53. ಸೂತ್ರ - ಸೂಜಿ ಸಂಬಂಧ


ಬಜಿ  ನೂಲುಡು ಪೊಲ್ಲೆರಾವಂದ್”.    ನಿಕುಳು  ತುಳುತ  ಹಿರಿಯೆರೆನ  ಬಾಯಿಡು    ನುಡಿಗಟ್ಟುನು   ಕೇಣ್ದುಪ್ಪೆರಲಾ  ಇಯಾವು .     ಉಂದೊಂಜಿ  ಸಾಮಾನ್ಯ  ಪಾತೆರೊ.   ವಿಚಾರ  ಮಲ್ಪನಗ   ಒಂಜಿ  ಸಾಮಾನ್ಯ  ಸತ್ಯದ  ಪಾತೆರೊ  -  ಲೋಕದ  ವ್ಯವಹಾರೊಡು.    ಮಲ್ಪುನ  ಕೆಲಸ  ಪೊಲ್ಲುನು.    ಆಯಿಕ್  ಬೋಡಾಯಿನ  ವಸ್ತುಲು  ರಡ್ಡ್.   ಸೂಜಿ  ಬೊಕ್ಕ   ನೂಲು (ಪೊಲ್ಲುನಾಯನು  ಬುಡ್ಡು).   ಸೂಜಿ-ನೂಲುದ  ಸಂಬಂಧ  ಎಂಚಿನವು? ರಡ್ಡಲಾ  ಆಯಿತ  ಮಟ್ಟುಗು  ಇಡಿ.   ಆಂಡಲಾ ಅರಕೆ-ಅರಕೆ  ಮಳ್ಪೆರಿತ್ತಿನ  ಕೆಲಸೊನು  ತೂವನಗ.    ಅರಕೆ ಅರಕೆನು   ಕೂಡನಗ,  ದಿಂಜಾವನಗ   ಒಂಜಿ  ಅಪುಣು,  ಪಣ್ನುಂಡ, ಒಂಜಿ ಒಂಜೆತ  ಅರಕೆಗು  ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ  ಪೂರಕ -.  ಪೂರಕ  ಕೂಡ್ಡು  ಮೂಲು   ಕೆಲಸ  ಪೂರ್ಣ  ಅಪುಣು.      ಅವು  ನೆಕ್ಕ್   ಪೂರಕ,  ಉಂದು ಆಯಿಕ್  ಪೂರಕ (Complementary).     ಪರಿಪೂರಕ  ತತ್ವೊನು   ನಮ  ಏತೋ   ವಿಶಯೊಡು   ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾ,  ತೆರಿಯೊಂದುಲ್ಲಾ.   ನಮ್ಮ  ಬದುಕುದ   ತತ್ವನೇ   ಉಂದು. 

ಮಿತ್ತುದ   ಸಂಗತಿಡ್,   ಮನುಷ್ಯೆರು   ಮಳ್ತಿನ  ವಸ್ತುಳೆಡುಲಾ   ಉಂಡು.     ನಿಸರ್ಗೊಡುಲಾ   ತೂವೊಂದುಲ್ಲ.  
  ಪೂರಕ  ವಸ್ತುಲೆನ   ಯಾದಿನೇ  ಮಲ್ಪೋಲಿ.   ನುಪ್ಪು-ಕಜಿಪು,  ಇಡ್ಲಿ-ಸಾಂಬಾರ್(+ಚಟ್ನಿ),   ಗಾಡಿ-ಬೋರಿ/ ಎರು/ ಕುದುರೆ,   ಸಾರೋಟ್-ಕುದುರೆ,  ದಿಕ್ಕೆಲ್  (ಮಣ್ಣುದ  ಯಾ  ಈ ಕಾಲದ ಲೋಹ  ರೂಪದ) - ಉರಿಪಿನ ವಸ್ತುಳು+ ತೂ/ಸೂ (ಬೆಜಕಿರೆ,  ಕನಕು, ಕೊಲ್ಸ, ಇಂಚ  ಮಾತ  ಭೂಮಿದ  ಮಿತ್ತುಡು  ತಿಕ್ಕುನ   ಬೊಕ್ಕ  ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು,  ಪೆಟ್ರೋಲ್,  ಚಿಮಿಣಿ  ಎಣ್ಣೆ,  ಇಂಧನ  ಗ್ಯಾಸ್  ಇತ್ತ್ಯಾದಿ  ತಿರ್ತುಡು  ತಿಕ್ಕುನ  ವಸ್ತುಳು).     ಅಂಗಿ-ಚಡ್ಡಿ,   ಇಂಚ  ನೇಲ್ಯ  ಪಟ್ಟಿನೇ  ಮಲ್ಪೋಲಿ.      ಪಟ್ಟಿ  ಬರೆವೆರ ನೆಟ್ಟೆ  ಇಡೆ  ಇಜ್ಜಿ .    ಪೊಕ್ಕಡೆ    ಎಲ್ಯೆ  ಪ್ರಬಂಧೊಡು ಜಾಗ್  ದಿಂಜಯಿನಂಚ   ಅವು.   ಓದುನಕುಲು   ಮಂಡೆಗು  ನೆನೆಪಾಯಿನ   ಜೋಡಿ ನುಡಿನು  ಎನ್ನುಳೆ .

ಪರಿಪೂರಕ  ತತ್ವ  ದೇವೆರ   ಸೃಷ್ಟಿಡುಲಾ  ಉಂಡು.   ರಾತ್ರಿ-ಪಗೆಲ್, ಆಣ್-ಪೊಣ್ಣು ,  ಪಂಚತತ್ವ-ಜೀವಾತ್ಮ,  ಬೊಕ್ಕ  ಏತೋ  ಜೋಡಿಲು. 
ಕೈತಲ್-ದೂರ - ಶಬ್ದ  ಜೋಡಿನು  ತೂಲೆ.    ಉಂದೆನು   ನಮ    ಪಟ್ಟಿಡ್  ದೆತ್ತೋನೊಲಿ   ಇಂದುದು  ಎಂಕು   ತೊಜುನು.    ಒಂಜೆಕೊಂಜೆನು  ಒಯ್ಪುನ  ಸಂಬಂಧ.   ಕೈತಲ್   ಪಣ್ನುಂಡ  ಏತ್  ಕೈತಲ್?  ದೂರ  ಪನ್ನುಣ್ಡ  ಏತ್   ದೂರ? ದೃಷ್ಟಿಕೋನ   ಬದಲಾವನಗ ಕೈತಲ್  ದೂರ  ತೊಜು;   ದೂರ  ಕೈತಲ್   ತೊಜು.       ಮುಟ್ಟ-ದೂರ ತರ-ತಮಭಾವದ   ಲೆಂಚಿದಂಚ ಏರು-ತಗ್ಗು .    ಗಾಡಿಡು   ಸಂಚಾರ  ಮಲ್ಪನಗ   ದೂರದ  ಗುಡ್ಡೆಳು   ಕೈತಲ್  ತೊಜುನು.  ಎಚ್ಚ  ವಿವರಣೆ ಮೂಲು   ಕೊರೆರ  ಪೋಪುಜಿ. ಕೈತಲ್- ದೂರ ಎನ್ನಣಗ,  ಜೀವ-ಪರಮಾತ್ಮ ಸಂಬಂಧಲಾ  ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ   ಪರಿಪೂರಕ ತತ್ವ.
ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡುಲ   ಈ ಪರಿಪೂರಕ  ತತ್ವ ದ   ಪಾತೆರೊ  ಬರ್ಪುನು.   ಬೇಡಿಕೆ - ಉತ್ಪಾದನೆ.  ದರ  ಏರುನು ತಗ್ಗುನು.   ಒಂಜೆಕ್  ಬೇಡಿಕೆ  ಬತ್ತುಂಡ  ಆಯಿತ ಪೂರಕವಾದು ಬರ್ಪಿನ ವಸ್ತುಗುಲಾ  ಬೇಡಿಕೆ  ಎಚ್ಛಾಪುನು.ಆರ್ಥಿಕ   ಏರುಪೇರುದ   ಕನ್ನಡಿಯಾದು     ತತ್ವ  ಕೆಲಸ  ಮಲ್ಪುನು.
ಆಣು  ಬೊಕ್ಕ  ಪೊಣ್ಣನ   ಸಂಬಂಧ  ಪರಸ್ಪರ  ನಂಬಿಕೆತ  ಮಿತ್ತುಡು ಉಪ್ಪುನು.     ತತ್ವೊಗು  ಪೆಟ್ಟಾಂಡ  ಸಮತೋಲನ  ತಪ್ಪುನು.  ಸಮರಸ  ಇಜ್ಜಿಡ   ಸಂಸಾರ  ಇಜ್ಜೋಡ್   ಆವು. 

