Posts

Showing posts from 2016

10. ಒಂಜಿ ತಾಯ್ಲೇಂಡ್ ಪ್ರವಾಸ

Image
ಎನ್ನ ಮಗೆ ದೀಪಾವಳಿಡ್  ರಡ್ಡ್ ವಾರದ ರಜೆ ಪಾಡ್ದ್ ಕುಡ್ಲಗ್ ಇಲ್ಲ್ಲಡೆ ಬೈದಿನಾಯೆ  “ಅಪ್ಪಾ  ನಮ  ಒಂಜಿ ಟೂರುಗು  ಸಿಂಗಾಪುರೊಗು ಪೋದು ತಿರ್ಗೊಂದು ಬರ್ಕನಾ?” ಇಂದ್ ಪಂಡೆ.  ಯಾನ್ ಲಾ ಆಯೆಲಾ ಇದಮುಟ್ಟ  ದೇಶ ಬುಡುದು ಪಿದಾಯಿ ತಿರ್ಗರೆ ಪೋತಿನಿ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಚಾದ್ ಉಮೇದ್ಡ್  ”ಆವು  ಪೋಯಿ “ ಇಂದೆ.  ಮಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟ್ ಡ್ ವಿವರವಾದ್ ತೂದ್ “ಸಿಂಗಾಪುರೊಗು ಇತ್ತೆ ದಿಂಜ ರಶ್ ಉಂಡು, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜನ್ಸೀಲು ಮಾತಾ ಪುಲ್ ಬುಕ್ ಆತಾ” ಇಂದೆ. “ಹಾಂ ಪಂಡೆ, “ಅಂಚಾಂಡ ಬೇತೆ ಓಲಾಂಡಲಾ ಪೋಯಿ” ಇಂದ್ ಸೇರ್ಸಾಯೆ. ಆಯೆ ಕುಡ ಒರ “ತಾಯ್ಲೇಂಡ್‍ಗ್ ಪೋಯಾ?”ಇನ್ನಗ, ಯಾನ್ ಒಪ್ಪಿದ್ ಆಂಡ್. ಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರುಡದ್ ತಾಯ್ಲೇಂಡ್(Thailandಗ್ ವಿಮಾನೊಡು ಪೋಪಿನ ಪಿರ ಬರ್ಪಿನ ಟಿಕೆಟುಲೆನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‍ಡೇ ಮಲ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ತಾಯ್ಲೇಂಡ್ ದ ರಡ್ಡ್ ಊರುಲೆಡ್- ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಬೊಕ ಪಟ್ಟಾಯಲೆಡ್- ಉಂತೆರೆ ಹೋಟೇಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ್ಲಾಕುಲ್ದಿನೆಡೆಗೆ ನೆಟ್ಟ್ ಡ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ತೆ.
ತಾಯ್ಲೇಂಡ್ ದೇಶೊದ ಕಾಸ್-ರೂಪಾಯಿದ ಪುದರ್ “ಬಾಟ್” ಇಂದ್‍ದ್. ಒಂಜಿ ಬಾಟ್‍ಗ್  ಅಂದಾಜಿ ರಡ್ಡ್ ರೂಪಾಯಿದ ಮೌಲ್ಯದಾತ್ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಟ್ರಾವಲ್ ಏಜನ್ಸಿಗ್ ಪೋದ್ ತಾಯ್ಲೇಂಡ್‍ದ ಉಲಯಿ ತಿರುಗುನ ಖರ್ಚಿಗ್ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್  ಬಾಟ್ ಕರೆನ್ಸಿ  ಗೆತೊಂಡಾ.
ದಿನ 1 : ಬೆಂಗಳೂರುಡ್ದು ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್‍ಗ್  ಪ್ರಯಾಣ ಎಂಕಲೆನ ವಿಮಾನ ಬೆಂಗಳೂರುಡ್ದು  ನವೆಂಬರ್ 10ನೆ ತಾರೀಕ್ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರೆಗ್. ಒಂಜಿ ರಾತ್ರ…

