10. ಒಂಜಿ ತಾಯ್ಲೇಂಡ್ ಪ್ರವಾಸ

ಎನ್ನ ಮಗೆ ದೀಪಾವಳಿಡ್  ರಡ್ಡ್ ವಾರದ ರಜೆ ಪಾಡ್ದ್ ಕುಡ್ಲಗ್ ಇಲ್ಲ್ಲಡೆ ಬೈದಿನಾಯೆ  “ಅಪ್ಪಾ  ನಮ  ಒಂಜಿ ಟೂರುಗು  ಸಿಂಗಾಪುರೊಗು ಪೋದು ತಿರ್ಗೊಂದು ಬರ್ಕನಾ?” ಇಂದ್ ಪಂಡೆ.  ಯಾನ್ ಲಾ ಆಯೆಲಾ ಇದಮುಟ್ಟ  ದೇಶ ಬುಡುದು ಪಿದಾಯಿ ತಿರ್ಗರೆ ಪೋತಿನಿ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಚಾದ್ ಉಮೇದ್ಡ್  ”ಆವು  ಪೋಯಿ “ ಇಂದೆ. 
ಮಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟ್ ಡ್ ವಿವರವಾದ್ ತೂದ್ “ಸಿಂಗಾಪುರೊಗು ಇತ್ತೆ ದಿಂಜ ರಶ್ ಉಂಡು, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜನ್ಸೀಲು ಮಾತಾ ಪುಲ್ ಬುಕ್ ಆತಾ” ಇಂದೆ.
“ಹಾಂ ಪಂಡೆ, “ಅಂಚಾಂಡ ಬೇತೆ ಓಲಾಂಡಲಾ ಪೋಯಿ” ಇಂದ್ ಸೇರ್ಸಾಯೆ.
ಆಯೆ ಕುಡ ಒರ “ತಾಯ್ಲೇಂಡ್‍ಗ್ ಪೋಯಾ?”  ಇನ್ನಗ, ಯಾನ್ ಒಪ್ಪಿದ್ ಆಂಡ್. ಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರುಡದ್ ತಾಯ್ಲೇಂಡ್(Thailandಗ್ ವಿಮಾನೊಡು ಪೋಪಿನ ಪಿರ ಬರ್ಪಿನ ಟಿಕೆಟುಲೆನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‍ಡೇ ಮಲ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ತಾಯ್ಲೇಂಡ್ ದ ರಡ್ಡ್ ಊರುಲೆಡ್- ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಬೊಕ ಪಟ್ಟಾಯಲೆಡ್- ಉಂತೆರೆ ಹೋಟೇಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ್ಲಾ  ಕುಲ್ದಿನೆಡೆಗೆ ನೆಟ್ಟ್ ಡ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ತೆ.
ತಾಯ್ಲೇಂಡ್ ದೇಶೊದ ಕಾಸ್-ರೂಪಾಯಿದ ಪುದರ್ “ಬಾಟ್” ಇಂದ್‍ದ್. ಒಂಜಿ ಬಾಟ್‍ಗ್  ಅಂದಾಜಿ ರಡ್ಡ್ ರೂಪಾಯಿದ ಮೌಲ್ಯದಾತ್ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಟ್ರಾವಲ್ ಏಜನ್ಸಿಗ್ ಪೋದ್ ತಾಯ್ಲೇಂಡ್‍ದ ಉಲಯಿ ತಿರುಗುನ ಖರ್ಚಿಗ್ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್  ಬಾಟ್ ಕರೆನ್ಸಿ  ಗೆತೊಂಡಾ.

ದಿನ 1 : ಬೆಂಗಳೂರುಡ್ದು ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್‍ಗ್  ಪ್ರಯಾಣ
ಎಂಕಲೆನ ವಿಮಾನ ಬೆಂಗಳೂರುಡ್ದು  ನವೆಂಬರ್ 10ನೆ ತಾರೀಕ್ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರೆಗ್. ಒಂಜಿ ರಾತ್ರೆ ದುಂಬೇ ಕುಡಲೊಢ್ದು  ಬೆಂಗಳೂರುಗು ಬಸ್ಸ್‍ಡ್ ಪೋದ್ ಒಂಜಿ ಪಗೆಲ್ ವಿರಾಮ ಗೆತೊಂಡಾ. ಗುರುವಾರ ಬಯ್ಯಡ್ ಬೆರಿಕ್ ಪಾಡೊನುನ ಕುಂಟು- ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಾಮಾನುಲೆನ ಬ್ಯಾಗ್ ಪತೊಂದು ಟಾಕ್ಸಿ ಮಲ್ತ್‍ದ್ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಏರ್‍ಪೋರ್ಟ್‍ಗ್ ಪೋಯಾ. ಉಲಾಯಿ  ಪೋದು ಆಯಾ ಕೌಂಟರ್‍ಲೆಡ್ ಪಾಸ್‍ಪೋರ್ಟ್  ಬೊಕ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಚೆಕ್, ಇಮ್ಮಿಗ್ರೇಶನ್ ಚೆಕ್ ಇತ್‍ಯಾದಿ ದಾಖಲೆನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೆನ್ ಮುಗಿತೊಂದು  ಏರ್‍ಏಸಿಯಾ ವಿಮಾನ ಮಿತಾಯಾ. ರಾತ್ರೆ 11.00 ಗಂಟೆಗ್ ವಿಮಾನ ಪಿದಡ್‍ಂಢ್. ಸೀದಾ ಪೋಂಡಾ ಬೆಂಗಳೂರುಡ್ದ್  ಬ್ಯಾಂಕಾಕು ಗು  ವಿಮಾನೊಡು ಮೂಜರೆ ಗಂಟೆದ ಪ್ರಯಾಣ.
ತಾಯ್ಲೇಂಢ್‍ದ ಕಾಲಮಾನ ನಂಮ ಭಾರತದ ಸಮಯೊಡ್ದು ಒಂಜರೆ (1.30) ಗಂಟೆ ದುಂಬು ಉಂಡು. ಇನ್ನಗ, ನಮಲ್ಪ 8.00 ಗಂಟೆ ಆನಗ ಅಲ್ಪ 9.30 ಗಂಟೆ ಆದುಪುಂಡು. ತಾಯ್ಲೇಂಡುಗು ದುಂಬು ಸಿಯಾಮ್ ಇಂದ್ ಪುದರ್ ಇತ್ತ್ ಂಡ್. ಬ್ಯಾಂಕಾಕು  ಮಹಾನಗರ ತಾಯ್ಲೇಂಡ್‍ದ ರಾಜಧಾನಿ. ಬ್ಯಾಂಕಾಕುಡು ಇತ್ತೆಲಾ ಸಿಯಾಂ ಇಂದ್ ಪುದರ್ದ ಪ್ರದೇಶ ಉಂಡು.
ಬ್ಯಾಂಕಾಕು ನಗರದ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯ (ಮಾತಾ ಚಿತ್ರೊಲೆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ತ್‌ದ್‌ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ತ್‌ ತೂವೊಲಿ)


ತಾಯ್ಲೇಂಡ್‍ದ ರಾಜಧಾನಿ-ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್.  
ಬ್ಯಾಂಕಾಕು ಮಹಾನಗರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣೊಡು  ಬೆಂಗಳೂರುಡುದು ವಂತೆ ಮಲ್ಲ. ತಾಯ್ ಭಾಷೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಕು ನಗರದ ಪುದರ್  “ಕ್ರಂಗ್ ಥೆಪ್ ಮಹಾ ನಖೂನ್ “ ಇಂದ್‍ದ್. ಉಂದು ಪಾಲಿ ಭಾಷೆದ ಮೂಲೊಡ್ದ್ ಬೈದಿನ ಬ್ಯಾಂಕಾಕುದ ಎಲ್ಯ ಮಲ್ತ್‍ದಿನ ಪುದರ್. ತಾಯ್ಲೇಂಡಿಗ್ ಬೌಧ ಧರ್ಮ ಪೋತಿನಿ ನಂಮ ದೇಶೋಡ್ದ್ ಅಂಚ ಬೌಧೆರೆನ ಪಾಲಿ ಭಾಷೆಲಾ ಅಡೆಗ್ ಪೋದಿತ್ತ್‍ಂಡ್. ಇಡೀ ಪುದರ್ ಪಣರೆ ಪೋಂಡಾ ಓದರಗೆ ಬಂಗ ಆಪಿನಂಚಿನ  ರಡ್ಡ್ ವಾಕ್ಯೊಲು ಬೋಡಾಪುಂಡು.  ಆಂಡಾ, ಈ ನಗರದ ಉದ್ದದ ಪುದರ್ ಉಂಡಂತ್ತೆ ಅವು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಸ್ಥಳನಾಮ ಇಂದ್‍ದ್ ಗಿನ್ನೆಸ್  ದಾಖಲೆಡ್ ಸೇರ್ದಿಂಢ್.
ಬ್ಯಾಂಕಾಕುದ ಒಂಜಿ ಮಾಲ್ ಟರ‍್ಮಿನಲ್ ೨೧ ದ ಉಲಾಯಿ


ದಿನ 2 : ಬ್ಯಾಂಕಾಕುಡು  ತಿರುಗಾಟ
ಶುಕ್ರವಾರ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ 4.00 ಗಂಟೆಗ್ (ಅಲ್ತ ಸಮಯ) ಎಂಕಲೆನ ವಿಮಾನ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಮಹಾನಗರದ ಡಾನ್ ಮುಯಾಂಗ್ ಏರ್ ಪೋರ್ಟ್‍ಡು  ಜತ್ತಂಡ್. ಎಂಕಲೆಗ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಕುಡು ಉಪ್ಪರೆ ವೀಸಾ ಆವೊಡಿತ್ತಂಡ್. ವಿದೇಶೊನು ಪ್ರವೇಶ  ಮಲ್ಪುನಗನೆ  ಎರ್ ಪೋರ್ಟುಡೇ ವೀಸಾ ಗೆತೊಣುನೆನ್ “ವೀಸಾ ಆನ್ ಅರೈವಲ್ “ಇಂದ್ ಪಣ್ಪ್ಪೆರ್.
ಅವುಲು ಎರ್ ಪೋರ್ಟುದ ಉಲಾಯಿ ಅಯಿತ ಕೌಂಟರ್ ನಾಡ್‍ದ್ ವಿವರ ಅರ್ಜಿಕೊರ್ದು ಒರಿ ಒರಿ 2000 ಬಾಟ್ ದೊಡ್ಡು ಕಟ್‍ದ್ ಎಂಕುಲು ವೀಸಾ ಗೆತೊಂಡಾ. ಪಾಸ್ ಪೋರ್ಟ್‍ಡ್ ವೀಸಾ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತಾವೊಂದು ಎಂಕುಲು ಏರ್ ಪೋರ್ಟ್‍ದ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತಾ. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಟಾಕ್ಸಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕುಲು ಬುಕ್ ಮಲ್ತ್ ದಿನ  ಹೊಟೇಲ್  ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸುಕುಂವಿಟ್ಗ್ ಬತ್ತ್ ದ್ ಸೇರೊಂಡಾ. ಮುಲ್ಪ, “ಸುಕುಂವಿಟ್” ಇನ್ಪಿನವು  ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಮಹಾನಗರದ ಉಲಾಯಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶದ ಪುದರ್.  ರೂಮುಗು  ಪೋದ್  ಕೂಲಿ ಮೋಣೆ  ದೆಕೊಂದು ಮೀದ್ ಜೆತ್ತಿನಕಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ನಿದ್ರೆ ಬೂರುಂಡು. ಲಕ್ಕ್ ನಗ ಪತ್ತ್ ಗಂಟೆ ಆದಿತ್ತ್‍ಂಡ್.
ಬ್ಯಾಂಕಾಕುದ ಮಹಾ ಅರಮನೆ ಸಮುಚಯದ ಉಲಾಯಿದ  ಬೌದ ದೇಗುಲಲೆನ ದೃಶ್ಯ

ಎಂಕುಲು ರೆಡಿಯಾದ್ ಹೋಟೆಲ್ದ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತಾ. ಎದುರುದ ರಸ್ತೆಡೆ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ತೂವೊಂದ್, ಅಂಗಡಿಲೆನ್ ಜನಕುಲೆನ್  ಪೋಪಿನ ಬರ್ಪಿನ ವಾಹನೆಲೆನ್ ತೂವೊಂದು  ನಡತೊಂದು  ಪೋಯಾ.
ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್‍ದ ರಸ್ತೆಲು ಮಾತಾ ಸ್ವಚ್ಚ.  ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಲು ಮಾತಾ ವಿಶಾಲವಾದಿತ್ತ್‍ದ್, ನಾಲ್ ಇಜಿಂಡ ಆಜಿ ವಾಹನೊಲು ಒಟ್ಟುಗು ಪೋಪಿನಾತ್ ಅಗೆಲುಡು ಉಲ್ಲಾ. ನಂಮ ಊರುಲೆನ ಲೆಕ್ಕ ರಸ್ತೆಲೆಡ್ ಕಜವು ಬೂರ್ದಿನ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‍ದ ಚಿರಾವುಲು ಗಾಳಿಡ್ ಪರಪುನ ಓಲುಲಾ ತೊಜಂದ್.  ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಾರುಲು ಜಾಸ್ತಿ. ಟೊಯೆಟಾ ಕಂಪೆನಿದ ಕಾರುಲು ರಸ್ತೆಲೆಡ್ ದಿಂಜ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪಾ.
ಬ್ಯಾಂಕಾಕುದ ಮಹಾ ಅರಮನೆತ್ತ ಉಲಾಯಿದ ಒಂಜಿ ಬೌದ ದೇಗುಲ.

