Posts

36. ಮಂಗ ಬುದ್ಧಿ, ತಿಕ್ಕು ಪಾತೆರೊ

ಒಂಜಿ  ವಿಷಯ ತರೆಕ್ ಪೊಗ್ಗನಗ  ಆ ವಿಚಾರದ ಸುಳಿ ಗಾಳಿ ಸಂಚಾರವಾಪುನು.  ಕುಲ್ಲನಗ, ಲಕ್ಕನಗ, ಜೆಪ್ಪನಗ, ತಿರಗನಗ ಈ ವಿಷಯದ ಕೀಡ ತರೆನು ಕೊರೆವೊಂದೇ ಉಪ್ಪುನು.  ಎಣ್ಣುಎಣ್ಣೊನ್ದು   ಪೋನಗ ವಿಷಯ ಉದುದ್ದ  ಬುಳೆವುನು.  ಬರೆವೆರ ಕುಲ್ಲನಗ  ಮಾಯಾಮಾಯಕವಾಪುಣು. ಇಜ್ಜಾಣ್ಡ ವಿಷಯಾಂತರವಾಪುಣು, ಮೂಲನೇ ಬುಡ್ಡು. ಇಂಚ,‘ನರ-ವಾನರ’ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಜೋಡಿ ತುಳು-ನುಡಿ ಮುತ್ತು  ಎನ್ನ ತರೆನು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತುನು.  
“ಕೋತಿಗ್ ಗುಣ ಇಜ್ಜಿ, ಪಾತೆರೊಗು ಅಂತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ” ತೂವರೆ ವಿಷಯೊಡ್ ತಿಕ್ಕು ತೊಜೂಜಿ.  ಬೊಕ್ಕ ದಾಯೆಗ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ?  ಮುಲ್ಪ ಲಕ್ಕುನ ಪ್ರಶ್ನೆ: ಗೊಬ್ಬುನ ಮಂಗಗುಲಾ, ಮನುಷ್ಯನ ಪಾತೆರೊಗುಲಾ  ದಾಯೆಗ್ ಜೋಡಿ ಮಲ್ತುದೆರ್?  ಮಂಗೆ ಮನುಷ್ಯೆನಾ, ಮನುಷ್ಯೆ ಮಂಗೆನಾ?  ಆಕಲೆನ ನಡುತ ಸಂಬಂಧ ದಾನೆ?
ಕಾರ್ಯ-ಕಾರಣ ಸಂಬಂಧ ಕಾರಣ ದಾಂತೆ ಕೆಲಸವಾಪುಜಿ.  ಈ ಪಾತೆರೊ ಪಣೋಡಾಂಡ ಆಯಿಕೊಂಜಿ ಸತ್ಯ ಕಾರಣ ಬೋಡು, ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ ನಡತಿದುಪ್ಪೊಡ್, ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆದ ಆಧಾರ ಬೋಡು.  ಕಣ್ಣುಡು ತೂದುಪ್ಪೊಡ್ಡು ವ  ಮನಸ್ಸುಡು ಎನ್ನಿನ ಸಂಗತಿ ಆದುಪ್ಪೋಡ್.  ತೂಯಿನವು  ತೂಯಿನ ಅತ್ತ್!  ಕಣ್ಣುಡ್ ತೂಂಡ, ತೂಯಿನ್ ವಸ್ತು ವ ವಿಷಯ ಸತ್ಯ ಇಂದುದು ಪಣೆರಾವಂದು. ಬಲ್ಲುನು ತೂದು ಸರ್ಪ  ಇಂದುದು ಎನ್ನುಂಡ  ಅವು  ಸರ್ಪ ಆವಂದು. ಸತ್ಯ ರಡ್ಡ್ ಬಗೆ.  ನಡತ್ತೊಂದು ಬಯಿದಿನ ಬೊಕ್ಕ ತೂಯಿನ-  ತೆರಿನ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ – ಸರ್ವ ಸಾಧಾರಣ  ಸತ್ಯ.  ಉಳಾಯಿದ ಕಣ್ಣುಡ್ ತೂಯಿನ, ತಾರತಮ್ಮ…

