9. ಒಗಟುಲಾ ಗಾದೆಲಾ – ಗೊಂಚಿಲ್ - 4

1.ಅಮ್ಮೆ ಆಕಾಶೋಗ್, ಅಪ್ಪೆ ಪಾತಾಳೊಗು, ಮಗೆ ಪೇಂಟೆಗ್, ಮಗಳು ಮದ್ಮೆಗ್ ಪೋಯೆರ್ಗ್ಯಾ
ಬಜ್ಜೆಯಿದ ಮರ ಎಂಚ ಬುಳೆವುನು, ಎಂಚ್ ಗಟ್ಟಿಯಾದ್ ಉಂತುನು, ಎಂಚ ಪೂವಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಕಾಯಿ ಆಂಡ್ ಇಂದುದು ತೆರಿಪಾವುನು ಈ ಒಗಟು:
-       ಅಮ್ಮೆ(Father) ಆಕಾಶೊಗ್:  ಆಕಾಶೊಗ್ ಮುಟ್ಟುನಂಚಬುಲೆವುದಿನ ಕಂಗುದ ಮರದ ಕೊಡಿ.
-       ಅಪ್ಪೆ(Mother)ಪಾತಾಳೊಗ್:  ಕಂಗುದ ಬುಡ/ಬೇರ್ನೆಲದಡಿಕ್ ಬಾರಿ ದೂರ ಪೋಪುನು. ಆಯಿತ್ದಾತ್ರ ಅವು ಏತ್ ಜೋರು ಗಾಳಿ ಬೀಜಿಂಡುಲಾ ಮಾಲುನತ್ತಂದೆ ಮಗುರಂದ್.
-       ಮಗೆ ಪೆಂಟೆಗ್: ಬುಲೇದಿನ ಬಜ್ಜೆಯಿ ಮಗೆ, ಮಾರರೆರಾದು ಸಂತೆಗ್ ಪೋಪಿಣಿ.
-       ಮಗಳು ಮದ್ಮೆಗ್: ಮದ್ಮೆಡ್ ಪಿಂಗಾರದ ಪೂ ಮದುಮಗಳೆಗ್ ಆವೊಡೇ. ಅಂಚನೆ ದೈವ-ದೇವೆರೆನ ಪೂಜೆಗುಲಾಅವೋಡ್.
ಇಂಚ ಉಂದೊಂಜಿ ಕಂಗುದ ಮರದ ಪರಿಚಯ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಗಟು. ಅವೊಂಜಿ ಸಪೂರಾದು ಎತ್ತರೊಗು ಬುಳೆದು,ದೇವರ್ನ, ಪೊಂಜೊಕುಲೆನ ಅಲಂಕಾರೊಗ್ ಪಿಂಗಾರ ಪೂ ಕೊರ್ಪಿನ , ಕಾಯಿ ಬುಳೆದ್ ಬಜ್ಜೆಯಿ ಆದ್,ತೋಟಮಲ್ತಿನಾಯಗ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪಿನ ಬುಳೆ.

2.ಮರಬೂರುಂಡ್, ಪಕ್ಕಿ ಪಾರುಂಡ್
ಕಂಡನಿ ತೈತಿ ಬೊಕ್ಕ, ಆಯೆನ ಬುಡೆದಿ ಜೋಕುಳೆನು ಪತ್ತೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಗು ಪೋಪಿನೆನುಪಂಪಿನ ಒಗಟು.  ಉಂದು ತುಳು ನಾಡುದ ಅಳಿಯ ಸಂತಾನಕಟ್ಟುಡ್ಪೊಣ್ಣ ಹಕ್ಕುದಸಾಮಾನ್ಯರೂಢಿ. ಕಾಲೋಗ್ ತಕ್ಕ ಬದಲಾವಣೆ ಆತುಂಡಲಾಇತ್ತೆಲಾ ಆಚರಣೆಡ್ ಒರಿದಿನು. (Read Post-311/30.01.2013: Reflections on a Tulu Proverb ‘On falling of a tree..’ in our Tulu Studies Blog).

3.ಪಾತೆರ ಪೂ, ಮನಸ್ಸು ತೂ
ಬಾಯಿಡ್ ಬಸಪ್ಪೆ (ಶಿವನಾಮ ಪನ್ಪಿಣಿನಾಯಿ ಆಂಡಲಾ), ಬಂಜಿಡ್ ವಿಷಪ್ಪೆ (ವಿಸದ ನಾಗೆ ಪಂಡುಂಡ ಬಂಜಿಡು ಮತ್ಸರ ದಿಂಜಿದಿನಾಯಿ)  ಪಂಪಿ ಗಾದೆದಂಚ, ಎದುರುಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಪಿಣಿ, ಬಂಜಿ ದಿಂಜ  ಅಯ್ಯಳ ಮತ್ಸರ.

4.ಪಾತೆರದೊಟ್ಟುಗ್ ಗಾದೆ, ವಣಸ್ದೊಟ್ಟುಗು ಉಪ್ಪಡ್
ಗಾದೆ ಕೇಣನಗಎಡ್ಡೆಲಾ, ಪಾತೆರದ ಅರ್ಥ ಎಚ್ಚಲಾಅಪುನು.ನುಪ್ಪುದೊಟ್ಟುಗು ಉಪ್ಪಡ್ನಾಲಯಿಗುನೆಕ್ಕಾವುಂಡ ನುಪ್ಪು ಕೂಡಲ ರುಚಿಯಾಪುಂಡು.