ವಾಹನ ಚಾಲಕೆರ್ ಮಸ್ತ್ ಶಿಸ್ತುಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಕಲೆನ ಅನುಬವೊಗು ಬತ್ತಂಡ್. ದಿಂಜ ವಾಹನೊಲು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಡ್ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೋವೊಂದಿತ್ತಾ.  ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗ್ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಡ್ದ್ ವಾಹನೊಲು ಬತ್ತ್‍ದ್ ಕೂಡೊಂದಿತ್ತಾ. ಎಂಕುಲು ರಸ್ತೆ ಕಡಪುನ ಎಂಚ, ರಸ್ತೆ ಕಡಪೊಲಿಯಾ ಬಲ್ಲಿಯಾ ಇಂದ್ ಎಣ್ಣೊಂದು  ವಂತೆ ಪೊರ್ತು ಅಡೆಗೆ ಬರಿಟ್  ಉಂತಿಯಾ. ವಾಹನೊಲೆನ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿಲೆಕ್ಕನೆ ಕೆಲೆವೆರೆ ರಸ್ತೆ ದಾಂಟುನೆನ್ ತೂಯಾ. ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲುಲಾ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇರುನಲ್ಪ ಮೆಲ್ಲನೆ ದಾಂಟರೆ ಸುರು ಮಲ್ತ. ಎಂಕುಲು ದಾಂಟುನಗ ಎಂಕಲೆನ ಪರಮಾಶ್ಚ್ಚರ್ಯಗು ಕೆಲವು ಕಾರುದಕುಲು ಅಕಲೆನ ಕಾರ್ದ ವೇಗೊನು ಪೂರ್ಣ ತಗ್ಗಾದ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ದಾಂಟರೆ ಅನುಕೂಲ ಮಲ್ತ್  ಕೊರಿಯೆರ್.
ವಾಹನೊಲು “ಲೇನ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್” ಅನುಸಾರ ಚಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾ. (ಇನ್ನಗ ಫೋಪಿನ ಓಣಿಡೆ ಪೋಪಿನ ಖಾಲಿ ಇತ್ತ್‍ಂಡಲಾ  ಬೊಕೊಂಜಿ -ಸರಣಿ ವಾಹನಲೆನ ಓಣಿಗ್ ಪಗರರೆ ಇಜ್ಜಿ). ಓವರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಜ್ಜಿ. ಕರ್ಕಶ ಹಾರ್ನ್ ಪಾಡುನ ದುರಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ.
ಬ್ಯಾಂಕಾಕುದ ಒಂಜಿ ದೇಗುಲದ ಆವರಣದ ಗೋಡೆದ ರಚನೆದ ಪೊರ‍್ಲು ತೂಲೆ.

ರಸ್ತೆದ ಬರಿತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಹೊಟೇಲುಡು ಎಂಕುಲು ಟಿಫನ್ ಮಲ್ಪುಗಾ ಇಂದ್ ಪೋಯಾ. ಬೆಯಿಪಾದಿನ ಬೋಳಂತೆ ನುಪ್ಪುಲಾ, ಬೆಯಿಪಾದಿನ ತರಕಾರಿಲು ಬೊಕ ತರಕಾರಿಲೆನ ಸೂಪು ಎಂಕಲೆನ ಕಾಂಡೆದ ತಿನಸಾಂಡ್. ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲೆಗ್ ಚಾ ಕಾಪಿ ದಾಲಾ ತಿಕ್‍ಜಿ. ಎಲ್ಯ ಹೊಟೇಲೆನ ಮೆನು ತೂನಗ ನಂಮ ಲೆಕ್ಕ ಅವುಲು ಮಾತೆರೆಗಲಾ ಚಾ ಕಾಪಿ ಪರ್ಪಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದ್ ತೋಜಿಂಡ್.
ಬೌದ ದೇವೆರ್‌ ನಕುಲೆನ ಮೂರ‍್ತಿಲು ಬ್ಯಾಂಕಾಕು ಅರಮನೆ-ವಾಟ್ ಪಾವೊ ಸಮುಚ್ಚಯ
ಬಿ.ಟಿ.ಎಸ್- ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಂ-  ಆಕಾಶ ರೈಲು (ಸ್ಕೈ ಟ್ರೈನ್)
ಎಂಕುಲು ನಡತೊಂದು  ವಂತೆ ದುಂಬು ಪೊನಗ,  ರಸ್ತೆದ ಮಿತ್ತದ ಮೇಲ್-ಸೇತುವೆಡ್ ಬೀಸೊಡು ಪರತೊಂದು ಪೋಪಿನ ಬಿಟಿಎಸ್ (ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಂ) ಇನ್ಪಿನ ರೈಲುಸಾದಿದ ನಿಲ್ದಾಣ ಆನ್ ನಟ್ ತಿಕ್‍ಂಡ್. (ಉಂದು ಬೆಂಗಳೂರುದ “ನಂಮ ಮೆಟ್ರೊ” ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇಪ್ಪುನ ರಸ್ತೆದ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆದ ಮಿತ್ತ್ ಪೋಪಿನ ಆಧುನಿಕ ಶೈಲಿದ ಹವಾನಿಯಂತ್ರದ ರೈಲುಗಾಡಿಲೆನ ಸಿಸ್ಟಂ. ಅಯಿಕ್ ಆಕಾಶ ರೈಲ್ (sky train)  ಇಂದ್‍ಲಾ  ಪಣ್ಪೆರ್.

ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ದಿನತ್ತ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪಾಯಾ. ದಿನತ್ತಾ ಪಾಸ್ ಮಲ್ತ್‍ಂಡ ಇಡೀ ದಿನ-ರಾತ್ರೆ 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಏತ್ಲಾ ಈ ಬಿಟಿಎಸ್ ರೈಲ್‍ಡ್ ತಿರಗೋಲಿ. ಅಂಚ ಆ ಟ್ರೈನ್ ದ ಕಡೆತ್ತ ನಿಲ್ದಾಣ ಮೊಚೆಟ್ ದಡೆ ಪೋದ್ ಜತ್ತ್‍ದ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪಿದಾಯಿ ಪೋದ್ ವಂತೆ ತಿರ್ಗ್ ದ್ ಬತ್ತಾ. ಕುಡಾ ಟ್ರೈನು ಮಿತಾದ್ ಸಿಯಾಂ ಸ್ಟೇಶನ್ಗ್ ಬತ್ತ್‍ದ್ ಜತ್ತಾ. ಕೈತಲ್ದ ರಡ್ಡ್ ಮಾಲುಲು ಸಿಯಾಮ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೊಕ ಸಿಯಾಮ್ ಪ್ಯಾರಗಾನ್. ಈ ರಡ್ಡ್ ಮಾಲುಲೆನ ಉಲಾಯಿ ತಿರಗಿಯಾ. ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತದ್  ಬಿಟಿ ಎಸ್ ರೈಲು ಮಿತಾದ್ ಸಿಲೋಂ ನಿಲ್ದಾಣೊಡು ಜತ್ತಾ. ಅಲ್ತಡ್‍ದ್ ಒಂಜಿ ಕಿಲೋಮಿಟರ್ ದಾತ್ ನಡತ್‍ದ್ ಲುಂಪಿನಿ ಉದ್ಯಾನವನದಡೆಗ್ ಬತ್ತಾ. “ಲುಂಪಿನಿ” ಇನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಪುಟಿನ ಊರು ಲುಂಬಿನಿಡ್‍ದ್ ಬೈದ್‍ಂಡ್. 
ಲುಂಪಿನಿ ಗಾರ್ಡನ್‌ದ ಎದುರು ಬ್ಯಾಂಕಾಕು ನಗರದ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯ


ತಾಯ್ಲೇಂಡ್ ಬೊಕ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ದೇಶೊಲೆಗ್ ಬುದ್ದ ಧರ್ಮವು ಪಿರಾಕ್‍ಡೆ ನಂಮ ದೇಶೊಡ್ದೇ ಪೋತಿನವು. ನಮಲ್ಪ ಬುದ್ಧ ಧರ್ಮ ನು ಪಾಲಿಸಾವುನಕುಲು ಕಮ್ಮಿ ಆಯೆರ್ಡಲಾ ಅಲ್ಪ ಮಾತಾ ನನಲಾ ಆ ಧರ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟ್ ಪ್ರಚಾರೊಡು ಉಂಡು.
ಲುಂಪಿನಿ ಉದ್ಯಾನವನದ ಉಲಾಯಿದ ತೋಡುಲೆನ್ ಪ್ರವಾಸಿಲೆಗಾದ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮಲ್ತ್‌ದೆರ್

ಲುಂಪಿನಿ ಪಾರ್ಕದುಲಾಯಿ ಸುತ್ತ್ ದ್ ಪಿದಾಯಿ ಬನ್ನಾಗ ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ಬೊಂಡ ಪರಿಯ. ರಸ್ತೆಗ್ ಬತ್ತ್ ದ್ ಬಸ್ ಕಾತ್ ದ್ ಚಾವೊ ಫ್ರಾಯ ಇನ್ಪಿನ ಬ್ಯಾಂಕಾಕುದ ಸುದೆ ಬರಿಕ್ ಬತ್ತಾ.. ಸುದೆಟ್  ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ಅನೇಕ ಓಡೊಲು (ಬೋಟುಲು) ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೋವೊಂದಿತ್ತಾ. ಎಂಕಲೆಗ್ ವೊಡೆ ಪೋವೊಡು ಇಂದ್ ತೆರಿಯೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಅಕಲೆನ ತಾಯ್ ಬಾಸೆ ಎಂಕಲೆಗ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಕಲೆಗ್ ಎಂಕುಲೆನ ಇಂಗ್ಲೀಶ್ ಅರ್ಥ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ.
ಬ್ಯಾಂಕಾಕುದ ಆಕಾಶ ರೈಲು- ಒಂಜಿ ಬಿಟಿಎಸ್ ಮೆಟ್ರೊ ರೈಲ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪ್ರವೇಶದ ಚಿತ್ರ

ಕಡೆಕ್  ಎಂಕುಲು ಏಸಿಯಾಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗ್ ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಬೋಟುಡು ಕುದ್ದಾ. ಆ ಬೋಟು ಎಂಕಲೆನ್ ಸುದೆಟ್ಟೆ ಲೆಸೊಂದು ಪೋದು ಏಸಿಯಾಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಸುದೆ ಬರಿಟ್ ಕೊಣೊದು ಉಂತಾಂಡ್. ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದ ಉಲಾಯಿ ಸುತ್ತು ಪಾಡಿಯಾ. ಆ ಊರುಡು ಬುಳೆಪಿನ ಡೊರಿಯಾನ್ ಇನ್ಪಿನ ಪೆಲಕಾಯಿದ ಜಾತಿದ ಫಲವಸ್ತುನು ಗೆತೊಂದು  ರುಚಿ ತೂಯಾ. 
ಬ್ಯಾಂಕಾಕು‍ ನಗರದ ನಡುವೆ ಚಾವೊ ಫ್ರಾಯ ಇನ್ಪಿನ ಸುದೆ ಪರಪುಂಡು. ಸುದೆತ್ತ ಕರೆಡ್ ಬೊಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತ್‌ದೆರ್.

