ಸೋಗತ


C¥Éà - CªÉÄägÉ£À ¨Á¸É,  £ÀAªÀÄ EjAiÉÄgÉ£É ¨Á¸É, £ÀAªÀÄ fêÀ, £É£É¥ÀÄ £ÉvÉÛgÉÆÝnÖUÉ §Ä¯ÉªÉÇAzÀÄ §wÛ£ÉqÁݪÀgÉ £ÀAPï K¥ÉÆÃUÀįÁ ªÀÄzÀ¥ÀgÉ DªÀA¢£ÀªÀÅ.
CAvÀeÁð® CAZÀ£É ªÀiÁ»w fêÀ£ÀzÀ C«¨sÁdå CAUÀªÁ¬Ä£À F PÁ¯ÉÆqÀÄ, £ÀAªÀÄ  dªÀuÉgÉUï vÀļÀÄlÄ NzÀgÉ E-§gÀªÀÅ®Ä CAZÀ£É E-¸ÀgÀªÀÅ®Ä  wPÉÆÌqÀÄ  CAZÀ£É ªÀiÁvÁ ¨Á¸É¯É£À ¯ÉPÉÆÌ£É £ÀAªÀÄ vÀļÀÄPÀÄ̯Á MAf UËgÀªÀzÀ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À wPÉÆÌqÀÄ  E¤à£À  MAf EgÁzÉqï F ¥ÀÆ ªÀiÁ¯É E¤à£À  ¨ÁèUï ¸ÀÄgÀĪÀįïÛ zÁ.


¸ÉÆÃUÀvÀ
J£Àß C¥Éà£À C¥Éà -E£ÀßUÀ CfÓ,   JAPï vÀļÀÄvÀÛ ¸ÀÄgÀÄvÀ UÀÄgÀÄ.  NzÀgÉ §gɪÉgÉ §gÁA¢£Ágï  DAqÀ¯Á, vÀƬģÀ AiÀÄPÀëUÁ£À, PÉÃAr£À ºÀjPÀvÉ EAZÀ ªÀiÁvÀªÉ£ï ªÀÄ£À¹ìzÀ G¯Á¬ÄqÉ vÀļÀÄlÄ vÀdÄðªÉÄ ªÀįïÛzï ¸ÉÆÃPÀÄqÀÄ PÀvÉ ¥ÀtÂà£À PÀ¯É CgÉUï  PÀgÀUÀvÀªÁ¢vÀÛAqï.  ¸ÀA¸ÀÌøvÀzÀ ±À§Þ ¸ÁéUÀvÀ CgÉ£À ¨Á¬Äqï ¸ÉÆÃUÀvÀ EAzï PÉÃuï£ÀUÀ ¸Á¯ÉUï ¥ÉÆêÉÇA¢wÛ£À eÉÆÃPÀÄ®Ä JAPÀ¯ÉUï vÀªÀiÁ¸É EAzï  vÉÆÃeÉÆAzÀÄ EvïÛAqï. DAqÁ, JvÉÆà ªÀ¸ÉÆðqÀÄÝ ¨ÉÆPÀÌ PÀÄ®ÄzÀÄ JuïÚ£ÀUÀ CzÀUÀ CfÓ  ¥ÀuÉÆA¢wÛ£À ±À¨ÉÆÞ®Ä vÀļÀÄ vÀzÀãªÀ  ¥ÀzÀPÀÄ®Ä E¤à£À ¸ÀëµÀÖ CªÉÇAzÀÄAqÀÄ. MAf ¨Á¸ÉzÀ ±À¨ÉÆÞ®Ä £À£ÉÆAf ¨Á¸ÉUï ¥ÉÆêÀ£ÀUÀ, D ¨Á¸ÉzÀPÀÄ®Ä CªÉ£ï zÉvÉÆAzÀÄ JAZÀ GZÁÑgÀ ªÀÄ®ÄàªÉgÁ CªÉ D ¨Á¸ÉzÀ vÀzÀãªÉÇ®Ä. 

CAZÁ, JAPÀ¯É£À FªÉÇAf ¥ÉƸÀ ¥ÀæAiÀÄvÉÆßzÀ ªÀÄÄ£ÀÄßrUï ªÀiÁvÁ NzÀÄUÉgÉUï, vÀļÀÄ ¨Á¸ÉzÀ C©üªÀiÁ¤¯ÉUï JAG®Ä ¸ÉÆÃUÀvÀ (¸ÁéUÀvÀ) §AiÀÄPÉÆ£ÀÄߪÁ.

Comments

Popular posts from this blog

17.ಒಗಟುಲಾ-ಗಾದೆಲಾ – ಗೊಂಚಿಲ್ 8

21. ಒಗಟುಲಾ ಗಾದೆಲಾ – ಗೊಂಚಿಲ್: 10

36. ಮಂಗ ಬುದ್ಧಿ, ತಿಕ್ಕು ಪಾತೆರೊ