36. ಮಂಗ ಬುದ್ಧಿ, ತಿಕ್ಕು ಪಾತೆರೊ


ಒಂಜಿ  ವಿಷಯ ತರೆಕ್ ಪೊಗ್ಗನಗ  ಆ ವಿಚಾರದ ಸುಳಿ ಗಾಳಿ ಸಂಚಾರವಾಪುನು.  ಕುಲ್ಲನಗ, ಲಕ್ಕನಗ, ಜೆಪ್ಪನಗ, ತಿರಗನಗ ಈ ವಿಷಯದ ಕೀಡ ತರೆನು ಕೊರೆವೊಂದೇ ಉಪ್ಪುನು.  ಎಣ್ಣು ಎಣ್ಣೊನ್ದು   ಪೋನಗ ವಿಷಯ ಉದುದ್ದ  ಬುಳೆವುನು.  ಬರೆವೆರ ಕುಲ್ಲನಗ  ಮಾಯಾ ಮಾಯಕವಾಪುಣು. ಇಜ್ಜಾಣ್ಡ ವಿಷಯಾಂತರವಾಪುಣು, ಮೂಲನೇ ಬುಡ್ಡು. ಇಂಚ, ನರ-ವಾನರ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಜೋಡಿ ತುಳು-ನುಡಿ ಮುತ್ತು  ಎನ್ನ ತರೆನು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತುನು.  

“ಕೋತಿಗ್ ಗುಣ ಇಜ್ಜಿ, ಪಾತೆರೊಗು ಅಂತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ”  
ತೂವರೆ ವಿಷಯೊಡ್ ತಿಕ್ಕು ತೊಜೂಜಿ.  ಬೊಕ್ಕ ದಾಯೆಗ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ?  ಮುಲ್ಪ ಲಕ್ಕುನ ಪ್ರಶ್ನೆ: ಗೊಬ್ಬುನ ಮಂಗಗುಲಾ, ಮನುಷ್ಯನ ಪಾತೆರೊಗುಲಾ  ದಾಯೆಗ್ ಜೋಡಿ ಮಲ್ತುದೆರ್?  ಮಂಗೆ ಮನುಷ್ಯೆನಾ, ಮನುಷ್ಯೆ ಮಂಗೆನಾ?  ಆಕಲೆನ ನಡುತ ಸಂಬಂಧ ದಾನೆ?

ಕಾರ್ಯ-ಕಾರಣ ಸಂಬಂಧ
ಕಾರಣ ದಾಂತೆ ಕೆಲಸವಾಪುಜಿ.  ಈ ಪಾತೆರೊ ಪಣೋಡಾಂಡ ಆಯಿಕೊಂಜಿ ಸತ್ಯ ಕಾರಣ ಬೋಡು, ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ ನಡತಿದುಪ್ಪೊಡ್, ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆದ ಆಧಾರ ಬೋಡು.  ಕಣ್ಣುಡು ತೂದುಪ್ಪೊಡ್ಡು ವ  ಮನಸ್ಸುಡು ಎನ್ನಿನ ಸಂಗತಿ ಆದುಪ್ಪೋಡ್.  ತೂಯಿನವು  ತೂಯಿನ ಅತ್ತ್!  ಕಣ್ಣುಡ್ ತೂಂಡ, ತೂಯಿನ್ ವಸ್ತು ವ ವಿಷಯ ಸತ್ಯ ಇಂದುದು ಪಣೆರಾವಂದು. ಬಲ್ಲುನು ತೂದು ಸರ್ಪ  ಇಂದುದು ಎನ್ನುಂಡ  ಅವು  ಸರ್ಪ ಆವಂದು. ಸತ್ಯ ರಡ್ಡ್ ಬಗೆ.  ನಡತ್ತೊಂದು ಬಯಿದಿನ ಬೊಕ್ಕ ತೂಯಿನ-  ತೆರಿನ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ – ಸರ್ವ ಸಾಧಾರಣ  ಸತ್ಯ.  ಉಳಾಯಿದ ಕಣ್ಣುಡ್ ತೂಯಿನ, ತಾರತಮ್ಮೊಡು ತೆರಿಯೊನಿನ  ಸಂಗತಿಲಾ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯನೇ.

