20.ಅರ್ತ ತೆರಿಲೆ, ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪುಳೆ


ಪೂಮಾಲೆ.ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ಪಾಟ್ಡು ಏಪ್ರಿಲ್ ಪತ್ತುಗು ಅಚ್ಚಾತಿನ  ಅಂಚೆ 18-ನು ಓದುದುಪ್ಪರ್.  ವಿಸಯ: ”ಒಗಟುಲಾ-ಗಾದೆಲಾ – ಗೊಂಚಿಲ್ 9”. ಆಯಿಟ್ ಸೇರಿದಿನ ಒಂಜಿ ಚುಟುಕುದ ಪಾತೆರೊ: “ಅರ್ತ ತೆರಿಲೆ, ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪುಳೆ”.  ಈ ನಾಣ್ಣುಡಿದ ಅರ್ಥ ಇಂಚ ಬುಡುಪಾವುದೆ:

1.  ಶಬ್ದ ಬಂಧದ ಆಟ:  ಅಡ್ಡ ಪದಬಂಧದ ಖಾಲಿ  ಜಾಗೊನು ದಿಂಜಾವೆರೆ, ಚಕ್ರಪಾದ ಸವಾಲುಡು ಕೊರ್ತಿನ ಸೂಚನೆನು ಅರ್ಥ ಮಳ್ಪೊಡು  ಬೊಕ್ಕಸರಿ ಸಬುದೊನು ಗುರ್ತು ಮಳ್ಪೊಡು.
2.  ಒಗಟುದ ಅರ್ಥ ಬುಡಪಾವುದು ಆಯಿಟ್ ನಡೆತಿನ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಕೆಲಸ  ಎಂಚಿನ ಇಂದುದು ನಾಡ್ಡು ಪತ್ತೊಡು ,
3.  ಒರಿಯನೊಟ್ಟುಗು ಇತ್ತುದು ಆಯಿ ಎಂಚಿನ ಸ್ವಭಾವದಾಯಿ ಇಂದುದು ಅಂದಾಜು ಮಲ್ತೊನುದು, ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪೋಡ್.  ನಾಲಾಯಿ ನಮ್ಮ ಗುಣ-ದೋಷದ ಕನ್ನಡಿ ಪಣ್ಪೆರ್ ಅತ್ತೆ?

ಗುರ್ತ ಪನ್ನುಣ್ಡ ಎಂಚಿನ
ಒಂಜಿನೆ ಅಂಕೆಡ್ ಪಣ್ತಿನಂಚ,  ಉಂದೊಂಜಿ  ಒಗಟುಂದುಲಾ ಪಣೋಲಿ.  ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗು ನನಲಾ ಅರ್ಥ ಕಟ್ಟೊಲಿ.   ಸಾದಿಡ್ ಪೊನಗ ಒರಿ ತಿಕ್ಕುವೆ, ಅಯನ ಗುರ್ತ ಪನ್ಪೆ: ಅಂಚಿನಯಿ, ಇಂಚಿನಯಿ, ಅಲ್ಪ ಇತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಇಂದುದು.  ನಮಕು ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ.  ಅಂಚೆನೇ,ನಮಲಾನಮ ಗುರ್ತದ ಜನ ಅಪರೂಪೊಗು  ತಿಕ್ಕನಗ, ಗುರ್ತು ಪಾತೆರುವ. ಆಯಗು ಗುರ್ತ ಪತ್ತುಜಿ.ಇತ್ತೆ ತರತರತ ಗುರ್ತುದ ಚೀಟಿಲೆನು ತೂದು, ಅರ್ತ ಮಳ್ತುದು ಕಚೇರಿಡು ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪುವೆರು.ನೆಕ್ಕು ದಾನೆ ಪಣೋಲಿ?

