16. ಒಗಟುಲಾ-ಗಾದೆಲಾ–ಗೊಂಚಿಲ್ 7


1.  ಬೊಳ್ಳಿದ ಬುರ್ಡೆಡ್ ಬಂಗಾರ್-ದ ಪೊಡಿ
ಉತ್ತರ: Egg & its yellow-coloured inside portion, i.e. yolk. ಬೊಳ್ಳಿದ ಬುರ್ಡೆ (ಸಿಲ್ವರ್ ಬಾಕ್ಸ್) ಪನ್ನುಂಡ ಕೋರಿದ ತೆತ್ತಿ, ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರ್ದ ಪೊಡಿ (ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ನಫ್ಫ್) ಆಯಿತ ಉಳಾಯಿದ ಮಂಜಲ್ ಲೋಳೆ. ತೆತ್ತಿದ ಪಿದಯಿದ ಬಣ್ಣ ಪೂರಾ ಬೋಳ್ದು. ಆಯಿತ ಉಳಾಯಿ ನಡುಟು ಮಂಜಲ್ ಬಣ್ಣದ ಬ್ರೂಣ. ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡ್, ನಮ್ಮೂರುಡು ಪೊಡಿ (ನಶ್ಯ) ಒಯ್ಪುನುಒಂಜಿ ನೇಲೆ ಚಟವಾದಿತ್ತುನು.  ಜ್ಞಾನ ಚೂರ್ಣಪನ್ನುದು ಜನೊಕುಲು ಆಕೆಳೆನ ಆರೋಗ್ಯನೊನು ಹಾಳು ಮಲ್ಪೊನುವೆರು.

2. ಕಟ್ಟೆದಾಂತಿ ಕೆದು ವಾ ಒಡಿದಾಂತಿ ಕೆದು
ಉತ್ತರ: ಕಟ್ಟಪುಣಿ ದಾಂತಿ ಕೆದು = ಕಡಲ್.  Big Pond (ಕೆದು) without divisions to move about, i.e.Ocean without raised path/platform (ಒಡಿ, ಕಟ್ಟಪುಣಿ,ಕಣಿ)

3. ಆಕಾಸೊಡ್ ಬೋಂಟೆ, ಬೂಮಿಡ್ ಅಜಕಲ್
ಉತ್ತರ: Ad verbatim translation: To hunt in the sky (ಆಕಾಸೊಡ್ ಬೋಂಟೆ),i.e. To tap toddy on the tree, and distribute it on the ground (ಬೂಮಿಡ್ ಅಜಕಲ್),  i.e. to sell toddy.  ತಾರೆ, ತಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಈಂದುದ ಮರಕೊಳೆನು (ಮಿತ್ತುಡು)  ಮೂರ್ತೆ ಮಲ್ತುದು, ಒಟ್ಟಾಯಿನ ಕಳಿನುತಿರ್ತು ಕಂತುದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಲ್ಪುನು. ಅಜಕಲ್ ಪನ್ನುಣ್ಡ: ತಿಕ್ಕಿದಿನ ವಸ್ತುನು ಪಟ್ಟೋನುನು (See Tulu Studies - Post-242/ 30.05.2010: Sharing the bounty).
(ವಿ.ಸೂ: ಜೋಕುಲೆಗಾತ್ರ ಬುಡ್ಪಾವುದ್ ಪಂತಿನಿ)
***

4. ಅಪ್ಪೆ ಬಂಜಿ ತೂವೊಲ್, ಬುಡೆದಿಬೆರಿ ತೂವೊಲ್
ಪ್ರೀತಿನಿ ತೋಜಪಾವುನ ತಾರತಮ್ಯ-ನು ತೂಲೆ.  ಮಗೆ ಇಲ್ಲು ಪೊಗ್ಗನಗ, ಅಪ್ಪೆ ಬಂಜಿನ್, ಬುಡೆದಿ ಬೆರಿನ್ ತೂವೇರ್ಅಪ್ಪೆಗ್ ಮಗೆ ಉಣುತೆನ ಇಜ್ಜ ಪನಿಪಿನ ಚಿಂತೆ; ಆಯಿಕ್ಕಾತ್ರಮಗನ ಬಂಜಿ ಶುರು ತೂಪೊಲ್. ತೂದು, ಮಗಕ್ ಏತ್ ಬಡವು ಆತುನುಂದು ಅಂದಾಜು ಮಲ್ಪೂವೊಳು. ಗಾದೆದಂಚಿನ ಬುಡೆದಿ, ಕಂಡನಿ ಎಂಚಿನ ವಸ್ತು ಕೊನೋದ್ಬಯಿದೆ ಇಂದುದ್ ಕೈ ಬೊಕ್ಕ ಬೆರಿಟ್ ಇತ್ತಿನ ಚೀಲ ತೂಪೊಲ್. ಕಂಡನಿನ ಕಷ್ಟೋನು ತೂಪುಜೊಳು.  ಅಪ್ಪೆಗ್ ಮಗನ ಆರೋಗ್ಯದ ಚಿಂತೆ ಆಂಡ, ಬುಡೆದಿಗು ಕಂಡನಿ ಕನತು ಬಯಿದಿನವಸ್ತುಲೆನು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನ ಚಿಂತೆ.

