6. ಎಂಕ್ ಪಿರಾಯಿ ದಂಗಡ್

ಪುಟ್ಟು-ಸಾವುದ ನಡುತ ಇಡೆ ಒಂಜಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ. ವಿರೋಧಾತ್ಮಕ ಭಾವೆನೆ- ಭಾವನೆದ ಗುದ್ದಾಟದ ಕಳ.  ಆಯಿಟ್ ನೀಂದುದು, ನೀಚುದು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೆನವೆ ಒಂಜಿ ಮಹಾಭಾರತದಂಚಿನ ಕತೆ.  ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಚಿನ  ಬರೆಪಿಣಿ ಪಣಿಪೀ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡನಗ, ‘ಈ ಪಿರಯ ಸಂದುನ ಕಾಲದ ಮಿತ್ತುಡು, ಆಯ್ತ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆದ ಮಿತ್ತುಡ್ ಬರೆವೊಲಿ, ಅತ್ತೆ!’  ಇಂದ್ ಏರಾ ಪಣಿಪಿನಂಚ ಆಂಡ್.

ಪುಟ್ಟಿ ಬಾಲೆಲ್ ಪುಟ್ಟಿಲೆಕ್ಕನೆ ಯಾನ್ ದಾಯೆಗ್ ಪುಟ್ಟಿಯ ಇಂದು ಕೇಣೊಜೆರು.  ಆಕೆಲನ ಬುಳಿಪುನ ರಾಗೊಡೆ ಈ ಅರ್ಥ ಬರೆರ್ಲಾ ಈಯಾವು..  ಪೀತಿನಿಪಿ ಬಾಲೇಂದು ಆಕೆಲೆನು ಲೆಪ್ಪುವರ್. ಆಂಡತನುಕ್  ಪಿರಾಯಿ ಸಂದನಗ, “ಎಂಕ್ ಪಿರಾಯಿ ದಂಗಡು, ಅಂಚಿಗ್ ಮುಟ್ಟ, ಇಂಚಿಗ್ ದೂರ”ಇಣ್ಪೆರ್. ಕಷ್ಟ ತಿಕ್ಕನಗ, ದೇವರೇ ಎನನು ದಾಯೆಗ್ ಪುಟ್ಟಯಪಣುದು ಕಡೆ ಕಣ್ಣುಡ್ ಕೋಡಿದುಕ್ಕ ದುಕ್ಕಿದ್ ಅಕಿಲಾಸೆ ದೆಪ್ಪುವೆರ್. ದಂಗು ಪ್ರಾಯೋಡ್ ಆಕೆಲುನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರುಡ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.  ಎಡ್ಡೆ-ಜೋರುದ, ಪಗರ್-ಕುಸೆಲ್ದ, ಘಾಟಿ, ಕುರ್ತೆಲ್ ಪರಬೆ ಇಂದುದು  ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಗುಣೊಕ್ ತಕ್ಕ ಗೌರವ  ಕೊರ್ದು ಪುಗರುವೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ದೂರುವೆರ್. ಪುಗರ್ನೋದ್ದು ಎಚ್ಚ ನೆರ್ಪಿನ ಪಾತೆರನೇ ತಿಕ್ಕು ಶಬ್ದ ಕೋಶೋಡ್.

ಬಾಲ್ಯಾದಿಗೆ, ಪುಟ್ಟಾದಿನಕ್ಲ ಧರ್ಮೋಡ್, ನಲಿಕ-ತೆಲಿಕೆಡ್ಎಡ್ಡೆಡ್ ಸ್ವಚ್ಚಂದೊಡು ಕಳೆವುನು. ಜವ್ವನಾದಿಗೆಲಾ  ಪ್ರಾಯಾದಿಗೆಲಾಆಕಲ್ನಾಕ್ಲ್ನಾ ಕೆಲಸದ ಮಿತ್ತುಡ್ ಬಾಳು ಆಕಾರರೊಗು ಬರ್ಪುನು. ಆಯಾಯ ಕಾಲದ ರಂಗು-ರೂಪು, ಚಪಲ-ಗಂಭೀರ, ಉತ್ಸಾಹ-ನಿರುತ್ಸಾಹ, ಮಲ್ಪುನ ಮನಸ್ಸು-ಮಲ್ಪಂದುಪ್ಪುನ ಸೋಮಾರಿತನ,ಜಾಗ್ರತೆ-ಅಜಾಗ್ರತೆ,ಬುದ್ಧಿವಾದ ಕೇಣುನ-ಪನ್ನೀಬೆನ್ನಿ ದಾಂತಿನ, ಕಲ್ಪುನ-ಕಲ್ಪಾಂದಿನ ಸ್ವಭಾವೊಳು ಮಾತ ಸೋಲು-ಗೆಲವುಗ್ ಕಾರಣವಾಪುಣ್,