ಕೋತಿಗ್  ಗುಣ  ಇಜ್ಜಿ
ಕೋತಿ ಬುದ್ಧಿ!  ಮಂಗನ ಸ್ವಭಾವ ತೆರಿಪಾವುನ ಸೂಚಕ - ಪದ. ಮಂಗೆ ಚಪಲ ಬುದ್ಧಿದ ಪ್ರಾಣಿ.  ಮರೋಟ್ದು ಮರಕು ಲಾಗ್ಯೋಂದುಪ್ಪುನು, ಮರಟು ನೇಲೊಂದುಪ್ಪುನು. ನಮ ಏರೆನ್ಲ ಚಿಡಾವನಗ, “ಈ ಒಂಜಿ ನೇಲ್ಯ ಮಲೆ ಮಂಗೆ”ನಾ”? (Are you a great monkey of/from the hill?). ಇಂದುದು ಕೇನುವ.  
ಆಂಗ್ಲ ಬಾಸೆಡ್ ಕೋತಿ ಬುದ್ಧಿಗ್ ಮಂಕಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ಸ್” (Monkey Business)  ಇಂದುದು ಪಣ್ಪೇರ್.  ಮಂಗನ ಸ್ವಭಾವೊಣು ತೆರಿಪಾವುನು ಈ ಪದ.  ಮಂಗ ಚೇಷ್ಟೆ (monkey antics) ಪಣ್ಣುಂಡ್ಲಾ ಉಂದೇ.  ತಂಟ್ಲೆಕೋರೆ, ಮೋಸ ಮಲ್ಪುನಾಯಿ, ವಿನಾಕಾರಣ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪಿನಾಯಿ, ಬೋಡುಂದೆ ಕಿಟಿಕಿಟಿ ಮಲ್ಪುನಾಯಿ, ಬೇತಕೆಳೆನ ಕೆಲಸೊಗು ಪನಂದೆ-ಕೇಣಂದೆ ಮೂಕು ನುರಿಪಾವುನಾಯಿ, ದೆಂಗಾವುದ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಾಯಿ, ಪೊಕ್ಕಡೆಗು ಸಮಯ ಹಾಳು ಮಲ್ಪುನಾಯಿ, ಮೂರ್ಖೆ, ದುಷ್ಟೆ, ಇಂಚ ಮಾತ ಅರ್ಥೋಲು ಕೋತಿ ಗುಣೋಟು  ಸೇರ್ದುಂಡು. ಈ ಸ್ವಭಾವದ ಮನುಷ್ಯಗುಲಾ ಈ ಪಾತೆರೊಲು ಒಪ್ಪುನು.  ಮಂಗನ ಕಿತಾಪತಿ ತನ್ನ ಬಂಜಿ ದಿಂಜವರೆಗಾತ್ರ.  ಬಂಜಿ ದಿಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಳು ಮಲ್ಪುನು ಮೋಜುಗಾತ್ರ. 

