67. ಕಾಲ ಪಣ್ನುಂಡ ?

 ನುಸೆ   ಕಾಲೊನು  ಎದುರು  ದೀದು  ಪಾತೆರುವೆ  ಎಡ್ಡೆಗುಲಾ,ಪಡ್ಕೆಗುಲಾ.     “ಈ  ಇಂಚ  ಪಾತೆರುನು,  ಇಂಚ  ಮಲ್ಪುನು  ನಿನ್ನ  ಎಡ್ಡೆಗತ್ತು.    ದಾನೆ   ನಿನ್ನ  ಪೋಕಾಲೊಗು  ಇಂಚ  ಪಾತೆರುವನ?   “ಆಯಿನ  ಬೇನೆಗ್   ಕಾಲನೇ   ಮರ್ದು”.    “ ಕಾಲಾಯ  ತಸ್ಮೈ  ನಮಃ. “   ಇಂಚ  ರೂಢಿಡ್  ಏತೋ   ಪಾತೆರೊಲು  ಉಂಡು.    ಅಂಚಾಂಡ,ಕಾಲ  ಪಣ್ಣ್-ಗ  ಎಂಚಿನ ?

ಕಾಲ  ಪಣ್ನುಂಡ ಉಪ್ಪುನು

ಸಮಯ ಸಮಯೊದ  ಪಾತೆರೊಡು,  “ಕಾಲಗತಿ”   ಇಂದುದು  ಸಮಾಧಾನದ   ನುಡಿ  ದೆಪ್ಪುವ.  ಕಾಲೊಗು  ಚಲನೆ  ಇಜ್ಜೀಂದುಲಾ   ಪಣ್ಪೆರತ್ತೆ!       ಕೆಬಿ,  ಕಣ್ಣುಲೆನು    ಮುಚ್ಛಿದು,  ಪಿದಯಿದ  ಜಗೊನು   ಮದತುದು,  ತಟಸ್ಥ ಭಾವೊಡು  ಉಂತುಲೆ.     ಕಾಲ  ಉಂಡು,  ಅವುಳೆ   ಉಂಡು.  ನಮಲಾ   ಉಳ್ಳ ,   ಪಿದಯಿದ   ಯೋಚನೆ  ದಾಂತೆ.    ನೆತ್ತ   ಅರ್ಥ,  ಜಡಮತಿಡ್   ನಮ  ಅಲ್ಪ  ಉಳ್ಳ  ಇಂದುದು   ಆಪುನು.    ಇಂಚ    ಕಾಲದುಳಯಿ   ಏತೋ   ಜಡ-ಜಂಗಮ   ವಸ್ತು  ವಿಶೇಷತೊಳು ಉಳ್ಳ,  ಕಾಲದ  ನೆನೆಪು  ದಾಂತೆ.,     ಕತ್ತಲೆ  ಸಮಯದ  ಚರಿತ್ರೆನೆ  ನಮಕು  ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ದೇಶ-ಕಾಲ    ಮದತುಂಡು     ರಹಸ್ಯಮಯ    ಜಗತ್ತುಲು.   ಆಯಿಕ್  ಪುದರು  ದಿತ್ತಿನಕುಳು  ನಮ್ಮ  ಋಷಿ-ಮುನಿನಕುಲು, ಇತ್ತೆದ  ವಿಜ್ಞಾನಿಳು.

ಗಾಳ  ಪಾಡ್ಡು  ಉಂತನಗ  (ತುದೆ  ಬರಿಟ್,   ಕಡಲ  ಬರಿಟ್),  ಗಾಳದ  ಮುನೆ-ದಾರ  ಬೊಕ್ಕ  ನಮ ಪಂದುಜ.    ಗಾಳದ  ಮುನೆಕು  ತಿಕ್ಕಾದಿನ ನಕ್ಕುರುದ   ಯಾ  ಮೀನ್ದ   ಮಾಸದ  ತುಂಡು  ಮಾಸೊನು  ತಿನೆರ  ಕುಟ್ಟುನ   ಮೀನುಲು.      ಸಮಯ  ಅವಧಿಡ್   ನಮ  ಕಂಬದಂಚ   ಉಂತುವತೂಪಿನಕೆಳೆಗು  ಎಚ್ಚರ   ದಾಂತಿನಂಚ.    ಕುಟ್ಟುನ   ಸಮಯ  ಎಚ್ಚರ.     ಮದಪು  ಬೊಕ್ಕ  ಎಚ್ಚರ. 

 

ವಿಕಸನೆ-ಕಾಲಮಾನ-ಕಾಲಧರ್ಮ

ಜಗ   ಪನ್ನುಣ್ಡ ಗತಿ, ಗಮನಶೀಲವಾದಿತ್ತಿನ   ಜಗತ್ತು.     ಉಂದೇ  ಪಂಚತತ್ತ್ವೊಲು  (ಆಕಾಶ,  ವಾಯು,  ಅಗ್ನಿ,  ಜಲ ಬೊಕ್ಕ ಭೂಮಿ)  ಕೂಡಿದಿನ   ವಿಕಸನಶೀಲ ಪ್ರ-ಪಂಚ.   ಅಂಚಾದು,  ಮುಲ್ಪ    ಬದಲಾವಣೆನೇ   ಮೂಲ   ಮಂತ್ರ. 

ವಿಚಾರ ಶಕ್ತಿ  ಇತ್ತಿನ  ಮನುಸನ   ಉದಯ  ಆವನಗ  ಕಾಲಮಾನ,  ಕಾಲ ಧರ್ಮ  ಪಣ್ಪಿ  ಪಾತೆರೊಳು  ಪುಟ್ಟುದುನು.ಅಪಗ,  ಆಕಾಲ,  ಈಕಾಲ,  ಬರಿಪಿ  ಕಾಲ   ಪಣ್ಪಿ  ಪಾತೆರೊ.   ಅಪಗ  ಅವ್ವೆ  ಸರಿ,  ಇತ್ತೆ   ಉಂದೇ   ಸರಿ  ಪಂಪಿ   ಕಾಲಧರ್ಮ. 