9. ಒಗಟುಲಾ ಗಾದೆಲಾ – ಗೊಂಚಿಲ್ - 4

1.ಅಮ್ಮೆ ಆಕಾಶೋಗ್, ಅಪ್ಪೆ ಪಾತಾಳೊಗು, ಮಗೆ ಪೇಂಟೆಗ್, ಮಗಳು ಮದ್ಮೆಗ್ ಪೋಯೆರ್ಗ್ಯಾ ಬಜ್ಜೆಯಿದ ಮರ ಎಂಚ ಬುಳೆವುನು, ಎಂಚ್ ಗಟ್ಟಿಯಾದ್ ಉಂತುನು, ಎಂಚ ಪೂವಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಕಾಯಿ ಆಂಡ್ ಇಂದುದು ತೆರಿಪಾವುನು ಈ ಒಗಟು: -ಅಮ್ಮೆ(Father) ಆಕಾಶೊಗ್:  ಆಕಾಶೊಗ್ ಮುಟ್ಟುನಂಚಬುಲೆವುದಿನ ಕಂಗುದ ಮರದ ಕೊಡಿ. -ಅಪ್ಪೆ(Mother)ಪಾತಾಳೊಗ್:  ಕಂಗುದ ಬುಡ/ಬೇರ್ನೆಲದಡಿಕ್ ಬಾರಿ ದೂರ ಪೋಪುನು. ಆಯಿತ್ದಾತ್ರ ಅವು ಏತ್ ಜೋರು ಗಾಳಿ ಬೀಜಿಂಡುಲಾ ಮಾಲುನತ್ತಂದೆ ಮಗುರಂದ್. -ಮಗೆ ಪೆಂಟೆಗ್: ಬುಲೇದಿನ ಬಜ್ಜೆಯಿ ಮಗೆ, ಮಾರರೆರಾದು ಸಂತೆಗ್ ಪೋಪಿಣಿ. -ಮಗಳು ಮದ್ಮೆಗ್: ಮದ್ಮೆಡ್ ಪಿಂಗಾರದ ಪೂ ಮದುಮಗಳೆಗ್ ಆವೊಡೇ. ಅಂಚನೆ ದೈವ-ದೇವೆರೆನ ಪೂಜೆಗುಲಾಅವೋಡ್. ಇಂಚ ಉಂದೊಂಜಿ ಕಂಗುದ ಮರದ ಪರಿಚಯ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಗಟು. ಅವೊಂಜಿ ಸಪೂರಾದು ಎತ್ತರೊಗು ಬುಳೆದು,ದೇವರ್ನ, ಪೊಂಜೊಕುಲೆನ ಅಲಂಕಾರೊಗ್ ಪಿಂಗಾರ ಪೂ ಕೊರ್ಪಿನ , ಕಾಯಿ ಬುಳೆದ್ ಬಜ್ಜೆಯಿ ಆದ್,ತೋಟಮಲ್ತಿನಾಯಗ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪಿನ ಬುಳೆ.
2.ಮರಬೂರುಂಡ್, ಪಕ್ಕಿ ಪಾರುಂಡ್ ಕಂಡನಿ ತೈತಿ ಬೊಕ್ಕ, ಆಯೆನ ಬುಡೆದಿ ಜೋಕುಳೆನು ಪತ್ತೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಗು ಪೋಪಿನೆನುಪಂಪಿನ ಒಗಟು.  ಉಂದು ತುಳು ನಾಡುದ ಅಳಿಯ ಸಂತಾನಕಟ್ಟುಡ್ಪೊಣ್ಣ ಹಕ್ಕುದಸಾಮಾನ್ಯರೂಢಿ. ಕಾಲೋಗ್ ತಕ್ಕ ಬದಲಾವಣೆ ಆತುಂಡಲಾಇತ್ತೆಲಾ ಆಚರಣೆಡ್ ಒರಿದಿನು.(Read Post-311/30.01.2013: Reflections on a Tulu Proverb ‘On falling of a tree..’ in our Tulu …

8. ನಾಯಿಸಂತೆ

Image
ನಾಯಿಒಂಜಿನಂಬುಗೆದಪ್ರಾಣಿ, ನರಮಾನಿನಮಿತ್ರೆಬೊಕ್ಕಸ್ವಾಮಿಭಕ್ತೆ.ನಾಯಿದಸ್ವಾಮಿಭಕ್ತಿದಮಿತ್ತುಕೆಲವುಕತೆಗಳೆನುಯಾನ್ಕೇಣುದುಲ್ಲ. ಕನ್ನಡಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕೊಡ್ಸೇಡಿಯಾಪುಕೃಷ್ಣಭಟ್ರೆನ “ಪಳಮೆಗಳು“ಪಣ್ಪೀಬೂಕುಡ್ಡುಪೆಜ್ಜಿದೆಯಿದಿನ“ಶ್ವಮೇಧ“ಕತೆನುಓದುದೆ. ನಾಯಿದಯಜಮಾನೆ,ಬಕ್ಕೋರಿಯಗುಒತ್ತೆದೀತಿನತನ್ನನಾಯಿನುತಪ್ಪುತಿಳಿವಳಿಕೆಡುಕೆರ್ದುಪಾಡುವೆ.  ಸಾಲಕೊರ್ತಿನಾಯಿನಾಯಿದಎಡ್ಡೆನಡೆತೆಗುಮೆಚ್ಚಿದ್ಅವೆನ್ಪಿರಕ