ಜೋಕುಳ್ ಮಾತ ಪೊರ್ಲೇ ಎಲ್ಲಿಡ್.  ಅಪ್ಪೆನ ತಾಂಕೊನೋಡು,ಆರೋಗ್ಯವಂತೆರಾದು, ಹೃಸ್ಟ-ಪುಸ್ಟೆರ್ ಆದ್.ಬುಲೆವರ್. ಪೊರ್ಲುದ ರೂಪ ಪೋದು ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟಾವುನರೂಪ ಅಪುನು. ಮೀಸೆ ಬುಳುವೆನು, ಸುರುಟ್,ನಾಚಿಗೆಡ್ ಗೀಸುವೆರ್., ಮೋನೆ ಪಕ್ಕ ದಪ್ಪ ಕಪ್ಪವಾನಗ ಬುಲಿಪೆರ್ – ದಾಯೆಗ್ ಬೇಗನೆ ಗಡ್ಡ ದೆಪ್ಪೋಣ್ದಿನಿ (ಯಾನ್ ಎನ್ನ 19ನೇ ವರುಸೊಡ್ ಗಡ್ಡ ದೆಪ್ಪೆರ ಸುರು ಮಲ್ದ್ಯೆ).  ದನಿ ದಪ್ಪಾಪುಣು,ಬೊಕ್ಕ ರಾಪು.  ಪೊಣ್ಣಗ್ ಮಿರೆ ಬನ್ನಗ ನೆಲ ತೊಜುಜಿ ಪಣ್ಪೇರ್.  ರೋಮನ್ ಅಂಕೆದಂಚ XL (ಎಕ್ಸೆಲ್)– 40ನೆವರ್ಸದ ಕಾಲಾವಧಿ-ಜವನಾದಿಗೆದ ಜಂಬದ ಕಾಲ, ಜೋರುದ  ಕಾಲ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಇಡ್Excelದ ಅರ್ಥ ಎಚ್ಚಿಗೆ ಆಪಿಣಿ, ರೈಸಿನು – ಇಂದುದು.

ಯಾನ್ ಮುಂಬಯಿಗ್ ಬತ್ತಿ ಸುರುಟ್ ಕೆಲವು ಹಿರಿಯೆರ ಬಾಯಿಡ್ ಪಿದಯಿ ಬತ್ತಿನ ಪಾತೆರೊಳು ಎನ್ನ ಕೆಬಿಕ್ ಬೂರ್ದುಂಡು. ಅಪಗ ಕೆಲವೆರ್ ಕೆಲ್ಸೊಗು ಸೆರೆರಾತ್ರ ಎಚ್ಚ ಪ್ರಾಯ ಕೊರ್ಪೆರ್.  ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಪೀ ಕಾಲೋಗ್ ಆಕೆಳ್ಗು ಎಚ್ಚರ ಆಪುನು. ಊರುಡ್ಡು ಶಾಲೆದ ಯಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಬೋರ್ಡ್ದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತರ್ಪಾವುದ್  ಕಂಪೆನಿದಾಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ಪೆರ್.  ಆಕೆಲ ಕಾಲೋಡ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕೆಲ್ಸ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಿನ್.  ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನಕುಲು, ಪಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಆಜಿಡ, “ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟಿನ ತಡವು ಆಂಡ್” ಇಂದುದು ತರೆ ಕಿರ್ಮ್ಬುವೆರ್.ಇತ್ತೆದ ಜೋಕುಲ್ನಾ ಸಂಬಳ ತೂದು ಎನ್ನಂಚಿನ ಪ್ರಾಯದಕುಲು,ತನ್ಕುಳು ಪುಟ್ಟಿನ ಬೇಗ ಆಂಡಿನ್ದು ಎಣ್ಣೆರ್.

ರೂಪು ಬದಲಾಪಿನಿ, ಸ್ವಭಾವ್ ಬದಲಾಪಿನಿ, ಕೂಲಿ ಪೋದು, ಬೇತೆಕೂಲಿ ಅಡ್ಡಬುರ್ದು ಕೂಲಿಂಗೆ ಪಣ್ದುಲೆಪ್ಪ್ವೋನ್ನು, ಉಣ್ಣಗ ತಿನ್ನಗ ಗಡಿಗಡಿ ನಾಲಾಯಿ, ಕೊಡೆಞ್ಜಿನ್ಆಗ್ಗೆನ್ನು,ತರೆ ಬೋರ್ ಅಪಿನಿ– ಈ ಮಾತ ಸುರೂಪ-ವಿರೂಪೊನು ತೂವನಗ ಸೋಜಿಗ ತೊಜುನು. “ಪೇರ್ ಪೋಯಿನಡೆಗ್ ಸಕ್ಕರೆ, ತೆಳಿ ಪೋಯಿನಡೆಗ್ ಉಪ್ಪು”.  ಈ ಪಾತೆರದಂಚ, ಒವಾವ ಕಾಲೊಗ್ ಒವು ಒವು ಬೋಡಾವು, ಆವ್ವೇ ಅವೊಡು.


