2. ತುಳು ಪೂದೋಟ್ಟೊಡ್ಡು ಪೆಜ್ಜಿದಿನ ಒಗಟುಳು – ಗೊಂಚಿಲ್ 1

ಎಂಕುಳ್ ಮಾತೆರ್ಲಾ ಜೋಕುಲಾಟಿಗೆಡು ಕೇಣಿದಿನ, ಪಂತಿಣ, ಗೊಬ್ಬುಗೊಬ್ಬೊಂಡಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಒಗಟು ಪಾತೆರೆನು ಈ ಕಂತುಡ್/ ಕಂಡಿಕೆಡು ಒಟ್ಟು ಪಾಡ್ಡು ನೆಯ್ದು ಕೊರುಂದುಲ್ಲಾ.
1. ತಗ್ಗುದ ದೇವತಾನೊಗು ಬಗ್ಗುದು ನಮಸ್ಕಾರ.   (= ದಿಕ್ಕೆಳ್ಗು ಗಾಳಿ ಊದುನು)
2. ಆಯೇ ಸಾಲೆಡ್ಡು ಬತ್ತೆ, ಇಜಾರ್ ಜಾರಾಯೆ, ಗುಂಡಿಗು ಲಾಗಿಯೇ. (= ಬಾರೆದ  ಪರುಂದು ತಿನ್ಪಿಣಿ)
3. ರಡ್ಡು ತೋಡುಗು ಒಂಜೆ ಪಾಂಪು.  (= ಮೂಕು)
4. ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಿತ್ತ್ ಮುಗುಳಿ ತಿರ್ತು.  (=  ಗೋಕುದ ಪರ್ಣ್ಡು)
5. ಒರ್ತಿ ಟಿಂಟಿನ್ ಕಾರ್ದಾಳ್ ಉಲ್ಲೋಳು.  ಆಳ್ ಯೆನಡಲಾ ಕಾದುವೊಳ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರಸು ಮಲ್ಲಾಯಡಲಾ ಕಾದುವೊಳ್.  (= ತುಚ್ಚುನ ಉಮಿಲ್)
6. ಒಂಜೆನ್ ಕಾಯ್ತುದು ಒಂಜೆಗೆ ಕೂಟುಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಂಡ್,  ಆಯಿಟ್ದು ರಡ್ ಬಗೆ, ರಡ್ಡೆಟೋಂಜೆಡ್ದು ಕುಡೊಂಜಿ, ಆಯಿಡ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಏತೇತೊ ಬಗೆ.  (= ಒಂಜೆಡ್ಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಪಿಣಿ ಎಂಚಿನ ಪನ್ನಗ:  ಬೆಚ್ಚ ಪೇರ್, ಆಯಿಕ್ ಪುಳಿ ವಸ್ತು ಸೇರಿಸ್ಸಾಂಡ ಬೆಂಜನ, ಬೆಂಜನೊನು ಸುಲಿತಿಂಡ ಬೊಲ್ನೆಯ್. ಬೊಲ್ನೆಯಿನ್ ಕಾಯ್ತಿಂಡ ನೆಯಿ.  ನೆಯೆನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಿಂಪಿಣೆಕ್ ಪಾಡುಂಡ ಚೀಪೆದ ತಿನುಪಿನ ವಸ್ತುಲು)
7. ಒರಿ ಕಾಯ್ಪುವೆ, ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಅರಪ್ಪಾವೆ. (=ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರೆರು)
8. ಒರಿ ಅರ್ಲೆ, ಒರಿ ಪೊರ್ಲೆ (=ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರೆರು)
9. ಕಡಲ್ದು ಪುಟ್ಯೆ, ಆಕಾಸಗೊ ಏರ್ಯೆ, ಗಾಳಿಗ್ ಪಾರ್ಯೆ, ಭೂಮಿಗ್ ಬೂರ್ಯೆ.  (=ಕಡಲುದ ನೀರ್ ಉಬೆ ಆದ್, ಮುಗಲಾದು, ಬರ್ಸಾದು ನೆಲಕು ಬೂರುನು )
ಈಗೊಂಚಿಲ್ಡ್ಪಂತಿನೆಟ್ಟು ಉದ್ದಕುದ್ಯ ಉಪ್ಪರೆ ಈಯಾವು, ತಪ್ಪು ತಾಂಗುಲಾ ಉಪ್ಪು, ಕ್ಷಮೆ ಕೊರ್ಲೆ.ಕೂಡ ಒರ ತಿಕ್ಕುಗನಾ?

ನೆಯ್ತಿನಾರ್:
ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ್ (ಪುಣೆ)
31.08.2016

Comments

Popular posts from this blog

17.ಒಗಟುಲಾ-ಗಾದೆಲಾ – ಗೊಂಚಿಲ್ 8

36. ಮಂಗ ಬುದ್ಧಿ, ತಿಕ್ಕು ಪಾತೆರೊ

27. ಒಗಟುಲಾ-ಗಾದೆಲಾ – ಗೊಂಚಿಲ್- 14