ಪಾತೆರೊಗು ಅಂತ್ಯ ಇಜ್ಜ
ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟುಡ್, ಪಾತೆರೊಗು ಅಂತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಣ್ಪೆರ್.  ಉಂಡಾ, ಇಜ್ಜ?  ಇಜ್ಜಾಣ್ಡ, ದಾಯೆಗ್?  
ಮನುಷ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ.  ಪ್ರಾಣಿಲು ಮೂಕೆರು.  ಅವು ಮಲ್ಪುನ ಆಯಾಯ ಸಮಯದ  ಚಲನ - ವಲನ- ಸಬ್ದ ಸಂಜ್ಣೆಲು  ಸಹಜ ಪ್ರವೃತ್ತಿಲು.  ಮನುಷ್ಯೆ  ತನ್ನ  ಭಾವೆನೆಲೆನು ಪಾತೆರ್ದು ಪನ್ಪೆ.  ಸಬ್ದಳೆಗು ಅಕ್ಷರರೂಪ ಕೊರ್ಪೆ.  ಕೆಲವು ಶಬ್ದಲೆನು ಪ್ರಕೃತಿನು ತೂದು ಕಲ್ಪುವೆ.  ಕಾಲೋಗು ತಕ್ಕ   ಪೊಸ ಪೊಸ ಸಬ್ಡೊಲೆನು ರಚನೆ  ಮಲ್ಪುವೆ.  ಪ್ರಾಣಿಲೆನ ಬುದ್ಧಿ ಆಯಿತ ಮೆಯಿಕ್ ವಶ.  ಆಯಿತ ಬಡವು, ಪ್ರೀತಿ-ಪ್ರೇಮ-ಕೋಪ, ಸಂಗ-ಸಂಗೋಪನ ಭಾವೋಳು ದೇಹದ ರಚನೆಕ್ ತಕ್ಕ ಸಹಜವಾದುಂಡು ಕಾಲೊಗು ತಕ್ಕ.   ಸಹಜ ಪ್ರವೃತ್ತಿದೊಟ್ಟುಗೇ, ನರಮಾನಿಗು ಸರಿ-ತಪ್ಪು ಪಂಪಿ ವಿವೇಚನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು. ಉಂದೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ. ಆಂಡ,   ಆಯಿ ತನ್ನ ಭಾವನೆಗು ಒತ್ತು ಕೊರ್ದು ತಾನು ಮಲ್ತಿನ  ಕೆಲಸ ಸರಿ ಇಂದುದು ತರ್ಕ-ವಿತರ್ಕ ಮಲ್ಪುವೆ.   ಕೋಪ-ತಾಪೊಗು ಬುದ್ಧಿದ ಕಡಿವಾಣ ಪಾಡಂದೆ,  ಮನುಸುದ ಭಾವನೆಗು ಒತ್ತು ಕೊರ್ದು ತಾನು ಮಳ್ತಿನ, ಪಾತೆರೊನಿನ ವಿಷಯನೆ ಸರಿ ಇಂದುದು ಮೊಂಡು ವಾದ ಮಲ್ತುದು ಪಾತೆರೊಂದೇ ಪೋಪೆ.   ಗುಂಪ್-ಗುಂಪ್-ದ ವಾದ ಆಂಡ, ತನ್ನ ಗುಂಪುದ ವಾದನೆ ಸರಿ ಪಣುದು, ಲೋಕರೂಢಿಗು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಣಾನೊಗು ಒಪ್ಪಂದಿ, ಮೊಂಡು ವಾದ ಮಲ್ಪುವೆ.   ಪಾತೆರೊಡ್ಡು ಪಾತೆರೊಗು ವಾದ ಮಳ್ತುದು ತರ್ಕ ತತ್ತುದು ಪೋಪೆ. (ಯಕ್ಷಗಾನ-ತಾಳಮದ್ದಳೆಡು ಅಪಿನ, ಕೇಣ್ದಿನ ಜಲ್ಪದ – ಜಲ್ವದ -” ಅನುಭವ ನಿಕೆಲುಗು ಆದುಪ್ಪು). ಸಾದಿ ತತ್ತುದು ಓರ್ದನೇ ಪೊವುಂದುಪ್ಪುವೆ. ಪೆಲಕಾಯಿ ಕುತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿದಿನ ರಚ್ಚ-ಗುಂಜಿನು ಪಿದಯಿ ಗುರಿಟ್ ಪಾಡುವೆರ್.  ಅವೆನು ತಿನೆರ ಬತ್ತಿನ ನಾಯುಳು ರಡ್ಡ್, ಕಚ್ಚಾಡ್ಡು ಗೊಬ್ಬುನು. “ಒರಿ ಗುಂಜಿಡ್ ಬುಡಾಯೆ, ಬೊಕ್ಕೋರಿ ರಚ್ಚೋಡ್ ಬುಡಾಯೆ”.  ಈ ಪಾತೆರೊನು ಕಚ್ಚಾಡುನ ನರಮಾನಿಗುಲಾ ಪಣ್ಪೆರ್.

