Posts

Showing posts from September, 2016

5. ಉಳಯಿದ ಅಕ್ಕೆ, ಪಿದಯಿದ ಅಣ್ಣೆ – ಜೋಕುಲ್ನ ಕತೆ

ಜೋಕುಲೆ ನಿಕೆಲೆಗು ಮಾತ ತೆರಿದಿನ ಕತೆ ಒಂಜಿನ್ ಪನ್ಪೆ – ಉಪ್ಪು-ಕಾರ ಬೆರಸವೂದ್; ಕೇಣ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ತುಳುಟ್  ಒಂಜಿ ನುಡಿಗಟ್ಟುಂಡ್. “ಉಲಾಯಿದಕ್ಕೆನ ಕಣ್ ಸೂಗ್ರ, ಪಿದಯಿದಣ್ಣನ ಕೆಬಿ ಸೂಗ್ರ.” ಅಕುಳೇರ್? ಗೊತ್ತು ಇತ್ತಂಡ ಪಣ್ಲೆ. ಇಲ್ಲಡ್ ಎಲಿತ ಕಾಟ ಎಚ್ಚಾಂಡ ಪುಚ್ಚೆನು ತಾಂಕುವೆರ್.  ಇಲ್ಲದ ಪಿದಯಿನ್ ಕಾಪೆರ ನಾಯಿನ್ ತಾಂಕುವೆರ್. ಇಂದೊಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ.  ಸ್ವಭಾವೊಡ್, ನಾಯಿಗಿಲಾ ಪುಚ್ಚೆಗ್ಲಾ ಪುಟ್ಟುಪಗೆ. ಅಂಡಲಾ,  ಇಲ್ಲದ ನಾಯಿ-ಪುಚ್ಚೆಲು ಗೊಬ್ಬುನೆನ್ ನಿಕುಳ್ ತೂದುಪ್ಪೆರಲಾ ಇಯಾವು. ಉಳಯಿದ ಅಕ್ಕ ಪನ್ನುಣ್ಡ ‘ಪುಚ್ಚೆ’; ಪಿದಯಿದ ಅಣ್ಣೆ ಪಣ್ಣ್ಡ ‘ನಾಯಿ’. ಪಗೆ ಬುಡ್ಡು ಒರಿಯಾಗೊರಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುನ ಈ ಪುಚ್ಚೆ ನಾಯಿದ ಕತೆನ್ ಕೇಣುಗನಾ! ನಮ್ಮ ಕತೆದ ನಾಯಿ-ಪುಚ್ಚೆದ ಇಲ್ಲದಾಕುಳು ಯಾತ್ರೆಗ್ ಪಿದಡುವೆರ್.  ಆ ಕಾಲೊಡ್ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳೆಗುಲ ಪಾತೆರರ ಬರೊಂದಿತ್ತುನ್ಪಿದನಗ ಆಕೆಲೆಗ್ ಪಣ್ಪೇರ್:  “ಏಂಕುಳ್ ದೂರ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ. ಎನ್ಕುಳು ಬನ್ನೇ ಮುಟ್ಟ ಇಲ್ಲನು ಕಾಪೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ. “ ಉಂಹು ಪನ್ಪೆರುಅಕುಳು. ಇಲ್ಲದಕುಲು ಇಜ್ಜೇರ್ಡ್ಲಾ ಊರು ತಿರುಗನ ನಾಯಿ-ಪುಚ್ಚೆಲೆಗ್ ಉಣ್ರ ತಿನೆರ ದಾಲಾ ಕಡಿಮೆ ಇಜ್ಜಿ.
ಒಂಜಿ ದಿನ ರಾತ್ರೆಡ್ ಇಲ್ಲದುಳಯಿ ಎಂಚಿನನ ಬೂರಿನ ಅಜನೆ ಆಂಡು.  ನಾಯಿ ಲಕ್ಕುದ್ ಕೊರೆಪೆರ ಸುರು ಮಳ್ತುನ್.  ಬೊಕ್ಕ, ಉಲಾಯಿದ ಅಕ್ಕನು ಲೆಪ್ಪುದ್ ಕೇಣುನು: “ಪುಚ್ಚಕ್ಕಾ ಪುಚ್ಚಕ್ಕಾ, ಅವು ಎಂಚಿನ ಸಬುದ, ದಾನೆನ ಬೂರಿನಂಚ?  ಏಂಕು ಉಲಾಯಿ ಬರೆರ …