ಅರ್ತ ಮಲ್ತುದು ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪುನೆಕ್ ಬೇತೆ ದಾಲ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥ ಉಪ್ಪಾ? ರೂಪ ಚರ್ಯೆಡ್ ತೆರಿದು ಗುರ್ತ ಪತ್ತುನು, ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಅರ್ಥೊಡು.   ಅಧ್ಯಾಮಿಕ ಅರ್ಥೋಡ್ ಗುರ್ತ ಪತ್ತುವೆರ?‘ಸೋಹಂ’ (That is it),‘ತತ್ವಮಸಿ (Thou art that): ಈ/ಅವು ಅವ್ವೆ ಆದುಲ್ಲಾ) ತತ್ವ  ವಾಕ್ಯನೊಳೆನು ಕೇಣ್ದುಲ್ಲರ್.  ಉಂದು ಸ್ಥೂಲ-ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪೊಡು ದೇವೆರೆಗುಲಾ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರೊಗುಲಾ ಸರಿ ಹೊಂದುನು. 

ಜಗತ್ತುದ ಮೂಜಿ ಅವಸ್ಥೆ
ಸೃಷ್ಟಿ-ಸ್ಥಿತಿ-ಲಯ.  ಪುಟ್ಟು-ಸಾವುದ  ನಡುಟು ಸ್ಥಾವರ-ಜಂಗಮ ಜೀವ ರಾಶಿಳು  ಜೀವೊಡು ಉಳ್ಳ. ಈ  ಜೀವರಾಶಿಡು  ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಲಾ ಸೇರ್ದುಂಡು–ದೇವಾಂಶ  ಆತ್ಮರೂಪೊಡು  ದೇಹಧಾರಿಯಾದು.

ನಿಯಾಮಕೆ ಒರಿ
ಈ ಜಗತ್ತುದ ಅಧಿದೇವತೆ ಅಥವಾ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಏರ್? ಈಶ್ವರನೇ ಆವೊಲಿ, ಹರಿಯೆ ಆವೊಲಿ. ಆದಿಮಾತೆನೆ ಆವೊಲಿ (ದೇವೆರೆಗುಲಿಂಗ ಭೇದವಿಜ್ಜಿ). ದಾಯೆಗ ಪನ್ನಗ, ಆಯಿ ಪಂಚ ಭೇದೊಡು  ತೋಜಿ ಬರ್ಪಿನ ಪಂಚ ರೂಪಾತ್ಮಕೆ. ಈ  ಶ್ಲೋಕ ಕೇಣ್ಲೆ :
ನಾರಾಯಣಾಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಗುಣಾರ್ಣವಾಯ| ವಿಶ್ವೋದಯ-ಸ್ಥಿತಿ-ಲಯೋ ನಿಯತಿ ಪ್ರದಾಯ|  ಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯ |  ವಿಬುಧಾ| ಸುರ, ಸೌಖ್ಯ ದುಃಖ|  ತತ್ಕಾರಣಾಯ|  ವಿತತಾಯ| ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ||