ಮನುಷ್ಯೆ ಒಂಜಿ ವಿಸಯದ ಮಿತ್ತ್  ತನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆನು, ಅರ್ಥೋನು   ಪಾತೆರ್ದು, ಬರೆದು ತೆರಿಪಾವೆ.  ಅವೆನು ಟೀಕೆ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಕೆಲವೆರು  ಪುಟ್ಟುವೆರು.  ಮೂಲು, ಪಾತೆರೊ”  ಪನ್ನಗ ಒರಿಯನ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.  ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯೋಗು ಬಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಡೇ ಉಂಡು. ಕೆಲವೆರು “ಸರಿ” ಇಂದುದು ಪಣ್ವೆರು, ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೆರು, “ಅತ್ತ್, ಸುಳ್ಳು” ಇಂದುದು ಪಣ್ವೆರು.  ಇಂಚ ಈ  ಲೋಕೊಡ್ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕದ ಮಿತ್ತ್  ವಿಮರ್ಶೆಲು, ಒರಿ ಪಣ್ಣಿನ ಪಾತೆರೊದ ಮಿತ್ತ್ ಅನುಮೋದನೆ - ಆಕ್ಷೇಪಣೆಲು ನಡತ್ತೊಂದೆ ಉಂಡು.  ಇಂಚ  ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೊ ಚರ್ಚೆಗು ಕಾರಣ ಆಂಡ, ಅವು ಪಾತೆರೊ ಪಾತೆರೊಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಪಾತೆರೊ ಆವು, ಅತ್ತೆ!  ಒರೊಗು ಚರ್ಚೆದ ಉರಿ ತಗ್ಗಿನಂಚ ತೋಜುಂಡಲಾ, ಆಯಿಕ್ ನೆಯಿ ಪಾಡುನಕುಲು ಕುಡ ಪುಟ್ಟುವೆರು.

ಚರ್ಚೆ
ಚರ್ಚೆಡು ನಾಲು ವಿಧ. ಸಂವಾದ, ವಾದ, ಜಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ವಿತ್ತಂಡ.  ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸೊಲೆನು ತೆರಿಯೋನುಗ:
ಸಂವಾದ:  ಗುರು-ಶಿಷ್ಯೆರ ನಡುತ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ತರದ ಚರ್ಚೆ. ಗುರುನ  ಪಾತೆರೊದ ಸತ್ಯೊನು ಸಂದೇಹ ಮಲ್ಪಂದೆ, ವಿಷಯ ಪೂರಾ ಅರ್ಥ ಆಪಿನಂಚ ಅರ್ಥವಾವಂದಿ ವಿಸಯೊನು  ಕೆದಕುದು ಪಶ್ನೆ ಮಲ್ತುದು, ಶಿಷ್ಯೆ ವಿವರಣೆ ಕೇಣುವೆ. ಉಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ ರೂಪೋಡ್ ಕೇಣುನ  ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ.  ವಾರ್ತಾ ಪತ್ರಿಕೆದಕೆಲನ ಬಾತ್ಮೀದಾರೆಲೆನು  ಲೆತ್ತುದು ಮಲ್ಪುನ ಸುದ್ಧಿ ಗೋಷ್ಠಿಲಾ ಈ ಸಂವಾದ-ದ ಉಲಾಯಿ ಸೇರಿಸಾವೊಲಿಯ?.    
ವಾದ:  ವಿದ್ಯೆಡು ಸರಿಸಮಾನೊಡಿತ್ತಿನ ರಡ್ಡ್ ಜನೆರ ನಡುತ ಚರ್ಚೆಗು ವಾದ ಇಂದುದು ಪಂಪೆರು.  ಪ್ರಮಾಣದ - ಪನ್ನುಣ್ಡ ಪ್ರಸ್ಥಾನತ್ರಯ ಪಣ್ಪಿನ ವೇದ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸೂತ್ರ  - ಮಿತ್ತ್ಡು ಸತ್ಯಾಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಲ್ಪುನ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ

ಜಲ್ಪ:  ಜನಕುಲು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಗೊಷ್ಟಿಡು ಎದುರೆದುರು ಒಟ್ಟುಗು ಕುಳ್ಳುದು ಸುರುಟೇ ಪಣ್ತಿನ ವಿಷಯೊಡ್ ಆಕುಕುಲು ಎನ್ನಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯೊನು, ಕಲ್ಪನೆನು ದೇರ್ತು ಪತ್ತುದು – ಸರಿ-ತಪ್ಪು ಇಂದುದು ವಾದ ಮಲ್ಪುನವು ಈ ವಾದ ಸರಣಿಗು ಸೇರುನು.  ಹೆಚ್ಚಾದು ಮುಲ್ಪ ಒರಿ ವಾದಗು ಸಮಾರೋಪಣೆ ಪಂಪಿನ ಸಮರ್ಶಿ (moderator: ಮಾಡರೇಟರ್) ಉಪ್ಪುವೆ.  ತಾಳಮದ್ದಳೆಡು ಭಾಗವತೆರುಳ್ಳೆರ್.  ತನ್ನ ವಾದ ಸರಣಿಡ್ ಎದುರುದಾಯನ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟವುನ ಪಾತೆರೊದ ಚಕಮಕಿ ಮೂಲು ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುನು.   ಅಬ್ಬರದ ಪಾತೆರೊ, ಪೊಸ ವಿಷಯ ಮೂಡ್ಡು ಬರ್ಪುಜಿ.   ಮೊಕೆಲೆನ ಪಾತೆರೊ ಕೇಣುನಾಕೆಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಣು – ವಿಷಯ ಸಾದಿ ತತ್ತುದು ಪೋಂಡುಂದು.  ವಾದೇ ವಾದೇ ಜಾಯತೆ ತತ್ವ ಬೋಧ:“ ಪಣ್ಪಿ ಪಾತೆರೊ ಮೂಲು ಮೂಲೆ ಪತ್ತುನು.   ಕಡೆಕ್ ನಮಕು ಕೇಣ್ನುನು ಕಿರ್ಚಾಟ – ಮಂಗನಂಚ.

