3. ಬರವು ಸರವು

ರವು ಸರವು ಪಣ್ಪಿಣ ಪಾತೆರೊನು ಕೇಣ್ನಗ ಮನಸ್ಸುಗೊಂಜಿ ಒರ್ಮೆ ಆಪುನು. ಈ ಪಾತೆರೊನು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಯಿಡ್ ಕೇಣ್ದುಲ್ಲ್ಯೆ.  ಅಯಿಕೊಂಜಿ ಒಳವುಂಡು. ಈ‌ ಒಳವುದ ನುಡಿಗಟ್ಟುನು ಒಂತೆ ಬುಡುಪಾವುದು ತೂಕನಾ?

"ಕೆಸರುಡ್ ಕಮಲ ಪುಟ್ಟುಂಡಲಾ. ಕಮಲದ ಪೊರ್ಲುಗು, ನಿರ್ಮಲ್ತೆಗ್  ದಾಲಾ ಕುಂದು ಇಜ್ಜಿ.  ಅಂಚಾದ್, ಅಪ್ಪೆ ಈರ್  ಈ ಸಂಬಂಧೊಗು ತಕರಾರು ಮಲ್ಪುನ ಸರಿಯತ್ತ್." ಮಗನ ವಾದ.
ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ಪೋಳು: "ಮಗ,ನಿಕುಳು ಮಾತ ಕಲ್ದಿನಕುಲು, ತೆರಿದನಕುಳು.  ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ 'ಬರವು ಸರವು' ದಾಂತಿನಾಳ್.  ನಿಕುಳು ಪಂಡಿನಂಚ ಎಂಕು ಕೇಣೊಡು ಆಪುನ್.  ಆಂಡಲಾ ಮುಟ್ಟದ ಪೊಣ್ಣು ಬೊರ್ಚಿ; ಉಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಅತ್ತ್, ತೆರಿದನಕುಳು ಪಂತಿನವು."

ಬರವು ಸರವು
ಮಿತ್ತುದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕ ಸಂಭಾಷಣೆ.  ಅಪ್ಪೆನ ಪಾತೆರೊ ಒಂಜಿ ಅನುಭವದ ಪಾತೆರೊ. ದೂರದ ಆಣ್ನೊಟ್ಟುಗು ಮದ್ಮೆ ಆಪಿನವು,  ರಡ್ಡು ಕಡೆಕುಳ ಎಡ್ಡೆ, ಹಿತಕಾರಿ. ಆಯಿಡಾತ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತೊಡ್ ಪೊಣ್ಣಗು 'ದುಹಿತಾ'[ದು = ರಡ್ (ಕುಟುಂಬೊಗುಲಾ) + ಹಿತ (ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುನಾಳ್)] ಇಂದುದು ಪಣ್ಪೆರ್. ಕುಟುಂಬದ ಉಳಯಿದ ರಾಜಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಕೆದ ಸಮಯೊಡುಲಾ ಈ  ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬರ್ಪುನು.  ನಿಕುಳ್ ಈ ಪಾತೆರೊ ಬೇತೆ ಜನಕುಳ್ನ ಬಾಯಿಡ್ಲಾ  ಕೇಣ್ಡು  ಉಪ್ಪೆರೆ ಇಯಾವು. ಉಂದೊಂಜಿ ದಿಂಜ ಅರ್ಥ ಕೊರ್ಪಿನ ಸಬುದ.  ಇಂದೆತ್ತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥ: 'ಓದುಬರಹ','ವಿದ್ಯೆ-ಬುದ್ಧಿ’ – ಇಂದುದು.