ಇತ್ತೆ,  ಪುರಾತತ್ವ  ವಿಭಾಗದಕುಲು   ಭೂಮಿದಡಿಟ್  ತಿಕ್ಕಿನ   ಪಿರಾಕುದ    ಪರಿದ್, ನಸಿದ್   ಒರಿದಿನ  ವಸ್ತುಳೆನ– ಪಳಿಯುಳಿಕೆದ   ಪ್ರಾಯೊನು  ಲೆಕ್ಕ  ಮಲ್ಪುವೆರು.     ಸಾವಯವ  ಜೀವಿಲೆನ   ಪಳಿಯುಳಿಕೆನು “ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಬನ್  ಡೇಟಿಂಗ್ (Radiocarbon dating) ಪದ್ಧತಿನು   ಸಾಮಾನ್ಯವಾದು   ವಿಜ್ಞಾನಿಳು   ಉಪಯೋಗ  ಮಲ್ಪುವೆರು.  ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ   ಪದ್ಧತಿ “ಯುರೇನಿಯಂ – ಥೋರಿಯಂ-ಲೆಡ್  (Uranium-Thorium-Lead).   ಮೂಲು   ನಮ   ತೂಪಿನಿ,  ಗಮನ ಕೊರ್ಪಿನಿ      ಚೂರು   ವಸ್ತುಲೆನ   ಮಿತ್ತು  ಅವೊಂದು  ಪೊಯಿನ  ಬದಲಾವಣೆ -  ಭೌತಿಕ-ರಾಸಾಯನಿಕ  ರಚನೆಡು   ವ್ಯತ್ಯಾಸ.           

 

ಕಾಲಾಯ  ತಸ್ಮೈ  ನಮಃ

ಮಿತ್ರೆರು-ಇಷ್ಟೆರೆಗು   ದುಃಖದ   ಸಮಯ  ಒದಗನಗ   ನಮ  ಸಮಾಧಾನ  ಮಲ್ಪುವ:   “ಸಮಾಧಾನ  ಮಲ್ತೊನುಲಾ.  ದುಃಖೊಗು  ಕಾಲನೇ   ಮರ್ದು”.

ಕಾಲನೇ   ಗುರು -  ಪಾಠ  ಕಲ್ಪವುನ   ಗುರು.  ದಾಯೆಗ್  ಪಣ್ನುಂಡ. ಅವು   ನಮಕು  ಧೈರ್ಯೊನು

ಕೊರ್ಪುನು.    ಬತ್ತಿನ   ಸಂಕಟನೊನು    ತಿಗಲೆ   ಕೊರ್ದು  ಎದುರಿಸುದು   ಉಂತುನ  ಶಕ್ತಿನು   ಕೊರ್ಪುನು.   

ಕಾಲದ  ಮಹಿಮೆ  ಉಂಡು.  ಅಂಚಾದು  ನಮಸ್ಕಾರ  ಮಲ್ಪುಗ:  “ನಿನ್ನ  ಶಕ್ತಿ,  ಕರುಣೆ  ಅಪರಂಪಾರ.”

ಉಂದೇ  ಸಮಯ

ಕಯ್ಕ್   ಬತ್ತಿನ  ಕೆಲ್ಸ ,   ಮಲ್ಪುನ  ಸಮಯ   ಉಂದು   ಸಮಯ ಇಂದುದು   ಎನ್ನೊಡು.  ಅಪಗ  ಕಾರ್ಯ  ಸಾಧನೆಗೂ  ಕುಂದಿಜ್ಜಿ.  

 

ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ್,  ಪುಣೆ

 

೨೦೨೧೦೨೨೮

66. ಎಡ್ಡೆ ಉಳ ಮನಸ್ಸು, ಎಡ್ಡೆ ಸ್ವಭಾವ

 ರೂಢಿಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೊ ಪಣ್ಪೆರು.“ಎಡ್ಡೆ ಹೃದಯಲಾ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ವಭಾವಲಾ ತ್ರಾಸುಡ್ ಒಂಜೆ ತೂಕೊಡು ಉಪ್ಪನ್ದು. ಸುಮನಸು ಸಂಮಂದೊನು ಪುಡಪಂದೆ ಮಾತೆರಡಲಾ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಮಂದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪುನು .  ಎಡ್ಡೆ ಸ್ವಭಾವ ಮಾತೆರೆನಲಾ ಮನಸುನು ಗೆಂದುನು“ (A good  heart and a good nature  are two different issues.   A good heart can win many relations.  And a good nature can win many hearts).”ಉಂದು ನೂದೆಕು ನೂದು ಸರಿ ಪಾತೆರೊನಾ? ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತುಡು ತೂವನಗ ಸರಿ ತೊಜುನು.  ವಿಚಾರಮಲ್ಪನಗ ಎಂಚಿನನಾ ಕಮ್ಮಿತೊಜುನು (ಎಂಕ್). 

 ಪಡುಕೆರೆದ ಕಡಲ ಬರಿತ ನೋಟ (ಒಂಜಿ ಸಾಂದರ್ಬಿಕ ಚಿತ್ರ)


ಹೃದಯ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಭಾವ

ನೆತ್ತ ನಡುತ ಸಮಂದ ದಾನೆ? ತಾರತಮ್ಯ ಎಂಚಿನ?

ಉಡಲು ಪನ್ನುಣ್ಡ ಹೃದಯ. ಮುಲ್ಪ ಪಣ್ಪಿನಿ ನೆತ್ತೆರ್ಚಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಹೃದಯ ಅತ್ತ್. ಈ ಹೃದಯ ಉಂಡು ಆಂಡ ತೋಜುಜಿ. ತಿಗಲೆದ ನಡುಟು ಉಂಡು ಪಣ್ಪಿ ಅನುಭವ ಆಪುನು.ಅವ್ವೆ ಅಂತಃಕರಣ, ಉಳಮನಸ್ಸು. ಸದಾ ತೆಲಿತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನು.  ಪಿದಯಿದ ಮನಸು ಭಾವನೆದ ಒಕ್ಕೆಳು. ಭಾವನೆಳು ಸಿರೆದಂಚಲಕ್ಕುನು, ಏರುನು,ಮಗರುನು, ಜಾರೊಂದು ಬರ್ಪುನು, ಕಸಕಡ್ಡಿದೊಟ್ಟು. ಒಯುಪುನು ಕರೆಟಿತ್ತಿ ಮಯಿಲೆನು. ಶಾಂತಿ-ಅಶಾಂತಿ-ಶಾಂತಿ, ತುಫಾನುದಂಚ.  ಲಕ್ಕುನು, ಅಂಚನೆ ಪೋಪುನು.

ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಗುಣ.     ಬದುಕುದ ನಡೆಟು ಬಯಿದಿನ, ಬುಲೆಪಿನ, ಬದಲಾವಣೆ ಆಪಿನ ವಿಷಯ.   ಅವ್ವೆ ಸ್ವಭಾವ.  ಅವು ತೋಜುದು ಬರ್ಪುನು,ನಮ ಮಲ್ಪುನ ವರ್ತನೆಡು. ಸ್ವಭಾವ ಮೂಡುನು,ಬುಲೆವುನಿ,ಗಟ್ಟಿಯಾಪಿನಿ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬೊಡು, ಸಮಾಜೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಸರೊಡ್ಡು. ಹದ ಅಪಿನಿ ಉಣ್ಪಿ-ತಿನ್ಪಿ ಓಣಸುಡು ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಡು.  ಮೀನು-ಮಾಸ ತಿಂಪಿನಕೆಲೆಗೆ ಗರ್ವ ಎಚ್ಚ ಇಂದುದು ಪನೆರ ಆಪುಜಿ.    ಕಾಯಿ ಕಜಿಪು ತಿನ್ಪಿನಾಯಗುಲಾ, ಪೇರ್,ಕೊಜೆಪು, ನೆಯಿ, ಅಲೆಪರ್ಪಿನಾಯಗುಲಾ ಕೋಪ ಕಡಿಮೆ ಇಂದುದುಲಾ ಪನೆರಾವಂದು.    ಮೊನೆಡ್ತೆಲಿಕೆ,  ಉಲಾಯಿಡು ಉರಿ,ಉಂದು ಸ್ವಭಾವದ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷಣ – ದುಷ್ಟ ಬುದ್ಧಿದಕೆಳೆನ.    ಮುದಲೆ ಜಾತಿಲು ದಿಂಜಿದಿತ್ತಿನ ಶಾಂತಮಡುತಂಚ ಆಕೆಲ ಮನಸು, ಮೊನೆಡ್ಶಾಂತಲಕ್ಷಣ ಆಂಡ ಉಲಯಿಡ್ಚಂಚಲ. ಎಡ್-ಪಡ್ಕೆ ಸ್ವಭಾವೊಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರನಗ, ಒಟ್ಟುಗು ಒಂಜಾ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ವಭಾವ ಬರು, ಇಜ್ಜಾಪಡ್ಕೆ ಸ್ವಭಾವ ಉಂಡಾವು.  ಈ ವ್ಯತಾಸ್ಯಗು ಕಾರಣ ಗುಂಪುದ ತಾಕತ್ತು ಒಂಚಿ ವಾಲುದುಂಡು ಇಂದುದು.

ಎಲ್ಪತ್ತರಡ್ಡನೆ ಗಣತಂತ್ರ ದಿನೊಟು  (26.01.2021) ಭಾರತದ ರಾಜಧಾನಿಡ್ ಕೃಷಿ ಸಂಘದಕುಳು ಕೃಷಿಕಾನೂನು ವಿರುದ್ಧ ರಡ್ಡ್ ತಿಂಗೊಲುದ್ದಿಂಚಿ ಮಳ್ತಿ ಧರಣಿಡ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷಿಕೆರ ಪುದರುಡು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ ಸಮೂಹ ಸವಾರಿ ಮಲ್ತೆರು.   ಆಯಿಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಕೆಳೆನ ಗಲಾಟೆ ಒಂಜಿ ಉದಾರ್ಮೆ ಈ ಸ್ವಭಾವ ವಿಚಿತ್ರೊಗು.  ಸರಕಾರೊಗು ಭರವಸೆ ಕೊರ್ನಗ ಮೊನೆಡ್ತೆಲ್ಕೆ, ಬಂಜಿಡ್ಪುಗೆ, ಪಗೆ.  ಕೇಂದ್ರದ ಕೆಂಪುಕೋಟೆಗ್ ಲಗ್ಗೆ, ರಾಷ್ಟ ಧ್ವಜೊಕು ಅಪಮಾನ. ಕಡೆಕುಲಾ ಸಂಧಾನೊಗು ಒಪ್ಪಂದಿ ಆಂದೋಲನ ಕಾರೆರ್ನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶದ ಅನುಮಾನ ಸರಕಾರೊಗು ಇತ್ತುನು.  ಕೃಷಿಕ ಸಂಸಾರೊಗು ಪೆಟ್ಟಾವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಣ್ದು ಪೋಲಿಸೆರ್ ಶಾಂತಿಘೋಷ -  “ಜೈಕಿಸಾನ್, ಜೈಜವಾನ್.” ಗುಂಪುನು ನುರ್ತು ಪೊಗ್ಗಿನ ಕೃಷಿಕ ವೇಷದ ಬಂಡುಗಾರೆರೆನ ಆತಂಕವಾದ -  “ಖಲೀಸ್ತಾನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್”. ಮಾತೆರೆನ ಎಡ್ಡೆಗಾತ್ರ ಸರಕಾರದ ತಾಳ್ಮೆದ ನಡೆ, ಬಂಡುಗಾರೆರೆನ ವಾಗ್ದಾನ ಭಂಗ. ಆಯಿನ ದರ್ಶನ - ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಗುಂಪುದ ನಿಜಸ್ವಭಾವದ ಭಯಂಕರ ರೂಪ. ಗುಂಪುಡು ಅಡಚಣೆ ಮಳ್ಪುನಕೆಳೆನ ಪತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಕಲೆಗು ತಕ್ಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ನಿಜ ಸಂಪುಗು ತಿಕ್ಕುನ ಸಮಾಜದ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಪಟಕ್ಕನೆ ಉಂತುದು ಪೋಂಡು. 