ಮಂಗ ಬುದ್ಧಿ – ಗಳಿಗೊಂಜಿ
ಮಿತ್ತುದ ಜೋಡಿ ಪಾತೆರೊಡ್, ಮಂಗ-ಮಾನವ ಸಂಬಂಧೊನು ತೋಜಪಾವೆರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಳ್ತಿನಂಚ ತೋಜಿದ್ ಬರುಪುಣು.  ಅಪಗ, ಎನ್ನ ಮಂಡೆಗು ಕೆಲವೊಂಜಿ ನೆನೆಪುಳು ನುಗ್ಗುದು ಪೊಗ್ಗುನು. ರಾಮಾಯಣ ಕಾಲದ ಮಂಗ-ದಾನವ ಯುದ್ಧ, ಭೂಗೋಳೊಡು ಕಲ್ತಿದಿನ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದ ಕಾಡುಲು ನರ-ವಾನರೆನ ವಾಸಸ್ಥಾನ, ಎಲ್ಯಿಡ್ ಅಪ್ಪೆನಕೆಳೆನ ಬಾಯಿಡ್ ಕೇಣ್ದಿನ ಕಾರಿಂಜದ ಮಂಗನಕೆಲ ಕಾಟದ ಕತೆಳು, ಇತ್ತೆದ ಮಂಗನಕುಲು ಅರ್ಧಮರ್ದ ಒರಿದಿನ ಕಾಡ್  ಬುಡ್ಡು, ನಾಡುಗು ಬತ್ತುದು ಪೋಡಿಗೆ ದಾಂತೆ ಗೊಬ್ಬುನ ಆಟೋಳು, ಡಾರ್ವಿನ್-ನ ಜೀವ ವಿಕಾಸ – ಮಂಗಡ್ಡು ಮಾನವೆನಾ - ವಾದ, ಅಪಗೋಡಿಂಚಿ ಉಂಡಾಯಿನ ವಾದ-ಸಂವಾದ-ವಿವಾದ, ಇಂಚ ಮಾತಾ ನೆನೆಪುಳು ಸಾಲುಕಟ್ಟುದು ಬತ್ತುನು.  ಅಂಚೆನೆ, ತುಳು-ಕನ್ನಡ-ಸಂಸ್ಕೃತದ ಶಬ್ದ ರಾಶಿನು ಮಗತ್ ಪಾಡಿನಂಚ ಒಂಜೊಂಜೆ ನುಡಿಮುತ್ತುಳು ಉದುರೊಂದಿತ್ತಿನು. ದೊರಿದ್ ಬೂರಿನ ಈ ಪಾತೆರೊಲೆನು ತೂಲೆ:

·         ಮಂಗಕೋಲ ಕಟ್ಟುನು,
·         ಇಂಗು ತಿಂದಿನ ಮಂಗನಂಚ,
·         ಕಳಿ ಪರಿನ ಮಂಗನಂಚ (ಕಳ್ಳು ಕುಡಿದ ಮಂಗನಂತೆ),
·         ಪರಂದಿ ಪೆಂಗೆ ಪರುಂಡ ಮಂಗೆ,

·         ಮನವೆಂಬ ಮರ್ಕಟವ ತಡೆಯಲಾರೆನು ದೇವ, ಎನಿತಿದರ ಚಪಲ ಚೇಷ್ಟೆಗಳ  ಬಣ್ಣಿಸಲಿ? (ದಾಸ ಕವಿಕುಲು ಪಣ್ತಿನ ಪದ್ಯೋಡು ಈ ವಿಷಯೊಡ್ ಬರತೆರ್).
·         ಮರ್ಕಟಸ್ಯ ಸುರಾಪಾನಮ್,  ಮಧ್ಯೆ ವೃಶ್ಚಿಕ ದಂಶನಮ್ (What if already a tipsy monkey is bitten by a scorpion?)
·         ಮಂಗನ ಕೈಟು ಮಾಣಿಕ್ಯ ಕೊರಿನಂಚ (ಮಂಗನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಕೊಟ್ಟಂತೆ).
·         ಮಂಗ ನಲಿಕೆ:  ತತ್ತಿ ಕುಡೋ (ಕೊಡೋ?), ತಾಳಿ ಕುಡೋ, ತಾಳಿಗ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ,  ಒಂದು ಲಾಗ  ಹಾಕೋ  ಮಂಗಣ್ಣ.
·         ಕೀಲನುರ್ಚಿದ ಕೋಡಗನ ಕತೆ (ಪನ್ನಿಬೆನ್ನಿ ದಾಂತಿನ, ಪಣಿಪಾರಿ ಕೇಣಂದಿನ  ಬೋರ್ಚಾಂದಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನ  “ಪಂಚತಂತ್ರದ”  ಮಂಗನ ಕಿಣ್ಣಿದ ಕತೆ),
ತುಳು ನಾಡು ದೈವ-ದೇವೆರ ಆರಾಧನೆಗೆ ಪುದರು ಪೋತುನು.  ಕೋಲ-ನೇಮೊಡು ಆಪಿನ ಗೌಜಿ-ಗದ್ದಲ-ಗಲಾಟೆ ಬುಡ್ಪಾವುದ್  ಪಣೋಡುಂದು ಅಗತ್ಯ ತೊಜೋಜಿ.  ಅಮಲುರಸ  ಸೇವೆನೆ ಮಳ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಗಗುಲಾ, ನರಮಾನಿಗುಲಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸನೇ ಇಜ್ಜಿ.  ಲೆಕ್ಕ ತತ್ತುದು ಪರ್ತಿ ಮಂಗಗು (ಯಾ ಮನುಸ್ಸಗು) ತೇಳು (ಚೇಳು) ತುಚ್ಛೀಂಡ, ಆಯಿತ ಆಯಿಲಾಟನು-ಬುಲಿಪುನು  ಪಣೆರ ತೀರಂದು.  ಬುದ್ಧಿ ದಾಂತಿನ ಮನುಷೆಲಾ ಮಂಗೆಲಾ ಒಂಜೆ ಜಾತಿದಕುಲು – ಗುಣೋಟು.

