Posts

Showing posts from 2017

32. ಒಗಟುಲು – ಗೊಂಚಿಲ್ 16 – ಬಿರ್ಸೆರೆಗು

ಈ ಅಂಕೋಡ್ಡು, ಒಗಟುಲೆನ ಸರೊನು  ಬೇತೆನೆ ಕಟ್ಟೋಂದುಳ್ಳೆ.  ಸುರುಟು ಪಂತಿನಂಚ,  ಒಗಟುಳು  ಪನ್ನುಣ್ಡ, ನರಮಾಣಿ ತನ್ನ ಬದುಕುಡು ಬರ್ಪಿನ ವಿಸಯೊಣು ಯಾ ತೂಯಿನ, ತೆರಿನ ಸಂಗತಿಲೆನು ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾದು, ರಹಸ್ಯಮಯವಾದು ಪದ್ಯ ಅಥವಾ ಗದ್ಯೊಡು  ಪಣ್ಪಿಣಿ.  ಕೇಣಿನಾಯಿ ಉತ್ತರ ಕೊರೋಡಾಂಡ,  ತರೆನು ಒಂತೆ  ಕೆರೆಪೊಡಾವು.  ಬಡ್ಡಾದಿತ್ತಿನ  ಆಯೆನ ತರೆ ಚುರುಕು ಅಪುಣು.  ಅಪಗ ಬೊಂಡುದ ಆರೋಗ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಣು. ಬೊಕ್ಕ ನೆನೆಪು ಶಕ್ತಿಲಾ ಹೆಚ್ಚಾಪುನು.  ಪದಬಂಧ  ಚೌಕೊಡು, ಒಗಟುಡು ಪಣ್ತಿನ ಪಾತೆರೊಡು  ದೆಂಗುದು ಕುಳ್ಡಿನ  ಪದೊನು ನಾಡ್ಡು ಪತ್ತುದು ಚೌಕೊನು  ದಿಂಜಾವುನಲಾ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಿದುಳುಗು ಕಸರತ್ತು  ಕೊರ್ಪಿನ ಆಟ.  ಮೆದುಳುದ ರಡ್ಡ್  ಬರಿಲಾ ಸರಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನು.  ಅಪಗ  ಶರೀರದ ಸಮತೋಲನ ಶಕ್ತಿ  ಎಡ್ಡೆ  ಒರಿನಿಂದು  ತೆರಿದನಕುಳು  ಪಣ್ಪೆರ್.
ನನ, ಪ್ರತಿ ಗಾದೆದ ಮಿತ್ತುದ  ಅರ್ಥೊಣು ಅಪಗಪಗ  ಬೇತೆನೇ  ಕೊರ್ಪೆ.  ಓದಿನಕುಳು ಆಯಿತ  ಮಿತ್ತ್ ಒಕ್ಕಣೆ  ಕೊರಿಯೆರಾಂಡ, ಎಂಕುಳು  ಬರೆತಿನ ಸಾರ್ಥಕವಾವು.
1.  ಚುಂಯ್ ಚುಂಯ್ ಪಕ್ಕಿಗು ನೂದು ಕಣ್ಣುಳು. 2.  ಪತ್ತುಣ್ಡ  ಮುಷ್ಟಿ,  ಬುಡುಂಡ ಕೋಟೆ. 3.  ದಿಂಜಿದಿನ  ಕೊಡಪಾನೊಗು ಬಾಯಿ ಇಜ್ಜಿ. 4.  ಲಾಗಿಯೆಡ  ಹನುಮಂತೆ,  ಕುಳ್ಳಿಯೆಡ  ಮುನಿ, ಕಲ್ಕಿಯೆಡ ರಾವಣೆ ವಾ ಕಾಡುದ ರಾಜೆ.  ಯಾನು ಏರ್? 5.  ಕಪ್ಪುಂಡು  ಕಸ್ತೂರಿ ಅತ್ತ್,  ನೀರುಂಡು ಗುವೆಲ್ ಅತ್ತ್,  ರೆಕ್ಕೆಳು ಉಂಡು ಪಕ್ಕಿಯತ್ತ್.  ಯಾನ್ ಏರ್? 6.  ಪ…