ಆತ್ಮ ವಿಚಾರ
ನಮ್ಮ ಗುರ್ತ ನಮಕು ಆಪುಜಿ.  ಯಾನ್ ಏರ್? ದಾಯೆಗ್ ಬಯಿದ?  ಈ ಬಾಳುದ ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನ?  ಮನಸುದ ಕಡಲು ಕಲಕುನು ಈ ಮನೋವ್ಯಾಕುಲೊಡ್ ಲಕ್ಕುನ  ಸಿರೆಟು. ಪ್ರಶ್ನಮಾಲಿಕೆ ಉಂತುನು ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪುನೆನು ಬುಡೊಂದು ಬನ್ನಗ.  ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ್ತಿ ಮೌನ. ಈ  ಮೌನರಾಜ್ಯೊಡು ಕೆಲವು ಸತ್ಯ-ಸುಳ್ಳು ಪಣ್ಪಿನ  ವರ್ಗದಾಂತಿನ  ಚಿತ್ರೊಳು ತೊಜು, ಮನೋಲೋಕದ  ಯಾನ್ ಏರ್-ಇಂದು ಪಣ್ಪಿನ ಅನುಭವ ಮಂಟಪಾರೂಢ  ಆತ್ಮಾರಾಮಗು.  ಯಾನೆ ಈ ದೇಹ ಇಂದು ಎನ್ನುನ ಅಹಂಕಾರಿ ಮನಸುಗು, ‘ಈ ದಪ್ಪ ಶರೀರ ಯಾನ್ ಅತ್ತ್, ಆಯಿತ ಉಲಾಯಿದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರನೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮ ಪಣ್ಪಿಣ ಬೋಧ   ಅಪುಣು. ಈ ಆತ್ಮವಿಚಾರೊಡು, ನಾಡುನಾಯಿಲಾ ಆಯೆ,  ನಾಡುನ ವಸ್ತುಲಾ ಆಯೆ.  ಆತ್ಮವಿಚಾರೊಡ್ಡು,‘ಆತ್ಮಸ್ಥಿತ ಆಪಿಣ ಮುಟ್ಟದ ಕಾಲನೇ ತಪಸ್ಸು. ಆತ್ಮ ವಿಚಾರೊದ್ದು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪೊನು ತೆರಿಯೋಣುನ ಸರಳ ಸೀದಾ ಸಾದಿನು  ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜೀವನೊಡು ಸಾಧಿಸಿದ್ ತೋಜಾದು (ಮೌನ ಸಂಭಾಷಣೆಡು) ಕಲ್ಪಾದೇರ್ (19-20ನೆ ಶತಮಾನದ ನಡುಟು ಇತ್ತಿನ)ಸದ್ಗುರು  ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಳು. (Note: Be a Member of The Ramana Way, Ramana Maharshi Centre for Learning, Post Office Road, Sanjay Nagar, Bangaluru-560 094).
ಆತ್ಮಬೋಧೆ ಆಯಿ  ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಗುರ್ತ ಬೊಡ್ಚಿ.

ಪರತತ್ವ - ಪಂಚಕ ಪ್ರಪಂಚ
ಈ ಭೌತಿಕ ದೇಹ ಪಂಚ ಮಹಾಭೂತೋಡ್ಡು ಆತುನು. ಈ ಪಂಚ ಭೂತೋಳು ಜಗತ್ ವಿಕಸನ ಘಟಕದ ಒಂಜಿ ಪಂಚಕ (ಐನ್ ಮೂಲ ವಸ್ತುದ ರಾಶಿ).   ಜಗತ್ ಸೃಷ್ಟಿ ವಿವೇಚನೆನು ಪರತತ್ವ ಇಂದು ಲೆಪ್ಪುವೆರು. ಅವೆನು ಒಂತೆ ತೆರಿಯೋನುಗ:
ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕಸನ ಘಟಕೊಲು 24 (ಪ್ರಕೃತಿ, ಬುದ್ಧಿ, ಅಹಂ, ಮನಸ್ (4) + ಪ್ರಕೃತಿತತ್ವವೊನು ವಿಭಜನೆ ಮಲ್ಪನಗ ನಾಲು ಪಂಚಕೊಲು: ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ, ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ, ತನ್ಮಾತ್ರಕ, ವಿಷಯ ಅಥವಾ ವಸ್ತು ಸಾರ, ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾಭೂತ (20).  ಆಯಿಕೊಂಜಿ  ಆತ್ಮತತ್ವ  ಬೋಡು– ಅವು ದೇವಾಂಶ  ಜೀವಾತ್ಮ’.  ಅಪಗ 25 ಪರತತ್ವೋಳು  ಉಂಡಾಪುಣು.

ಈಶ್ವರ ತತ್ವ
ಉಂದೆನೆ ಈಶ್ವರ ತತ್ವೊಡು 36 ಘಟಕೊಡು ವಿಸ್ತಾರ ಮಲ್ತುದೆರು.
ಈಶ್ವರ ತತ್ವ:
(1) ಶಿವ (ಚಿತ್) ತತ್ವ, (2) ಶಕ್ತಿ (ಕ್ರಿಯಾ) ತತ್ವ, (3) ಸದಾಶಿವ (ಜ್ಞಾನ + ವಿದ್ಯ), (4) ಈಶ್ವರ (ಜ್ಞಾನ+ವಿದ್ಯ), (5) ಶುದ್ಧ ವಿದ್ಯ (ಜ್ಞಾನ+ವಿದ್ಯ) 
ಶಕ್ತಿ (ಕ್ರಿಯಾ) ತತ್ವ ವಿಸ್ತಾರ ಪಂಚಕ:
(6) ಕಾಲ (Time), (7) ನಿಯತಿ (Space), (8) ವಿದ್ಯ (Natural knowledge), (9) ರಾಗ (Passion), ಬೊಕ್ಕ (10) ಕಲಾ (Power).

