Posts

Showing posts from December, 2017

32. ಒಗಟುಲು – ಗೊಂಚಿಲ್ 16 – ಬಿರ್ಸೆರೆಗು

ಈ ಅಂಕೋಡ್ಡು, ಒಗಟುಲೆನ ಸರೊನು  ಬೇತೆನೆ ಕಟ್ಟೋಂದುಳ್ಳೆ.  ಸುರುಟು ಪಂತಿನಂಚ,  ಒಗಟುಳು  ಪನ್ನುಣ್ಡ, ನರಮಾಣಿ ತನ್ನ ಬದುಕುಡು ಬರ್ಪಿನ ವಿಸಯೊಣು ಯಾ ತೂಯಿನ, ತೆರಿನ ಸಂಗತಿಲೆನು ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾದು, ರಹಸ್ಯಮಯವಾದು ಪದ್ಯ ಅಥವಾ ಗದ್ಯೊಡು  ಪಣ್ಪಿಣಿ.  ಕೇಣಿನಾಯಿ ಉತ್ತರ ಕೊರೋಡಾಂಡ,  ತರೆನು ಒಂತೆ  ಕೆರೆಪೊಡಾವು.  ಬಡ್ಡಾದಿತ್ತಿನ  ಆಯೆನ ತರೆ ಚುರುಕು ಅಪುಣು.  ಅಪಗ ಬೊಂಡುದ ಆರೋಗ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಣು. ಬೊಕ್ಕ ನೆನೆಪು ಶಕ್ತಿಲಾ ಹೆಚ್ಚಾಪುನು.  ಪದಬಂಧ  ಚೌಕೊಡು, ಒಗಟುಡು ಪಣ್ತಿನ ಪಾತೆರೊಡು  ದೆಂಗುದು ಕುಳ್ಡಿನ  ಪದೊನು ನಾಡ್ಡು ಪತ್ತುದು ಚೌಕೊನು  ದಿಂಜಾವುನಲಾ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಿದುಳುಗು ಕಸರತ್ತು  ಕೊರ್ಪಿನ ಆಟ.  ಮೆದುಳುದ ರಡ್ಡ್  ಬರಿಲಾ ಸರಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನು.  ಅಪಗ  ಶರೀರದ ಸಮತೋಲನ ಶಕ್ತಿ  ಎಡ್ಡೆ  ಒರಿನಿಂದು  ತೆರಿದನಕುಳು  ಪಣ್ಪೆರ್.
ನನ, ಪ್ರತಿ ಗಾದೆದ ಮಿತ್ತುದ  ಅರ್ಥೊಣು ಅಪಗಪಗ  ಬೇತೆನೇ  ಕೊರ್ಪೆ.  ಓದಿನಕುಳು ಆಯಿತ  ಮಿತ್ತ್ ಒಕ್ಕಣೆ  ಕೊರಿಯೆರಾಂಡ, ಎಂಕುಳು  ಬರೆತಿನ ಸಾರ್ಥಕವಾವು.
1.  ಚುಂಯ್ ಚುಂಯ್ ಪಕ್ಕಿಗು ನೂದು ಕಣ್ಣುಳು. 2.  ಪತ್ತುಣ್ಡ  ಮುಷ್ಟಿ,  ಬುಡುಂಡ ಕೋಟೆ. 3.  ದಿಂಜಿದಿನ  ಕೊಡಪಾನೊಗು ಬಾಯಿ ಇಜ್ಜಿ. 4.  ಲಾಗಿಯೆಡ  ಹನುಮಂತೆ,  ಕುಳ್ಳಿಯೆಡ  ಮುನಿ, ಕಲ್ಕಿಯೆಡ ರಾವಣೆ ವಾ ಕಾಡುದ ರಾಜೆ.  ಯಾನು ಏರ್? 5.  ಕಪ್ಪುಂಡು  ಕಸ್ತೂರಿ ಅತ್ತ್,  ನೀರುಂಡು ಗುವೆಲ್ ಅತ್ತ್,  ರೆಕ್ಕೆಳು ಉಂಡು ಪಕ್ಕಿಯತ್ತ್.  ಯಾನ್ ಏರ್? 6.  ಪ…

