Posts

Showing posts from August, 2016

2. ತುಳು ಪೂದೋಟ್ಟೊಡ್ಡು ಪೆಜ್ಜಿದಿನ ಒಗಟುಳು – ಗೊಂಚಿಲ್ 1

Image
ಎಂಕುಳ್ ಮಾತೆರ್ಲಾ ಜೋಕುಲಾಟಿಗೆಡು ಕೇಣಿದಿನ, ಪಂತಿಣ, ಗೊಬ್ಬುಗೊಬ್ಬೊಂಡಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಒಗಟು ಪಾತೆರೆನು ಈ ಕಂತುಡ್/ಕಂಡಿಕೆಡು ಒಟ್ಟು ಪಾಡ್ಡು ನೆಯ್ದು ಕೊರುಂದುಲ್ಲಾ. 1. ತಗ್ಗುದ ದೇವತಾನೊಗು ಬಗ್ಗುದು ನಮಸ್ಕಾರ.   (= ದಿಕ್ಕೆಳ್ಗು ಗಾಳಿ ಊದುನು) 2. ಆಯೇ ಸಾಲೆಡ್ಡು ಬತ್ತೆ, ಇಜಾರ್ ಜಾರಾಯೆ, ಗುಂಡಿಗು ಲಾಗಿಯೇ. (= ಬಾರೆದ  ಪರುಂದು ತಿನ್ಪಿಣಿ) 3. ರಡ್ಡು ತೋಡುಗು ಒಂಜೆ ಪಾಂಪು.  (= ಮೂಕು) 4. ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಿತ್ತ್ ಮುಗುಳಿ ತಿರ್ತು.  (=  ಗೋಕುದ ಪರ್ಣ್ಡು) 5. ಒರ್ತಿ ಟಿಂಟಿನ್ ಕಾರ್ದಾಳ್ ಉಲ್ಲೋಳು.  ಆಳ್ ಯೆನಡಲಾ ಕಾದುವೊಳ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರಸು ಮಲ್ಲಾಯಡಲಾ ಕಾದುವೊಳ್.  (= ತುಚ್ಚುನ ಉಮಿಲ್) 6. ಒಂಜೆನ್ ಕಾಯ್ತುದು ಒಂಜೆಗೆ ಕೂಟುಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಂಡ್,  ಆಯಿಟ್ದು ರಡ್ ಬಗೆ, ರಡ್ಡೆಟೋಂಜೆಡ್ದು ಕುಡೊಂಜಿ, ಆಯಿಡ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಏತೇತೊ ಬಗೆ.  (= ಒಂಜೆಡ್ಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಪಿಣಿ ಎಂಚಿನ ಪನ್ನಗ:  ಬೆಚ್ಚ ಪೇರ್, ಆಯಿಕ್ ಪುಳಿ ವಸ್ತು ಸೇರಿಸ್ಸಾಂಡ ಬೆಂಜನ, ಬೆಂಜನೊನುಸುಲಿತಿಂಡಬೊಲ್ನೆಯ್. ಬೊಲ್ನೆಯಿನ್ ಕಾಯ್ತಿಂಡ ನೆಯಿ.  ನೆಯೆನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಿಂಪಿಣೆಕ್ ಪಾಡುಂಡ ಚೀಪೆದ ತಿನುಪಿನ ವಸ್ತುಲು) 7. ಒರಿ ಕಾಯ್ಪುವೆ, ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಅರಪ್ಪಾವೆ. (=ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರೆರು) 8. ಒರಿ ಅರ್ಲೆ, ಒರಿ ಪೊರ್ಲೆ(=ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರೆರು) 9. ಕಡಲ್ದು ಪುಟ್ಯೆ, ಆಕಾಸಗೊ ಏರ್ಯೆ, ಗಾಳಿಗ್ ಪಾರ್ಯೆ, ಭೂಮಿಗ್ ಬೂರ್ಯೆ.  (=ಕಡಲುದ ನೀರ್ ಉಬೆ ಆದ್, ಮುಗಲಾದು, ಬರ್ಸಾದು ನೆಲಕು ಬೂರುನು )