ಸೂಜಿ-ನೂಲುದ   ವಿಸಯ  ಎನ್ನನಗ, ಜವನೆಗೆದ  ಕಾಲೊಡು  ಒರಿ   ದೋಸ್ತಿ,  ದೋಸ್ತಿ  ಕೂಟೊಡು ಪಣ್ತಿನ   ಕತೆದ  -   ಸತ್ಯ ಕತೆ ಇಂದುದು ಆಯಿ  ಪಂತೆ -  ನೆನೆಪು ಬರ್ಪುನು.     ಒರ್ತಿಗು  ಬಂಜಿ  ಬರ್ಪುನು.   ಬಂಜಿ  ಬತ್ತಿನಾಳೆನ  ಪರವಾದು   ಬಂಜಿ  ಬರ್ಪಾಯನ  ಮಿತ್ತ್   ಕೇಸ್   ಆಪುಣು.    ಆಯನ  ವಕೀಲೆ  ದಿನಾಲ  ಕೋರ್ಟುಗು  ಒಂಜಿ  ಸೂಜಿನುಲಾ  ನೂಲುನುಲಾ  ಕೊನೊದು ಬರೊಂದಿತ್ತೆ.   ದಿನಾಲ  ಆಯೆನ  ಒಂಜೆ  ಕೆಲಸ.    ಸೂಜಿದ  ಒಟ್ಟೆಗು  ನೂಲು ಪಾಡ್ಡು  ತೋಜಾವುನು  ಬೊಕ್ಕ   ಮೆಚ್ಚವುನು.  ತೂಲೆ, ಸೂಜಿ ಒಟ್ಟೆನು ಎದುರು  ಪಾಡುನು.  ನೂಲು  ಉಲಾಯಿ  ಪೊಂಡು.  ಅಂಚಾದು   ಸೂಜಿದ  ತಪ್ಪು,  ನೂಲುದ  ತಪ್ಪತ್ತು.     ಪರಸ್ಪರ  ಒಪ್ಪುಗೆಡು  ಆಯಿನ  ಕೆಲಸ  ಉಂದು .”    ಇಂಚೆನೆ  ಪಣ್-ಪಣ್ಡು   ಆಯೆ   ಕೇಸುನು  ಗೆಂದಾವುದು ಕೊರಿಯೆ -  ಇಂದುದು  ಕತೆ.    ಮೂಲು   ಪ್ರತಿವಾದಿನ   ವಕೀಲಗು   ವಾದಿನ  ವಕೀಲೆ  ದಾನೆ  ಉತ್ತರ  ಕೊರಿಯೆ  ಇಂದುದು  ಕತೆಗಾರೆ  ಪಣ್ತಿಜೆ .       ವಾದಿನ  ವಕೀಲೆ  ಪ್ರತಿವಾದಿನ  ವಕೀಲನ ಕೈಚಳಕದ – ಸೂಜಿದ  ಮಿತ್ತುದ  ಒತ್ತಡದ – ವಿಸಯೋಣು   ಬುಡ್ಪಾವುದು  ತೋಜಾದಿಜ್ಜೆನಾ ಪಣ್ಪಿನ   ಸಂಶಯ   ಬರ್ಪುನು. ಆಯಿಲಾ   ಸೂಜಿ-ನೂಲುದ   ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಿತೆ   ತೋಜಾವುದು   ಸೂಜಿದ  ಮಿತ್ತುಡು  ಆಪಿನ  ದಬ್ಬಾಳಿಕೆನು   ದೆರ್ತುದು  ತೋಜಪಾವದೊಲಿ .  
ಪರಿಪೂರಕ ತತ್ವೋಗು  ತತ್ತುಂಡ   ವಿಪರೀತ  ಕೆಲ್ಸವಾವು.    ಆಂಗ್ಲ ಬಾಸೆಡ್  ಒಂಜಿ  ನುಡಿಗಟ್ಟುನು   ನಿಕುಳು  ಕೇಣ್ ದುಪ್ಪರು.   Cast the cart before the horse”.   ಉಂದೊಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ  ತತ್ತುದು  ಕ್ರಮ ತತ್ತುದು  ಮಳ್ತಿನ ಕೆಲಸ.  ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ  ಆವಂದು.  ಆಯಿಕ್  ಮರ್ಲೆರೆನ  ಕೆಲಸ    ಪಣ್ವೆರು.     ಗಾದೆಡು,  ಗಾಡಿ  ಒಯ್ಪುನ  ಕುದುರೆ  ಗಾಡಿದ  ದುಂಬುಡು  ಉಪ್ಪೊಡು, ಉಂದು  ಕ್ರಮ.     ಕ್ರಮ  ತತ್ತುಂಡ   ಕೆಲಸ  ಆವ?  ಬಜಿ  ನೂಲುಡು  ಪೊಲ್ಲೆ-ರ  ಅಪುಜಿ, ಅತ್ತೆ!

ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಪುಣೆ

52. ಆಯೊಲಾ, ಪಾಯೊಲಾಆತೆಕಾತೆಟ್  ಇತ್ತುಣ್ಡ  ಏತೋಕಾಲ  ಬದ್ಕೊಲಿಗೆ. ”ಉಂದು  ತುಳುವೆರೆನ  ಬಾಯಿಡ್ಡು  ಪರತ್ತೊಂದು  ಬಯಿದಿನ  ಒಂಜಿ  ಗಾದೆದ   ಪಾತೆರೊ.   ಆತೆಗು  ಆತ್  ಪನ್ನುಣ್ಡ  ಏತ್?   ಪನ್ನುಣ್ಡ,  ಎಂಚ  ಉಪ್ಪೊಡ್?    ಇಂಚ  ಪ್ರಶ್ನೆ   ಕೇಣ್ನಗ,  ಸರಿ-ತಪ್ಪುದ  ಎಣಿಕೆ  ಬರ್ಪುನು.   ವಿಷಯಗೊಂಜಿ  ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು,  ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು,  ರೀತಿ-ನೀತಿ,   ಬೋಡು   ಪಣ್ಪಿ   ವಿಚಾರ  ಬರ್ಪುನು.   ಪರಂಪರೆಡ್   ಬಯಿದಿನ   ನೀತಿ ನಿಯಮೊಳು   ನಮ್ಮ  ನೆನೆಪುಗು  ಬರು.  ನಿಯಮ – ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹಜ,   ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಮಯ ಸಮಯೊಗು ಬದಲಾವಣೆ  ಆಪಿನ  ವ್ಯಕ್ತಿ- ಸಮಷ್ಟಿಕೃತ.