ಆ ಊರುದ ಒಂಜಿ  ವಿಶೇಷ ತಿನ್ಪಿನ ಇನ್ನಗ ಮ್ಯಾಂಗೊ ರೈಸ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೈತಿದಿನ ಚಿಕನ್ (ಕೋರಿ) ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಗೆತೊಂಡಾ. ಮ್ಯಾಂಗೊ ರೈಸ್ ಪಂಡಾ ತೋತಾಪುರಿ ಜಾತಿದ ಪರ್‍ಂದ್ ಕುಕ್ಕುದ ಚೋಲಿ ಗೈದಿನ ಕೆಲವು ತುುಂಡುಲು ಬೊಕ ಅಯಿತೊಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಸವುಂಟುದಾತ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದ್ ಬೆಯಿಪಾದಿನ  ಚೀಪೆ ನುಪ್ಪು .
ಸಿಯಾಮ ಬಿಟಿಎಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್‌ದ ಕೈತಲ್ ಒಂಜಿ ಮಾಲ್ ಪಾರಾಗನ್.

ಎಂಕಲೆನ ವಣಸಿದ ಪಾರ್ಸೆಲ್‍ನ್ ಒಂಜಿ ಬರಿಟ್ ಕುದೊಂದು ತಿಂದಾ. ಆರೆಂಜಿದ ಜ್ಯೂಸ್ ಗೆತೊಂದು ಪರಿಯಾ. ಬೊಕ ಅಂಚನೆ ನಡತೊಂದು ಸುದೆ ಕಡಪುಗ್ ಬತ್ತ್ದ್ ಲೈನ್‍ಡ್ ಉಂತುದು ಬತ್ತಿನ ಬೋಟುಡು ಕುದ್ದುದು ಸಪನ್ ಟಕ್ಸಿನ್ ನಿಲ್ದಾಣೊಗು  ಪಿರ ಬತ್ತಾ. ಅವುಲು ಬಿಟಿಎಸ್ ಮೆಟ್ರೊಡು ಏರ್ದ್ ಆನ್ ನಟ್ ನಿಲ್ದಾಣೊಡು ಜತ್ತ್‍ದ್ ಸಾದಿಡ್ ಆವೂರ್ದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪೇರಂಕಾಯಿ ಜಂಬು ಪರ್‍ಂದ್‍ಲೆನ್ ದೆತೊಂದು ಎಂಕೆಲೆನ ಹೊಟೆಲ್‍ಗ್ ಬತ್ತ್ ದ್ ಕೋಣೆ ಸೇರೊಂಡಾ. ಕಣಯಿದಿನ ಪಲವಸ್ತುಲೆನ್ ತಿಂದ್ ದ್ ವಂತೆ ಪೊರ್ತು ರೂಮುದ ಟಿವಿಡ್  ಆ ಊರುದ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೊಲೆನ್ ತೂದು ಅಂಚನೆ ನಿದ್ರೆಗ್ ಜಾರೊಂಡಾ.
ಬ್ಯಾಂಕಾಕುದ ವಾಟ್ ಪಾವೋ ದೇಗುಲ- ಅರಮನೆ ಸಂಕೀರ್ಣದುಲಾಯಿ


, ಇನ್ಪಿನ ಪುದರ್ದ ರಸ್ತೆದ ಮುಟ್ಟೊಡು ಇತ್ತಿನ ಗ್ರಾಂಡ್ ಅರಮನೆತ್ತಾ ವಲಯೊಗು ಬತ್ತಾ.  ತಾಯ್ ಭಾಸೆಡ್ “ಫ್ರಾ “ ಇನ್ಪಿನವು  ನಂಮ ಪಾಲಿ ಭಾಸೆಡ್ದ್ ಬೈದಿನ (ಪೋತಿನ)  ಶಬ್ಧ ವರ ಇನ್ಪಿ ನಂಮ ಶಬ್ಧ ಅಡೆಗ್ ಪೋನಗ ಫ್ರಾ ಇಂದ್ ಆತ್ ಂಡ್ ಇಂದ್ ಪಣ್ಪೆರ್. ಅರಮನೆತ್ತಾ ಸುತ್ತಾ ಶೋಕಾಚರಣೆಗ್ ಬೈದಿನ ಆ ಊರುದ ಪ್ರಜೆಕುಲು. ಮಾತಾರ್ಲಾ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಕುಂಟು/ವಸನ ತುತೊಂದು ಸಾಲ್ ಸಾಲ್ಢ್  ದಿಂಜ ದಿಂಜ ಜನಕುಲು ಬತ್ತಿತ್ತೆರ್. ಅಕಲೆಗ್ ಪರಿಯೆರೆ ಶುದ್ಧ ನೀರ್, ತಂಪು ಪಾನೀಯ, ಅಯಿಸ್ ಕ್ರೀಂ, ತಿನರೆ ತಿಂಡಿ, ವಣಸ್ ಮಾತಾ ಬೈದಿನ ಊರ್ದ ಜನಕುಲೆಗ್ ಉಚಿತ ಸರಬರಾಜು ಮಲ್ಪರೆ ರಸ್ತೆದ ಬರಿಟ್ ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಅನೇಕ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ್ ಇತ್ತಿನ ಬೂತುಲು. ಬತ್ತಿನ ಜನಕುಲೆನ ಅನುಕೂಲೊಗು  ಸಂಚಾರಿ ಶೌಚಾಲಯ .ಕಜವು ವಿಲೆವಾರಿಗ್ ಶುಚಿಯಾಯಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಎಂಕಲು ಈ ಮಾತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲೆನ್  ತೂದೆ ದಂಗಾದ್ ಪೋಯಾ.
ಗ್ರಾಂಡ್ ಅರಮನೆ ಸಮುಚ್ಚಯದ ಉಲಾಯಿ ಪೋವರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಗೆತೊಣುನು ಒಲ್ಪ, ಉಲಾಯಿ ಪೋವರೆ ಒಲ್ಪ ಇಂದ್ ತೆರಿಯೊಣರೆ ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ತಿರ್‍ಗ್‍ದ್ ಪೇಚಾಟ ಆಂಡ್. ಎಂಕುಲು ಕೇಣಿನಕಲೆಗ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ಪುಜಿ. ಎಂಕಲೆಗ್ ಅಕಲೆನ ತಾಯ್ ಬಾಸೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೇಚಾಟ. ಎಂಕುಲು ಇಂಗ್ಲೀಷಿಡ್ ಕೇಂಡಿನೆನ್ ಅಕುಲು ಒರಿಯಗೊರಿನ್ ತೊಜಪಾದ್ ಕೇಣ್‍ಪಾದ್ ಕಡೆಕ್ ಎಂಕಲೆಗೋಂಜಿ ಎಂಚನಾ ಒಂಜಿ ಅರ್ದಂಬರ್ದ ಉತ್ತರ ತಿಕೊಂದಿತ್ತ್‍ಂಡ್. ಇಂಚ ಅರ್ದಾಂಬರ್ದಾ ತೆರಿಯೊಂದು ಎಂಕುಲು ಅರಮನೆತ್ತಾ ಕೋಟೆದುಲಾಯಿ ಪೋಯಾ. ಅವುಲು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಕೌಂಟರುಲು ತೋಜಿಯಾ. ಒಟ್ಟುಗು 1,000 ಬಾಟ್ ಕೊರ್ದು ರಡ್ಡ್ ಟಿಕೆಟ್. ಬೊಕ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಪರದೇಸಿಲೆಗ್ ಮಾತ್ರಾ ಟಿಕೆಟ್ ಊರ್ದ ಜನಕುಲೆಗೆ ಪ್ರವೇಶೊಗು ಟಿಕೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ , ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶಇಂದ್‍ದ್.
ಬ್ಯಾಂಕಾಕುದ ವಾಟ್ ಪಾವೋ ದೇಗುಲ- ಅರಮನೆ ಸಂಕೀರ್ಣದುಲಾಯಿ ದ್ವಾರಪಾಲ‍್ರ್ಕ  ಚೀನಿ ರೂಪೊಲು

ಎಂಕುಲು ಸಮುಚ್ಚಯದ ಉಲಾಯಿ ಮಾತಾ ತಿರ್ಗ್‍ಯಾ.  ಆವೂರುದ ಬೌದೆರೆನ ದೇವಾಲಯೊಲು, ಅಯಿಕುಲೆನ ಅಲಂಕಾರ ವಾಸ್ತು ಬಂಗಾರ್ದ ಬಣ್ಣದ ಮೂರ್ತಿಲು ಮಾತಾ ತೂವರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು. ಬೊಕೊಂಜಿ ಬೌಧ ಮಂದಿರ ವಾಟ್ ಪಾವೋ ಇನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ದ ದೇಗುಲ ಸಮುಚ್ಚಯೊಗು ಕುಡಾ 200 ಬಾಟ್ ಕೊರ್ದು ಟಿಕೆಟ್ ಗೆತೊಂಡಾ.  ಮದ್ಯಾನ್ನ ಮುಟ್ಟಾ ಸಮಾ ತಿರ್‍ಗ್ಯಾ.
ಅರಮನೆ ಬೌಧ ಮಂದಿರೊಲೆನ ಪ್ರದೇಶೊಡ್ದ್ ಪಿದಾಯಿ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತಾ. ವಂತೆ ದೂರ ನಡತ್ದ್ ಒಂಜಿ ಸಿಟಿಬಸ್ ಪತಿಂೂ. ಆ ಬಸ್ಸ್‍ಡ್ ತಾಯ್ ಪೊಂಜೋವು ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಎಂಕುಲು ಪಂಡಿನ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೋಣರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಬತ್ತೊಲು. ಬಸ್ಸ್ ಡ್ ಕುದೊಂದು ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ತೂದ್ ”ಸಿಯಾಮ್”  .ಇನ್ಪಿನವುಲು ಜತ್ತ್ ದ್  ಎಂಕುಲು ಟರ್ಮಿನಲ್ 21  ಮಾಲ್‍ದ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತಾ.

ಅಲ್ತ್ ಪಿದಡ್‍ದ್ ಎಂಕುಲು ಬಸ್ಸ್ ಪತ್‍ದ್ ಸಯಾಂ ಸ್ಟೇಷನ್‍ಗ್ ಬತ್ತಾ. ಅವುಲು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮಾಲ್ ದ ಉಲಾಯಿ ಪೋದ್  ಉಲಾಯಿದ ಅಂಗಡಿಲೆನ ಸಿಂಗಾರ ಬೊಲ್ಲುಲೆನ್ ತೂದ್ ತಿರಗಿಯಾ. ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮಾಲ್ ದ 6 ಮಾಳಿಗೆಲೆಡ್  ಒಂಜೆಂಜಿ ಮಾಳಿಗೆಡ್ ಒಂಜೆಂಜಿ ದೇಶೊದ ಪುದರ್ ಕೊರದು ಆ ದೇಶೊದ ಅಂಗಡಿಲೆನ ಶೈಲಿಡ್ ಅಲಂಕಾರೊಲು ವಸ್ತುಲು ಜೋಡಿಸಾದ್ ದೀತಿನೆನ್ ತೂಯಾ. ಮಾಲ್ದ ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾಲುಗು ಪೋದ್ ಬರ್ಗರ್ ಚಿಕನ್ ತಿಂದ್ದ್ ಕೋಲಾ ಪರಿಯಾ. ತಾಯಿಲೆಂಡ್ ದ ಗೊತ್ತಾಂತಿನ ಮಾಸೊಲೆನ್ ತಿಂದ್‍ದ್ ಮನಸ್-ಬಂಜಿ ಹಾಳ್ ಮಲ್ತೊಣುನೆಡ್ದ್ ಬರ್ಗರ್ ಕೋಲಾ ಎಡ್ಡೆ ಇಂದ್ ಎಂಕುಲು ಎಣ್ಣಿಯಾ.  ಬಯ್ಯಡ್ ನನೊಂಜಿ ಮಾಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್‍ಗ್ ಪೋಯಾ. ಉಂದು ಬ್ಯಾಂಕಾಕುದ ಅತಿ ಮಲ್ಲ ಮಾಲ್ ಇಂದ್ ತೋಜುಂಡು.
ಮಾಲುಲೆನ ತಿರುಗಾಟ ಮುಗಿಸಾವೊಂದು ಎಂಕುಲು ಆಕಾಶ ರೈಲ್ ಡ್ ಕುದೊಂದು ಎಂಕಲೆನ ಹೋಟೇಲ್ದ ಕೈತಲ್ದ ಸ್ಠೇಷನ್ ಆನ ನಟ್ ದಡೆಗ್ ಬತ್ತಾ. ಅವುಲು ಮೆಟ್ರೊ ಸ್ಟೇಷನ್ಡ್ ಜತ್ತದ್ ನಟತೊಂದು ಬತ್ತಾ.