31. ಪೇರಗ್ ಪೆರ್ಪು , ಇಲ್ಲ್ ಗು ತೂ

ಈ ಪ್ರಪಂಚೊಡು ಮಾತ ವಿಸಯೊಗುಲಾ ಆಯಿತಾಯಿತ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು, ಬೆಲೆ ಉಂಡು.  ಎಲ್ಯ ವಸ್ತು ಯಾ ಸಂಗತಿಲೆನು ಎಲ್ಯ ಇಂದುದು ತಾತ್ಸಾರ ಮಲ್ಪುವೆರು ಕೆಲವೆರು.  ಆಕಲೆಗು  ಗೊತ್ತಾವು ಆಕೆಳ ತಪ್ಪು ಆ ವಸ್ತು ಬೋಡಾಪಿನಪಗ ಸಮಯೊಡು ತಿಕ್ಕಿಜಾಂಡ,. ಉದಾರ್ಣೆ  ಕೊರ್ಪಿಣಾಂಡ, ಒಂಜಿ ಯಂತ್ರದ ಒಂಜಿ  ಎಲ್ಯ ಕಿಲ್ಲ್ಯೆನು  ದೆತೊನುಗ.  ಎಲ್ಯ ಕೀಲುದ ಎಲ್ಯ ಆನಿ ಯಾ ಕಿಲ್ಲ್ಯೆ (ಆಂಗ್ಲ: ರಿಟೈನಿಂಗ್ ಪಿನ್)  ತತ್ತುಂಡ, ಆ ನೀರ್ ದೆರ್ಪುನ ಯಂತ್ರ, ಪಣುಂಡ  ಪಂಪ್, ಪೂರಾ ಉಂತುದು ಪೋವು. ತುಳು ಬಾಸೆದ ಗಾದೆ:‘ ಪೇರಗ್ ಪೆರ್ಪು, ಇಲ್ಲ್ ಗು ತೂ’ - ಉಂದೇ ಅರ್ಥೋನು  ಕೊರ್ಪುನು. 
ಪೇರ್-ಗು  ಪೆರ್ಪು ಪೇರುನು ಬೆಂಜನ (curd) ಮಲ್ಪೆರ ಏತ್ ಪೆರ್ಪು (= ಬೆಂಜನ)-ದ ಅಂಶ ಬೋಡಾವು? ಒಂಜಿ  ಚೂರು ಪುಳಿತ ವಸ್ತು ಬೂರುಂಡಲಾ  ಪೇರ್  ಹಾಳಾಪುನು.  ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ ಚಿಟಿಕೆ ಪೆರ್ಪುಳಾ ಈಯಾವು ಪೇರ್ ಗಟ್ಟಿಯಾದ್ ಪೂರಾ ಪೆರ್ಪಾವೆರ.  ಆಯಿತ ಶಕ್ತಿ  ಅಯಿಕೇ ಗೊತ್ತು.  ‘ಶಕ್ರಂ ತಕ್ರಂ ನಾಸ್ತಿ’ ಪಣ್ಪಿ ಗಾದೆ ಕೇಣ್ದುಪ್ಪರ್.   ಪೆರ್ಪುನು ಕಡೆಣ್ಡ, ಬೊಲ್-ನೆಯ್ ತಿಕ್ಕುನು. ಒರಿನವು ಅಲೆ ಆಪುಣು. ಅಲೆ ಪರುಂಡ ನಮ್ಮ ಪಚನ ಕ್ರಿಯೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನು.    ಅಂಚಿನ ಅಲೆನು ಪರ್ಪಿನ ಭಾಗ್ಯ ಈ ಜಗತ  ಜನಕುಲೆಗುಂಡು,  ಆಂಡ, ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕದ ದೇವೇಂದ್ರಗುಲಾ ಇಜ್ಜಿಗ್ಯ. ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತುಂಡ ಬೊಳ್ನೆಯಿಟು ನೆಯಿ ಆಪುಣು.  ಆ ನೆಯಿಟು ತಿನ್ಪಿ  ಚೀಪೆದ ವಸ್ತುಲೆನು ಮಲ್ಪುವೆರು.  ಸಂಗ ದೋಷೊಡು  ಎಡ್ಡ್ಯ ನರ…