“ಆಯ  ತತ್ತಿ  ಉಜ್ಜೆರ್  ಕಾರ್-ಗು  ಬೂರು.”   ದುಂಬುದ  ಕಾಲೊಡು  ಬಾರ್  (Paddy)  ಮೆಪ್ಪೆರೆ  ಮಾತ  ಇಲ್ಲಡು  ಬಾರ್ಕಳ  (Paddy-pounding place) ಇತ್ತುನ್ದು.    ಮೆಪ್ಪನಗ   ಗುರಿ  ತೂದು  ಉಜ್ಜೆರ್  ಪಾಡೊಡು.   ಮುಲ್ಪ,  ಆಯ  ಪನ್ನುಣ್ಡ  ಗುರಿ  ಇಂದುದು  ಅರ್ಥ.   ಗುರಿ  ತೂದು,   ಉಜ್ಜೆರೆನು   ತಿರ್ತ್  ಮಿತ್ತ್  ದೆರ್ಪೊಡು.    ಉಜ್ಜೆರುನು  ತಿತ್ತ್  ಕೊನೊದು  ಬನ್ನಗ  ಓರೆ  ಆಂಡ,  ಗುರಿ   ತತ್ತುದು   ಮೆಪ್ಪುನಕೆಳೆನ   ಕಾರುಗು  ತಾಗು,  ಗಾಯವಾವು.   ಪೊಸಬೆರೆಗು  ಉಜ್ಜೆರುನು  ತಾಂಗೊನೆರ  ಆಪುಜಿ,  ಅಭ್ಯಾಸ  ದಾಂತೆ.    ಅಪಗ,  ಒಂಜಾ ಆಕೆಲ  ಕಾರುಗು  ಉಜ್ಜೇರ್  ತಾಗು  ಅಥವಾ  ಅಕಳು ಆಕಳೆಎದುರುಡು   ಜೋಡಿಡ್  ಮೆಪ್ಪುನಕೆಲ  ಕಾರುನು  ಗುದ್ದೆರು.

ಮಿತ್ತುದ ಗಾದೆಲೆನು ಎಣ್ಣನಗ,  ಒಂಜಿ  ವಿಷಯ  ತೋಜಿದ್  ಬರು.     ಲೋಕೊಡು  ಮಾತ  ಕೆಲಸೊಗುಲಾ  ಒಂಜಿ  ಆಯಕಟ್ಟು  ಉಂಡು,  ಪ್ರಮಾಣ- ಪರಿಮಿತಿ,  ಸಮತೋಲನ  ಉಂಡು.   ಪ್ರಕೃತಿಡ್   ಉಪ್ಪುನ   ಮಾತ  ವಸ್ತುಗು  ಉಪ್ಪುನ  ಗುಣಧರ್ಮ,  ಆಕಾರ,   ಭಾರ,  ಬಾಳಿಕೆ,  ಇತ್ಯಾದಿಲೆಗು  ಒಂಜಿ  ಪೂರ್ವ  ನಿಯೋಜಿತ  ಕಾರಣಲೊಳುಂಡುಂದು  ಗೊತ್ತಾಪುನು.   ಉದರ್ಮೆಗಾದು:  ಗೋಳಿಮರೋಟು  ಎಲ್ಯ ಎಲ್ಯ  ಬೀಜೋಲು,  ಕುಂಬುಡದ  ಬೂರುಡು  ನೇಲೆ ನೇಲೆ   ಕಾಯಿಳು.  ಒಂಜಿ ನಿಯಮಬದ್ದ  ರೀತಿಡ್  ಉಂಡುಂದು  ನಮ್ಮ  ಎಣಿಕೆಗು,  ಮನವರಿಕೆಗು  ಬರು.  
  ಆಯ  ಸಬುದದ  ಪ್ರಯೋಗ  ತುಳುಟ್  ಬೇತೆ  ವಿಷಯೊನು  ಪಾತೆರೆನಗ  ಆಪುನು.  ಆಯೊ’-ಗು  ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟುತನ,  ಕ್ರಮ,  ರೀತಿ,  ವ್ಯವಸ್ಥೆ,  ಅಳತೆ ಯಾ  ಪ್ರಮಾಣ –  ಉದ್ದಗಲ, ಗಾತ್ರ,  ಭಾರ, ವಿಸ್ತಾರ, ಇಂಚ  ಮಾತ  ಅರ್ಥೋಳುಳ್ಳ.     ಆಯ-ಪಾಯೊನು  ಒಂತೆ   ಬುಡ್ಪಾದು  ತೂಕನ?

ಆಯ
ಇಲ್ಲು  ಕಟ್ಟುನ  ಖಾಲಿ   ಜಾಗೊಗು ಆಯ ಇಂದುದು ಲೆಪ್ಪುವೆರು.   ಪನ್ನುಣ್ಡ,  ನಿವೇಶನದ ಉದ್ದಗಲ‘.   ಲೆಕ್ಕದ  ಪ್ರಕಾರ   ಗಜ, ಸಿಂಹ,  ವೃಷಭ  ಇತ್ಯಾದಿ  ವಿವಿಧ  ಆಯೋಳು  ಉಳ್ಳ.   ಸನತ್ಕುಮಾರ  ವಾಸ್ತು  ಶಾಸ್ತ್ರದ  ಪ್ರಕಾರ, ಇಲ್ಲುದ  ಒಡೆಯನ  ಕೈತ  ಪ್ರಮಾಣೊಡು, ಏತ್ ಅಗಲ, ಏತ್  ಉದ್ದ  ಬರ್ಪುನಾ ಆ  ಪ್ರಮಾಣೊಡು   ಅಳತೆ  ತೂದು   ಗುಣಿಸಿದು ತಿಕ್ಕಿನ ಸಂಖೆಗುಪಾದ  ಪಂಪೆರು.    ಪಾದೋಗು  ಅಂಕೆ  8-ಡು  ಗುಣಿಸಿದು, ಅಂಕೆ 12-ಡು  ಭಾಗಿಸಿಂಡ ಒರಿನ  ಶೇಷೊಗು  ಆಯಪಣ್ಪೆರು.  (LxB) = ಪಾದ.  (ಪಾದ x 8)/12,Remainder is called  ಆಯ.
ಆಯದ  ನಿರ್ಣಯ ಕುಡೊಂಜಿ  ರೀತಿಡ್ಲಾ  ಮಲ್ಪುವೆರು:
ಉದ್ದ  x  ಅಗಲೊನು ಗುಣಿಸಿದು  ಬತ್ತಿನ ಗುಣಲಬ್ಧ-ನು   ಅಂಕೆ 9-ಡು  ಗುಣಿಸಿದು.   ಬತ್ತಿನ  ಸಂಖೆಗು  8-ಡು   ಭಾಗಿಸಿದು,  ಒರಿನ  ಶೇಷ  ಸಂಖೆ 1 – ಧ್ವಜಾಯ, 2 – ಧೂಮ್ರಾಯ,  3 – ಸಿಂಹಾಯ ,  4  - ಶ್ವಾನಾಯ,  5 – ವೃಷಭಾಯ,  6 –ಖರಾಯ,  7 -  ಗಜಾಯ.   ವೃಷಭಾಯ   ಬೊಕ್ಕ ಗಜಾಯ  ಇತ್ತುಣ್ಡ  ಎಡ್ಡೆ.  (ಮೂಲ:  ವಾಕ್ಪತಿ ಜ್ಯೋತಿಷ  ಜ್ಯೋತಿ  20.2.17) 