ತಿಕ್ಕಂದಿ ಕೊಂಡಿ
ಆಂಗ್ಲ ಬಾಸೆಡ್ ‘Missing Link (ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್) ಇನ್ಪಿ ಪಾತೆರೊ ಪಣ್ಪೆರ್.  ಭೂಮಿದಡಿಟ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಎಲುತ ಪಳಿಉಳಿಕೆನು ನರ-ವಾನರ ದೈಹಿಕ ವಿಕಾಸದ ಬೆಳವಣಿಗೆ-ಬದಲಾವಣೆನು ಪುರಾತತ್ವ ವಿಜ್ನಾನಿಲು ಪರೀಕ್ಷೆ  ಮಳ್ತುದು ಪಣ್ಪೆರ್.  ಜೀವ ಜಂತುಲೆನ ಅಂಗಾಂಗೊಲು ಕಾಲ ಕಾಲೋಗು ಬದಲಾವಣೆ ಅವೊಂದುಪ್ಪುನು. ಇಂಚ  ಜೀವಭೂತ ವಿಜ್ನಾನೋಡು ಕೆಲವು  ದೇಹಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಜ್ನಾನಿಲು ಬರೆತೆರು.  ಆಕೆಳೆಡೊರಿ ಚಾರ್ಲೆಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ (ಪುಟ್ಟುದಿನ ದಿನ: ಫೆಬ್ರವರಿ 2, 1809)   ಪಣ್ಪಿನಾಯಿ.  ಬರೆತಿನ ಪುಸ್ತಕ: Origin of Species (ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಸಿಸ್ = ಜೀವರಾಶಿದ ಉಗಮ).  ಆಯಿ, ಪುಚ್ಚದ ಮಿತ್ತ್ ತುಡಾರಿ ದೀನಂಚ,  “ಮಂಗೆನೇ  ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಮಾನವೆ ಆತೇನ?” ಪಣ್ಪಿ  ಸಂಶಯ  ತೋಜಪಾಯೇ.  ಆವೇನು ಕೆಳವೆರು ದೇರ್ತು  ಪತ್ತುದು, ಜನಕುಳು ನಂಬುನಂಚ ಮಲ್ತೆರು.  ಕಾಲಕಾಲೊಗ್ ಈ ಪಾತೆರೊ ಚರ್ಚಾಸ್ಪದನೇ ಆದಿತ್ತುನು.    ಇತ್ತೆ,  ಡಾರ್ವಿನ್-ನ  ವಾದ  ತಪ್ಪುನ್ದು  ಪನ್ಪೆರ್.