ರಸ್ತೆಡ್ ಪಿರಬನ್ನಗ ಪೆರಂಕಾಯಿ,ಜಾಮು ಪರಂದ್ ಲೆನ್ ಗೆತೊಂಡಾ. ಸೆವೆನ್ ಎಲೆವೆನ್ ಸ್ಟೋರುದ ಉಲಾಯಿ ಪೋದ್ ಕೆಲವು ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸ್ ಲೆನ್ ಗೆತೊಂಡಾ ನಡತೊಂದು ಎಂಕೆಲನ ಹೊಟೇಲ್ದ ರೂಮುಗು ಪೋದ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೀದ್ ಬೊಕ ಬೂರೊಂಡಾ. ವಂತೆ ಪೊರ್ತು ಟೀವಿ ತೂಯಿ  ಲೆಕ್ಕೊನೆ ನಿದ್ರೆಗ್ ಜಾರಿಯಾ.

ದಿನ 4 : ಬ್ಯಾಂಕಾಕುಡ್ದ್  ಪಟ್ಟಾಯೊಗು
ಕಾಂಡೆ ಲಕೊಂದು ಪುಲ್ಯದ ವಿಧಿಕುಲೆನ್  ಮುಗಿತೊಂದು ಎಂಕುಲು ಆನ್ ನಟ್ ದ ಬಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗ್ ಬತ್ತಾ. ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಕೈತಲೇ ಒಂಜಿ ರಸೆ ಬರಿತಾ ಹೋಟೇಲ್ಗ್ ಪೊಗ್ಗುದು ಪ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡಾ ಇಂದ್ ಕೇಂಡಾ. ಹೂಂ ಇಂದ್ ಪಂಡೆರ್ ಅಂಚನೆ ಕುದ್ದುದು ಅಕುಲು ಕೊರಿನ ಪ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ತಿಂದ್ ದ್ ನೀರ್ ಪರ್ದ್ ಬಸ್ ಸ್ಟೈಂಡಿಗು ಬತ್ತಾ. ಪಟ್ಟಾಯ ಇಂದ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಡ್ ಬರೆತಿನ ಒಂಜಿ ಕೌಂಟರ್ಡ್ ತೂದ್ ರಡ್ಡ್ ಟಿಕೆಟ್ ಗೆತೊಂಡಾ. ಒರಿ ಎಂಕಲೆನ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತ್ ದ್ ಎಂಕಲೆನ್ ವಾಹನದ ಕೈತಲ್ ಲೆಸೊಂದು  ಪೋಯೆ. ಎಂಕುಲು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಇಂದ್ ಎನ್ಣ್ ದಿನಿ. ಅವು ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಟೊಯೆಟಾ ಮಿನಿ ಬಸ್ ವ್ಯಾನ್.
ಎಂಕೆಲೆಗ್ ವ್ಯಾನುಡು ಪಿರಾವುದ ಸೀಟುಲು ಸಿಕ್‍ಂಡ್. ಎಂಕಲೆನ ಕೈತಲ್ ಸೀಟುಲೆಡ್ ಜಪಾನ್ದ ಇರುವೆರ್ ಪೊಂಜೋವುಲು. ಎದುರುದ ಸೀಟುಲೆಡ್ ತಾಯ್ಲೇಂಡ್‍ದ ಜವನೆರ್ ಅಕಲೆನ ಲಗೆಜುಲು. ಇಂಚ  ಮಾತಾ ಜಾಗ ಇಕ್ಕಟ್ ಆದ್ ಇಡೀ ಗಾಡಿ ಟೈಟ್ ಆಂಡ್. ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್- ಪಟ್ಟಾಯದ ನಡುವೆ ಎಕ್ಸ್‍ಪ್ರೆಸ್ ಪೆರುಮಾರ್ಗೊಡು (ಹೆದ್ದಾರಿಡ್) ಎಂಕಲೆನ ಟೊಯೆಟಾ ವಾಹನ ಬಿಲ್ಲ್‍ಡ್ದ್ ಬುಡಿನ ಬಾಣದ ಲೆಕ್ಕೊ ಪೋನಗ ಎಂಕುಲು ರಡ್ಡ್ ಮೆಯಿತ ಸಾದಿತ ಬರಿತ ಊರುಲೆನ ಸೌಂದರ್ಯ ತೂವೊಂದು  ಪೋಯಾ.

ಮದ್ದೇನ ಆನಗ ಎಂಕುಲು ಪಟ್ಟಾಯ ನಗರದ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತ. ಎನ್ನ ಮಗೆ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ತೂದ್ ಎಂಕುಲು ಬುಕ್ಕು ಮಲ್ತ್‍ದಿನ ನೋವಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂದಾಜಿ ಒಂಜಿ  ಕಿಲೋಮೀಟರ್ದ ಉಲಾಯಿಡೆ ಉಂಡು ಇಂದ್ ಪಂಡೆ.ಂ ಎಂಕಲೆಡ ಲಗೇಜಿ ದಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ. ಬೆರಿಕ್ ಪಾಡುನ ಬೆರಿಪ್ಯಾಕ್  ಮಾತ್ರಾ. ಅಂಚಾಡ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ನಗರ ತೂವೊಂದು  ನಡತೊಂದೇ  ಪೋಯಿ ಇಂದ್ ನಿರ್ದಾರ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡೊಂದು ಪಿದಡಿಯಾ.
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಡ್ ನಡತೊಂದು ಪೇಂಟೆದ  ಕಟ್ಟೋಣಲೆನ  ಅಂಗಡಿಲೆನ  ಪೊರ್ಲು  ತೂವೊಂದು  ಪೋಯಾ. ದೊಂಬುಡು ನಡತೋಂದು ಗೂಗಲ್ ಪಂಡಿನೆಡೆಗ್ ಪೋದ್ ಉಂತಿಯಾ. ಅವುಲು ಎಂಕಲೆನ ಹೋಟೇಲ್ ಇತ್ತಿಜಿ. ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪುಡು ಮಾಹಿತಿ  ಸೇರಸಾವುನಕುಲು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೆರ್ಡ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಸಂಗೊಲು ಆಪುಂಡು. ಆ ರಸ್ತೆಡ್ದ್ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತ್ ದ್ ವಂತೆ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ತಿರ್ಗಿಯಾ ಆಂಡಲಾ ಎಂಕಲೆಗ್ ಬೋಡಾಯಿನ  ಹೊಟೇಲ್ ತಿಕ್ ಜಿ. ನೋವಾ ಪುದರ್ದ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಹೊಟೇಲುಲು ಉಲ್ಲಾ ಇಂದ್ ತೋಜಿಂಢ್.
ಅದಗ ಅಲ್ಪ ಒರಿ ಬೈಕ್ ಟಾಕ್ಸಿದಾಯೆ ಇತ್ತೆ ಆಯಡ ಕೇಂಡ. ಆಯಡ ಪಾತೆರುಲೆಕ್ಕನೆ ನನ ಒರಿ ಬೈಕ್ ಟಾಕ್ಸಿದಾಯೆ ಬತ್ತೆ. ಎಂಕುಲು ಇರ್ವೆರ್ ಈ ಬೈಕ್ ಟಾಕ್ಸಿದ ಇರುವೆರನ ಪಿರವುಡು ಕುದ್ದುದು ಹೊಟೇಲ್ ನೋವಾ ನಾಡೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತ . ಎಂಉಲು ಎಣ್ಣಿಲೆಕ್ಕೊನೆ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ನೋವಾ ಗ್ರೂಪುದ ಹೋಟೇಲುಲು ಸಾದಿಡ್ ತಿಕಿಯಾ. ಅಂಚನೆ ಆ ಹೊಟೇಲುಲೆಡ್ ಕೇಣೊಂದು ಕೇಣೊಂದು ಎಂಕಲೆನ ಹೊಟೇಲ್ದಡೆಗ್ ಬತ್ತಾ. ಬೈಕ್  ದಕಲೆಗ್ ಪಾತೆರ್ದಿನ ಕಾಸು ಕೊರಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ನಾಡಿನೆಕ್ಕ್ ಖುಷಿಕ್ಕ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇಂದೆರ್, ಅವುಲಾ ಆಂಡ್.
ಹೋಟೆಲ್ದ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ನುಡು ಎಂಕಲೆನ ಗುರುತು ಪರಿಚಯ  ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ ಪತ್ರೊಲೆನ್ ತೂದ್ ರೂಮುದ ಕೀ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊರಿಯೆರ್. ಕೀ ಕೊರುನಗ ಆ  ರಿಸೆಪ್ಟನ್ದ ಪೊಣ್ಣು ಹೋಟೇಲ್ದ ಕಂಡಿಷನ್ ಲೆನ್ (ರಿವಾಜು) ಪಂಡೊಲು.  ದಾದ ಇನ್ನಗ ರೂಮುಗು ಒವ್ವಾಂಡಲಾ ಪೊಂಜೋವುನು ಲೆಸೊಂದು ಬತ್ತರ್ಡ ಒರಿ ರೂಮುಡ್ದು  ಪಿದಾಯಿ ಪೋವೊಡು. ಇನ್ನಗ ರೂಮುಡು ಉಲಾಯಿ ಇರವೆರ್ ಮಾತ್ರಾ ಉಪ್ಪೊಡು ಇಂದೊಲು! 