ಪಾಯ
ಪಾಯ ಪನ್ನುಣ್ಡ  ಅಡಿಪಾಯ,  ಮೂಲಾಧಾರ  ಯಾ  ತಳಗಟ್ಟು.   ಕಟ್ಟೋಣದ  ತಳಪಾಯ  ಗಟ್ಟಿಯಾದು  ಸ್ಥಿರವಾದು  ಉಪ್ಪೊಡ್.   ಭೂಮಿದ  -  ಮಣ್ಣುದ – ಗುಣ ಸ್ವಭಾವದ  ಮಿತ್ತುಡ್  ಪಾಯೋಗು  ಪಾಡುನ   ವಸ್ತುಳೆನು  ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೋಡು.    ಕಲ್ಲು,  ನೀರು  ಬೊಕ್ಕ  ಸಿಮೆಂಟ್-ದ  ತರಾವಳಿದ  ಆಯ್ಕೆ  ಶುರುಟೆ  ನಿರ್ಣಯ  ಮಲ್ಪುವೆರು.    ಮಿಶ್ರಣೋಗುಲಾ  ಒಂಜಿ  ನಿಷ್ಪತ್ತಿ  ಉಂಡು.     ಪ್ರಮಾಣದ   ಪ್ರಕಾರ    ವಸ್ಟುಲೆನು  ಬೆರಕೆ  ಮಲ್ಪುವೆರು. ನೆತ್ತ  ಮಿತ್ತ್ ಮಿಶ್ರಣದ  ಪನ್ನುಣ್ಡ  ಕೊಂಕ್ರೀಟ್ದ  ಶಕ್ತಿನು  ಲೆಕ್ಕ  ಮಲ್ಪೆರಾಪುಣು.  

ತುಳುಟು,  ಪಾಯ  ಪಾಡುನೆಕ್ಕ್  ಪಂಚಾಂಗ  ಪಾಡುನು  ಇಂದುದುಲಾ   ಪಣ್ಪೆರು.   ಗ್ರಹ-ತಾರೆದ  ಚಲನೆದ  ಮಿತ್ತುಡ್ ಪನ್ನುಣ್ಡ  ಖಗೋಳ  ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಿತ್ತುಡ್    ಕಾಲದ  ಚಿಂತನೆ  ಮಲ್ಪುವೆರು -  ಪನ್ನುಣ್ಡ  ಪಂಚಾಂಗ (Engish: Almanac ಯಾ Calendar) ತೂಪೆರು.  ಕಾಲದ  ಈ ಆಯಿನ್  ಅಂಗೋಲು: 
(1) ತಿಥಿ (ಪಾಡ್ಯ ಪತ್ತುದು ಚತುರ್ದಶಿ ಮುಟ್ಟ.  ಆಯಿಕ್  ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ-ಡು  ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ,  ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ-ಡು  ಪುಣ್ಣಿಮೆ  ಸೇರ್ಸವೋಡು.  (2)  ವಾರ – ಏಳು ದಿನ  ಸೋಮವಾರ  ಪತ್ತುದು  ರವಿವಾರ ಮುಟ್ಟ.  (3)  ನಕ್ಷತ್ರೊಳು – 27, ಅಶ್ವಿನಿ  ಪತ್ತುದು   ರೇವತಿ  ಮುಟ್ಟ,  (4)  ಕರಣ – 11 ಬೊಕ್ಕ (5) ಯೋಗ  - 27.
ಕಾಲ  ಮನುಷ್ಯ  ಜೀವನದ  ಮಿತ್ತ್  ದಿಂಜ  ಪರಿಣಾಮ  ಮಲ್ಪುನು.    ಮನುಷ್ಯೆ  ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕೆಲಸೋಗುಲಾ  ಶುಭ-ಅಶುಭ  ಗಳಿಗೆದ  ವಿಚಾರ  ಮಲ್ಪುವೆ.   ವಾಸ್ತುಗು  ಪಾಯ  ಪಾಡುನಗಲಾ  ಶುಭ  ಗಳಿಗೆ  ತೂಪೆರು.    ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ, ಪನ್ನುಣ್ಡ  ಭೂಮಿ  ಶುದ್ಧ  ಮಲ್ಪುನ ಪೂಜೆ,  ಗಣಪತಿ  ಪೂಜೆ,  ಗುದ್ದಲಿ  ಪೂಜೆ  ಮಲ್ಪುವೆರು.  ಜಾಗದ ಶುದ್ಧೀಕರಣ  ಉಪ್ಪು, ಗೋಮಯ-ಗೋಮೂತ್ರ,  ಅರಶಿನ  ಮಿಶ್ರಿತ  ನೀರು  ತಳ್ತಿದು  ಮಲ್ಪುವೆರು.   ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ  ಭೂಮಿ-ಆಸ್ತಿನು  ಕೊರ್ಪಿನ  ಅಧಿಕಾರಿ  ಗ್ರಹ.  ಗೃಹ  ರಚನಾ ಸಾಮಾಗ್ರಿಲೆನು  ಶುಕ್ರ  ಗ್ರಹ  ಸರಿಯಾತೀನ  ಕಾಲೊಗು ತಿಕ್ಕುನಂಚ  ಸಹಾಯ  ಮಲ್ಪುನು  ಬೊಕ್ಕ  ಕಟ್ಟಿನ  ಇಲ್ಲಾಗು  ಸ್ಥಿರತೆ,  ದೀರ್ಘ  ಬಾಳಿಕೆ  ಕೊರ್ಪಿನ  ಗ್ರಹ ಶನಿ ಗ್ರಹ. 
ವಾಸ್ತುನು  ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿಡ್ದು   ಪ್ರಾರಂಭ  ಮಲ್ಪೋಡುಂದು  ಪಣ್ಪೆರು.  “ದೇವತಾಗ್ರಹ ರೂಪೇಣಾ  ದರ್ಶಯತಿ  ಶುಭಾಶುಭಮ್”.  ಅಂಚಾದು, ವಾಸ್ತು  ಶಾಂತಿ  ಬೊಕ್ಕ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ  ಮಲ್ಪೆರೆಲಾ   ಪಂಚಾಂಗ  ತೂಪೆರು -  ಶುಭ ಗಳಿಗೆಗಾದು.   
  . 
ಆಯ-ಪಾಯ
ಈ ಆಯದ  ಮಿತ್ತ್  ಕುಡಲ ಕೆಲವು  ಗಾದೆಲೆನು  ಕೇಣ್ಡುಪ್ಪರು:  (1)  ಇಲ್ಲಗ್  ಆಯೊ  ಬೋಡು,  ಗೋಡೆಗು  ಪಾಯೊ  ಬೋಡು,  (2)  ಆಯೊ   ತೂದು   ಪಾಯೊ  ತೋಡೊಡು,  (3)  ಪ್ರಾಯ   ಬನ್ನಗ  ಆಯ  ತತ್ತುಂಡ್,  (4)  ಆಯ  ತತ್ತುಂಡ  ಅಪಾಯ  ತಪ್ಪಂದು - ಇಂಚ  ಮಾತ.