35. ಒಗಟುಳು – ಗೊಂಚಿಲ್ 17 – ಬಿರ್ಸೆರೆಗ್

1. 1.ಬಿತ್ತುನ ಬಿತ್ತ್ಅತ್ತ್ , ಪತ್ತುನ ಬೆತ್ತೊ ಅತ್ತ್, ತೂಯರೆ ಬೆತ್ತೊ, ನಡುಪುನ ಬಿತ್ತ್ . 2.  2.ಬಿತ್ತ್ ಬಿತ್ತ್ ಪತ್ತಿ ಪರಂದ್ ,ತೊಟ್ಟು,ಚೂಲಿದಾಂತಿಪರಂದ್,ಮರಟ್ಬುಲೆವಂದಿಪರಂದ್. 3.3. ತೈತಿ ಎರು ಮುಕ್ಕುರಡಕ್ಕುಂಡು. 4. 4. ಕುದ್ಯ ಮರಟ್ಉದ್ದಸಂನ್ಯಾಸಿ. 5. 5. ಕಲ್ಲ್ ಡುಕಡೆಯಿಬಂದಅತ್ತ್ ,ಓಡುಡುಪತ್ತಾಯಿರೊಟ್ಟಿಅತ್ತ್ .
(ಉತ್ತರ: 1.ಕರುಂಬು, 2.ಲಾಡು

34. ಉಡಲ್ಡು ಪುಟ್ಟೊಡು ಬುದ್ಧಿ, ಬೆನ್ನಿಡ್ಪುಟ್ಟೊಡು ಒರಕ್ಕೂ

“ಉಡಲ್-ಡು ಪುಟ್ಟೊಡು ಬುದ್ಧಿ, ಬೆನ್ನಿಡ್ ಪುಟ್ಟೊಡು ಒರಕ್ಕೂ”.  ಉಂದೊಂಜಿ ತುಳುತ ಗಾದೆ.  ಈ‌ ಎಲ್ಯ ಗಾದೆದ ದಿಣ್ಣ ಏತೂಂದು ನಮ ವಿಚಾರ ಮಳ್ಪುಗ.
ಉಡಲ್ಡು ಪುಟ್ಟೊಡ್ಡು  ಬುದ್ಧಿ  ಬುದ್ಧಿ ಪುಟ್ಟನಗನೇ ಉಪ್ಪುನು.  ದೇಹದ ಪೊರ್ಲುಡು ಯಾ ಗಾತ್ರದ ಅಳತೆಡ್ ಅತ್ತ್ .  ಅವೊಂಜಿ ಸಹಜ ಸಂಪತ್ತು.  ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟುಂಡ್ಡು ತೂಪಿನಕೆಳೆಗು ಮುದ್ದು  ಆದು.  ಆಣ್ ಆಂಡ ‘ಮುದ್ದು, ಮುದ್ದಣ್ಣ’ ಇಂದುದು ಮೋಕೆಡ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರು.  ಪೊಣ್ಣ್  ಆಂಡ ‘ಅಮ್ಮಿ’  ಇಂದುದು ಕೊಂಡಾಡೊಡು ಲೆಪ್ಪುವೆರು.  ಆಲ್ ನೆಲ್ಯಾವನಗ, ‘ಅಮ್ಮಿಗ್ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ’ ಇಂದು ಲೇವಡಿ  ಮಲ್ಪುನಕುಲುಲಾ ಉಳ್ಳೆರ್.   ಬಾಲೆ ತೂವರೆ ಪೊರ್ಲು,   ಅಪ್ಪೆ-ಅಮ್ಮೆರೆನ  ಕರ್ತವ್ಯ ಪಾಲೆನೆಡ್  ವಿದ್ಯೆ-ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪುನು. ಶಿಕ್ಷಣೋಡ್ ಐನ್ ಅಂಗೊಳು ಉಳ್ಳ ಇಂದುದು ತೆರಿದನಕುಳು  ಪಣ್ತೆರ್.  ಈ ಐನ್ ಪ್ರಕಾರ:  ವಿದ್ಯೆ, ವಿನಯ, ನೈಪುಣ್ಯ, ಗುಣ ಬೊಕ್ಕ ಶೀಲ. 
ವಿದ್ಯ  ಕಲ್ತುದು ನಮ್ಮ  ಜ್ನಾನ ಹೆಚ್ಚಾಪುನು – ಬೇತೆ ಬೇತೆ  ರಂಗೊಡು.  ಮನುಷ್ಯಗು  ವಿದ್ಯೆನೆ ಒಂಜಿ  ಭೂಷಣ.  ಬೇತೆ ಬಂಗಾರ್  ಬೊಡ್ಚಿ ಇಂದುದು  ಸುಭಾಷಿತೊಳು ಪಣ್ಪ.  ವಿದ್ಯೆ ಇತ್ತಿನಾಯಗು ವಿನಯಲಾ ಬೋಡು.   ವಿನಯದಾಂತಿ ವಿದ್ಯೆ ಪರಿಮಳ ದಾಂತಿ ಬಂಗಾರದ ಪೂತಂಚ.  ಹಿರಿಯಾಕೆಲ  ಎದುರುಡು, ಒರಿಯಗು ತಾನ್  ಏತ್ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತುದೆಡಲಾ ತಾನ್   ಯಾಪಲ ಎಲ್ಯನೇ  ಇನ್ಪಿ ಬುದ್ಧಿ, ಸಹಜವಾದುಪ್ಪುನ ಗುಣ.  ಈ ವಿವೇಕ  ಮನುಷ್ಯಗು  ಸಹಜವಾದುಪ್ಪೊಡು, ಉಡ…