5. ಪದೆಪು (ನೆತ್ತಿ)  ಬರಂಟ್ನಿಂದುದು  ಪನ್ಪಿನಕುಲು ಉಲ್ಲೇರ್, ಪಸೆ ಪಾಡುನಕುಲು ಇಜ್ಜೆರ್
Showing false sympathy (towards a child/  hapless person) by lip service.   ತರೆಕ್  ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಜಿಡ ತರೆ ಕಾಯ್ದು ಪೊರಿ ಬರ್ಪುನು. ಅಪಗ ತೂದು (ಆ ಬಾಲೆದ) ಮಂಡೆಗು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುದು ತರೆ ಬರ್ಚಯೆರು.  ಆಂಡ ಆಕೆಳೆನ ಚಿಂತೆನು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬಾಯಿ ಪಾತೆರೊಗಾತ್ರಪನ್ಪಿನಕುಲು ದಿಂಜ ಉಲ್ಲೇರ್.

6. ಬಜಿಲ್ ತಿನ್ಪಿನೆಲ, ಕೊಂಬು ಉರ್ಪಿನೆಲ ಒಟ್ಟುಗಾಪುಜಿ
Do one work at a time for satisfactory completion. Motto: Prioritise your work.  ಒಂಜೆಕೊಂಜಿ ಅಡಚಣೆ ಆಪಿನ ರಡ್ಡು ಕೆಲಸೊಲೆನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ.  ಬಜಿಲ್ ತಿನ್ನಣಗ ಕೊಂಬು ಉರುತುನ, ಬಜಿಲಿದ ತುಂಡುಲು ಕೊಂಬುದುಲಾಯಿ ಪೋದು ಸ್ವರ ಸರಿ ಲಕ್ಕಾನ್ದ್.  ಒವು ಕೆಲಸ ದುಂಬು ಮಲ್ಪೊಡೊ ಅವೆನು ದುಂಬು ಮಳ್ಪೊಡ್.ಬೊಕ್ಕದ ಕೆಲಸ ಬೊಕ್ಕ.

7. ಬೇಲೆ ದಾಂತಿ ಆಚಾರಿ  ಬಾಲ್ಯೆದ (> ಬಾಲೆದ) ಪೀಂಕಣ್ ಕೆತ್ತಿಯೆ
ಅಸಂಬದ್ದ ಅಥವಾ ಅಪ್ರಾಸಂಗಿಕ ಕೆಲ್ಸ ಮಲ್ಪುನಕೆಳೆನು ತೂದು ಈ ಪಾತೆರೊ ಬಳಕೆಗು ಬಯಿದಿನು. ಬಲಾವು ಪಂಡುಂಡ, ಓಡದ, ಪಡಾವುದ ಅಥವಾ ನಗತ ಅಡಿತ ಒಂಜೇ ಗಟ್ಟಿ ಅಡ್ಡಮರ. ಅವೆನು ಕೆತ್ತೆರ ಬಲ್ಲಿ;ಕೆತ್ತುಣ್ಡ, ಆ ಜಲಯಾನ ತರೆತರೆದು ಕ್ರಮೇಣ ಮುರುಕುದು ಪೋವು.  ಕೆಲಸ ಉಪ್ಪನ್ದಿ ಆಚಾರಿ ಅಯನ ಮನಸುದ ಬಚ್ಚೆಲ್ ದೆಪ್ಪೆರ್ ಬಾಲ್ಯೆದ/ ಬಾಲೆದ  ಪುಕುಳಿ ಕೆತ್ತಿಯೆ ಇಂದುದು ತಮಾಸೆಡು ಇತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಪಣ್ಪೆರ್.  ಅವು ತಪ್ಪು. ‘ಬಾಲ್ಯೆ’ಗು ಎಲ್ಲ್ಯ ಬಾಲೆ ವ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದುದುಲಾ ಅರ್ಥ ಕಟ್ಟುವೆರು.  ಶೆಟ್ಟಿನಕೆಳೆನು  ಬಾಲೆರ್-ಇಂದ್ ಪಂಬದೆ ಲೆಪ್ಪುನೆನು  ನಿಕುಳು ಕೇಣ್ದರ?