31. ಪೇರಗ್ ಪೆರ್ಪು , ಇಲ್ಲ್ ಗು ತೂ

ಈ ಪ್ರಪಂಚೊಡು ಮಾತ ವಿಸಯೊಗುಲಾ ಆಯಿತಾಯಿತ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು, ಬೆಲೆ ಉಂಡು.  ಎಲ್ಯ ವಸ್ತು ಯಾ ಸಂಗತಿಲೆನು ಎಲ್ಯ ಇಂದುದು ತಾತ್ಸಾರ ಮಲ್ಪುವೆರು ಕೆಲವೆರು.  ಆಕಲೆಗು  ಗೊತ್ತಾವು ಆಕೆಳ ತಪ್ಪು ಆ ವಸ್ತು ಬೋಡಾಪಿನಪಗ ಸಮಯೊಡು ತಿಕ್ಕಿಜಾಂಡ,. ಉದಾರ್ಣೆ  ಕೊರ್ಪಿಣಾಂಡ, ಒಂಜಿ ಯಂತ್ರದ ಒಂಜಿ  ಎಲ್ಯ ಕಿಲ್ಲ್ಯೆನು  ದೆತೊನುಗ.  ಎಲ್ಯ ಕೀಲುದ ಎಲ್ಯ ಆನಿ ಯಾ ಕಿಲ್ಲ್ಯೆ (ಆಂಗ್ಲ: ರಿಟೈನಿಂಗ್ ಪಿನ್)  ತತ್ತುಂಡ, ಆ ನೀರ್ ದೆರ್ಪುನ ಯಂತ್ರ, ಪಣುಂಡ  ಪಂಪ್, ಪೂರಾ ಉಂತುದು ಪೋವು. ತುಳು ಬಾಸೆದ ಗಾದೆ:‘ ಪೇರಗ್ ಪೆರ್ಪು, ಇಲ್ಲ್ ಗು ತೂ’ - ಉಂದೇ ಅರ್ಥೋನು  ಕೊರ್ಪುನು. 
ಪೇರ್-ಗು  ಪೆರ್ಪು ಪೇರುನು ಬೆಂಜನ (curd) ಮಲ್ಪೆರ ಏತ್ ಪೆರ್ಪು (= ಬೆಂಜನ)-ದ ಅಂಶ ಬೋಡಾವು? ಒಂಜಿ  ಚೂರು ಪುಳಿತ ವಸ್ತು ಬೂರುಂಡಲಾ  ಪೇರ್  ಹಾಳಾಪುನು.  ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ ಚಿಟಿಕೆ ಪೆರ್ಪುಳಾ ಈಯಾವು ಪೇರ್ ಗಟ್ಟಿಯಾದ್ ಪೂರಾ ಪೆರ್ಪಾವೆರ.  ಆಯಿತ ಶಕ್ತಿ  ಅಯಿಕೇ ಗೊತ್ತು.  ‘ಶಕ್ರಂ ತಕ್ರಂ ನಾಸ್ತಿ’ ಪಣ್ಪಿ ಗಾದೆ ಕೇಣ್ದುಪ್ಪರ್.   ಪೆರ್ಪುನು ಕಡೆಣ್ಡ, ಬೊಲ್-ನೆಯ್ ತಿಕ್ಕುನು. ಒರಿನವು ಅಲೆ ಆಪುಣು. ಅಲೆ ಪರುಂಡ ನಮ್ಮ ಪಚನ ಕ್ರಿಯೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನು.    ಅಂಚಿನ ಅಲೆನು ಪರ್ಪಿನ ಭಾಗ್ಯ ಈ ಜಗತ  ಜನಕುಲೆಗುಂಡು,  ಆಂಡ, ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕದ ದೇವೇಂದ್ರಗುಲಾ ಇಜ್ಜಿಗ್ಯ. ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತುಂಡ ಬೊಳ್ನೆಯಿಟು ನೆಯಿ ಆಪುಣು.  ಆ ನೆಯಿಟು ತಿನ್ಪಿ  ಚೀಪೆದ ವಸ್ತುಲೆನು ಮಲ್ಪುವೆರು.  ಸಂಗ ದೋಷೊಡು  ಎಡ್ಡ್ಯ ನರ…