33. ಪೊಸೋಡಿ ಸುರತ್ಕಲ್ಲ?

ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ದುಂಬುದ ಪುದರು ಪೊಸೋಡಿ.  ಇತ್ತೆಲಾ, ಪೊಸೋಡಿ ಹಿರಿಯೇರ್ನಕೆಳೆನ ಬಾಯಿಡ್ ಒರಿದುಂಡು.   ಉಂದೊಂಜಿ.  ಪಜೀತಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಪುದರು.  ಟಪ್ಪಾಲುದ ಇಲ್ಲುಗ್ ಪೋವನಗ ಗೊತ್ತಾವು.  ದಾಯೆಗ್ ಪನ್ನಗ, ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಊರುಳು ಮೂಜಿ – ಒಂಜಿ, ಸುರತ್ಕಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಬೈಕಂಪಾಡಿದ ನಡುಟು (ಇಡ್ಯ,  ಚಿತ್ರಾಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಯಿರ್ಪಾಡಿ-ಕುಳಾಯಿ ಎಲ್ಯ ಊರುಳೆನು ಬುಡ್ಡು), ರಡ್ಡ್, ಮಂಗಳೂರುದ ತೆಂಕಾಯಿಡು, ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿನೆ ಊರು ಮೂಡುಬಿದೆರೆಡ್.
ತುಳು ನಿಘಂಟು ತುಳು ನಿಘಂಟುಡು, ’ಪೊಸೋಡಿ’  ಪಣ್ಪಿನ ಸಬುದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾತುನು (ಪುಟ 2052).   ಆಯಿತ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ, ಬಂಜಿನಾಳೆಗು ಮಲ್ಪುನ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಪುದರು.  ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಥೋಡ್, ಸುರತ್ಕಲ್ಲುದ ಪಿರಾಕ್ದ ಪುದರಿಂದು ಪಣ್ತೆರ್. 
ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆಲಾ ಬೆರಕೆ ಬಾಸೆಲಾ  ಪೊಸೋಡಿ ಪೋದು ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಆಂಡ್, ಕನ್ನಡಿಕರಣೋಡು.  ಅವು ಕಾಲದ ಮೈಮೆ.  ಬದಲಾವಣೆ ಜನಕುಲೆನ ಬಾಯಿಡ್ ಮೂಡುನು.  ಒಂಜಿ ದಿನ ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ್ ಸರಕಾರಿ ಕಡತೊಡು ಸೇರುನು.  ಕನ್ನಡ ರಾಜೇರ್ಣಕೆಲನ ಅಡಿಟ್  ತುಳು ನಾಡು ಬನ್ನಗ, ಬಾಸೆಲಾ ಪೊಸತಾಪುಣು.  ಇಂಚ ಪೊಸೋಡಿ ಪೋದು ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಆಪುಣು.  ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಿಯರ್ ಅವೆನು ನವಗಿರಿ, ನವ್ಯಾಚಲ ಇಂದುದು ಲೆಪ್ಪುವೆರು.  ಚಂದಮಾಮದ ‘ನವಗಿರಿನಂದ’ರೆನು  ನೆನುಪುಳೆ. ಪೋರ್ತುಗೀಸೆರೆಗು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಿಟಿಷೆರ್ಗು ಪೂರ ತುಳು ಕರಾವಳಿ ಕನ್ನಡಮಯವಾದ್  ತೋಜಿದ್, ಅವೆನು  ‘ಕೆನರಾ’ ಇಂದುದು ಲ…