ತಾರತಮ್ಯದ  ಗಡಿ-ಗೆರೆ

ತಾರತಮ್ಯದ ಗಡಿತಗೆರೆ ಎಂಚ ಒಯ್ಪೊಲಿ.   ಮನಸುಲಾ ಮನುಸನನೆ,   ನಡೆಲಾ ಮನುಸನನೆ.   ಎಡ್ಡೆ ಮನಸು ಉಪ್ಪಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ನಡೆ ಉಪ್ಪೇ?     

ಸರಿ-ತಪ್ಪು,ಎಡ್ಡೆ-ಪಡ್ಕೆ ಒಂಜೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಸೂಚಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು.    “ಸರಿ” ಪಣ್ಪಿನವು ಕೆಲವರೆಗು “ಸಮವತ್ತ್” ಇಂದುದು ತೊಜು.    “ತಪ್ಪು”  ಇಂದುದು ಪಣ್ನಗ ಅವು ಸರಿಯ ತಪ್ಪಾ? ತಪ್ಪುಇಂದುದೆ ಪಣ್ವೆರು ಮಾತ.ವಿ ಶಯೊನು ತೂಪಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಒಂಜೆ ಉಪ್ಪಂದ್, ಅತ್ತೆ!    

ಅಪ್ಪೆ ಪೆಟ್ಟುಲಾ ಕೊರ್ಪೋಳು, ಮೋಕೆಲಾ ಮಳ್ಪುವೊಳು.   ಬಾಲೆ ಅಪ್ಪೆನು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುನ ಬುಡಯೊಳು (ಆಲ್ನೇಲೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕದ ವಿಚಾರ ಬೇತೆ ).  ಒವ್ವ ವಿಷಯೊಡ್ ಮನಸ್ತಾಪ ಅವನಗ, ಬಾಲೆಗು ಪೆಟ್ಟು ಕೊರ್ದು ಆ ಕೋಪೊನು ದೆಪ್ಪುವೆರು. ಉಂದು ತಪ್ಪು.   ಬುದ್ಧಿಕ ಲ್ಪಾವುನ ನೆಪೊಟುಬುಳೆ ತಿಜೋಕುಲೆಗು ಪೆಟ್ಟು ಕೊರ್ಪಿನವು ಬಾರಿ ನೇಲೆ ತಪ್ಪು.    ಒರಿ ಅಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಮಗೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್-ಡು   (ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿಡು)  ಫೇಲ್ ಆಯೇ ಇಂದುದು ಮುಂಬಾಯಿಡ್ಡು ಬತ್ತುದು, ಬೆಲ್ಟ್ಪತ್ತುದು ತೋಟ ಇಡೀ ತಿರುಗು ತಿರುಗುದು ಪೆಟ್ಟು ಕೊರಿಯೆ.   ಬ್ಯಾಂಕ್'ದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಡಿತ್ತಿನ ಆ ಜನ ಮಗಕು ಪಾಸಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್-ಡೆ ಕೆಲಸ ಕೊರ್ಪಾಯೆ.   ಮಗೆ ಕಾಲೇಜುಲಾ ಕಲ್ತುದು, ಮೇಲ್ದರ್ಜೆದ ಜಾಗೊಡು ಲಂಡನುಗು ಪೊಯೇ ,ಅಲ್ಪನೆ ಉಂತಿಯೇ, ಅವುಳೆ ಮದಿಮೆ ಆಯೇ, ಅವುಳೆ ಉಂತಿಯೆ.     ಪೆಟ್ಟು ಕೊರ್ತಿನಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸುಡು ಬುದ್ಧಿಗಾತ್ರ. ಆವೆನೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ವಭಾವೊಡ್ ಶಾಂತಿಡ್ ತಿದ್ದೆರ ಸಾಧ್ಯವಿತ್ತಿನ್.  

ರಡ್ಡ್ ಜನಕು ಪಾತೆರೊ ಪಾತೆರೊಗು ಕಚ್ಚಾಟ ಆಪುಣು.   ಒರಿ ಪಣ್ಪೆ,“ಎನ್ನ ಮನಸು ಎಡ್ಡೆ, ದಾಲ ಮೈಲಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ.  ನಿನ್ನ ಮನಸು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ.  ಪೊಕ್ಕಡೆಗು ಎನಡ ಪೊರುಂಬೊಚ್ಚಿ”.    ಇಂಚಿನಕೆಳೆಗು ತಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ವಭಾವದಾಯಿ, ಮಾತೆರಡಲಾ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಬಂಧದಿಪ್ಪೆ ಪಂಪಿ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡು.    ಅಂಚಿನಕುಳು ತೆಲಿಕೆ-ನಲಿಕೆಡು ಚೀಪೆ ಚೀಪೆ ಪಾತೆರುದು, ತನಾಡ್ಡು ಎಡ್ಡೆ ಏರ್ಲಾ ಇಜ್ಜೆರ್ ಇಂದುದು ಎನ್ನುವೆರು.  

ಎಡ್ಡೆ ಮನಸು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ವಭಾವ ನಮ್ಮ ಮೆಯಿತ ನೆತ್ತೆರುದಂಚ ಎಚ್ಚಿ-ಕಡಿಮೆ ಅವೊಂದೇ ಉಪ್ಪುನು.  ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಸ್ಥಿತಿ.   ಆರೋಗ್ಯೊಡುಪ್ಪನಗ ತಾಳ್ಮೆ-ಸೈರಣೆ ಎಚ್ಚುನು-ಕುಂದುನು.  ಸೀಕು-ಸಂಕಡ ಎಚ್ಚಾಂಡ, ಮೆಯಿತ ಶಕ್ತಿ ಕುಂದುನು, ಗರ್ವ ಪಕ್ಕಬರುಪುನು ,ಗುನುಗುಟ್ಟುವ.