30. ಒಗಟುಳಾ-ಗಾದೆಲಾ – ಗೊ0ಚಿಲ್ 15

1.  ಪೊಟ್ಟುಗುವೆಲುಡು ಕೊರು0ಗು ನಲಿಪುಣು (ಉತ್ತರ: ಪೊದ್ದೊಳ್ ಪೊರಿಪುನು)
2.  ಕಿಣ್ಣಿ ಕಿಣ್ಣಿ  ಜೊಕುಳೆಗು  ಕಿಣ್ಯ ಕಿಣ್ಯ ಮುಟ್ಟಳೆ. (ಉತ್ತರ:  ಕೈತ ಬೆರೆಳು ಬೊಕ್ಕ ಉಗುರು)
3. ಆಯಿತ ಕಾರುನು ಲೆಕ್ಕ ಮಳ್ಪೊಲಿ, ಆ0ಡ ಆಯಿತ ನೆರಿನು ಲೆಕ್ಕ ಮಳ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ (ಉತ್ತರ: ನಾಯಿ ಕೊಡೆ, ಕನ್ನಡೊಡು: ಅಣಬೆ)
4.  ಕರುಳುದಾ0ತಿ ಮೀನೊ0ಜಿ ಕಡಲುಡು, ತಿರ್ಲು/ಚಿರ್ಲು ದಾ0ತಿ ಮರವೊ0ಜಿ ಕಾಡುಡು. (ಉತ್ತರ: ಎಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆದ್ರು)
5.  ದಿ0ಜಿದಿನ ಕಡ್ಯ, ಆಯಿಕ್ ಬಾಯೇ  ಇಜ್ಜಿ (ಉತ್ತರ: ಪೆರೆಡೆದ  ತೆತ್ತಿ)
6.  ಪಚ್ಚಿರ್  ಅಜಪ್ಪರೆ  ಮಾಣಿ ಉ0ಡು,  ಪೊದು0ಕುಲು  ಅಜಪ್ಪರೆ  ಮಾಣಿ ಇಜ್ಜ: ಪೆಲಕಾಯಿ ಕುದುಪನಗ,  ಆಯಿತ ಪಚ್ಚಿರ್  (ಸೋಳೆ)  ದೆಪ್ಪರೆ ಜೋಕುಳು  ಬರ್ಪೆರು.         ಆ ಕೆಲಸ  ಮಳ್ಪನಗ ನಡುನಡುಟು ಪೆಲಕಾಯಿ ತಿನೋಲಿ, ಇಜ್ಜಾ0ಡ, ರಚ್ಚೊಡ್  ಪತ್ತಿದಿನ ಕಣ್ಣಿ(ಪೆಲಕಾಯಿ)ಳೆನು  ತಿನೋಲಿ.    ಆ0ಡ  ಬೋಳೆದ ಚಿಲುಕ(ಸಿಪ್ಪೆ)ನು ದೆಪ್ಪೆರೆ  ಆ ಜೊಕುಲು  ಏರ್ಲಾ ದು0ಬು ಬರ್ಪುಜೆರು. -  ಉ0ದೆತ್ತ  ಉಳ  ಅರ್ಥ:  ಪ್ರಯೋಜನ ಇತ್ತಿನ  ಕೆಲಸೊಗು ಸಹಾಯ ಮಳ್ಪೆರ  ಮಾತೆರ್ಲಾ ತಯಾರುಳ್ಲೆರು.  ಆ0ಡ ಲಾಭ   ಇಜ್ಜಾ0ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರ ತಪ್ಪಾದು ದೆಪ್ಪುವೆರು.
7.  ಪೊತ್ತಿ ಇಲ್ಲಗ್ ನಾಯಿ ತೂರಿ ಲೆಕ್ಕ!