ಅಂದಾಯಿನ  ಬದುಕು
ಆಯಾ-ಪಾಯದ  ವಿವರಣೆ  ತೂವನಗ  ನಮ್ಮ  ಗೋಚರೊಗು  ಬರ್ಪಿನವು ಸಮತೋಲನತ್ವ  ಬೊಕ್ಕ  ಹೊಂದಾಣಿಕೆ’.   ಲೆಕ್ಕ  ತಪ್ಪೆರ  ಬಲ್ಲಿ.   ಪನ್ನುಣ್ಡ,  ಪಾಯ  ಆಯಾ ತಪ್ಪೆರ  ಬಲ್ಲಿ.   ಆಯದೂಳಾಯಿ ಪಾಯ  ಉಪ್ಪೊಡು,  ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದು.    ಕಟ್ಟೋಣದ  ಭಾರೊನು  ಸಮಕಟ್ಟಾದು  ಸ್ಥಿರವಾದು ದೆರ್ಪುನ   ರಚನೆ  ಬೋಡು.   ಐಂದ್ರಜಾಲೊಡು, ಐನ್  ಚೆಂಡುಲೆನು  ಬೂರಂದಿನಂಚ  ರಾಪಾವೊಂದುಪ್ಪುನ  ಆಟೊಗು  ಕಣ್ಣುಕಟ್ಟು (jugglery)’  ಇಂದುದು  ಪಣ್ಪೆರು.  ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ  ತತ್ವೊನು  ಮೀರಂದಿನಂಚ  ಮಲ್ಪುನ  ಒಂಜಿ  ಕರಕೌಶಲದ  ಕೆಲಸ.    ತೂಪಿನಕೆಲೆಗು   ತೊಜುಣು ಜಗ್ಗ್ಲೆರಿ’.    ನಮ್ಮ  ನಿಜ  ಜೀವನೊಡುಲಾ     ತತ್ವೊನು   ಪಾಲನೆ  ಮಲ್ತುಂಡ,  ನಮ  ಬದುಕುಡು   ನಮ  ಸೋಪುಜ.   ಜೀವನೋಗು  ಒಂಜಿ  ಕ್ರಮಬದ್ದತೆ  ಇತ್ತುಣ್ಡ,ಒಂಜಿ  ಸೌಂದರ್ಯ,  ಸಾಮರಸ್ಯತೆ,  ಪ್ರೀತಿ,  ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಉಂಡಾಪುಣು.   ನಮ್ಮ  ಕೆಲಸೊಡು,  ಸಂಸಾರೊಡು,   ಬೊಕ್ಕ  ಆರೋಗ್ಯದ  ವಿಶಯೊಡು   ಆಯಾ  ತಪ್ಪುಜ.   ಆಯಾ  ತೂದು  ಪಾಯ  ತೋಡುಡು;  ಅಪಗ  ಅಪಾಯ  ಇಜ್ಜಿ  ಪಣ್ಪಿ  ಪಾತೆರೊ  ನೂದೆಕು ನೂದು  ಪಾಲು  ಸತ್ಯ.

ಬರೆತಿನಾರ್:  ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ (ಪುಣೆ)

51. ಒಗಟುಳು – ಗೊಂಚಿಲ್ 21
1.  ಆಯರ್  ರ್  ಕಾಡುಲು, ಕಾಡುಲೆ ನಡುಟ್  ಕಡಲ್,  ಕಡಲ ನಡುಟ್  ಕಪ್ಪಲ್,  ಕಪ್ಪಲ್ದೊರಿ  ಕಪ್ತಾನೆ. 
2.  ಎಲ್ಯ  ಇಲ್ಲಗು  ಬಂಗಾರ್ದ  ಬೀಗ. 
3.  ಬಗ್ಗುಂಡ  ಬಾಯಿಗ್  ಬರ್ಪುನು .   ಉಂತುಂಡ  ತಿಗಳೆಗು ಗುದ್ದುನು.
4.  ಆಡ್ಯೆರ ಆಡುಂಡು, ಕಾಡುಗು ಬೂರುಜ್ಜಿ.  ಬೂರ್ಯರ  ಬೂರುಂಡು, ನೆಲಕ್ಕ್ ಎತ್ತುಜಿ. 
5.  ಅಕ್ಕ  ಸೊಗುಪುಗೆ, ಭೂಮಿಗು ಬೊಣ್ಯ.

ಉತ್ತರ
1.  ಕಣ್ಣು , (2)  ಮೂಕುತಿ,  (3)  ಕರಿಮಣಿ (ಮಂಗಲಸೂತ್ರ),  (4)  ಮಿರೆ  (5)  ಪುಣಪೊತ್ತವುನು.


- ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ

50.ಓಲಗ ಓಲಗ ತುಳುವಪ್ಪೆಗ್


ಓಲಗ  ಓಲಗ  ತುಳುವಪ್ಪೆಗ್
(ಸಂಪೂರ್ಣ ಪದ್ಯಾವಳಿ)
ಬರೆತಿನಾರ್
ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಪುಣೆ
-------------------------------

    ಪೂರ್ವರಂಗಜಯಕಾರ


ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಓಲಗವಾಲೆ ತುಳುವಪ್ಪೆ (ಪಲ್ಲ)
ಈರೆ ಜೋಕುಲೆನು ತೂಲೆ ಎಂಕೆಲೆ ಅಪ್ಪೆ
ಪತ್ತುದೆರ್ತುಳು ನುಡಿ ಬಾವುಟೆ ಕೈಟ್ಪೂತಮಾಲೆ (ಅನುಪಲ್ಲ)

 ಬೊಮ್ಮನ ರಾಣಿ ಸರಸ್ವತಿ ಕುಳ್ದೆರು ಸಾರ ಎಸಳುದ ತಾಮರೆಡು
 ಆರೆಗು ಜೋಕುಲು ದಿಂಜದಿಂಜ ಎಸಳುದ ಕೊಡಿದಂಚ
 ಸಾರುವ ರ್ಆರೆನ ಮೈಮೆನು ಆಕಲಕೆನ ಬಾಲಬಾಸೆಡು
 ಆಸಾರ ದನಿಕು ಪಣ್ಪೆರು ಸರಸ್ವತಿ ಸೇವೆ ಸ್ವರಸ್ವರ ಕೂಡಿನಂಚ                                                       || 1 ||

ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಓಲಗವಾಲೆ ತುಳುವಪ್ಪೆ
ಈರೆ ಜೋಕುಲೆನು ತೂಲೆ ಎಂಕೆಲೆ ಅಪ್ಪೆ
ದೆರ್ತು ಪತ್ತುದೆರ್ತುಳು ನುಡಿಬಾವುಟೆ ಕೈಟ್ಪೂತಮಾಲೆ

 ನಮ ನಾಡುಗು ಪಣ್ಪೆರು ತುಳುನಾಡು ಪಚ್ಚೆಪೈರುದ ಪೊರ್ಲು
 ಮಿತ್ತ್ತುಂಗ ಸಹ್ಯಶೃಂಗ ತಿರ್ತ್ಕಡಲು ಜಲತರಂಗ
 ಬಡಕಾಯಿಡ್ಭೃಗುಮಂಡಲ ತೇಂಕಾಯಿ ಕಣ್ವಮಂಡಲ
 ಓಲಗ ಓಲಗ ಭಾರತಿಕುಮಾರ್ತಿಗು ತುಳುವಪ್ಪೆಗು                                                         || 2 ||   

ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಓಲಗ ವಾಲೆ ತುಳುವಪ್ಪೆ
ಈರೆ ಜೋಕುಲೆನು ತೂಲೆ ಎಂಕೆಲೆ ಅಪ್ಪೆ
ದೆರ್ತು ಪತ್ತುದೆರ್ತುಳು  ನುಡಿಬಾವುಟೆ  ಕೈಟ್ಪೂತಮಾಲೆ

 ಸರಸ್ವತಿ  ಜ್ಞಾನ  ಸರಿತ್ಸಾಗಾರ  ಆರೆನಂದಿನಿ ಈರು ಬಂಗಾರ
 ಕಡಕಡಲು  ಸಾರತುದೆ ಕಡತುದು ಬತ್ತೆರು ಎಂಕೆಲ  ಹಿರಿಯಾಕುಳು
 ಈರೆನುಡಿ  ಪತ್ತುದು ಉಂತಿಯೆರ್ಈಕೆಂಪು  ಮಣ್ಣುಡು  ದಿಂಜಿದುನುಸಾರ
 ಕಾಡುಕಡ್ತೆರು  ನಾಡು ಮಲ್ತೆರು  ಬೆನ್ನಿಯೆರ್ಒಡಿದಾಂತಿ ನಿತ್ತಿನ ಕಂಡೊಡು                                    || 3 ||

ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಓಲಗವಾಲೆ ತುಳುವಪ್ಪೆ
ಈರೆ ಜೋಕುಲೆನು ತೂಲೆ ಎಂಕೆಲೆ ಅಪ್ಪೆ
ದೆರ್ತು ಪತ್ತುದೆರ್ತುಳು ನುಡಿಬಾವುಟೆ ಕೈಟ್ಪೂತಮಾಲೆ

ಜಯತು ಜಯಜಯತು ಜಯ ಈರೆಗು ಪನ್ಪಜಯಕಾರ
ಈರೆ ಬಂಜಿಡ್ಬತ್ತಿನೆ ಕೆಳೆನ ನುಡಿನಮನ ಮಮಕಾರ
ಜಯ ಜಯತು ಜಯ ಜಯತು ಅಪ್ಪೆಈರೆನ ಮಂಗಳಾಚರಣ
ಈರೆ ಪೆರ್ಮೆನು ಪದಕಟ್ಟುದು ಪಣ್ದುತುತಿಪೆರಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕುಲೆಗ್ತ್ರಾಣ

ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಓಲಗವಾಲೆ ತುಳುವಪ್ಪೆ
ಈರೆ ಜೋಕುಲೆನು ತೂಲೆ ಎಂಕೆಲೆ ಅಪ್ಪೆ
ದೆರ್ತು ಪತ್ತುದೆರ್ತುಳು ನುಡಿಬಾವುಟೆ ಕೈಟ್ಪೂತಮಾಲೆ                                              II 4 II

 (ಅಂಚೆ-24: ಜಯಕಾರನಾಂದಿ 29.07.2017-ಡು ಪ್ರಕಟವಾತುನು.  ನನ ಓದುಳೆ ಪೂರಪದ್ಯಾವಳಿ)

  ರಂಗ - 1 :  ಪುದರ್-ಪುಗರ್

ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಓಲಗವಾಲೆ ತುಳುವಪ್ಪೆ  (ಪಲ್ಲ)
ಈರೆ ಜೋಕುಲೆನು ತೂಲೆ ಎಂಕೆಲೆ ಅಪ್ಪೆ
ಪತ್ತುದೆರ್ತುಳು ನುಡಿಬಾವುಟೆ ಕೈಟ್ಪೂತಮಾಲೆ
ಪಣ್ಪೆರ್ತುಳು ನಾಡುದ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆನು ಪುಗರ್ತೆದ ನಾಡನುಡಿ ಸಿರಿಟ್  (ಅನುಪಲ್ಲ)

 ಪೊರ್ಲು ಪೊದಿಕೆದೀ|
 ತುಳುನಾಡುಗುಲೆಪ್ಪು|
 ಅಳುವನಾಡು ಅವೆ ನಾಗರಖಂಡ||
 ಅಲುವಖೇಡವವ್ವೆ|
 ಆಳ್ವಾಖೇಡಬೊಕ|
 ಅಲೆ ಅಪರಾಂತಕ ಗಿರಿಮಿತ್ತುದಕೆಲ||                                                          || 1 ||

ಬಡಗಭಾರ್ಗವೆರುನೂಲು
ಪಾಡಿನಕೆಲ ಒಟ್ಟುಗು
ಗುಡ್ಡೆ ತುಳುವೆಡುಂತುದು ದಕ್ಕಿಯೆರು ಕುಡರಿ||
ಕಡಲು ಜಾರ್ನಪಗ ಪಿರ
ಪಂಡೆರಾ ಪಡುಕರೆಕು
ಕುಡರಿ ರಾಮನಾಡು ಪುರಾಣಸಹ್ಯಗಿರಿ||                                                      || 2 ||

ಲತ್ತುಕೊರಿಯೆರು ಆಜಿ
ಪತ್ತುನಾಲು ಊರುನು
ಜತ್ತಿಜಾಗೊಡು ಸಮೊಟು ತುಳುಮಲೆ ಬೆರನೆರೆಗು||
ಮಿತ್ತು ಸೇರ್ಸಾದೆರುಪ
ದ್ಧತ್ತಿಗ್ರಾಮದ-ಕೇರಳೋ
ತ್ಪತ್ತಿಕತೆನು ಸ್ಕಂದಪುರಾಣೊಡು ಸಹ್ಯಖಂಡೊಡು||                                      ||3 ||

ಖತ್ರಿ ಅರಸೆರು ಮಲೆ ತೆರುಕೆರಿಯೆ
ಪುತ್ರೆರೇಣುಕಾ ಭೃಗುರಾಮೆ
ಶತ್ರುತರೆ ಕಡ್ತೆಮೂಜೇಳು ಸರ್ತಿ ದೆರ್ತಿನಂಚನೆII
ಚಿತ್ರ ಪ್ರಕೃತಿದ ಸತ್ಯ ಚ
ರಿತ್ರೆರಾಮೆ ರಚಿರವಿಚಿತ್ರ
ಸತ್ರತತ್ವದ ನಾಡತ್ತೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಪುರುಷನII                                                    || 4 ||

ಜಾರುನು ಮಡುತುರಿ ಕಡಲುಡು
ಕುರುಕಾಲು ಕುಂಜಾರುಗಿರಿ
ದೇರಿಲ್ಲು ಗುರುತ ತುರುನಾಡುಡು ಕಾರೂರಿನII
ಪರಶುರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರೊಕುಲ
ಗಿರಿದಿಂಜಆರುತಿರುಗಿನ
ಗಿರಿಮಹೇಂದ್ರ ಒವ್ವಾಂಡು ಆರುಂತಿನII                                                        || 5  ||    
                              
ಮೂಲೀರೆನ ಗೊಬ್ಬು ಕಳವಮ್ಮ
ಮಲೆಜೋಡಿನ ಪಚ್ಚೆ ಕಿರೀಟ
ಜುಳುಜುಳು ಗಾನೋಡು ಜಪ್ಪುನ ತುದೆಲೆ ಜಡೆಯಮ್ಮII
ಬಳ್ಳಿಬಳ್ಳಿದ ಪೂತದೊಂಪಲೆ
ಸುಳಿಕುಜಲುದ ಮುಡಿ ಸಿಂಗಾರ
ಗಿಳಿನವಿಲಿಂದು ಪಕ್ಕಿಲೆ ಪೊಸ ತುಪ್ಪಳುಪಜೆಯಮ್ಮII                     ||  6  II