“ರಡ್ಡ್  ಅಕ್ಷರದ ರಡ್ಡ್ ಸಬುದೋಳು – ಮೋಕೆ ಬೊಕ್ಕ ದೋಸ್ತಿ.  ಬರೆವೆರ ಒಂತೆ ಜಾಗ ಇಯಾವು.  ಆಂಡ ಆವೆನು ಒರಿಪಾವೆರ ನೇಲೆ,ಅಗಲೆದ ಉಡಲು ಬೋಡು.”    ಇಂಚ ಮಾತಾ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರೊಳು ಉಳ್ಳ.    ಹೃದಯೊಡು ದೇವೆರ ವಾಸ.    ಅಂಚಾದು ಸ್ವಭಾವ ತಿದ್ದೆರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು.  ಸ್ವಭಾವ ತೆಟ್ಟುನು ಪಡ್ಕೆ ಸಂಗತಿಡ್ಡು. 

ಸ್ವಾರ್ಥ

ಮಾತೆರುಲಾ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಸ್ವಾರ್ಥೊಗಾದು.   ಅಧ್ಯಾತ್ಮೊಡುಲಾ ಉಂದೆ ಪಾತೆರೊ ಪಣ್ಪೆರು.    ಪರಮಾರ್ಥ ಸಾಧನೆ ತನಗಾದು,“ ತಾನ್ ಏರ್“ ಇಂದುದು ತೆರಿಯರೊಗಾತ್ರ. 

ಎಡ್ಡೆ ಹೃದಯೊಗು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ವಭಾವ ಉಪ್ಪುನವೇ.   ಸ್ವಭಾವ ಬದಲಾಪುನು ಸಮಯ, ಸಂಗತಿ, ಸಂಕ್ಷೋಭೆ (ಪ್ರಾಕೃತಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ,ರಾಜಕೀಯಕ),ಸಂಶಯ, ಕಾರ್ಯಸಾಧನೆ, ಪಣ್ಪಿ ಕೆಲವು ಕಾರಣೋಲೆಗು.

ಬರೆತಿನವು  ಕಡೆ ಮುಟ್ಟನ?  ಪಂತಿನವು  ಕಡೆ ಪಾತೆರೊನ?

ಪಣ್ಪೆರು, “ಬರೆತಿನವು ಶಾಶ್ವತ“.  ಒಡೆಮುಟ್ಟ? ಪಂತಿನವು ಮನಸುಗು ಕಂತುನು,ಆಂಡ ಮದತು ಪೋವು.    ಪಂತಿನವು ಒವ್ವುಲ ಒಲ್ಪ ಬರೆದಿಪ್ಪೆರಲಾ ಇಯಾವು. 

ಬರೆವೆರ ಎನ್ನುದು ರಡ್ಡ್ ತಿಂಗೊಲುಡ್ಡು ಎಚ್ಚ ಕರಿಯಿನು.  ಕ್ಷಣಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಶೆದಂಚ, ಕ್ಷ ಣಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಸೆ.    ಅಂಚಾದು ಎನ್ನಿನಂಚ ಬರೆವೆರ ಅವಂದು.  ಎಚ್ಚ ಬರೆವೆರ ಪೊಂಡ,“ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ದೋಷ”   ಬರು. ಹೃದಯ-ಸ್ವಭಾವದ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯೊನು ಮುರನಿ ಮುರನಿ ತೆರಿಯೊಂಡ ನಮ್ಮರಾಷ್ಟ್ರವೇದಿಕೆಡ್.   ಅಂಚಾದು ಈ ಬರವಣಿಗೆನು ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿಪುಗ,ಆವೆ ! .

ಹೊಸಬೆಟ್ಟು  ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಪುಣೆ

 20210129 

65. ಏರೆಡ ಕೇಣೊಲಿ

ರೆಡ ಕೇಣೋಡು? ಉಂದೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಎನ್ನ ಮಂಡೆಡು ಮೂಡುನು. ಸಂದರ್ಭ - ಒಂಜಿ ರಾಮನಾಮದ ಭಜನೆನು ಕೇಣಿ ಬೊಕ್ಕ . ಉಂದೆನು ಎಂಚ ಬರೆವೊಲಿ? ಇಂಚ ಬರೆವೊಲಿಯಾ, ಅಂಚ ಬರೋವೊಲಿಯಾ? ಜನಕುಳು ಎನ್ನುವೆರು: “ಒಂಜೆ ಶೈಲಿಡ್ ಬರೆಪೆ. ಏರೇ ಪಂತಿನ ಪಾತೆರೊನು ತಿರುಗ-ಮುರುಗ ತಿರುಗಾವುದು, ಅಂಚಿಂಚಿ ಮಲ್ತುದು ಶಬ್ದೊಡು ಗೊಬ್ಬುವೆ. ದೇವೆರೆ ಗತಿ “. ಆ ಭಜನೆನು ತೂಕ:

 ರಾಮ ರಾಮ ಎಂಬೆರಡಕ್ಷರ | 
ಪ್ರೇಮದಿ ಸಲಹಿತು ಸುಜನರನು || ಪ || 
ಹಾಲಹಲವನು ಪಾನವ ಮಾಡಿದ ಫಾಲಲೋಚನನೆ ಬಲ್ಲವನು | 
ಅಲಾಪಿಸುತಾ ಶಿಲೆಯಾಗಿದ್ದ| ಬಾಲೆ ಅಹಲ್ಯೆಯ ಕೇಳೆನು || 1 || 
ಅಂಜಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಗಿರಿಸಾರಿದ ಕಪಿ | ಕುಂಜರ ರವಿಸುತ ಬಲ್ಲವನು |
 ಎಂಜಲ ಫಲಗಳ ಹರಿಗರ್ಪಿಸಿದ | ಕಂಜಲೋಚನೆಯ ಕೇಳೆನು || 2 ||
 ಕಾಲವನು ಅರಿತು ಸೇವೆಯ ಮಾಡಿದ | ಲೋಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣನೆ ಬಲ್ಲವನು || 
ವ್ಯಾಳಶಯನ ಶ್ರೀ ವಿಜಯವಿಟ್ಟಲನ | ಲೀಲೆ ಶರಧಿಯ ಕೇಳೆನು || 3 ||
 ರಾಮ ರಾಮ ..............ಸಲಹಿತು ಸುಜನರನು 
 ( ಪಲ್ಲವಿನು ಕುಡ ಕುಡಲಾ ಪಣೋಲಿ )