ಎಂಕುಲು ರೂಮುಗು ಪೋದು  ವಂತೆ ವಿರಾಮ ಮಲ್ತ. ಎಂಕಲೆಗ್  ಬಡವು ಆವೊಂದಿತ್ತ್‍ಂಡ್. ಅಂಚನೆ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತ್‍ದ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಶೈಲಿದ  ಒವ್ವಾಂಡಲಾ ಹೊಟೇಲು ಉಂಡಾ ಇಂದ್ ತೂವೊಂದು ಸುತ್ತಾ ಮುತ್ತಾ ತಿರ್ಗಿಯಾ. ಒಂಜಿ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್ ಇಂದ್ ಬೋರ್ಡು ತೂದ್ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯಾ. ಒರಿ ಪಂಜಾಬಿ ಜವಣೆ ದಾದ  ಬೋಡು ಇಂದ್ ದ್ ಎಂಕಲೆನ ಟೇಬಲ್ದ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ತಿಂಡಿ ತಿನಸುಲು. ಮೆನು ತೂದ್ ಎಂಚಿನ ಮಾತಾ ಉಂಡು ಕೇಣ್ದ್  ಆಲೂ ಪರೋಟ ಬೊಕ ಚಾ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತ. ತಿಂದ್ ದ್ ಮುಗಿಸಾನಗ ಅಡೆಗ್ ನನ ಒರಿ ಭಾರತೀಯ ಬತ್ತೆ. ನಂಮ ಪಂಜಾಬಿ ಜವಣನ ದೋಸ್ತಿ. ಅಕಲೆಡ ಪಾತೆರ್ನಗ ಪಟ್ಟಾಯದ ಸುತ್ತದ ದ್ವೀಪೊಲಗ್  ಪೋದ್ ಬರಿಯೆರೆ ದಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಇಂದ್ ತೆರಿಯೊಂಡ. ಅಕಲೆನ ಕಡೆತ್ತಕಲೆನ ಬೋಟು ಸರ್ವಿಸ್ ಉಂಡು  ಇಂದೆ.  ರಡ್ಡ್ ಸೀಟ್ ಅಕಲೆನ  ಬೋಟುಡು ಬುಕ್ ಮಲ್ತ.
ಅಲ್ತ್‍ಡ್ದ್ ಎಂಕುಲು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಡಲ ಕಿನಾರೆಗ್ ನಡತೊಂದು ಪೋಯಾ. ಕಡಲ್ದ ಬರಿಟ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಬೈದಿನಕುಲು ದಿಂಜ ಜನಾ ಇತ್ತೆರ್. ಕಿನಾರೆದ ಬರಿಟ್ಟೆ ನಡತೊಂದು ಕೈತಲ್ದ ಅಂಗಡಿಲೆನ್ ತೂವೊಂದು ಪೋಯಾ. ಎನ್ನ ಮಗೆ ತಾಯ್ಲೇಂಡ್‍ದ ನೆನೆಪುಗು ಕೆಲವು ಟೀ ಷರ್ಟ ಗೆತೊಂಡೆ. ಕತ್ತಲೆ ಆನ ಮುಟ್ಟಲಾ ಎಂಕುಲು ಬೀಚಿದ ಬರಿಟ್ ತಿರ್ಗಿಯಾ.  ಕತ್ತಲೆ ಆಯಿನೆಡ್ದ್  ಬೊಕ ನಡತೊಂದು  ಪಿರಾ ಎಂಕಲೆನ  ಹೊಟೇಲ್‍ಗ್ ಬತ್ತಾ. ಬರ್ಪಿನ ಸಾದಿಡ್ ತಿನರೆಗ್ ಫಲವಸ್ತುಲು,  ಕೇಕ್, ಬೇಕರಿ ಸಾಮಾನು, ಜೂಸು, ನೀರ್ದ ಬಾಟಲು  ಪ್ಯಾಕೆಟುಲೆನ್  ಗೆತೊಂಡ.

ಕೊಣೊಯಿನ ತಿನಸುಲೆನ್ ಎಂಕುಲೆನ ರೂಮುಡು ಕುದೊಂದು ತಿಂದ್ ಮುಗಿತಾ. ವಂತೆ ಪೊರ್ತು ಟೀವಿ ತೂದು  ಅಂಚನೆ ನಿದ್ರೆಗ್  ಜಾರಿಯಾ.

ದಿನ 5: ಪಟ್ಟಾಯದ ಕಡಲ ದ್ವೀಪೊಲು
ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಎಂಕುಲು ಹೊಟೇಲ್ದ ಪಿದಾಯಿ ಬನ್ನಾಗ ಒರಿ ಪಿಕಪ್ ವ್ಯಾನ್ ದಾಯೆ ಹೊಟೇಲ್ದ ಎದುರುಡು ಉಂತಾದ್ ಎಂಕಲೆನ ರೂಮುದ ನಂಬರ್ ಕೇಂಡೆ. ಎಂಕುಲು 602 ಪಂಡಾ. ಆಂಡ ಸಂಶಯ ಬತ್ತ್‍ದ್ ಏರ್ ಬೋಡು ಇಂದಾ ಆಯೆ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತಿನ ಹೊಟೇಲ್ದ 206 ರೂಮದ ಪ್ರವಾಸಿಲೆನ್  ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ. ಎಂಕಲೆಗ್ ವಂತೆಸಂಶಯ ಬತ್ತ್ ಂಡಲಾ ಆಯೆ 206  ಪಂಡಿನೆಡ್ದಾವರೆ ದಾಲ ಮಣಿಪಂದೆ ದುಂಬು ಪೋಯಾ.
ಎಂಕಲೆನ ಹೊಟೇಲ್ದ ಎದುರುಡು ಇತ್ತಿನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‍ಗ್  ಪೋದ್ ಕುದ್ದಾ. ಮೆನು ಓದುನಗ ನಂಕ್ ರುಚಿ ಪತ್ತುನ ದಾಲ ತೋಜಿಜಿ. ಅಕಲೆನ ಅಟಿಲ್ ನಂಕ್ ಸೆರಂದ್. ಅಂಚಾದ್  ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ (ಇನ್ನಗ ಬ್ರೆಡ್ ಜಾಂ ಬಟರ್)  ಗೆತೊಂಡ. ಕಾಫಿ ಚಾ ಸ್ಯಾಚೆಟ್‍ಲೆನ್ ಡಿಪ್ ಮುರುಕಾದ್  ರೆಡಿ ಮಲ್ತ್‍ದ್ ಪರಂಡಲಾ ಇಲ್ಲಡ್ ಚಾ ಪರಿ ಲೆಕ್ಕ  ಕುಸಿಯಾಯಿಜಿ.  ಪಿಕಪ್ ವ್ಯಾನ್ ದಾಯೆ  ನನಲಾ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೋವೊಂದು ಏರೆನಾ ನಾಡೊಂದು ಇತ್ತೆ. ಎಂಕಲು ಬುಕ್ಕು ಮಲ್ತ್ದಿನ ಬೋಟುದರೆಗ್ ಪೋನು ಮಲ್ತಾ. ಎಂಕಲೆನ  ಪಿಕಪ್ ವ್ಯಾನ್ ಹೊಟೇಲ್ದ ಎದುರು ಕಾತೊಂದು ಉಂಡು ಇಂದ್ ದ್ ಸಮಾಚಾರ ಬತ್ತ್‍ಂಡ್. ಕಡೆಗ್ ತೂನಗ ಅವುಲು ಕಾತೊಂದು ಇತ್ತಿನಾಯೆ ಎಂಕಲೆನೆ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಿನೆ. ಆಯೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ರೂಮು ನಂಬರ್ 602ನ್ 206 ಇಂದ್ ಪಣ್‍ದ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕನ್ ಪ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೋಂದು ಎರೆನಾ ನಾಡೊಂದಿತ್ತೆ. ಕಡೆಕ್ಲಾ  ಆಯಗ್ ಆಯಿನ ಕತೆನ್  ವಿವರಿಸಾದ್  ಅವೆ ಪಿಕಪ್ ವ್ಯಾನ್‍ಡ್ ಕುದೊಂದು ಬೀಚಿದಡೆಗ್ ಬತ್ತಾ.

 ಬೀಚಿಡ್ ಎಂಕಲೆನ  ದ್ವೀಪ ಟೂರುದ ಗೈಡು ಒಂಜಿ ಜವಂದಿ. ಎಂಕಲೆನ ಕೈಕ್  ರಾಖಿದಂಚಿನ ಒಂಜೆಂಜಿ ಪಚ್ಚದ ಸಪೂರದ ರಿಬ್ಬನ್ ಕಟಿಯೊಲು. ಅಂಚನೆ ಕೈತ ಮಿತ್ತ್ ತಾಯ್ ಭಾಷೆಡ್ ಎಂಚಿನಾನ ಒಂಜಿ ಸಂಜ್ಞೆಲೆನ್ ಬರೆಯೊಲು. ಎಂಕಲೆನ ಒರಿ ಒರಿಯನ ವೈಯಕ್ತಿಕ  ಪೋಟೊ ಗೆಪ್ಪುನ  ವ್ಯವಸ್ಥೆಲಾ ಬೀಚಿಡ್ ಆದ್ ಪೋಂಡು. ಎಂಕುಲು ಪ್ರವಾಸಿಲು ನಿಗದಿತ ಗುಂಪುಡ್ದು  ತಪ್ಪುಡಾವೊಂದು  ಪೋವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದ್‍ದ್, ದಾದಂಡಲಾ  ಹೆಚ್ಚಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಎಂಕಲೆನ್ ನಾಡ್ ಪತ್ತರೆ,  ಈ  ಗುರುತುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂದ್‍ದ್ ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲ್ನಾತೆಗೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡಾ.
ವಂತೆ  ಪೊರ್ತುಡೆ ಕರೆಕ್ ಒಂಜಿ ಮೆಶಿನ್ ಬೋಟು ಬತ್ತ್ ಂಡ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ಬೋಟು ಮಿತಾದ್ ಕುಲ್ಲೆ ಇನ್ಪಿನ ಸೂಚನೆ ಕೊರಿಯೊಲು. ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ಮೆಶಿನ್ ಬೋಟು ಮಿತಾದ್ ಜಾಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುದೊಂಡಾ. ಮೆಶಿನ್ ಬೋಟು ವೇಗವಾದ್ ಸಮುದ್ರೊಡು ಪಿದಡ್‍ಂಡ್ ಪೋಪಿನ ರಭಸೊಗು ಎನ್ನ ಮಂಡೆಡ್ ಇತ್ತಿನ ಟೊಪ್ಪಿ ರಾದ್  ಕಡಲ್ಗ್‍ಗ್ ಪೋಂಡ್.  ಕಡಲ ಪ್ರಯಾಣದ ನಡುವೆ ಎಂಕಲೆನ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಪ್ಪಾಲ್ದ (ಹಡಗು ) ಕೈತಲ್ ಉಂತಾಯೆರ್.  ಉಲಾಯಿ ಪೋಯಿನೆಡ್ದ್  ಬೊಕ ಏರ್ ಮತಾ ಕಡಲ್ಡ್ ಮುರುಕುನ  ಕಡಲ್ದ ಅಡಿತ್ತಾ ಹವಳರಾಸಿಲೆನ್ ತೂಪಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಕೈದೆರ್ಪುಲೆ ಇಂದೆರ್. ಎಂಕಲೆಗ್ ಕಡಲ್ದ ಅಡಿಟ್ ಮುರುಕುನ ಉಮೇದು ಇತ್ತಿಜಿ. ಅಂಚಾದ್ ಪಿರ ಎಂಕಲೆನ ಮೆಶಿನ್ ಬೋಟುಗೆ ಪಿರಾ ಬತ್ತಾ. ಆ ಬೋಟು ಎಂಕಲೆನ್ ಕೋ ಲಾನ್ ದ್ವೀಪದ ಬೀಚಿಗ್ ಕೊಣತ್ದ್ ಜಪುಡಾಂಡ್. ಅದಗ ಪೊರ್ತು ಸುಮಾರ್ 11.30 ಗಂಟೆ. ಎಂಕಲೆಗ್  ಆ ದ್ವೀಪದ ಬೀಚಿಡ್ ಖುರ್ಸಿಲೆಡ್ ಕುಲ್ಲರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಎಂಕಲೆನ ಗೈಡ್ ಮೆಸಿನ್ ಬೋಟುಡು ಪಿರ ಪೋಯೊಲು. ಮದ್ದೆನ 1. 30 ಗಂಟೆಗ್ ಪಿರ ಪೋಪಿನಿ.  ಮಾತೆರ್ಲಾ ಅದಗ ಮುಲ್ಪನೆ ಬತ್ತ್ ದ್ ರೆಡಿ ಆದುಪ್ಪುಲೆ ಇಂದ್ ಪಣ್ದ್  ಆಲ್ ಅವೇ ಬೋಟುಡು (ನನೊಂಜಿ ಟ್ರಿಪ್ಪು ಕಣರೆ) ಪಿರ ಪೋಯಾಲ್.
ಈ ಕೊಲಾನ್ ದ್ವೀಪೊಗು ಕೊರಲ್ (ಹವಳ) ದ್ವೀಪ ಇಂದ್‍ಲಾ  ಪಣ್ ಪೆರ್.  ಪೊರ್ಲುದ ಬೀಚು. ಬೊಲದು  ಬೊಲ್ದು ಬಣ್ಣದ ಪೊಯ್ಯೆ.  ಹದತ್ತಾ  ದೊಂಬು.  ಹದವಾಯಿನ ಗಾಳಿ. ಪ್ರವಾಸಿಲು ಬೀಚಿದ ವಸ್ತ್ರವಿಶೇಷ ಪೊಂಜೋವುಲು ಬಿಕಿನಿ ಅಂಜೊವುಲು ಬಣ್ಣದ ದೊಗಲೆ ಚಡ್ಡಿ  ಕುಂಟು ತುತೊಂಧು ಅಂಚಿಡ್ದ್ ಇಂಚಿ  ಬೀಚಿಡ್ ತಿರ್ಗೊಂದು ಇತ್ತೆರ್.  ಕೆಲೆವೆರ್ ನೀರ್ಗ್  ಜತ್ತ್ ದ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೆರ್.