1.ದತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕೊನೆ ಬಿತ್ತೊಡು

ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು: “ದತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕೊನೆ ಬಿತ್ತೊಂದು ಪೊಪೆ.” ಇಂದೆನು ಶಬ್ದ-ಶಬ್ದ  ಅರ್ಥ ಮಾಳ್ಪನಗ: “(ಆಯಿ ಕಂಡ) ದತ್ತೊಂದುಪ್ಪನಗನೆ ಬೀಜಲಾ ಬಿತ್ತಿಯೆ” ಇಂದುದು ಆಪುನು. ಉಂದು ರೈತೆರ್ನ ಬಳಕೆದ ಪಾತೆರ.  ಇಂದೊಂಜಿ ಒಗಟು ಪಾತೆರ. ನೆತ್ತ ಉತ್ತರ: ಬರೆಪಿನಿ.  ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಏತೊ ಗಾದೆನುಲಾ, ಒಗಟು ಪಾತೆರಲಾ ತುಳು ನಿಘಂಟುಡು, ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗದ ಉದಾರ್ಣೆ ಕೊರುನಗ ಆಯಾಯ ಶಬ್ದದ ಅಡಿಟ್ ಸೇರ್ಸಾದೆರು. ‘ಬರೆಪಿನಿ’ ಪನ್ಪಿನ ಉತ್ತರೊಗು ರೈತೆರ್ನ ದಪ್ಪುನ ಕೆಲಸದ ಉದಾರ್ಣೆ ದಾಯೆಗು ಕೊರ್ತೆರು?  ಇಂದೆತ ಪಿರವುದ  ಮಲ್ಲ ಕಾರಣ ದಾನೆ? ನೆಲನು ಮೆದು ಮಾಳ್ಪೆರಾದು ದಪ್ಪುವೆರು, ಪನ್ನಗ ನಾಯೆರ್ಡು ಗೀರು ಪಾಡುವೆರು. ಅದಗ ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ಗಾಳಿ ನೆಲತ ಉಳಾಯಿ ಪೋವರೆ ಸುಲಭ ಆಪುನು.  ದತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದಿಂಜ ದಿನ ಬುಡುಂಡ ನೆಲ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುನು, ಪಜೀರು ಬುಳುವೆನು. ನಡ್ತಿನನೇಜಿ ಸರಿಯಾದು ಬೇರ್ ಪತ್ತಂದು.  ರಡ್ಡ್ ಸರ್ತಿ ದಪ್ಪುನ ಕೆಲಸಲಾ  ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ.
ನಮ್ಮ ಬೊಂಡು (ಮೆದುಳು) ಕಂಡ ಆಂಡ, ಅವೆನು ದಪ್ಪುನು, ಹದ  ಮಾಳ್ಪುಣು ನಮ ಕಲ್ತಿನ ಬರವು-ಸರವು, ಬೊಕ್ಕ ವಿಚಾರ ಶಕ್ತಿ.  ನಮ ಮಾತೆರ್ಲಾ ಜೀವನೊಡು  ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ದೀವೊಂದುಲ್ಲಾ.  ಈ ಲೋಕೊಡು, ನಮ ನೆನೆತಿನ ಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಕಸನನೇ ನಮ್ಮ ಬದುಕು.  ದಾಯೆಗು ಬದುಕುವ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗುಲಾ ಉತ್ತರ.
ಈ ಉದಾರ್ಣೆನು  ನಮ ಓದುನೆಕ್ಕುಲಾ ಜೋಡಿಸರಾಪುನು.  ಓದಿನಂಚನೆ ಬರೆದು ದೇತ್ತೋನ್ಡ ನಮಕು ಮದತ್ ಪೋಪುಜಿ. …

ಸೋಗತ

Image
C¥Éà - CªÉÄägÉ£À ¨Á¸É,  £ÀAªÀÄ EjAiÉÄgÉ£É ¨Á¸É, £ÀAªÀÄ fêÀ, £É£É¥ÀÄ £ÉvÉÛgÉÆÝnÖUÉ §Ä¯ÉªÉÇAzÀÄ §wÛ£ÉqÁݪÀgÉ £ÀAPï K¥ÉÆÃUÀįÁ ªÀÄzÀ¥ÀgÉ DªÀA¢£ÀªÀÅ. CAvÀeÁð® CAZÀ£É ªÀiÁ»w fêÀ£ÀzÀ C«¨sÁdå CAUÀªÁ¬Ä£À F PÁ¯ÉÆqÀÄ, £ÀAªÀÄ  dªÀuÉgÉUï vÀļÀÄlÄ NzÀgÉ E-§gÀªÀÅ®Ä CAZÀ£É E-¸ÀgÀªÀÅ®Ä  wPÉÆÌqÀÄ  CAZÀ£É ªÀiÁvÁ ¨Á¸É¯É£À ¯ÉPÉÆÌ£É £ÀAªÀÄ vÀļÀÄPÀÄ̯Á MAf UËgÀªÀzÀ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À wPÉÆÌqÀÄ  E¤à£À  MAf EgÁzÉqï F ¥ÀÆ ªÀiÁ¯É E¤à£À  ¨ÁèUï ¸ÀÄgÀĪÀįïÛ zÁ.


¸ÉÆÃUÀvÀ
J£Àß C¥Éà£À C¥Éà -E£ÀßUÀ CfÓ,   JAPï vÀļÀÄvÀÛ ¸ÀÄgÀÄvÀ UÀÄgÀÄ.  NzÀgÉ §gɪÉgÉ §gÁA¢£Ágï  DAqÀ¯Á, vÀƬģÀ AiÀÄPÀëUÁ£À, PÉÃAr£À ºÀjPÀvÉ EAZÀ ªÀiÁvÀªÉ£ï ªÀÄ£À¹ìzÀ G¯Á¬ÄqÉ vÀļÀÄlÄ vÀdÄðªÉÄ ªÀįïÛzï ¸ÉÆÃPÀÄqÀÄ PÀvÉ ¥ÀtÂà£À PÀ¯É CgÉUï  PÀgÀUÀvÀªÁ¢vÀÛAqï.  ¸ÀA¸ÀÌøvÀzÀ ±À§Þ ¸ÁéUÀvÀ CgÉ£À ¨Á¬Äqï ¸ÉÆÃUÀvÀ EAzï PÉÃuï£ÀUÀ ¸Á¯ÉUï ¥ÉÆêÉÇA¢wÛ£À eÉÆÃPÀÄ®Ä JAPÀ¯ÉUï vÀªÀiÁ¸É EAzï  vÉÆÃeÉÆAzÀÄ EvïÛAqï. DAqÁ, JvÉÆà ªÀ¸ÉÆðqÀÄÝ ¨ÉÆPÀÌ PÀÄ®ÄzÀÄ JuïÚ£ÀUÀ CzÀUÀ CfÓ  ¥ÀuÉÆA¢wÛ£À ±À¨ÉÆÞ®Ä vÀļÀÄ vÀzÀãªÀ  ¥ÀzÀPÀÄ®Ä E¤à£À ¸ÀëµÀÖ CªÉÇAzÀÄAqÀÄ. MAf ¨Á¸ÉzÀ ±À¨ÉÆÞ®Ä £À£ÉÆAf ¨Á¸ÉUï ¥…