 ರಾಮ ನಾಮದ ಮಹಿಮೆನು, ಮಹತ್ವೊನು ಏರೆಡ ಕೇಣೋಡು ಪಣ್ದು ವಿಜಯದಾಸೆರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡ್ಡು, ತೆರಿದನಕೆಳೆಡನೇ ಕೇಣುಡ್ಡ ಎಡ್ಡೆ ಇಂದುದು ಉತ್ತರಲಾ ಕೊರ್ಪೆರು. ಮೂಲು, ತೆರಿದನಕುಳು ಮೂವೆರು: (1) ಮಹಾಶಿವ, (2) ಸುಗ್ರೀವ ಬೊಕ್ಕ (3) ರಾಮನ ಮೆಗ್ಯೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ. 
ರಾಮಮಂತ್ರದ ಮಹಿಮೆನು ಶಿವೆ ತನ್ನ ಬುಡೆದಿ ಪಾರ್ವತಿಗುಲಾ ಪಣ್ಪೆರು (ತೂಲೆ ಪುರಂದರ ದಾಸೆರೆನ ಭಜನೆ “ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೊ”: 
 ‘ ಆ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರ ನೆಚ್ಚಿ ನೀ ಕೆಡಬೇಡ, ಸೋಮಶೇಖರ ತನ್ನ ಸತಿಗೆ ಪೇಳಿದ ಮಂತ್ರ’. ಒಂಜೇ ಚಿನ್ಮಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ರಡ್ಡು ರೂಪೊಳು : ಶಿವೆ ಬೊಕ್ಕವಿಷ್ಣು. ರಾಮ ದೇವೆರು ವಿಷ್ಣುನ ಅವತಾರ. ‘ಮುಕುತಿಪಥಕೆ ಮನವೀವ ಮಹಾರುದ್ರ ದೇವರು’- ಉಂದು ದಾಸವಚನ. ಅಂಚಾದು ಸಮಾನೆರಾಯಿನ ಶಿವ ದೇವೆರೆ ಸರಿ ಸಮರ್ಥೆರು ರಾಮನಾಮದ ಮಹಿಮೆನು ಪಣೆರ, ಬುಳ್ತೊಂದು ರಾಮರಾಮ ಪಣ್ದು ಸಾದಿ ತೂವೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಅಹಲ್ಯೆ ಅತ್ತ್. ಅಹಲ್ಯೆ ಗೌತಮ ರೂಪದ ಇಂದ್ರನು ತೂದು ಮೊಸಪೋದು ತಪ್ಪು ಮಳ್ತಿನಾಳ್. ಅಂಚಾದು ಕಂಡನಿ ಗೌತಮ ರಿಸಿ ಉಪಶಾಪ ಕೊರ್ಪೆರು: 
 “ಬರ್ಪಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲೊಡು ರಾಮನ ಕಾರ್ ತಾಗಿನೆಕ್ಕೆ, ನಿನ್ನ ಶಿಲಾ ರೂಪು ಪೋದು ನಿಜ ರೂಪೊಗು ಬರ್ಪ.”
 ಆಳೆಗು ರಾಮೆ ಏರುಂದುಲಾ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಂದು, ರಾಮೆ ಯಾಪ ಬರ್ಪೆಂದುಲಾ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಕೋದಂಡ ರಾಮನ ಪರಾಕ್ರಮೊನು ತೆರಿದಿನಾಯಿ ಸುಗ್ರೀವೆ. ಇರುವೆರ್ಲಾ ಸಮಾನ ದುಃಖಿಳು. ಎದುರು ಇತ್ತಿನಾಯನ ಅರ್ಧ ಶಕ್ತಿನು ಒಯ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಅಣ್ಣೆ ವಾಲಿನು ಕೆರುಪಾವುದು, ತನ್ನ ಬುಡೆದಿ ರಮೆನು ಬೊಕ್ಕ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯೋನು ಪಿರ ದೆತೊಣುವೆ, ರಾಮನ ಬುಡೆದಿ ಸೀತೆನು ನಾಡುದು ಬುಡಪಾವುದು ಕನೆರ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುವೆ ಇಂದುದು ಬಾಸೆ ಕೊರ್ದು. ಬಾಸೆ ಕೊರ್ದು ತಪ್ಪಂದಿನಾಯಿ ರಾಮೆ ಇಂದುದು ಸುಗ್ರೀವಗು ಗೊತ್ತು. ಸಪ್ತ ತಾಲದ (ಏಳು ತಾರಿಮರತ) ಪಿರವುಡು ದೆಂಗುದು ಉಂತುದು ಬಾಣ ಬುಡ್ಡು ರಾಮೆ ವಾಲಿನು ಕೆರ್ಪೆ. 