ತುಳು ಪಾಡುದನದ  ಕವಿಪಂಡಿತೆರ ಕಬಿ
ತೆಳು ಪುಗರುನೀರೆ  ಸಿರಿರೂಪೊನು 
ಮಲ್ಲೆ ಸತ್ತಿಗೆದಾತ್ ಹರಿವಾಣದಾತುರುಂಟು ಪಣವುದಾತ್ ಪೊರ್ಲು  II
ತುಳುವೆರ ರಾಜ್ಯ (ಸಹ್ಯ) ತಿರ್ತ್ ಬಾರಿ ಪೊ
ರುಲು ತೊಜುಂಡು  ಉಂದು ತುಳು ಪಾಡ್ದನ
ಗಾರ್ಲೆರು ಪಂತಿ  ಮಣಿಪಾತೆರ ಸತ್ಯವಾದುಂಡು  ಯಾಪಲಾ  II    II  7 II


ತುಳು ಮೂಲೆರು ಬತ್ತಿನ ತುಳುಗುಂಪು  ಒಂಜಾಯೆರು
ಬಳಿಕುಳೊಂಜೆ ತರ  ಒಂಜಾಯೆರೊಂಜಪ್ಪೆ  ಕೂಡು
ಬಳಿ ಬಾಲೆರಿಂದು  ನಡೆತೆರು ಕೈ ಕಸಬು ಬೇತೆ ಒರಿಯಾಗೊರಿ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ II
ತೂಲೆ  ಆಕಳೆ ನಂಬುಗೆದ ದೇವದೈವೋಳು
ಬಳೆತೆರಕುಳು  ದೇವೆರೊಂಜಿ ಎಣ್ಕೆಡು
ಬಳಕೆದ  ಪಾತೆರೊಡು ಪಂಡೆರು  ಎಂಕುಳು ಪುಟ್ಟುವ ಕುಡ ಕುಡಈರೆ ಬಂಜಿಡು II         II  8  II

ಬಲ್ಲೆ ಒಲಗವಾಲೆ ತುಳುವಿತಿ ಶ್ರೀಭಾರತಿ
ವೇಣಿಸೇವಂತಿಗೆ ಮಾಲೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪದ್ಯರೂಪಾವಳಿ
ತಿಗತ ಝಂಕಾರೊಡು ಕಟ್ಟೆರಜಲ್ಲಿ

(ಮುಕ್ತಾಯ  ರಂಗ-1)

ರಂಗ-2  ತೆಕ್ಕಂದಿ ತುಳು ತುಡರ್


ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಓಲಗವಾಲೆ ತುಳುವಪ್ಪೆ  (ಪಲ್ಲ)
ಈರೆ ಜೋಕುಲೆನು ತೂಲೆ ಎಂಕೆಲೆ ಅಪ್ಪೆ

ಪತ್ತುದೆರ್ ತುಳು ತುಡರು ಸಾಲು ತೆಕ್ಕಂದಿನಂಚ (ಅನುಪಲ್ಲ)

ಪಾಂಡುಲ್ಲ ಸಮುದ್ರ, ಪರ್ಪುಲ್ಲ ಗಂಗೆ,  ಬಿರ್ಕಲ್ಲ ನುಪ್ಪು
ನಾಡ  ಸಿರಿ ಉಂದು  ಉಂತಿಯೇರು ಮಾತೆರ್ಲಾ ಮೂಲು
ಪಾಡಿ ಜಲ್ಲಿ ಜಗ್ಗಂದಿನಂಚ ಮುಡಿತಿ ಪೂ ಬಾಡಂದಿಲೆಕ್ಕ ತೂಪೆ
ಪಣ್ಪೆರು ನಾಡ ದೈವೊಳು ಕೊರ್ಪೆರಕಳೆಗು ಬಲ್ ಮೆಚ್ಚಿ ನೇಮ
ನುಡಿ ಈರೆನ ತುಳು ಜಕ್ಕೆಲುಡು ಕುಳ್ದು ಪಾತೆರುವೆರು

ಬಾಂಕ ಸರೊಟು ತುಳುಗನ್ನಡ ಕೊಂಕಣಿ ಅರೆಮಲೆಯಾಳಿ
ನೀನು ತುಳು ತಾಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡದೋಲೆಯುಟ್ಟು
ಕೊಂಕಣಿ ಕಂಕಣವ ತೊಟ್ಟ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಮೂರ್ತಿ  (1)
ಈರು  ಎಂಕೆಲ್ನ ಇಲ್ಲುದಪ್ಪೆ, ಸಾತಿಯಪುತ್ರರ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲು,
ಸಾತವಾಹನೆರುಂತಿನ  ತೆಂಕಮನೆ, ಅಲೂಪೆರ ತಿರ್ತಿಲ್ಲು,                                                                      - 10 -

ಕನ್ನಾಡಿನ  ಅರಸೆರ್ನ ನೆರೆಕರೆ, ತುಳುವರಸೆರ್ನ  ಅಪ್ಪಿಲ್ಲು. (2)
ತೌಳವ ವಿಭವದ ವಸನವನುಟ್ಟು ಬಿಂಕದಿ ನಿಂತಿದೆ ಬಾರಕೂರು (3)
ಪುಗರಿಯೆರೀತರ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟೆರು, ಪೈಕುಳು ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶರಾಯೆರು. 
ಪಲುಬಗೆತ ಗೀತೆ. ಪುರಾಣೇತಿಹಾಸೊಡು ಮಸಕು ತುಳು ಚರಿತ್ರೆ.
ಅರವನಾಡುಡು ಪುದರು ಪೋಯೆರು ಅಲ್ತ ಕಾವ್ಯೊಡು

ಮದತು ಪೋತಿ ತುಳುನಾಡುಂದು ನಾಡುವೆರು ಆಕುಳಿತ್ತೆ.
ಬಾಳಿಕೆದ ತುಳುನಾಡುಡು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ನಮವುಲ್ಲ ಮೂಲೆ
ಅಶೋಕನ  ಕಾಲೊಡು ಪಂಡೆರಕೆಳುನು ಸಾತಿಯಪುತ್ರೆರು
ಪಲ್ಲವ ಪಾಂಡ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ವಿಜಯನಗರ ನಾಯಕೆರು
ಸಾರವರುಸ ಕರಿದುಲಾ ಮೆರೆತರು ಭುವನಾಶ್ರಯ ಅಲೂಪೆರು.                                                     - 20 –

ತೊಳಹಾರ-ಸಾಳುವ-ಬೈರರಸ-ಅಜಿಲ-ಬಂಗ-ಚೌಟ 
ವಿಟ್ಲ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಕುಂಬ್ಳೆ ರಾಜೆ ಮೂಲ್ಕಿ ಸಾವಂತೆರು ತುಂಡರಸೆರು
ಅರಬೆರೊಟ್ಟುಗು ಪಾಂಡಿನಗೊಟು ಕಡಲ ಬ್ಯಾರೊಡು
ನಮ್ಮ ಸಾಗರ ಬಂದರ ಸಾಯೆರದಾಸೆಗು ಮುತ್ತಿ ಸುಲ್ತಾನೆರು
ಬ್ಯಾರೊಗು ಬತ್ತಿ ಪೋರ್ತುಗೀಸ-ಡಚ್ಚ-ಬ್ರಿಟಿಷ-ಫ್ರೆಂಚೆರು