5.ತೂವಂದೆ  ಪಾತೆರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ, ಕೇಣಂದೆ ಪಣಿಯೆರ ಬಲ್ಲಿ
ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ವಾ ಸಂಗತಿ  ಆವನಗ ಸಾಕ್ಸಿಯಾದ್ ಇತ್ತರರ್ಡ್ಡ,  ಅಗತ್ಯ ಬೂರುಂಡ ಮಾತ್ರ ಪಾತೇರ್ಲೆ.  ವಿಸಯದ ಸಂದರ್ಬ ತೂತಿಜಿಡ,  ಎಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಇಂದು ಕೇಣುದಿಜಿಡ, ನಮ ಆದ್ ನಡುಕ್ ಬಾಯಿ ಪಾಡೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಅಪಗ ಅಪಾಯ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಂಡಾಪುಣು.

6.ಪತ್ತ್ ಕೂಡ್ಡಿನ ಕಳೋಟು ಮುತ್ತು ಉಂಡು ವಾ ಪತ್ತ್ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ಮುತ್ತು ಉಂಡು
ಪತ್ತ್ ಜನ ಕೂಡ್ಡಿನ ಸಭೆಟ್ ಮುತ್ತು ಉಂಡು ಪನ್ನಗ ಮುತ್ತುದಂಚಿನ ವಿಚಾರೊಲು ಮೂಡ್ಡು ಬರ್ಪ. ಅಪಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಎಡ್ಡೆ ಆಪಿನಂಚ  ನಿರ್ಧಾರ ದೇತೊನೆರ ಅನುಕೂಲ ಅಪುನು.

7.ಪತ್ತ್ ಬೆರೆಲ್ ಪಂದುಂಡ ಆಯಿನ್ ಬೆರೆಲ್ ಬಾಯಿಗ್ ಪೋವು
ಮಾತೆರ್ಲಾ ಒಟ್ಟು ಕೂಡ್ಡು ಕಷ್ಟ ಬತ್ತುದ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿಂಡ, ಎಡ್ಡೆ ಫಲ ತಿಕ್ಕು. ಮಾತೆರೆಗುಲಾಒಣಸುಗ್ ತತ್ತಾರಾವಂದ್.

8.ನೀರ್ ಇತ್ತಿಂಡ್ಡ ಊರ್, ಪೊಂಜೋವು ಇತ್ತಿಂಡ ಇಲ್ಲ್
ನಂಕ್ಮಾತೆರೆಗುಲಾ ನೀರ್ಅಗತ್ಯವಾತಿನ ಬೆಲೆದಾಂತಿನವಸ್ತು.  ನೀರ್ಇಜ್ಜಿಡ ಊರ್ಬುಡೊಡಾವು.ಇತ್ತೆ          ನೀರುದ ಕೊರತೆ ಒಂಜಿಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತುನು ದೇಶದೇಶೊಡ್. ಪೊಣ್ಣನು ಇಲ್ಲುದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಬೋಲ್ಪುಇಂದುದು ಪಣಿಪೆರ್. ಪೊಣ್ಳು ಇಜ್ಜಿಡ ಬೋಲ್ಪುದಾಂತಿ ಇಲ್ಲದಂಚ.

9.ಪೂ ಕಟ್ಟುನ ಬಲ್ಲ್ ಎರು ಕಟ್ಟೆರ ಆವಂದ್              
ಪೂ ಮಾಲೆ ಕಟ್ಟೆರ ಅಪಿನ ಬಲ್ಲುಡ್ ಪೂವೆ ಕಟ್ಟೊಡು,ಬೇತೆ ಭಾರದ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಬಲತ ಪ್ರಾಣಿಲೆನು ಕಟ್ಟೆರಾವಂದ್.ಪುದುರ್ ಒಂಜೆ ಅಂಡಲ,ಬಲ್ಲು ಬಲ್ಲುಗು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು.ಪೂ ಬಲ್ಲು ಸಪುರ,ಎರು ಕಟ್ಟುನ ಬಲ್ಲು ತೋರ. ಉಂದುಬಲ್ಲುದ ತಾರತಮ್ಯೊಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಬಲತ ಗುರ್ತು. (ಆತ್ಮ ಆತ್ಮೊಗು ಪಂಚಬೇಧ ಇತ್ತಿನಂಚ).

10.ಮರಿಯಾಲದ ದೊಂಬುಲಾ, ತೆಲಿಕೇದಾಯನ ಪಾತೆರಲಾ ಓಂಜೇ
ಒಂತೆ ಸಮಯದ ಮರಿಯಾಲದದೊಂಬುನ್ ನಂಬುದ್ ಪಿದಾಯಿದ ಒವ್ವುಲಾ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರಾವಂದ್.  ಅಂಚೆನೇ ತೆಲಿಕೆಡ್ ಪಾತೆರುನಾಯನ ಪಾತೆರೊನು ನಮ ನಂಬುಂಡ ಪೊಸ ಪೋವ.

ಪೂಪೆಜ್ಜಿದು  ಕಟ್ಟಿದಿನಾರ್:   

ಹೊಸಬೆಟ್ಟು  ವಿಶ್ವನಾಥ್,  ಪುಣೆ

Font : Arial Unicode MS

Comments

Popular posts from this blog

17.ಒಗಟುಲಾ-ಗಾದೆಲಾ – ಗೊಂಚಿಲ್ 8

21. ಒಗಟುಲಾ ಗಾದೆಲಾ – ಗೊಂಚಿಲ್: 10

36. ಮಂಗ ಬುದ್ಧಿ, ತಿಕ್ಕು ಪಾತೆರೊ