29. ಡಾ. ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‍ (1910-1995)

Image
ಡಾ. ಎಸ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‍,  ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ  ಖಭೌತವಿಜ್ಞಾನಿ ಅರೆ ನ ೧೦೭ನೆ ಯ ಜನುಮದಿನ ದಾನಿ  (೧೯-೧೦-೨೦೧೭ ) ಗೂಗಲ್ ತಂನ ಎದುರುದ ಪುಟೊಟು ಅರೆನ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನ ಡೂಡಲ್ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ತ್ ಇತ್ತ್ಂಡ್.‍
ಬಾಲ ಪ್ರತಿಭೆ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ, ಖಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ನೊಬೆಲ್ ಬಹುಮಾನ ಪುರಸ್ಕೃತೆರು (೧೯೧೦- ೧೯೯೫). ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ  ಪ್ರಥಮ ಖಭೌತವಿಜ್ಞಾನಿ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಪೂರ್ವದ ಲಾಹೋರು ಪೇಂಟೆಡು ( ಇತ್ತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನೊಡು ಉಂಡು) ಒಂಜಿ ತಮಿಳು  ಬ್ರಾಣೆರೆ ಕುಟುಮೊಡು ೧೯-೧೦-೧೯೧೦ ದಾನಿ ಪುಟಿಯೆರ್.‍ ಬುದ್ದಿವಂತೆರೆನ  ಕುಟುಮ   ತಂನ ಅಪ್ಪೆ ಮಲ್ಲ ಬೌದ್ದಿಕ ಸಾಧನೆದ  ಪೊಂಜೋವು ಇಂದ್ ಆರ್‍  ಪಣೊಂದಿತ್ತೆರ್‍.   ಅರೆನ ಮಾಮೆರ್‍  ಡಾ| ಸಿ.ವಿ. ರಾಮನ್  ನೊಬೆಲ್ ಪಾರಿತೋಷಕ ಪಡೆಯಿನಾರ್‍ (೧೯೩೦) ರಾಮನ್  ಎಫೆಕ್ಟ ದಂಚಿನ  ಮಲ್ಲ ಸಂಶೋಧನೆ  ಮಲ್ತ್ ದ್  ಪುಗರತೆ  ಪಡೆಯಿನಾರ್‍. ಇಂಬೆರ್ ಬಾಲಪ್ರತಿಭೆ   ಇಂದದ್  ಪ್ರಸಿದ್ದಿಯಾದ್  ಬುಳೆವೊಂದು ಮಲ್ಲೆ ಆಯೆರ್.  ಲಲಿತಾ ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ  ಇನ್ಪಿನರೆನ್ ಮದ್ರಾಸುಡು ಮದುಮೆ ಯಾಯೆರ್. ಆರ್‍   ಕೇಂಬ್ರಿಜಿಡು ಸಂಶೋಧಕೆ ಆದಿಪ್ಪುನಗ   ಚಂದ್ರಶೇಖರ  ಮಿತಿ (ಲಿಮಿಟ್) ಇನ್ಪಿನ ಸಂಶೋಧನೆನ್ ಮಲ್ತೆರ್. ಆಂಡ  ಅದಗ ಅರೆನ ಜೊತೆತಕುಲು ಅವೆನ್  ನಂಬಿಜೆರ್,  ಅಯಿಕ್ ಬಿಲೆ  ಕೊರ್ಜೆರ್.  ವಿದ್ಯಾಜೀವನಇಂಗ್ಲೀಷಿದ   ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ ಆದಿತ್ತಿನ ಸರ್‍ ಆರ್ಥರ್‍ ಎಡಿಂಗ್ಟನ್ ಇನ್ಪಿನಾರ್…

