟೆಡ್  ನೆನೆತಿನ ವಿಸಯೊಳು  ನುಗ್ಗುನುಗ್ಗಾಪುನು. ಕೊಂಡಿ ತಪ್ಪುನು.ನೆನಪುಲು ಮನಶ್ಯಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ನೆನೆಪುಳು ಮೂಜಿ ಬಗೆ.  ಒಂಜಿ,ತೂಯಿನ ವಸ್ತುದ ಅರೆಚಣದ ಪರಿಚಯದ ನೆನೆಪು (Sensory memory). ರಡ್ಡ್, ಅಲ್ಪ ಕಾಲದ ನೆನೆಪು (Short Time memory), ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿನೆ, ದಿಂಜ ಸಮಯದ ನೆನೆಪು (Long Time memory).  ಒಂಜನೆ ನೆನೆಪುಡು, ಅಪಗಪಗ ತೂಯಿನ ವಸ್ತುದ ವಿಸಯ, ಜ್ಞಾನ ತಂತುದ ಮೂಲಕ, ಒಂತೆ ತೆರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮದತಿದ್ ಪೋಪುನು, ರಡ್ಡನೆ ನೆನೆಪುಡ್, ಅವು ಒಂತೆ ಎಚ್ಚ ಸಮಯ ನೆನೆಪುಡುಪ್ಪುನು. ಮೂಜನೆಟ್ಟು, ನೆನೆಪು ದಿಂಜ ಸಮಯ ಉಪ್ಪುನ…