ಆಜಿ ಆತ್ಮ ತತ್ವೊಳು:
(11) ಮಾಯ, (12) ಪುರುಷ (13) ಬುದ್ಧಿ (Wisdom), (14) ಅಹಂಕಾರ (Ego), (15) ಮನಸ್, (16) ಪ್ರಕೃತಿ
ಪ್ರಕೃತಿ ತತ್ವ ವಿಂಗಡನೆ (ನಾಲು ಐನುದ ರಾಶಿ):
17-21 ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಪಂಚಕ:  17-ಶ್ರೋತ (Ear), 18-ತ್ವಕ್ (skin), 19-ಚಕ್ಸು(Eye), 20-ಜಿಹ್ವಾ (Tongue), ಬೊಕ್ಕ  21-ಘ್ರಾಣ(Nose).
22-26 ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಪಂಚಕ:  22-ವಾಕ್ (Speech), 23-ಪಾಣಿ (Hands),24-ಪಾದ (Legs), 25-ಪಾಯು (Anus), 26-ಉಪಸ್ಥಾ(Genital),
27-31 ತನ್ಮಾತ್ರಕ ಪಂಚಕ:  27-ಶಬ್ದ (sound, hearing), 28-ಸ್ಪರ್ಶ (Touch), 29-ರೂಪ (Form/Colour), 30-ರಸ (Taste), ಬೊಕ್ಕ 31-ಗಂಧ (Smell).
32-36 ಮಹಾಭೂತ ಪಂಚಕ:  ಉಪನಿಷತಿಡ್ ಪಣ್ತಿನ ಜಗತ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ: 32-ಆಕಾಶ (Ether), 33-ವಾಯು (Wind), 34-ಅಗ್ನಿ (Fire), 35-ಆಪ: (Water), ಬೊಕ್ಕ 36-ಪೃಥ್ವಿ (Earth).

ಮಹಾಚೇತನೆರು ಬುಡುಪಾವುದಿನ ಈ ಪರತತ್ವ ಚಿಂತನೆ ತೆರಿಯೊಣನಗ, ಒಂಜಿ ಕವನ ಬರೆದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಕನ್ನಡ ಕೃತಿಟು ಸೇರಿಸಾದೆ. ಅಯಿತ ಕಡೆತ ಪದ್ಯ ಇಂಚ ಉಂಡು:

ಗುಣಿಸಿ ಭಾಗಿಸಿ ಕೂಡಿಸಿ ಕಳೆದು
ಎಣಿಸೆ ಸಿಲುಕಿದು ಸಾರ ವಿಸ್ತಾರ
ಗಣಿಸಲಾಗದು ಪ್ರಕೃತಿಗಂಟಿದ ಗುಣಪ್ರಕಾರ |
ಗಣಿಸು ಪ್ರಮಾಭ್ರಮೆಯಲಿಹ
ಮಾಣಿತ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನ  ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
ಅನುಮಾನ ಶಬ್ದ-ಶ್ರುತಿ ಗುರುಮುಖೇನ ||

ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಂತ್ರ
ಓಂ. ತ್ರ್ಯಂಬಕಂ ಯಾಜಮಾಹೇ ಸುಗಂಧಿಮ್ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಮ್
ಉರ್ವಾರುಕಮಿವ  ಬಂಧನಂ ಮೃತ್ಯೋರ್ ಮುಕ್ಷೀಯ ಮಾಮೃತಾತ್ ||