ಜನಕುಲು ಜತ್ತ್‍ದ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಮೀಪಿನ ಕಡಲ್ದ ಬರಿಕ್ ಸುರಕ್ಷಣೆಗಾದ್ ನೀರ್ಡ್ ತೇಲುನ ಡಬ್ಬೊಲೆನ್  ಲೈನ್ಗ್  ಕಟ್‍ದ್ ನೀಂದುನ(ತೇಲುನ) ಬೇಲಿದಂಚಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ತ್‍ದೆರ್. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪ್ರವಾಸಿಲು ಇಜಿಂಡಾ ಈ ಕಡಲ ಭಾಗೊಡು ನೀಂದುನಕುಲು ಮುರುಕುನ ಇಜಿಂಡ ವೊಯಿಲ್ಡ್ ಪೋಪಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತ್‍ಂಡಾ, ಈ ನೀಂದುನ ತಡೆಬೇಲಿಲು ಅಕಲೆನ್ ಮುರುಕಂದಿನ ಲೆಕ್ಕೊ ಇಜಿಂಡ ವೊಯಿಲ್ಡ್ ಕೊಚ್ಚೊಂದು ಪೋವಂದಿ ಲೆಕ್ಕೊ ತಡೆದ್ ಉಂತಾವುಂಢು. ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಸುರಕ್ಷಣೆದ ವಿಶೇಷರಚನೆ ತೂದ್ ಎಂಕಲೆಗ್  ಖುಷಿಯಾಂಡ್. ನಂಮ  ಊರುಲೆನ ಕಡಲ್ದ ಬೀಚಿಲೆಡ್ ಪ್ರತೀ ವರ್ಸ ಅನೇಕ ಜವನೆರ್ ಗೊತ್ತಾಂತೆ ಮುರ್ಕುದು ಸೈಪೆರ್. ಇಂಚಿನ ಸುರಕ್ಷಣೆದ  ರಚನೆಲೆನ್  ಕರಾವಳಿದ  ಬೀಚಿಡ್ಲಾ  ಮಲ್ತೆರ್ಡ  ಏತೋ ಜೀವ ಹಾನಿ ಆಪಿನೆನ್ ತಪ್ಪಾವೊಲಿ.
ಕೋಲಾನ್ ದ್ವೀಪದ ಬೀಚಿಡ್  ಪ್ರವಾಸಿಲು ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಮಲ್ತೆರ್. ಭೀಚಿಡ್ ನಡಪುನಕುಲು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ನಡತೆರ್. ಕುದೊಂದು ತೂಪಿನಕುಲು ಪೋಪಿನ ಬರ್ಪಿನಕಲೆನ್, ಬಿಕಿನಿದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಸ್ತ್ರ ಶೈಲಿದ ತಿರುಗುನ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜೋವುಲೆನ್ ಚಡ್ಡಿ ಬನಿಯಾನ್ದ ಜವಣೆರೆನ್  ತೂಯೆರ್. ನೀಂದುನಕುಲು ನೀಂದಿಯೆರ್. ಗೊಬ್ಬುನಕುಲು ಗೊಬ್ಬಿಯೆರ್. ಸೆಲ್ಫಿ ಗೆಪ್ಪುನಕುಲು, ಪೋಟೋ ಗೆಪ್ಪಾವೊನುನ ಮರ್ಲ್‍ದಕುಲು ಪೋಟೋ ಸೆಲ್ಫಿಲೆನ್ ಗೆತೊಂಡೆರ್. ಬೊಂಡಾ ಪರ್ಪಿನಕುಲು ಪರಿಯೆರ್. ಈ ಊರುಡು ಬೊಂಡ ಕೆತ್ತುನ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೆತೆನೆ  ಆದ್, ತೂವರೆ ಖುಷಿಯಾಪುಂಡು. ತಿನ್ಪಿನಕುಲು  ಬೋಡಾಯಿನೆನ್ ತಿಂದೆರ್. ಬಿಯರ್ ಪರ್ಪಿನಕುಲು ಪರಿಯೆರ್.  ಎಂಕುಲು ಬೊಂಡ ಪರ್‍ದ್ ಫಲ ವಸ್ತುಲೆನ್ ನಾಡಿಯಾ. ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುನ ಎಲ್ಯ ಜಾತಿದ, ಆಂಡಾ ಬಾರೀ ಚೀಪೆದ, ಅಕಲೆನನೇ ಆಯಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಡ್ ಚೋಲಿಗೆತ್ತ್‍ದ್ ತಿನರೆಗಾದ್ ತುಂಡು ಮಲ್ತ್ ದೀತಿನ ಅನಾನಸ್ ಪರ್‍ಂದ್‍ಲೆನ್  ಗೆತೊಂದು  ತಿಂದಾ.


ಮದ್ದೆನದ ಒಂಜರೆ ಗಂಟೆಗ್ ಕರಿದ್ ಅಯಿನ್   ನಿಮಿಷ ಆನಗ ಎಂಕಲೆನ ಬೋಟು ಕರೆಕ್ ಬತ್ತ್‍ಂಡ್. ಎಂಕಲೆನ ಗೈಡ್ ಹಾಜರಾಯೊಲು. ಎಂಕಲೆನ್ ಮಾತೆರೆನ್ ಜನ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಮೆಶಿನ್ ಬೋಟುಡು ಕುಲ್ಲಾವರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಲು. ಬೋಟು ದ್ವೀಪೊನು ಬುಡುದು   ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ   ಕಡಲು ಪ್ರಯಾನದ ಬೊಕ್ಕ ಪಟ್ಟಾಯದ ಕಡಲಕರೆಕ್ ಬತ್ತ್ ಮುಟುಂಡು. ಬೋಟುಡು ಜಪ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕೊನೆ ಕಾಂಡೆ ಎಂಕುಲು ಪಿದಡುನಗ ಗೆಯಿದಿನ ಎಂಕಲೆನ ತಲಾ ರಡ್ಡ್ ರಡ್ಡ್ ಪೋಟೋಕುಲು ಬೊಲುದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದ ಪ್ಲೇಟುಲೆಡ್ ಪ್ರಿಂಟಾದ್ ಎಂಕಲೆನ್ ಸಾದಿ  ಕಾತೊಂದಿತ್ತಾ. ಎಂಕಲೆನ ಫೊಟೋಲೆನ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ಗೆತೊಣರೆ ಪಂಡೆರ್. ಬೋಟುಡು ಪೋಯಿನಕಲೆನ ಮಾತಾರೆನ ಪೋಟೋಲು  ಅವುಲು ಇತ್ತ್ ಂಡ್. ಮಾತೆರ್ ಪೋಟೊಕುಲೆನ್ ಪೆಜಿದ್ ಗೆತೊಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವುಲು ಎರೆನಾಂಡಲಾ  ಪೋಟೊ ಒರಿಂಡ ಅಕುಲು ಬೋಟುಡು ಬೈದಿಜೆರ್ ಇಂದ್ ಅರ್ಥ ಅತ್ತೇ? ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ  ಸುರಕ್ಷಣೆದ ಪರಿಶಿಲನೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಫೋಟೋ ಬೋಡಾಯಿನಕುಲು ಕಾಸು ಕೊರದು  ಗೆತೊಣೆಲೇ ಇಂದೆರ್. ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲೆನ ಪೋಟೋ ಪಟ್ಟಾಯ ಪ್ರವಾಸದ ನೆನಪುಗು ಉಪ್ಪಡ್ ಇಂದ್  ಗೆತೊಂಡಾ.
ಬೀಚಿಡ್ದ್ ಎಂಕೆಲನ್ ವ್ಯಾನ್‍ಡ್ ಕುಲ್ಲಾದ್ “ಸಮೋಸಾ ಎಕ್ಸ್‍ಪ್ರೆಸ್” ಇನ್ಪಿನ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‍ಗ್ ಲೆಸೊಂದು ಪೋಯೆರ್. ಈ ಬೋಟುದ ಪ್ರವಾಸಿಲೆಗ್ ಮದ್ದೆನದ ವಣಸ್ ಅವುಲಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಫುಲ್ ಮೀಲ್ಸದ ವಣಸ್ ಪ್ರೀ!. (ಇನ್ನಗ ಆ ವನಸ್ದ ಖರ್ಚಿ ಪ್ರವಾಸದ ಒಟ್ಟು ಬಿಲ್ಲ್‍ಡೇ  ಸೇರ್ಸಾದೆರ್.)  ಪೊರ್ಲುದ ರುಚಿಕಟ್ಟಾಯಿನ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ವೆಜ್- ನಾನ್‍ವೆಜ್ ವಣಸ್. ರೋಟಿ, ನಾನ್ ಬಿಯಾನಿ ಚಿಕನ್ , ರೈಸ್, ಸಾರ್, ಸಲಾಡ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಗಮ್ಮತ್.  ನಾಲ್ ದಿನ ಸಮಕಟ್‍ದ  ನಂಮ ದೇಶೊದ ವಣಸ್ ದಾಂತೆ ಎಂಕಲೆಗ್ಲಾ ಬೋರು ಆದಿತ್ತ್‍ಂಡ್. ಅಂಚಾದ್  ಬಂಜರ ಉಂಡಾ. ಎಂಕಲೆಡ್ ಒಟ್ಟುಗು ಬೈದಿನ ಕೆಲೆವೆರ್ ಅಂಗಲಾಪುಡು ನಾಲ್ ಅಯಿನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಚಿಕನ್ ಮಸಲಾ, ಬೆರಿ ಬೆರಿಕ್ ತಿನ್ಪಿನೆನ್ಲಾ ಎಂಕುಲು ತೂದ್  ಮೆಲ್ಲಾ  ತೆಲಿಕೆ ತೆಲಿತ್ತಾ.
ವಣಸ್ದ ಸಮೋಸಾ ಎಕ್ಸ್‍ಪ್ರೆಸ್‍ಡ್ದ್ ಎಂಕಲೆನ ಹೊಟೇಲುಲೆಗ್ ಡ್ರಾಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತ್‍ಂಡ್. ಎಂಕುಲು ಡ್ರಾಪುಗು ಕಾಪಾಂದೆ ನಡತೊಂದು ಪೋದು ಎಂಕಲೆನ ರೂಮುಗು ಮುಟ್ಟಿಯಾ. ಪಿರ ಪೋಪಿನ ಸಾದಿಟ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಹೋಟೇಲ್ದ ಎದುರು ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಟೀ ಅವೈಲೇಬಲ್ (15 ಬಾಟ್ ಒನ್ಲೀ) - ಇಂಡಿಯನ್-ತಾಯ್ ಪುಡ್ ಅವೈಲೇಬಲ್- ಇನಪಿನ ಬೋರ್ಡು ತೂದ್  ಖುಷಿಯಾಂಡ್. ಬೈಯಡ್ ಅಡೆಗೆ ಪೋದ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೇರ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಊರುದ ಚಾ ಪರ್ದ್ ದುಂಬು ವಾಕಿಂಗ್ ಪೋಯಾ.
ಅಲ್ತ್ ಡ್ದ್ ಎಂಕುಲು ಪಟ್ಟಾಯ ಬೀಚಿದಡೆಗ್ ನಡತೊಂದು ಪೋಯಾ (ಎಚ್ಚ ದೂರ ಇಜ್ಜಿ, ಒಂಜಿ ಒಂಜರೆ ಕಿಲೊಮೀಟರ್ ಆವು, ಆತೆ). ಬೀಚಿಡ್ ವಂತೆ ಪೊರ್ತು ತಿರ್ಗ್ ದ್ ಕೈತಲ್ ಇತ್ತಿನ ಅಂಗಡಿಲೆಡ್ ಅವು ಉಂದು ಇಂದ್ ನೆನಪುಗು ವಸ್ತುಲೆನ್ ಗೆತೊಂಡಾ. ಕತ್ತಲೆ ಆವೊಂದು ಬತ್ತಂಡ್, ಆಂಡಾ ತಿರ್ಗುನಕಲೆನ ವಾಹನೊಲೆನ  ಸಂಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಎಚ್ಚ ಎಚ್ಚ ಆವೊಂದಿತ್ತ್‍ಂಡ್ .ಅಂಚನೆ ಬೀಚಿದ ರಸ್ತೆಡ್ ತೂವೊಂದು ತೂವೊಂದು ನಡತೊಂದು ಪೋಯಾ. ಅವು ಎಂಕಲೆನ್ ಪಟ್ಟಾಯದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ  “ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್” ಗ್ ಲೆಸೊಂದು ಪೋಂಡು.
ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‍ದ ಉಲಾಯಿ ವಾಹನೊಲೆಗ್ ಪ್ರವೇಶ ಇಜ್ಜಿ. ನಡತೊಂದೇ ಪೋವೊಡು. ಗಂಗಸರ ಪರಿಯೆರೆ ಪೊಣ್ಣುಲೆನ ಡಾನ್ಸ್ ತೂವರೆ ಬೊಡಾಯಿನಾತ್ ಬಗೆ ಬಗೆತ ಬಾರುಲು ಈ ರಸ್ತೆದ ವಿಶೇಷ. ಈ ಬಾರುಲೆಡ್ ಮೈಟ್ ಕಡಮೆ ಕುಂಟು ತುತುದಿನ ಪೊಣ್ಣುಲು ಗಂಗಸರ ಕೊರಿಯರೆ, ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ. ಅಯಿಡ್ದ್ ಬೊಕ ಫೈನ್ ಕಟ್ದ್ ಪೊಣ್ಣುಲೆನ್ ಪಿದಾಯಿ ಲೆಸೊಂದು ಪೋಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲಾ ಉಂಡು. ಉಂದು ಮಾತಾ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಯಿನ ವೇಶ್ಯವಾಟಿಕೆ . ಕೆಲವು ಬಾರುಲೆಡ್ ಆಣುಲು ಪೊಣ್ಣುಲೆನ ವೇಶ (ಲೇಡಿ ಬಾಯ್) ಪಾಡ್ದ್ ಮರ್ಲ್ ಕಟ್ಟಾವುನಲಾ ಉಂಡುಗೆ. ಉಂಧೆನ್ ಮಾತಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಡ್ ಓದಿನವು. ನಿಕುಲುಲಾ ಓದುದುಪ್ಪರ್. ಕೇಣುದುಪ್ಪರ್.

ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕ್  ಆ ರಸ್ತೆಡ್ ನಡಪರೆ ನಾಚಿಕೆ ಆವೊಂದಿತ್ತ್‍ಂಡ್. ಎಂಕುಲೆಗ್ ಆ ಬಾರ್‍ಲೆನ ಉಲಾಯಿ ಪೋದ್ ತೂಪಿನ ಮರ್ಲ್ ಇತ್ತಿಜಿ. ಆಂಡಾ ಪಿದಾಯಿಡ್ದ್ ಪಿದಾಯಿ ಜನಕುಲೆನ್ ಬಾರುಲೆನ ಪಿದಾಯಿ ನಿಯಾನುದ ಜಗಜಗ ಲೈಟುಲು, ಅಯಿತ ಅಡಿಟ್ಟ್  ಉಂತುದು ಲೆಪ್ಪುನ ಪೊಣ್ಣುಲು, ಆಣುಪೊಣ್ಣುಲು, ಜನಕುಲೆನ ರೀತಿ  ನೀತಿಲು ಉಂದೆನ ಮಾತಾ ವಂತೆ ತೂದ್ ಎಂಕುಲು ಪಿರ ಎಂಕಲೆನ ರೂಮುಗು ಬತ್ತಾ.

ದಿನ 6: ಪಟ್ಟಾಯಡ್ದ್  ಬ್ಯಾಂಕಾಕುಗ್ ಪಿರಾ
ಕಾಂಡೆ ಲಕೊಂದು ಚಾ ಪರಿಯರೆ ದುಂಬುನಾನಿ ತೂತಿನ ಅಂಚನೆ ಪೋತಿನ ಇಂಡಿಯನ್-ತಾಯ್ ಹೊಟೆಲ್ಗ್ ಚಾ ಪರಿಯರೆ ಪೋಯಾ.  ದುಂಬುನಾನಿ ಎಂಕಲೆಗ್ ಚಾ ಕೊರಿನ ಮಲಯಾಲಿದಾಯೆ ತೂವರೆ ತೋಜಿಜೆ. ತಾಯ್ ಜವಣೆ ಒರಿ ಬತ್ತೆ.  ಎಂಕಲೆ ಪುಣ್ಯೊಗು  ಆಯಗ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೊಂದಿತ್ತ್‍ಂಡ್.  ಬ್ರೇಕ್ ಫಾಸ್ಟ್  ಬಫೆ ಉಂಡು ಇಂದ್ ಪಣ್ದ್ ಉಲಾಯಿ ಲೆಸೊಂದು ಪೋಯೆ.  ತೂನಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಇಡ್ಲಿ, ಪೂರಿ, ದೋಸೆ, ಆಮ್ಲೇಟ್, ಎಗ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ . ಬಚ್ಚಾಂಗಾಯಿ, ಅನನಾಸ್ದ ತುಂಡುಲು, ಚಾ, ಕಾಫಿ. ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ತಿಂದ್‍ದ್ ಆರೆಮಜ್ ಜೂಸ್ ಪರ್ದ್ ಬೊಕಾ ಚಾಲಾ  ಪರಿಯಾ. ಒರಿಒರಿಯಗ್ ಬಫೆಕ್ 120 ಬಾಟ್ ಒಟ್ಟುಗು 240  ಬಾಟ್ ಬಿಲ್   ಕೊರುದು ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತಾ.
ರೂಮುಗು ಪಿರ ಬತ್ತ್‍ದ್ ವಂತೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ್ ದ್ 11.30 ಗಂಟೆ ಆನಗ  ಸಾಮಾನಲೆನ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತ್‍ದ್ ರಿಸೆಪ್ಶನ್‍ಗ್ ಬತ್ತ್‍ದ್ ರೂಮು ಖಾಲಿ ಮಲ್ತಾ. ಹೊಟೇಲ್ದಕುಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತ್ ಕೊರಿನ ಒಂಜಿ ಟಾಕ್ಸಿಡ್ ಎಂಕುಲು ಪಟ್ಟಾಯದ ಬಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್‍ಗ್ ಬತ್ತಾ. ಎಂಕಲೆಗ್ ಪೊರ್ಲುದ  ಏರ್ ಕಂಡಿಶನ್ದ ಬಸ್ ತಿಕಂಢ್. 3.15 ಗಂಟೆಗ್ ಎಂಕುಲು ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ದ ಮೋಚಿಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್‍ಗ್  ಮುಟಿಯಾ. ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಟಾಕ್ಸಿ ಪತ್ದ್ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆದುಲಾಯಿ ಡಾನ್  ಮಿಯಾಂಗ್ ಏರ್ ಪೋರ್ಟುಗು ಬತ್ತ್ ಮುಟಿಯಾ. ನನಲಾ ನಾಲ್ ಗಂಟೆ ಆತಿಜಿ. ಬೆಂಗಳೂರುಗು ಪಿರ ಬರ್ಪಿನ ಎಂಕಲೆನ ವಿಮಾನ ಪಿದಡುನಿ ರಾತೆ 8 ಗಂಟೆಗ್. ಅದಮುಟ್ಟ  ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ? ಏರ್ ಪೋರ್ಟುದುಲಾಯಿಯೆ  ತಿರುಗುನಾ ಅತ್ತಾಂದೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ.  ಮೆಕ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾಲ್‍ಗ್ ಪೋದ್  ಚಿಕನ್ ಬರ್ಗರ್ ಐಸ್‍ಕ್ರೀಂ ತಿದಾ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ  ಚೆಕ್ ಇಮ್ಮಿಗ್ರಶನ್ ಮುಗಿಸಾವೊಂಡಾ.  ಡ್ಯೂಟಿ ಪ್ರೀ  ಶಾಪುಲೆಡ್ ತಿರುಗಿಯಾ. ಕಮ್ಮೆನದ  ಪರಿಮಳ ದ್ರವ್ಯದ  ಬಾಟಲಿಲೆನ್ ಗೆತೊಂಡಾ. ಬೊಕ ಪೋದ್ ಎಂಕಲೆನ ವಿಮಾನದ ಟರ್ಮಿಮಲ್ ದ ಕುಸಿಲೆಡ್ ಅವು ಉಂದು ಪಾತೆರೊಂದು ಕುದೊಂಡಾ. ಎಂಚಾಲ, ಪೊರ್ತು ಕರಿಂಡ್. ಎಂಕಲೆನ ಏರ್ ಏಸಿಯಾ ವಿಮಾನ ಬತ್ತ್‍ಂಡ್. ಎಂಕಲೆನ್ ಲೆಸೊಂದು ಆ ವಿಮಾನ ರಾತ್ರೆ 11.00 ಆನಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆಂಪೆಗೌಡ ಏರ್ ಪೋರ್ಟುಗು ಎಂಕಲೆನ್ ಜಪುಡಾಂಡ್. ಟಾಕ್ಸಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕುಲು ಎನ್ನ ಮಗನ ಇಲ್ಲಡೆಗ್ ಮುಟಿಯಾ. ರಾತ್ರೆಡ್ ಸೊಕುದ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಮನದಾನಿ ಯಾನ್ ಕುಡಲಾಗ್ ಪಿದಡಿಯೆ.
* * * *
ತಾಯ್ಲೇಂಡ್‍ದ  ಪ್ರವಾಸೊಡ್ದು ನಂಮ ಊರುಗು ಪಿರ ಬನ್ನಗ ನಂಮ ಮನಸುಡು ಒರಿಯುವುನ ಕೆಲವು ಅಂಶೊಲು ಇನ್ನಗ:
1. ತಾಯ್ಲೇಂಡದ ನಗರೊಲೆನ ಸ್ವಚ್ಚತೆ. ಕಜವು ವಿಲೆವಾರಿ ಮಲ್ಪುನೆನ್ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ಊರುದ ಉಲಾಯಿ ರಸ್ತೆಲೆಡ್ ಓಲುಲಾ ಕಜವು ನಂಕ್ ತೋಜುಜಿ. ಪ್ರತಿ ಒರಿ ಬೇರದಾಯೆಲಾ-ಕಾಯಿ ಪಲ್ಲೆ ಪರಂದ್ ಮಾರುನಕುಲು, ಎಲ್ಯ ಎಲ್ಯ ಸಾದಿತ ಬರಿತ ಹೊಟೇಲ್ದಕುಲು ಸಮೇತ ತಂಕುಲೆ ಬೇರೊಡು ಉತ್ಪನ್ನ ಆಯಿನ ಕಜವುನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದ ಚಿರಾವುಗು ಪಾಡ್ದ್ ದೀಪೆರ್. ಒವ್ವೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಚೂರು ಕಜವುಲೆನ್ಲಾ ಬಿರ್ಕಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಜತನೊಡು ಆ ಕಜವುದ ಚಿರಾವುಗು ಪಾಡ್ದ್ ದೀದ್ ಕಜವು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪಿನಕಲೆಗ್ ಅವೆನ್ ಎಲ್ಯ ಇಜಿಂಡ ಮಲ್ಲ ಗಾಡಿಡ್ ಕೊಣೊರೆ ಸುಲಭ ಆಪಿನ ಲೆಕ್ಕೊ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ಊರು ಕೇರಿ ರಸ್ತೆಲು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ್ ಒರಿಯುವಾ.
ಕಜವು ಸಂಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ- ಶಿಸ್ತು -ಸುತ್ತ ಸ್ವಚ್ಚತೆ- ಮಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚಿರಾವುಲೆನ ಸಮಪರ್ಕ  ಬಳಕೆ ತೂಲೆ