8. ಬೇಲೆ ಕಲುವೆ ಸೂರ್ಯಗ್ ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕುವೆಗ!
ದಡ್ಡೆ ಸೋಮಾರಿನಕೆಲೆನ ಕೆಲಸ ತಿರುಗುನು, ಇಜ್ಜಾಂಡ ಜೆಪ್ಪುನು.  ಸೂರ್ಯ ದೇವೆರೆಗು ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕುಂಡ, ಸೂರ್ಯ ದೇವೆರು ಪೋಡಿದು ಬೇಗ ಕಂತುವೆರೆಂದು ಆ ದಡ್ಡೆರು ಎನ್ನುವೆರು.  ಬೇಗ ಉಣ್ಣುದು, ಬೇಗ ಮಗುರೊಂಗ ಇಂದು ಅಕ್ಕೆಲ್ನಾ ತರೆಟ್.

9.  ಮರಮಟ್ಟು ಇತ್ನಲ್ಪ, ಇಲ್ಲ್ ಬದ್ಕ್ ಪೊಯಿನಲ್ಪ
ನಮ ಪೊಯಿನಲ್ಪ ನಂಕು ಕುಳ್ಳೆರ ಇಲ್ಲು ಬೋಡು.  ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುವ ವ ದೆತೊಣುವ. ಜೀವನ ಸಾಗವ.  ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಪೂತ, ತಾರೆ, ಕುಕ್ಕು, ಗೋಕುದ, ನೇರೆಳೆ ಇಂಚಾದು ಏತೋ ಗಿಡಮರೋಣು ಬುಲೆಪಾವ.  ಆ ಜಾಗುನು ಬುಡುದು ಪೋವನಗ ಮರಮಟ್ಟುಳು ಅಲ್ಪನೆ ಒರಿನು.  ಪೊಸ ಜಾಗೊಡ್  ಇಂದೇ  ಕೆಲಸೋನು ಕುಡ ಮಲ್ಪುವ.

10.  ಕಳು ಪನ್ಪುನಾಯಡ್ದು ಕಳಿ ಪರ್ಪಿನಾಯೆ ಆವೊಳಿ
A (kali = toddy) drunkard is more trustworthy than a habitual liar (= kalu  paninaayi).ಸುಳ್ಳು ಪಂಪಿನವು ಒಂಜಿ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ.  ಸುಳ್ಳು ಪಂಪಿನ ರೂಢಿದಾಯಿ, ಸತ್ಯ ಯಾಪಲ ಪನಯೆ.  ಆಯಿ ಒರೊಗು ಸತ್ಯ ಪಂಡೆಡ್ಲಾ ಆವೆನು ನಂಬುನಕುಲು ಉಪ್ಪಯೆರ್. ಪೂರ ಪರ್ತಿನಯೆಗ್ ಕಳು-ಕಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ– ಕಪಟ ಇಜ್ಜಿ.  ಅಯನ ಬಾಯಿಡ್ ಯಾಪಲ ಸತ್ಯ ಉದುರುನು – ಎಚ್ಚರದಾಂತೆ.

ನೆಯ್ತಿನಾರ್: ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ (ಪುಣೆ)

14.03.2017

Comments

Popular posts from this blog

17.ಒಗಟುಲಾ-ಗಾದೆಲಾ – ಗೊಂಚಿಲ್ 8

36. ಮಂಗ ಬುದ್ಧಿ, ತಿಕ್ಕು ಪಾತೆರೊ

27. ಒಗಟುಲಾ-ಗಾದೆಲಾ – ಗೊಂಚಿಲ್- 14