4. ತುಳು ಒಗಟುಲಾ,ಗಾದೆಲುಲಾ– ಗೊಂಚಿಲ್ 2

ಒಗಟುಳು 1..ಕೆಸರಿಜ್ಜಾನ್ದಿ ಗುವೆಲ್ಡು ಒಸರ್ ತಪ್ಪುಜಿ.  (= ಬಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯಿಟ್ ಬರ್ಪಿನ ದೊಲ್ಲೆ = Mouth and saliva) 2.ನಡು ನೀರುಡು ಬೋಲ್ಕಲ್ ಪಾಂಬುಡ್ (= ಅಲೆತ ಮಿತ್ತುಡ್ ಬೋಲ್ನೆಯ್ ನೀಂದುನ್ = Butter floating on Butter milk). 3.ಬಾನೊಡು ಬೋಂಟೆ, ಭೂಮಿಡ್ ಅಜಕಳ (= ತಾರೆದ ಬೊಕ್ಕ ತಾರಿದ ಮರೊಟ್ದುಕಳಿ ದೆತ್ತುದು ತಿರ್ತ್ ಬತ್ತುದು ಪಾಲು ಮಲ್ಪುನು, ಪಂಡ ಮಾರುನ್ = Toddy tapping and its distribution). (‘Ajakal’ = Place where sharing of hunted animal is done in olden days. It is a ritualistic distribution. See relevant Post in our Tulu Studies Blog).
ಗಾದೆಲು 1. ಕಿಚ್ಚಿ ಪೊತ್ತುದು ತೆಕ್ಕು, ಕುಚ್ಚನೆ ಪೊತ್ತೊಂದೇ ಉಪ್ಪು.  (Insulting words are never forgotten for longby one who is wronged; but a fire dies down on burning out a thing). 2. ಕಿಚ್ಚಿಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ತೂ ಇಜ್ಜಿ (jolousy is like a burning fire). 3. ಡಿಕ್ಕೆಲ್ ಕೋರಿ ಒಕ್ಕುನ್ದು; ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಗು ಚಕ್ರಸರ (Wearing costly jewelry by a woman to show off even when she has nothing to eat). 4.ದಿಗ್ರುದಾಯನ್ ಮಗರ್ದ್ ತೂವಡ. (Never believe an oily-tongued and deceitful man and keep him at arms-length) 5.ದಾಸಾಳ ಪೂ ಸೂಡಿಗತ್ತ್, ಮರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಕೆಲಸ…

3. ಬರವು ಸರವು

ಬರವು ಸರವು ಪಣ್ಪಿಣ ಪಾತೆರೊನು ಕೇಣ್ನಗ ಮನಸ್ಸುಗೊಂಜಿ ಒರ್ಮೆ ಆಪುನು. ಈ ಪಾತೆರೊನು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಯಿಡ್ ಕೇಣ್ದುಲ್ಲ್ಯೆ.  ಅಯಿಕೊಂಜಿ ಒಳವುಂಡು. ಈ‌ ಒಳವುದ ನುಡಿಗಟ್ಟುನು ಒಂತೆ ಬುಡುಪಾವುದು ತೂಕನಾ?"ಕೆಸರುಡ್ ಕಮಲ ಪುಟ್ಟುಂಡಲಾ. ಕಮಲದ ಪೊರ್ಲುಗು, ನಿರ್ಮಲ್ತೆಗ್  ದಾಲಾ ಕುಂದು ಇಜ್ಜಿ.  ಅಂಚಾದ್, ಅಪ್ಪೆ ಈರ್  ಈ ಸಂಬಂಧೊಗು ತಕರಾರು ಮಲ್ಪುನ ಸರಿಯತ್ತ್." ಮಗನ ವಾದ. ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ಪೋಳು: "ಮಗ,ನಿಕುಳು ಮಾತ ಕಲ್ದಿನಕುಲು, ತೆರಿದನಕುಳು.  ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ 'ಬರವು ಸರವು' ದಾಂತಿನಾಳ್.  ನಿಕುಳು ಪಂಡಿನಂಚ ಎಂಕು ಕೇಣೊಡು ಆಪುನ್.  ಆಂಡಲಾ ಮುಟ್ಟದ ಪೊಣ್ಣು ಬೊರ್ಚಿ; ಉಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಅತ್ತ್, ತೆರಿದನಕುಳು ಪಂತಿನವು."
ಬರವು ಸರವು ಮಿತ್ತುದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕ ಸಂಭಾಷಣೆ.  ಅಪ್ಪೆನ ಪಾತೆರೊ ಒಂಜಿ ಅನುಭವದ ಪಾತೆರೊ. ದೂರದ ಆಣ್ನೊಟ್ಟುಗು ಮದ್ಮೆ ಆಪಿನವು,  ರಡ್ಡು ಕಡೆಕುಳ ಎಡ್ಡೆ, ಹಿತಕಾರಿ. ಆಯಿಡಾತ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತೊಡ್ ಪೊಣ್ಣಗು 'ದುಹಿತಾ'[ದು = ರಡ್ (ಕುಟುಂಬೊಗುಲಾ) + ಹಿತ (ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುನಾಳ್)] ಇಂದುದು ಪಣ್ಪೆರ್. ಕುಟುಂಬದ ಉಳಯಿದ ರಾಜಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಕೆದ ಸಮಯೊಡುಲಾ ಈ  ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬರ್ಪುನು.  ನಿಕುಳ್ ಈ ಪಾತೆರೊ ಬೇತೆ ಜನಕುಳ್ನ ಬಾಯಿಡ್ಲಾ  ಕೇಣ್ಡು  ಉಪ್ಪೆರೆ ಇಯಾವು. ಉಂದೊಂಜಿ ದಿಂಜ ಅರ್ಥ ಕೊರ್ಪಿನ ಸಬುದ.  ಇಂದೆತ್ತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥ: 'ಓದುಬರಹ','ವಿದ್ಯೆ-ಬುದ್ಧಿ’ – ಇಂ…