ಪ್ರಾಯ ಏರುಂದುಪ್ಪುನ ಸಮಯೊಡ್ ಜನಕುಳ್ ಆಕೆಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯೊನ್ ತರ್ ಮುರಿ ಪನ್ಪೆರು. ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ್ ಎಂಚ ಪನ್ಪೇರ್? ಕಷ್ಟ ಬುಡುದ್ ಬುಡುದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪ್ನಗ ಅಕುಳು ನುರಿವೆರ್.ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡಾಪುಣ್. ಜೀವನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪುನ ಶಾಲೆ ಇಂದುದು ಅಯಿದಾತ್ರ ಪನ್ಪೆರು.  ಯಾನ್ ಈತ್ ದೂರ ಬಯಿದ –ಕಷ್ಟೋಡು-ಸುಕೊಡ್ –ಕುಡ ದಾಯೆಗ್ ಬೋಡು ದೂರ ಅಳೆಪುಣ ಸಾಧನ. (odometer)?
ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಪಿ ಸಮಯೊಡ್ ಆಫೀಸಿಡ್-ಕಾರ್ಖಾನೆಡ್ ಕೆಲ್ಸಮಲ್ಪುನಕೆಲೆಗ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪುನರ್ಮನನ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ(Retirement Orientation programme) ನಡಪಾವೆರ್.  ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರಂಗ ತಿರುಗನಗ, ಕುಟುಂಬದ ಉಳಯಿ ಎಂಚ ನಡೆಪೊಡ್, ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಸಯೋಡ್ ಎಂಚಿನ ಕಾಳಜಿ ದೆತೊನೊಡ್, ಕಾಸ್ ಎಂಚ ಒರಿಪಾವೊಡ್, ಸಮಯದ ಉಪಯೋಗ ಎಂಚ ಮಳ್ಪೋಡು – ಈ ಮಾತ ಸಂಗತಿಲೆನು ಆಯಾಯ ರಂಗೋಡ್ ನುರಿದಕ್ಲೇನು ಲೆತ್ತುದ್ ತೆರಿಪಾವರ್

ತಾರುಣ್ಯ ಪೊರ್ಲುದ-ದರ್ಪದ-ಜವಾಬ್ದಾರಿದ  ಕಾಲ ಆಂಡ, ಪರಬತನ ಹಗುರ ಮನಸ್ಸುದ-ಮಾಪು ಮಲ್ಪುನ ಉದಾರತನತ ಕಾಲ. ಇಂಚ ಉಪ್ಪೊಡು ಪಂದ್ದು ಕೆಲವೆರ್ಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಆವೊಡಿತ್ತಿನ್, ಎಂಚಿನ ಆಯೇ ಪಂಪಿನ ಚಿಂತೆ-ಬೇಸರೊಡ್ ಉಪ್ಪುವೆರ್. ನರೆ ಬನ್ನಗ ತರೆ ಕಿರುಂಬೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದುದು ತೆರಿದನಕೆಳೆನ ಪಾತೆರ.  ಜಯದ ದುಂಬು ಅಪಜಯ ಇಂದ್ ಮೇರಿ ಅಕ್ಕ ಪಂಪೆರ್ (“People fail forward to success” - Mary Kay Ash). ಸೋಲು ಗೆಲವುದ ಮೆಟ್ಲು.  ಎಲ್ಲಿಡಿಂಚಿ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದೆ ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತು ಪೋತಿನ ಅನುಭವ ನಮಕುಂಡು.ಜೀವನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನದೇವೆರೆನು ನಂಬುದ್ -ನಟ್ಟುನ ಕೆಲಸ ಅತ್ತ್.  ಗುಡ್ಡೆ ಮಿತರ್ದು ದುಂಬು ದುಂಬು ಪೊದು ಪಿರ ತೂವನಗ, ಅರೇ ಯಾನ್ ಈತ್ ದೂರ ಬಯ್ದೆನಾ, ನನ ಒಂತೆ ಪೊಪಿನೆಕ್ಕ್ ದಾನೆ ಆವಂದ್  ಇಂದುದು ಧೈರ್ಯ ಬರು.Frida Kahloನ ಪಾತೆರತೂಲೆ: “At the end of the day, we can endure much more than we think we can” (ಪೋರ್ತು ದಂಗನಗ, ಗೊತ್ತಾಪುಣು ಯಾನ್ ಈತ್ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಮಾಳ್ತೆ, ದಣಿಕೆ ಗೊತ್ತಾಜಿ,ನನಲಾ ಎನ್ನಿನೆಡ್ಡು ಎಚ್ಚ ದಣಿಕೆನ್ ತಾಳಿಕೆ ಮಲ್ಪೋಳಿ). ಈ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಬದುಕುಗು ಒಪ್ಪುನು. ಆಂಡಲಾ ಈ ಕಾಲದ ಜೋಕುಲೆಗ್ ತಾಳ್ಮೆ ಪಂಪಿನ ಇಜ್ಜಿ. ಜೀವ ನಾಶ ಮಲ್ತೊಣುವೆರ್.