ಉಂದೆನ್ ನಂಮ ಊರುಲೆಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗ್ ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ತ್ ದ್ ತೂಂಡಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತ್‍ದಾ ಇನ್ಪೆರ್. ನಂಮ ಊರುಲೆಡ್ ಕಜವು ವಿಲೆವಾರಿ ಮಲ್ಪರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತ್‍ದೆರ್. ಆಂಡಲಾ ಊರು ಒರ್ಬಡಿ ಎಲ್ಯ ಮಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಚಿರಾವುಲು, ಪೇಕೆಟುಲು, ಬಾಟಲಿಲು ಸಾದಿದ ಬರಿಕುಲೆಡ್ ಬೂರ್ದಿನ ಅಂಚನೆ ಗಾಳಿಡ್ ಅಂಚಿಡ್ದ್ ಇಂಚಿ ಪಾರುನ ತೋಜುಂಡು. ದೇಗ್ ಇನ್ನಗ ನಮ ಕಜವುನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಒಂಜಿ ಚಿರಾವುಡು ಕಟ್ ದ್ ದೀಪುಜಾ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾನ್ ಪಣ್ ದ್ ಕಜವುದ ಬುಟ್ಟಿನೇ ಕೊಣೊದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಜವುದ ಡಬ್ಬಿಗ್ ದೊರ್ತು ಬರ್ಪಾ. ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನಗ ಎಲ್ಯ ಮಲ್ಲಕಜವುದ ಚೂರುಲು ಗಾಳಿಡ್ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪರಪುವಾ. ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ್ ನಂಮ ಕುಡ್ಲೊಡು ನಮ ಅಲ್ಪಲ್ಪ ತೂವೊಲಿ. ಬೆಂಗೂಳೂರುದಂಚಿನ ಮಹಾನಗರದ ಉಲಾಯಿದ ರಸ್ತೆಲೆಡಂತೂ ಇಂಚಿನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‍ದ ಕಜವು ಬಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದುಂಡು.
ಉಂದೆನ್ ಉಂತಾವೊಡಾಂಡ, ನಂಮ ಊರುಲು ಸ್ವಚ್ಚವಾದ್ ಒರಿಯೊಡಾಂಡ ನಂಮ ನಮ್ಮ ಅಬ್ಬೇಸ, ನಡವಳಿಕೆಲೆನ್ ಸುಧಾರಿಸಾವೊನೊಡು. ಪ್ರತಿ ಒರಿಲಾ (ಇಲ್ಲದಕುಲು, ಅಂಗಡಿದಕುಲು, ಹೋಟೇಲ್ದಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲಾ) ಕಜವುನು ಪೂರ್ಣ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತ್ ದ್, ಮಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಚೀರಾವುಡು ಪಾಡ್ದ್ ಚಿರಾವುದ ಬಾಯಿ ಕಟ್ ದ್ ಕಜವು ಪೆಜ್ಜುನಕಲೆನ್ ಸುಲೊಬೊಡು ತಿಕ್ಕುನ ಲೆಕ್ಕೊ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಅಂಚಾದ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಜವು ವಿಲೆವಾರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಅವೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಚಿರಾವುಲೆನ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಕಡೆಕ್ ಈ ಕಜವುಲೆಡ್ ಸಂಗ್ರಹವಾಪಿನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲೆನ್ ಕರತ್ತ್ ದ್ ಪುನರ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ್ಲಾ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು.
ಸಂಚಾರಿ ಶೌಚಾಲಯ ವಾಹನೊಲು

2. ಸಂಚಾರಿ ಶೌಚಾಲಯ (ಮೋಬೈಲ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್)
ಕುಡಲದಂಚಿನ ನಗರೊಲೆಡ್ ನಂಮ ರಸ್ತೆಲೆನ ಅಗೆಲ ಕಡಿಮೆಯಾದ್ ವಾಹನೆಲಗೇ ಪೋವರೆ ಬರಿಯರೆ ಜಾಗ ಯಾವುಜಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆಟ್ ರಸ್ತೆದ ಬರಿಟ್ ಖಾಲಿ ಜಾಗೊಲುಲಾ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಚಾದ್ ನಗರೊಗು ಬರ್ಪಿನ ಪೋಪಿನ ನಾಗರಿಕರೆಗ್ ಪ್ರವಾಸಿಲೆಗ್ ,ಅಯಿಟ್ಲಾ ಮುಖ್ಯವಾದ್ ಪೊಂಜೋವುಲೆಗ್, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯವಾಯಿನ ಶೌಚಾಲಯ (ಟಾಯ್ಲೆಟ್) ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುನವು ನಗರಸಬೆಕುಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅವಸ್ಥೆ ಆದುಂಡು. ಬ್ಯಾಂಕಾಕು ನಗರೊಡು ಎಂಕುಲು ತೂಯಿನ  ಸಂಚಾರಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಂಮ ನಗರೊಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾದರಿ ಆವರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ನಗರದ ಒಂಜಿ ಮಾನವೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗ್ ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ಪಿನ ಸಾಧ್ಯವುಂಡು.
ಸಂಚಾರಿ ಶೌಚಾಲಯಗಾದೇ ವಿಶೇಷ ಬಸ್ಸುಲು

3. ಕಡಲ ಕಿನಾರೆಲೆಡ್ ಪ್ರವಾಸಿ ಸುರಕ್ಷಣೆ ವಲಯ
ಪಟ್ಟಾಯದ ಬೀಚುಲೆಡ್ ಕಡಲಕರೆತ್ತ ನೀರುಡು ನೀಂದುನಕಲೆಗ್  ಪಿದಾಯಿಡ್ದ್ ಬತ್ತಿನ ಪ್ರವಾಸಿಲೆಗ್ ನೀರ್ಡ್ ಮುರಕುದು ಇಂಚಿಂಡ ಸೆರೆಕುಲೆನ ಒಯಿಲಿಡ್ ಕೊಚ್ಚೊಂದು ಪೋವಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ನೀಂದುನ ತೇಲುನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬೊಲೆನ್ ಜೋಡಿಸಾದ್ ಬಲ್ಲ್ ಕಟ್‍ದ್ ಮಲ್ತ್ ದಿನ ತೇಲು ಬೇಲಿನ್ ತೂಯಾ. (ಪೋಟೊ ತೂಲೆ) ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸರಳವಾಯಿನ ರಚನೆ ಪ್ರವಾಸಿಲೆನ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅನುಕೂಲವಾದುಂಡು.
ಕಡಲಬರಿ-ಬೀಚುಲೆಡ್ ಪ್ರವಾಸಿಲೆನ ಸುರಕ್ಷಣೆಗ್ ನೀಂದುನ ತಡೆ ಬೇಲಿಲು ತೂಲೆ.

ನಂಮ ಊರುದ ಬೀಚುಲು ಬಾರಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಇಂದ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಗೊತ್ತಿತಿನವೆ. ಆಂಡಾ ಪಿದಾಯಿಡ್ದ್ ಬರ್ಪಿನ ಜವಣೆರೆಗ್  ಉಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಂತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರ್ ಜವಣೆರ್ ಕಡಲ್ದ ನೀರ್ ಡ್ ಮುರ್ಕುದು ಸೈಪಿನ ನಮ ತೆರಿದಾ ಬೊಕ ತೂತಾ.
ತಾಯ್ಲೇಂಡ್ ದ ಕಡಲ ಬೀಚುಲೆಡ್ ಮಲ್ತ್ ದಿನಂಚಿನ ನೀಂದುನ ಡಬ್ಬೋಲೆನ ಬೇಲಿನ್ ನಂಮ ಕಡಲ್ದ ಕರೆಕುಲೆಡ್ಲಾ ನಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಾಂಡ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಆಪಿನ ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿನ್ ತಡೆಯೊಲಿ.

Comments

 1. ಮೊಕೆದ ರವಿ
  ಓದಿಯೆ, ಕುಶಿಯಾಂಡ್. ಥೈಲ್ಯಾಂಡಿಗ್ ಪೋದು ಬತ್ತಿನ ಐ‌ಟಿ ಪ್ರೊಫೆಸ್ಸಿಒನಲ್ಸ್ ಪಂಪಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಆಕೆಳೆಗು ಆಳ್ತ ನೇಲೆ ನೇಲೆ ಮೀನು ತಿಂದು ತಿಂದು ಸಾಕಾದಿತ್ತುನು ಪಂಪೆರ್. ನಿಕೆಲೆಗ್ ಮೀನು ತಿನೇರ ತಿಕ್ಕಿಂಡ?
  ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಸರ್ ಪಂತೇರ್ "I came, I saw and I conquered". ಅಂಚನೆ, ನಿಕುಳು ಎಣ್ಣಿಯರು, ಪೋಯರು, ತೂಯರ್, ತೂಯಿನಂಚನೇ ಬರೆಯರ್. ಇಂದೊಂಜಿ ನೀಟಾದ್ ಬರೆಯಿನ ಎಲ್ಯ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ, ಒಪ್ಪೊಸಳೆದ ಪಾತೆರೊಳು ಇಜ್ಜಿ. ನಮ ಮಾತೆರ್ಲಾ ಎರು-ಬೋರಿದಂಚ ಗಾಣದ ಜೀವಿಲು. ಬದ್ಕುದ ಉರಿ-ಸಿರಿದ ನಡುಟು ಮನಸುದ ಒರ್ಮೆಗು ವಿರಾಮ ಅಗತ್ಯ. ಬ್ಯಾನೆ ದುಕ್ಕೋನು ಮದಪೆರ ಒಂಜಿ ಪೊಸ ಜಾಗ ಬೋಡು. ಆಸಕ್ತಿ, ಮೆಯಿಟ್ ಸಕ್ತಿ, ಕೈಯಿಟ್ ಕಾಸ್ ಬ್ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲ ಕೂಡುದು ಬತ್ತುಂಡ, ಇಂಚಿನ ಎಲ್ಯ-ಮಲ್ಯ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಕೊನೆರ ಸಾಧ್ಯ. ಅಪಗ ಬದುಕುದ ತಾರತಮ್ಯದ ಅನುಭವ ತಿಕ್ಕು. ಬದುಕುನು ತೂಕ ಮಾಳ್ತುದು ತೂಪಿನ ಶಕುತಿ ಮಾತೆರುಗುಲಾ ತಿಕ್ಕಡ್. "When you are in Rome, you act like Romans" ಪಣ್ಪಿಣ ಗಾದೆದ ಲೆಕ್ಕ, ನಿಕುಳು ಪರದೇಸೊಡು ನೀಚಿದು ಬತ್ತರ್.
  ಓದುನಕುಳಾ ನಿಕಲೆನ ದೇಶ-ಪರದೇಶದ ತಿರುಗಾಟದ ಕತೆ ಇತ್ತಿಣ್ಡ ಈ ಬ್ಲೋಗುಡು ಬರೆವೊಲಿ.
  ಪಿರಿತಿದ ವಿಶ್ವ

  ReplyDelete
 2. ಧನ್ಯವಾದೊಲು ವಿಶ್ವರೆ. ಈರ್‍ ಬರೆತಿನೆನ್ ಯಾನ್ ಕುಡೊರ ಪಣ್ಪೆ-
  "ಓದುನಕುಳಾ ನಿಕಲೆನ ದೇಶ-ಪರದೇಶದ ತಿರುಗಾಟದ ಕತೆ ಇತ್ತಿಣ್ಡ ಈ ಬ್ಲೋಗುಡು ಬರೆವೊಲಿ. ಸ್ವಾಗತ"

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

17.ಒಗಟುಲಾ-ಗಾದೆಲಾ – ಗೊಂಚಿಲ್ 8

36. ಮಂಗ ಬುದ್ಧಿ, ತಿಕ್ಕು ಪಾತೆರೊ

27. ಒಗಟುಲಾ-ಗಾದೆಲಾ – ಗೊಂಚಿಲ್- 14