ಅರಬೆರೆನು ದಬ್ಬುದು ಲೂಟಿಯೆರು ಆಯೆರು ನಮ ಆಳ್ವೆರು.
ಕಲ್ತಿಪಾದ್ರಿಳು ಅಚ್ಚು ಮಲ್ತೆರು ತುಳುಗನ್ನಡ ಮತಗ್ರಂಥೊನು
ಮಲ್ತೆರು ತುಳು ವ್ಯಾಕರಣ ನಿಘಂಟು ಒಟ್ಟಾಂಡು ಪಾಡ್ದನ ಕಬಿತೆಲು
ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬುಳೆ ಜೀವ ಸಂಚಾರ ಅಕ್ಷರ ಕನ್ನಡೊಡು
ತುಳು ಲಿಪಿಟಿತ್ತುನು ಪುರಾಣ ಕತೆಲುಬೆರಣೆರ  ಇಲ್ಲಡು.                                                              - 30 -
 (ಮುಗಿನು  ರಂಗ-2)

  ರಂಗ - 3  – ಒರಿಪಾವುಗ ತುಳು ಪೊಲಿಕೆ

ಬಲ್ಲೆ ಓಲಗವಾಲೆ ತುಳುವಪ್ಪೆ  (ಪಲ್ಲ)
ಈರೆ ಜೋಕುಲೆನು ತೂಲೆ ಎಂಕೆಲೆ ಅಪ್ಪೆ
ಬಳಕಿಮರೊಟ್ ತಿಬಿಲೆಡು ತುಡರ್ ಮುದೆಲ್ದು ತರೆಮುಟ್ಟ
ಕದರ್ ಒರಿಪಾವೆರ ಪಂಥ ಸೊಂಟ ಕಟ್ಟುದೆರು  ಕಡೆಮುಟ್ಟ  (ಅನುಪಲ್ಲ)

 ತುಳು ಭೂರಮಣಿನ  ಪೂಮನಸು ನೆಚ್ಚಿದುಂತಿಯೆರು
 ತಂಬಿಲಾಯನ  ಯಕ್ಷಗಾನ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗಾಯಣ
 ಬೀರ ಪಣ್ಪಿ  ಪರತಿ ತೆಂಬರೆ      ನಲಿಪೆ ಪಂಬದೆ ಮಾದಿರ ನಲಿಕೆ
 ನ್ಯಾಯ ದರುಮ ಸತ್ಯದ  ದೈವೊಳ  ಮದಿಪು  ನಂಬುಗೆ
 ದೇವೆರೊಂಜಿ  ಪಂಪಿ ಮತ ಧರ್ಮೋಳು ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರೊಳು

ವರ್ಯ ಗುರುಕುಳು ದಾಸ ಭಕ್ತಿಭಾವ ರಸಗೀತೆಳು ಮಿನದನ ಪರ್ಬೋಳು
ಒರಿನ್ದು  ಗೋದೊಡು ಸುಲ್ತಾನೆರು ಆಂಗ್ಲೆರು ಪುಡತಿ  ತಿಗೆಲದ ಗೊಬ್ಬುಳು
ಚಂಡೆಮೃದಂಗ  ಛಾಪ ಭಾಗವೆತೆರ ಆಲಾಪ ಜಲ್ಪ ಪಾತೆರೊ
ಯಕ್ಷ ವೇಷ ನವನರ್ತನ ಚುರುಕು ಹಾಸ್ಯ ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಅರ್ಥ ವಿಶೇಷ
ದೇಸಗೊಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಊರುಗೊಂಜೇ ಬಾಸೆ ತುಳು ಒರಿಯುನು ಸತ್ಯ                                                           II 10 II

 ವಿಲಾಯತಿ  ಗುಲಾಮಗಿರಿ  ಪೊಂಡು ಇರ್ನೂದು  ವರುಸದ 
 ತುಳುನೆಲ ತುಂಡು  ದೇಸರಿಗೆ ತೂಲೆ  ಭಾಷವಾರುಡು
‘ ಅಂಚಿ  ತೆಲುಗೆರ್, ಇಂಚಿ ಕನ್ನಡೆರ್, ಎಂಚ  ತಮಿಳೆರ್ ಮೆರೆಪೆರ್
 ಕಣ್ಣೆದುರೆ  ಕೇರಳ ಕೆಲಪುಂಡು’ ಪಣ್ದು  ಬುಲಿತೆರು ಕಯ್ಯಾರ ರೈಕುಲು
 ತುಳು  ಸಯ್ಯೊಂದುಲ್ಲಾ  ಪಣ್ಪೆರು ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಲು

ಮಲ್ತೆರಕುಳು ತುಳು ನಿಘಂಟು ಮಲ್ಲ  ಕದಿಕೆ ತುಳು ತುಪ್ಪೆ
ರಡ್ಡ್ ಸಾರ ಒರುಂಬ  ಪೊಸತುಂದು ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ
ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ  ಮಾನಾದಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಸಾರಥಿ
ಉದಿತುನು  ತುಳುಬರವು  ಸಾಲೆಡು ಸಂಘಸಂಸ್ಥೆಳು ಊರು ಪರವೂರುಡು
ಸಾಹಿತ್ಯ ಬುಳೆಪಾವುಗ  ಸಾದಿ ಸೀದ ಮಲ್ಪುಗ ಭಾಷಾ ಪರಿಚ್ಛೇದ ಎಣ್ಮೊಗು                                        II 20 II

    ಅರ್ಪಣೆ  ತುಳುವಪ್ಪೆಗು

 ಜೋಕುಲೆ  ಪೋಕು  ಪೆಜ್ಜಿದು  ಕಾಜಿತುಂಡು  ಮಲ್ಪುವೆರು  ಕಾಜಿಸರ
 ಬಿರ್ಕುದಿ  ತುಳು ಚರಿತ್ರೆಡಿಂಚ  ಮಳ್ತೀ  ಸರ   ಸಾಧಾರಣ
 ಕರ್ಕು ಸೋಮಕೃಷ್ಣ ತನೂದಯ ವಿಶ್ವನು ಮಲ್ಪಂದೆ  ತಾತ್ಸಾರ
 ಮರ್ಕೆಲುಡು  ತರ್ಕೊಂದು ಬತ್ತಿನ  ಈರೆಗು ಈ ನುಡಿ ಸಿಂಗಾರ

      ಟಿಪ್ಪಣಿ:
  (೧) ತುಳುನಾಡ ಹಾಡು: ಸೇಡಿಯಾಪು ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ,
 (೨) ತೌಳವ ಮಾತೆ (ಗಿಳಿವಿಂಡು ಕವನ ಸಂಗ್ರಹ): ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈ,
 (೩) ಬಾರಕೂರು: ಪಂಜೆ  ಮಂಗೇಶ ರಾವು (1950-ದ   ಕನ್ನಡಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ,ಇಯತ್ತೆ 6)

೧೯೦೨೧೩

 ಮುಗ್ಗಿನು ಇಡೆಗು

_________________________________________________________________________________________________
ಪೊಟ್ಟು  ಪೆರ್ಮೆ  ಬರಿಟ್   ದಿಕ್ಕ.    ತುಳುಟೆ ಪಾತೆರುಗ .. ಓದುಗ .. ಬರೆಕ
__________________________________________________________________________________________________