ಸರವು
ಸರವುಗು ಪಾತೆರ ಇಂದುದುಲಾ, ಜ್ನಾನ ಪಣ್ಪಿನಲಾ ಅರ್ಥ ಉಂಡು.  ಅತ್ತಾವಂದೆ, ವ್ಯವಹಾರಜ್ನಾನ, ಜೀವನಾನುಭವ ಪಣ್ದುದಲಾ ಪಣ್ಪೆರು.  ಜೀವನೊಡು ನಡೆತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಪೋರ್ತುಡು, ಎಡ್ಡೆ-ಪಡಿಕೆ ಸಂಗತಿಲು,ತೆಲಿಕೆ-ನಲಿಕೆದ ಕಾಲೊಳು, ಆಸೆ-ನಿರಾಸೆದ ಭಾವನೆದುಳಯಿದ ನಿರೀಕ್ಷೆ-ಪ್ರತೀಕ್ಷೆ, ಭಯ-ಆತಂಕ,ಬೇನೆ-ಬೇಸರ,ನೀತಿ-ಅನೀತಿ, ತಪ್ಪು-ಒಪ್ಪು, ಛಲ-ಆಲಸ್ಯ, ಶಿಷ್ಟತೆ-ಅಶಿಷ್ಟತೆ, ಮಲ್ಪುಗ-ಬಲಿಪುಗ ಪಣಿಪನ ಚಂಚಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿ - ಉಂದು ಮಾತ ಬದುಕುದ ಸರವುದ ಉಳಾಯಿಡೆ   ಬರ್ಪುನು.

ಬರವು
ಬರವುಗುಸಿರೆ, ತಿರೆ/ತೆರೆ, ಒಯಿಲ್ (ಪ್ರವಾಹ) ಇಂದುದುಲಾ ಅರ್ಥ ಉಂಡು.  ನೇಲ್ಯ ಸಿರೆ, ಅಯಿತುಳಾಯಿದ ಎಲ್ಯೆಲ್ಯ ಸಿರೆಕುಳು, ಅವು ಕೂಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಸಿರೆ, ದುಂಬು ಪೋಪಿನ ಸಿರೆ-ದಂಡೆಗ್ ಆಕುದ್ ಪಿರ ಪೋಪಿನ ಲಾಟುಲು, ಲಾಟುಗು ಲಾಟ್ ಆಕನಗ ಪಾರುಣ ಪನಿಪನಿಕುಲು. ಇಂಚಿನ ಸಿರೆಕುಲೆಗ್ ಒಳಮಾದ್ ಅಥವಾ ಒಳಮೋದಪಣಿಪೆರು. ಯಾನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಡುಪ್ಪನಗ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಬವೊನು ಮುಲ್ಪ ಪಣಿಪೆ. ಒಂಜಿ ಎಳ್ಳಮವಾಸೆದ ದಿನ ಯಾನ್ ಕಡಲು ಮೀಯೆರೆ ಪೋದಿತ್ತೆ.  ಅಪಗ ಈ ತರತ ಒಳಮೋದುಗ್ ಯಾನ್  ತಿಕ್ಕುದು ಬೂರಿಯೆ.  ಸಿರೆತೊಟ್ಟುಗ್ ಜಪ್ಪೋಂದು ಬರ್ಪಿನವು ಎಂಕು ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ.  ಸಿರೆಟು ಜತ್ತೊಂದು ಬನ್ನಗ, ಅವು ಪಿರ ಬರ್ಪಿನ ನೇಲ್ಯ ಲಾಟ್ಗು ಕೂಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಸಿರೆಯಾದು ಕರೇಕು ಬತ್ತುದ್ ಸುರುಳಿಯಾದ್  ಮಗರ್ದು ಎನನು ನೆಲಕು ದರ್ತುದು ಪಾಡುಣ್. ಬಾಯಿದುಳಯಿ ಕಣ್ಣುದ ಉಳಯಿ ಪೊಯ್ಯೆ ಪೊಗ್ಗುಣು.  ಎನ್ನ ದತ್ತ ಕಣ್ಣು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ ಮುಟ್ಟ ಕೆಂಪು ಆದೆ ಇತ್ತುಣ್.ಈ ಜ್ನಾನ ಪುಸ್ತಕದ ಉಲಯಿಡ್ ತಿಕ್ಕನ್ದ್. ಬದುಕುದ ಬರವುಲಾ ಅಕುಳಕುಳು ತಿಗಲೆ ಕೊರ್ದು ಎದುಕೊನುದು  ಸಹಿಸೋನುನವು - ದಿಂಜ ದುಕ್ಕನೆ ಆವಡ್, ವಂತೆ ಸುಕನೇ ಆದುಪ್ಪಡ್.  ಬದುಕದ ಬರವುಣ್ ಸಬುದೊಡು ತೆರಿಯರಾವಂಡು. ಉಂದು ಅನುಬವೊಡು ಕಲ್ತಿನ ವಿದ್ಯೆ - ಸತ್ವ ಸತ್ಯದ ವಿದ್ಯೆ. ಒರಿಯೋರಿಯನ ಸತ್ವ ಆಯನಾಯನ ಕೈಟೇ ದೆಂಗುದುಂಡು.

ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ
ಪುಟ್ಟಿನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲಾ ಒಂಜಿ 'ಪರತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಸರವುದ ಕೈ - ಎಲ್ಯ ಮಲ್ಲ'.  ಕೈ ಕೈ  ಸೇರುದು ಪಳ್ಳ, ತೋಡು, ತುದೆ/ಸುದೆ, ಮಲ್ಲ ತುದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಡಲುಗ್ ಸೇರುಂಡ ಮಲ್ಲ ಸಾಗರ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸಾಗರೊಗು ತೂಕ ಮಲ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಬರವುದ ಸಕುತಿ ಎಂಚಿನವು ಇಂದ್ ತೆರಿದು ಬರು. ತರತಮಭಾವ ಎಂಚಿನ? ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತು ಪನ್ಪಿನ ಭೇದಭಾವ ಅತ್ತ್.  ಅವು ಆಯಿತೈತ ಅಳವುದ ತೂಕದ ತಾರತಮ್ಯ.
 
ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಮುಲ್ಪ ಗಮನೊಗು ಕನಕ. ಈ ಕಾಲಮಾನೊಡ್  ನಡಪುನ ವಿಷಯೊನು ತೂವನಗ ಬೇಜಾರ್ ಆಪುನು. ಜ್ನಾನ ಇತ್ತುದುಲಾ ನಮ ಮಾತ ದಡ್ಡೆರ್ಆತ. ಒಯಿಸಲ್ಮೆ ಮಲ್ಪಂದೆ, ನಮ ಮಾತ ತುಳು ಬಾಸೆದ ಬರವು-ಸರವುನು ಒರ್ಮೆಲಾ ಪರಪುವುಗ. "ಒರ್ಮೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಇರ್ಮೆಯಿ ಆವು".   ಹಿರಿಯಾಕುಳು ಪಂತಿನಒಗ್ಗಟ್ಟುದ ಈಸಾದಿನ್ ಪತ್ತುಗ.
ಬದುಕು ಪೊರ್ಲೆ ಪೊರ್ಲು. ಏತ್ ಪೊರ್ಲು ಪನ್ನಗ, ಸಾವುಡ್ಡು ಮಿನಿ ಎಚ್ಚ ಪೊರ್ಲು 

* William Goodman: “Life isn’t fair. It’s just fairer than death, that’s all"

ಬರವು ಸರವು ಕೂಡುದಿನ ಬದುಕು ಸಾವುದ ನಡುಟ್ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುನ್ - ಪ್ರಾಣ-ತ್ರಾಣಶಕ್ತಿನ್ ನಮ ತೂವೆರ ನಮ ಗುರು ಮಂದಿಲು ಕೊರಡ್. 
 
ಜೀವನ ಸಾರಗೊಡ್ ಪೋವೆರ ದಾನೆ ಅವೊಡು. ಅವು ಶಿಸ್ತು. 
ಶಿಸ್ತುನು ಡೇವಿಡ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಬೆಲ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಇಂಚ ವಿವರಿಸಿದೆರ್:  “ತನುಕು ಜೀವನೊಡು ದಾನೆ ಬೋಡು ಇನ್ಪಿನೆನು ನೆನಪು ಪುಟ್ಟಾವುನನೇ  ಶಿಸ್ತು”  ("Discipline is remembering what you want.")
* *

(ಮೊಗವೀರ ಮಾಸಿಕ - ಒಕ್ಟೋಬರ್ 2008 ಡು ಪ್ರಕಾಶ ಆತಿನ ಬರವುನು ತಿದ್ದುದು ಪೊಸತು ಮಳ್ತಿನ ಪಾಠ.  ಮೊಗವೀರ ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿಗು ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆಲು.)

ಕರ್ತವೆ: ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ್ (ಪುಣೆ)

15.09.2016

Comments

Popular posts from this blog

17.ಒಗಟುಲಾ-ಗಾದೆಲಾ – ಗೊಂಚಿಲ್ 8

36. ಮಂಗ ಬುದ್ಧಿ, ತಿಕ್ಕು ಪಾತೆರೊ

27. ಒಗಟುಲಾ-ಗಾದೆಲಾ – ಗೊಂಚಿಲ್- 14