28. ಪೊದ್ದೊಳುದ ಅರಿ – ಪೊರಿ

ಈ ದಾನೆ ಇ0ಚ ಪೊದ್ದೊಲು ಪೋಪ?”  ಈ ಪಾತೊರೊದ ಅರ್ಥ ದಾನೆ?   “ಫಕ್ಕನೆ ಸೂಚನೆ ದಾ0ತೆ ಎದುರುಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಪಿನಿ” - ನೆತ್ತ ಅರ್ಥ (ತುಳು ನಿಘ0ಟು-ಪುಟ 2136).  ಆ ಜನನು  ತೂದು  ಈ ಪಾತೆರೊ ಪನ್ಪೆರು .  ಈತೆನೆ ಉ0ದೆತ್ತ  ಅರ್ಥ?  ನೆಕ್ ಉತ್ತರ  ಪನ್ಪಿನೆಟ್ತು ದು0ಬು, ಪೊದ್ದೊಳು ದಾದ ಇ0ದುದು ಪಿನಿಯೊಣುಗ, ಪೊದ್ದೊಳು ತುಳು ನಾಡುದ ಜನೊಕುಲೆಗು ಬುಡ್ಪಾವುದು ಪಣೊಡು0ದು ಇಜ್ಜಿ.  ಈ ನಾಡುದ ಸ0ಸ್ಕ್ರತಿಡು ಈ ಪದ ದಿ0ಜ ಕಡೆಟ್  ಉಪಯೋಗವಾಪುನು.  ಪೊದ್ದೊಳು ಪಣ್ಣಗ  ಪೊರಿ (Broiled paddy).   ಜೋಳೊನು ಪೊತ್ತುದುಲ ಪೊರಿ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಜನೊಕುಲೆಗ್ ತಿನೆರ.  ಉ0ದೆಕ್  (pop corn) ಇ0ದುದು ಪುದರು.  ಇತ್ತೆ,  ನಮ ಮಾತ ಸಿನೆಮ ಹಾಲ್ಡು – ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆ ಕೊರುದು – ತಿನ್ಪಾ.  ಉ0ದು  ಅರಿ-ಬಾರುದ  ಪೊರಿತ0ಚ  ಶುಭ ಕೆಲಸದ ಸಮಯೊಡು ಉಪಯುಕ್ತವತ್ತು.  ಪೊರಿ ಮಳ್ಪುನು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ0ದಿ ಕಾವೊಲಿಡ್  ಪಟ ಪಟ ಲಾಗ್ಯುನ ಪೊರಿನು ತೂತರೆ? ಇಜ್ಜಿಡ, ಜೊಕುಳೆ ತೊಡುಕು ಅಕ್ಟು-ಒನ್ಜಿ (Act- I)ನು ಖಾಲಿ ‘ಪ್ರೆಸ್ಸರ್  ಕುಕರ್ಡು’ ಪಾಡ್ದು  ಸ್ಟವುಟು ದೀದ್  ಪೊಪ್ ಕಾರ್ನ್  ಮಾಳ್ಪುನ ತೂದುಪ್ಪರು.   ಬಾರುನು ಒ0ಜಿ ಅಗೆಲ ಬಾಯಿದ ಬರ0ಟ್ (= ಎಣ್ಣೆದ ಪಸೆದಾ0ತಿನ) ಬಿಸಲೆಡ್ (earthen pot used in curry making)ಅಥವ ತು0ಡು ಕರತ  ಓಡುಡು  ವಾ ಅಗೆಲದ (ಬರ0ಟ್) ಕಾವೊಲಿಡ್ ಬಾರುದ ಕಾಳುಲೆನು (ಅಡಿಟ್  ಪೊಯ್ಯೆ ಪಾಡ್ದು)  ಪಾಡುವೆರು.   ಡಿಕ್ಕೆಲುಡು ದೀದ…

27. ಒಗಟುಲಾ-ಗಾದೆಲಾ – ಗೊಂಚಿಲ್- 14

Image
1.    ಬಳ್ಳಿದಾಂತೆಪೂಸುರಿಯೊಳುಗಂಗಮ್ಮ,ಜಡೆದಾಂತೆಜಲ್ಲಿಪಾಡಿಯೊಳು. ಉತ್ತರ:ಸಿರೆ-ಸಾಲುದ  ನುರೆ(=  foams of waves -line,  ವೀಚಿಮಾಲಾ,  ಫೇನೋತ್ಕರ )
2.    ಅಂಚಿಡೊ0ಜಿ  ಬೆದುರುದ  ಬಲ್ಲಿ,