ಪರಬು ತಪಸ್ವಿನಿ ಶಬರಿ ತನ್ನ ಕಡೆಕಾಲೊಗು ರಾಮ ದೇವೆರೆನು ತೂವೊಡುಂದುದು ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪುವೊಳು. ಬನ್ನಗ ಬೊಗೊರಿ ಫಲೊನು ಪುಳಿಯಾ ಚೀಪೆನಾ ತೂವೆರ ಅಗ್ಗಿದು ಕೊರ್ಪೋಳು ಭಕ್ತಿಡ್. ರಾಮನ ಎದುರೆ ಆಳೆನ ಪ್ರಾಣಲಾ ಪೋಪುಣು. ರಾಮ ದೇವೆರೆ ಅಗ್ನಿಸಂಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಶಕ್ತಿ-ಭಕ್ತಿದ ಕತೆಲು. ಪದಿನಾಲು ವರುಸದ ಅರಣ್ಯವಾಸೊಡು,ಅಣ್ಣೆ ರಾಮೆರೆನು, ಮಯಿತಿದಿ ಸೀತೆರೆನು ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಂದೆ ಉನ್ನಂದೆ-ತಿನಂದೆ ಆಕೆಲ ನೆರಳುದಂಚ ಕಾತೊಂದು ಸೇವೆನೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿನಾಯಿ ಆ ಸೇವಾಲೋಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ. ರಾಮನ ಲೀಲೆನು ಅಯನ ಬಾಯಿಡೇ ಕೇಣೋಡು. ಕಡಲುದ ನಡುಟು ನಾಗಮಂಚೊಡು ಜೆಯಿದಿನ ವಿಷ್ಣುನ ಲೀಲಾವತಾರೊಲೆನು ಕಡಲುಗು ಪಣೆರ ಬರುವ? ಲಕ್ಷ್ಮಣನೇ ಶೇಷೆ. ಆಯೇ ಸರಿ ರಾಮ ಮಹಿಮೆನು ಪಣೆರ. 
ಏರೆಡ ಕೇಣೋಡು ? 
ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಪಗಪಗ ನಮ್ಮ ಬದುಕುಡುಲಾ ಎದುರಾಪುಣು. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆವೆರ ಏರೆನು ತಿಕ್ಕೊಡು, ಪಾತೆರೊಡು, ಬೊಕ್ಕ ಸಲಹೆ ದೆತೊನೊಡು? ಅಪ್ಪೆ ಬಂಜಿಡು ಉಪ್ಪನಗ ಪತ್ತುದು ಪಿದಯಿದ ಜಗತ್ತು ತೋಜುನ ಮುಟ್ಟ ಕೇಣೊಂದೆ ಉಳ್ಳ. ಪುಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ-ಅಮ್ಮೆರಡ , ನೇಲ್ಯಪ್ಪೆ-ನೇಲ್ಯಮ್ಮೆ, ತಿದ್ಯಮ್ಮೆ-ತಿದ್ಯಪ್ಪೆ, ಅಣ್ಣ-ಅಕ್ಕೆರಡ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಗುರು-ಹಿರಿಯೆರಡಲಾ ಕೇಣುವ. ಮೆಗ್ಗೆ-ಮೆಗ್ದಿನಕಳೆಡ ಕೇಣುವ. ತೆರಿದಿನಕುಲು ಏರ್? ದಿಂಜ ಜನ ಉಳ್ಳೆರು. ಮಾತೆರಡಲಾ ಕೇನೊಲಿಯ? ಕೆಲವೆರು ದರ್ಪದಕುಲು; ದಪ್ಪ ಮೀಸೆ ಮಲ್ತುದು ಪಾತೆರುವೆರು. ಅಂಚಿನಕೆಲಡ ಕೆಲಸವಾಪಿನೆಟ್ಟುದು ಬುಡ್ಡು ಬಿಗಡುನು ಎಚ್ಚ. ಅಂಚಿನಕುಳು ನಮಕು ಅಡ್ಡ ಸಾದಿನು ಪತ್ತೆರೆಲಾ ಸಲಹೆ ಕೊರುವೆರು. ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸುಲಭೊಡು ಆವೆರ ಇತ್ತುಂಡಲಾ ಅವೊಂದೆನೆ ಪೋವು. ಉಂದು ಕೆಲವೆರನ ಅನುಭವೊಗುಲಾ ಬತ್ತುದುಪ್ಪು. 
 ಆತ್ಮ ಸಾಧನೆ 
 ಮಿತ್ತುದ ಸಂಗತಿ ಲೋಕವ್ಯವಹಾರದ ವಿಷಯ. ಪಿದಯಿದ ಕಣ್ಣುದ ಕೆಲಸ. ದೇವೆರ್ ಏರ್ , ನಮ ಏರ್ ಪಣ್ಪಿ ವಿಚಾರ ನಮ ಬದುಕುದ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟೊಡು ಮೂಡುನು. ಅಪಗ ನಮ ಸಾಧನೆನೆ ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮ ಬೆರಿ ಸಹಾಯೊಗು ಶ್ರುತಿ-ಶಾಸ್ತ್ರೋಳು. ಅವೆನು ಗುರುನ ಬಾಯಿಡ್ಡು ಕೇನೊಡು. ಮನಸ್ಸು ಉಳಯಿ ತಿರುಗೊಡು. ದೇಹ-ಆತ್ಮ ಚಿಂತನೆ. ದೇಹಭಾವ ಪೋವುಡು. ಉಳ ಮನುಸುದ ಚಿಂತನೆ, ತೂಪಿಣಿ ಉಳಾಯಿದ ಕಣ್ಣುಡು. ಆ ಬುಡಂದಿ ಆತ್ಮಭಾವ ಚಿಂತನನೆ ತಪಸ್ಸು. ಕಡೆಕ್ ತೋಜುನವೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದ ರಹಸ್ಯ ಸತ್ಯ ನಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂಶ ಮಾತ್ರ ಪಣ್ಪಿ ಆತ್ಮಸ್ಥಿತಭಾವ. ಈ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಡ್ಡು ಪಿದಯಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮಾಲೀನ ಮುಕ್ತಭಾವ, ಇಂಚಿನ ಸಾಧನ ಮನೋಭಾವ ಅಂಗೀಕೃತ ಮಲ್ಪುಗನ! 

- ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಪುಣೆ 
 20201218

64. ಕಡಲುಲಾ, ಪನಿಲಾ

 


ಇನಿಕೋಡೆಡು  ಅಂತರ್ಜಾಲೊಡು  ಏತೋ  ಗಾದೆ ಪಾತೆರೊಲಾ, ಎಡ್ಡೆ  ನೀತಿ (ಸುಭಾಷಿತ) ಪಾತೆರೊಲಾ  ಬರೊಂದು  ಉಂಡು -   ಮಾತ   ಬಾಸೆಲೆಲುಲಾ.    ಇಂಚೊಗೊಂಜಿ   ಪಾತೆರೊ  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಭಾಷೆಡ್  ತೂಯೆ:   

“God is the Ocean and the Devotee a drop.   When the drop merges in the Ocean,  it  no longer  remains a separate entity;  it becomes  the Ocean.”

ಮಿತ್ರೆರ  ಗುಂಪುಗು   ಕಡಪುರಿಯ.   ಮೂಡುಡೊಂಜಿ  ಪ್ರಶ್ನೆಬಾಣ:  But before  the drop merges  with the ocean what is the entity,  can it be defined?”  ಸರಕ್ಕ  ಬತ್ತುನು, ಎನ್ನ  ಮಂಡೆಗೆ  ಕುಟ್ಟುನ್.   

ಯಾಪ  ಬಿಂದು ಕಡಲುಗು  ಕೂಡುನಾ  ಅಪಗ  ಅವು  ಮಾಯಕವಾಪುಣು.    ಪನಿ  ಪೋದು   ಇಡೀ  ಕಡಲುದ  ಪನಿಪನಿಕ್   ಕೂಡನಗ,  ಆಯಿತ  ಪ್ರತ್ಯೇಕ   ಅಸ್ತಿತ್ವ   ಇಜ್ಜಾಂಡು. ಆತ್ಮವಿಚಾರದೂಳಯಿದ  ಸಂಗತಿ. 

ಎನ್ನ  ಉತ್ತರ  ಕನ್ನಡೊಡು:  “ಪೂರ್ಣತ್ವದಿಂದ   ಪೂರ್ಣತ್ವದೆಡೆಗೆ (ಪೂರ್ಣತ್ವೊಡ್ಡು  ಪೂರ್ಣತ್ವೊಗು)”.    ದೇವೆರುನು  ಲೆಪ್ಪುನ,  ಆವಾಹನ  ಮಲ್ಪುನ  ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂತ್ರ,  ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ    “ಪೂರ್ಣಮದಃ  ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ........” ಶುಕ್ಲ   ಯಜುರ್ವೇದದ  ಈಶೋಪನಿಷತ್ತುಡ್  ಬರ್ಪುನು.

ಅಪಗ  ಪಣ್ಪೆರು: ಉಂದು   ಗಾದೆ  ಅತ್ತು.  ದೇವೆರೆನ ಪಾತೆರೊ.  ಸುಳ್ಳುದ  ಸಮರ್ಥನೆ   ಸುಳ್ಳುಡೆ   ಸಾಧ್ಯ.  ಬತ್ತುನು   ಖಡಕ್ ನಿರ್ಣಯ.  “ಗಾದೆ  ಪಾತೆರೊ  ಪೂರ್ಣ  ಸತ್ಯವತ್ತ್.    ಅರ್ಥ  ಸತ್ಯ.   ಆಂಗ್ಲೆರೆನ Ocean (ಕಡಲು)   ಬೊಕ್ಕ  drop (ಪನಿ)  ಪ್ರಯೋಗೊಲು ತಪ್ಪು”.  ಗಾದೆ  ಪಾತೆರೊಲು   ಸುಳ್ಳು,  ಅರ್ಧ  ಸತ್ಯ ಇಂದುದು  ಪನೆರೆಗಾತ್ರ   ಕಸರತ್ತೆ!

  ಪಶ್ನೋತ್ತರೊಲೆನು  ಮೂಲೆಗು  ಪಾಡುಗ.  ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರದ  ಅರ್ಥೋನು  ಇಡಿಯಾದು   ತೆರಿಯೋನುಗ. “ಓಂ  ಪೂರ್ಣಮದಃ  ಪೂರ್ಣಮಿದಂ  ಪೂರ್ಣಾತ್  ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ   ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ  ಪೂರ್ಣಮೇವ  (ಪೂರ್ಣಮ್    ಏವ)  ವಶಿಶ್ಯತೆ.   ಓಂ ಶಾಂತಿ   ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ”

ಅರ್ಥ:  ಪೂರ್ಣ ಅವು,  ಪೂರ್ಣ  ಉಂದು.  ಪೂರ್ಣೋಡ್ದೆ   ಬತ್ತುನು     ಪೂರ್ಣ,    ಪೂರ್ಣೋದ್ದು  ಪೂರ್ಣೋನು  ಕಳೆವನಗ  ಪೂರ್ಣನೆ   ಒರಿನು. (Om  That is complete,  This is complete,  from the completeness comes the completeness.). 

ನಿರಾಕಾರವಾದಿತ್ತಿನ  ಅಪರಿಮಿತ, ಆನಂತೊಡು – ಶಕ್ತಿಡ್ -  ಮಿತ  ವಸ್ತುಲು  ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾದು   ತೊಜುನು.    ಉದಾ:  ಒಂಜಿ  ಪಾತ್ರೆದುಳಯಿ  ದಿಂಜಾದಿ   ಕಡಲ್ದ  ನೀರು,  ಕಡಲುಗು  ಸೇರನಗ   ಕಡಲೇ   ಆಪುನು .

 ಪೂರ್ಣತ್ವೊಡ್ಡು    ಪೂರ್ಣತ್ವೋಗು  ಪೋದು  ಸೇರುನ   ಸಾಧನ  ಶಕ್ತಿನು  ನಮಕು  ಮಾತೆರ್ಗುಲಾ  ಕೊರಡು.   ದೇವ-ಮನುಜ  ಸಂಬಂಧದ   ರಹಸ್ಯೊನು ತೆರಿಯೊಣುನ  ಸಾಧನ ಸಂಪತ್ತುನು  ನಮ  ಆತ್ಮವತ್  ಮಲ್ಪುಗ.

****

ಟಿಪ್ಪಣಿ: 

ಸಾಧನ ಸಂಪತ್ತು ಎಂಚಿನ? ಓದುಲೆ: 

1.  An exposition of Adi Shankara's Tatva Bodha by Swami (Devi) Vasantananda, published by Lokakshema Trust, Chennai 600004, 

2. ಚಿದಾನಂದ ಅವಧೂತರ 'ಜ್ಞಾನಸಿಂಧು', ಪಿ.ಸಿ. ಶಾಬಾದಿ ಮಠ ಬುಕ್ ಡಿಪೋ, ಗದಗ.  

(ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾರಾಂಶ ವಿಮರ್ಶೆ ಇದೆ).

- ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಪುಣೆ

20201126