ಪಿರಾಯ ಪೋಪಿನವು ಒಂಜಿ ಸುಕದ ಇನಾಮು– ಜವಾಬ್ದಾರಿಡ್ಡು ಬಿಡುಗಡೆ ತಿಕ್ಕುನ ಸಂಧಿ– ಈ ಪಾತೆರೊಗ್  ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅಡ್ಡಿ ಬರ್ಪಿನ ಸಂಗತಿಲಾ ಉಪ್ಪರೆ ಇಯಾವು, ಅವು ಬರಿಟ್ ಉಪ್ಪಡ್. ಪರೆಬರ ಸಂಗೋಲು ಅಲ್ಪಾಲ್ಪ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡ್.“ಲಕ್ಕ್ ಪೀಕಣ್, ನಡಪು ಕಾರ್” ಪನ್ಪಿನಂಚ ನಿಶ್ಚಿಂತೆದ ಕಾಲ.  ಅಜ್ಜಿಗ್ ಅಜಕೆ ದಿಂಜ, ಕಜ್ಜಿಗ್ ಕಿರೆಂಬೆಲ್ ದಿಂಜ” ಪಣಿಪಿ ಗಾದೆದಂಚ, ಪರಬೆರೆಗ್ ಅಜಕೆ – ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ – ಜಾಸ್ತಿ.

ತಾನು  ಮಾಳ್ತಿನ ತಪ್ಪು-ಒಪ್ಪುದ  ಚಿಂತೆಡ್, ಮೆಯಿಕುಲ ಮನಸ್ಸುಗ್ಲ ಬಾರ ಪಾಡಂದೆ, ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಉಪ್ಪೆರೆ ತೂವೊಡ್ ಆವು.
Frank Lloyd Wright (ಫ್ರಾಂಕ್ ಲಾಯ್ಡ್ ರೈಟ್) ಪಣುಪೆರ್: “The longer I live, the more beautiful life becomes” (ಯಾನ್ ಯೇತ್ ಎಚ್ಚ ಬದುಕುವೆನಾ ಆತ್ ಎಚ್ಚ ಎನ್ನ ಬಾಳ್ ಪೊರ್ಲು ಆವು).

ನಮ ಮಾಲ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಪೂರಾ ಎಣ್ಣುದೇ ಮಳ್ಟಿನವು ಅತ್ತ್, ಎನ್ನದೆ ಮಾಳ್ತಿನವೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರಾತ್ಮಕ ಸಂಗತಿಲು. ದೇವರು ಸುಕ ಬನ್ನಗ  ಮಾಯಕ ಆಪೆರ್.  ಅಪಗಳ ಆರೆನು ನೆನೆಪುನವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಪುರಂದರ ದಾಸೆರ್ ಪಣ್ಪಿನ ಅಂಚ “ಇಲ್ಲಿ ಇರಲಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಾರೆ, ನೀನಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿಸೆನ್ನ”  ಇಂಪಿನ ತತ್ವ ನಮಗಾವಡ್.
* *   * *

ದೀಪಾವಳಿದ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಬೊಡ್, ಕಾರ್ಲ್ಜಂಗ್(Carl Jung) ಪಂತಿನ ವಿಚಾರೊನ್ಪಣ್ಣ್ದುಈ ಪ್ರಬಂಧೊನು ಮುಗಿಪುವೆ

“There are as many nights as days and the one is just as long as the other in the year’s course.  Even a happy life cannot be without of darkness, and the word ‘happy’ would lose its meaning if it were not balanced by sadness.”

ಕರ್ತವೆ:  ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ್ (ಪುಣೆ)
* *   * *

ಓದುನಕೆಲ್ಗ್ಮಾತೇರ್ಗುಲಾ ಎಂಕಲ್ನಾದೀಪಾವಳಿದ ಶುಭಾಶಯೊಳು”.