ಜಗತ್ತುನು ಸಂಚಾಲನೆ ಮಲ್ಪುನ ಸೃಷ್ಟಿ-ಸ್ಥಿತಿ-ಲಯ ಪಣ್ಪಿಣ ಮೂಜಿ ಸ್ಥಿತಿದ ಅಧಿನಾಯಕನನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವೆ.  ಬದ್ಕು ಪೊರ್ಲಾದ್  ಪರಿಮಳಮಯ ಆವಡ್. ಜನ್ಮ ಸಂಚಿತ  ಕರ್ಮಫಲೊಟು ದಾತ್ರ   ಜನ್ಮ ಜನ್ಮೋಗು  ಆತ್ಮ ದೇಹಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನು, ಸಂಸಾರಿಯಾಪುಣು. ಇಂಚೆನೆ ಆ ಸಂಸಾರಿ ಜೀವದ ಸಂಸ್ಕಾರ ರೂಪೊಡ್  ಪಾಪ ಕರಗುದು ಪುಣ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಪುನು.  ಅಪಗ, ತೌತೆಕಾಯಿ ಪರ್ನ್ದುದು ತೊಟ್ಟು ತುಂಡಾದು ತಿರ್ತು  ಬೂರುನಂಚ, ಜೀವಾತ್ಮ ಮೆಯ್ ಬುಡುದು ಪರಮಪದೊನು ಸೇರುನು. ಆ ಜೀವೊಗು ಅಮೃತತ್ವ ಒದಗುನು.
ಇಂಚ, ನಮ ಮಾತೆರ್ಲಾ ಎಡ್ಡೆ  ಬದುಕುನು ಬಾಳುದು  ನಮ್ಮ ಸಮಾಜೊಗು  ಉಪಕಾರಿಯಾದು, ಒಂಜಿ ಕಾಲೊಗ್  ಮುಕ್ತಿನು ಪಡೆತೊನುಗ.

ಕಡೆತ ಪಾತೆರ
ಆತ್ಮಾನಂ ವಿದ್ಧಿ (Know thyself).  ನಿನನು  ಈಯೇ ತೆರಿಲ. ಆರ್ತ ತೆರಿಲೆ, ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪುಳೆ’.  ಈ ಪುಟ್ಟು-ಸಾವುದ ನಡುತ ಜೀವನದ ಆರ್ತ ನಮಕು ಆಂಡ, ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಸೌರಭಮಯ.  ಕೀರ್ತಿ ರೂಪೊಡು ನಮ್ಮ ಗುರ್ತ  ಒರಿಯು.

ಬರೆತಿನಾರ್ :  ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ್ (ಪುಣೆ)

ಅರ್ಪಣೆ:  ಭಾವಾಜಿ ಕೇಶವ ಪಿ. ಪುತ್ರನ್ (ಕುದ್ರೋಳಿ), ಎನ್ನ ಯಶೋದಕ್ಕನ ಕಂಡನಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ 17ಕ್ಕೆ  ದೇವೆರ ಕೈತಲ್ ಪೋತೆರು. ಯಾನು ಮುಂಬಯಿಗು  ಬತ್ತಿನ ಸುರುಟು ತೆರಿಯಂದಿ  ಎನನು ಮೆಗ್ಯನಂಚ  ತೂದು, ತಿದ್ದುದು ನಡಪಾವುದೆರ್.  ಆರ್ ಇತ್ತಿನ ಗುಡ್ಲಾಸ್ ನೆರೋಲ್ಯಾಕ್ ಪೈಂಟ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿಡು ಯಾನ್ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಳು leave vacancy-ಡು ಕೆಲಸೊಗು ಇತ್ತೆ. ಅರೆನ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಈ  ಬರಹೊನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಳ್ತುದೆ.

21.04.2017

Comments

Popular posts from this blog

17.ಒಗಟುಲಾ-ಗಾದೆಲಾ – ಗೊಂಚಿಲ್ 8

36. ಮಂಗ ಬುದ್ಧಿ, ತಿಕ್ಕು ಪಾತೆರೊ

27. ಒಗಟುಲಾ-ಗಾದೆಲಾ – ಗೊಂಚಿಲ್- 14