“ತತ್ತಿ ಕೊಂಡಿ”  ಪಣ್ನುಂಡ ಮಂಗ-ಮಾನವನ ನಡುತ ಕೊಂಡಿ ಅತ್ತ್.  ಒಂಜಿ ಜೀವರಾಶಿದ ದುಂಬುಡು  ಆದು  ಪೋಯಿನ ಹಿರಿಯೆರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಆ  ವಂಶಾವಳಿಡ್ ಬತ್ತಿನ ಇತ್ತೆದಕೆಳೆನ ನಡುಟು ಆಯಿನ ಗುಣವಿಕಾಸೊಗು – ದೇಹರಚನೆ ತಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿ - ನಡೆತೆದ  ವೃದ್ಧಿಗು  - ತಿಕ್ಕಂದಿ ಕೊಂಡಿ ಇಂದುದು ಪಣ್ಪೆರ್.  ದಾಯೆಗ್  ಪಣ್ನುಂಡ ಈ ಶೋಧನೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ಬಹುತೇಕ ತಪ್ಪಾದುಪ್ಪುನು.  ಕೆಲವು ಸುಳ್ಳು ಸಂಶೋಧನೆಲು ಆದುಪ್ಪುವ. 
  
ಕಡೆತ ಪಾತೆರೊ
ತಿಕ್ಕಂದಿ ಕೊಂಡಿ ತಿಕ್ಕಿಂಡು ಪಣ್ಪಿನವು ಒಂಜಿ ಸುಳ್ಳು ಪಾತೆರೊ.  ಇಂಚಿನ ಪಾತೆರೊಲೆಗು ಅಂತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ, ಮೊಹೋಂಜೋದಾರದ ಲಿಪಿತ ಕತೆದಂಚ.  ವಾತಾವರಣ ಬದಲಾಯಿನಂಚನೆ  ಶರೀರ ರಚನೆಡುಲಾ ಬದಲಾವಣೆ ಅಪುಣು.  ತಿಕ್ಕಿನ ಎಲುತ ಮಿತ್ತುಡ್  ಆಯಿನ ವಿಕಾಸ ಕ್ರಮೋಟು ಮಾನವ-ವಾನರ ದೇಹ ರಚನೆದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕ್ರಮೋನು ತೆರಿಯ ಇಂದುದು ಪಣೇರ ಆವಂದು.  ಬದಲಾವಣೆ ತೆರಿಯೆರ  ಕುಡಲಾ  ಏತೋ ವಿಷಯದ ಪೂರ್ವ ಜ್ನಾನ ಅಗತ್ಯ.   ಮನುಷ್ಯಗು ತೆರಿಯೆರ ಆವಂದಿ ಏತೊ ಪಾತೇರೊಲು ಈ ಜಗತ್ತುಡು ಉಂಡು.  ಚರ್ಚೆ ನಡೆತೊಂದೆ ಉಂಡು.   ತಪ್ಪೋ-ಒಪ್ಪೋ ಜ್ನಾನ ವೃದ್ಧಿ ಅವೊಂದೇ ಉಂಡು.  ಪೂರ್ಣ ಜ್ನಾನ ಮಾನವಗು ಒದಗು  ಮುಟ್ಟ ಪಾತೆರೊಗು ಪಾತೆರೊ ಪುಟ್ಟೊಂದೆ ಬರ್ಪುನು. ಮಂಗೆ ನಾಡುಗು ಲಗ್ಗೆ ಪಾಡುವೆ.  ಮನುಷ್ಯೆ ಕಾಡುಗು.  ಕಾಡು ನಷ್ಟದ ದೆಸೆಟ್ ಆಪಿನ ತೊಂದರೆದ ಪಾತೆರೊ ಕೇಣೊಂದು ಉಳ್ಳ.  ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾದು ಜ್ನಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತಿನ (ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿನಂಚಿನ) ಜ್ನಾನಿಲು, ಮೌನವಾದು  ಕುಳ್ದೆರು  ಸೃಷ್ಟಿರಹಸ್ಯ  ಪೂರಾ  ತೆರಿನಿಂದು. 


ಬರೆತಿನಾರ್:  ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ, ಪುಣೆ